ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering: Designintroduktion, LMU631

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-18 - 2012-11-11
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Simon Karlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»7 46%
Cirka 20 timmar»5 33%
Cirka 25 timmar»3 20%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.73

- Det känns inte som att det funnits några direkta direktiv på vad jag skulle göra utanför lektionstid.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 20%
100%»12 80%

Genomsnitt: 4.8

- Jag blev tyvärr väldigt sjuk i influensa och missade lektioner. Hade velat gå på samtliga annars.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 6%
Målen är svåra att förstå»4 26%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 60%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 6%

Genomsnitt: 2.66

- Jag vet inte var jag hittar kursmålen. Fanns de möjligtvis i dropboxen? Oavsett har jag inte brytt mig om att ta reda på dem.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Hela kursen känns bara flummig.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 7%

Genomsnitt: 2.07

- Vilka krav? Jag är säker på att krav finns men har ingen aning om vad jag behöver kunna.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 42%
Ja, i hög grad»1 7%
Vet ej/har inte examinerats än»7 50%

Genomsnitt: 3.07

- Vet inte hur jag ska svara på detta. Duggan vi hade var mest förvirrande.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 26%
Ganska stor»10 66%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 2.8

- Modellbyggandet har varit roligt och lärorikt. Krokin är guld värd. Men att sitta stilla i flera timmar och titta på långdragna, osammanhängande power point presentationer ger mig ingenting. » (Ganska liten)
- De praktiska momenten har varit av betydelse medan syftet med föreläsningarna till stor del varit oklart. Många föreläsningar har dock varit intressanta. » (Ganska liten)
- Kunde ha varit klarare besked på lektionerna vad man ska göra och vad som förväntas av en» (Ganska stor)
- Jag tycker kursen knöt ihop säcken bra till slut. Men jag tycker att det hade kunnat vara tydligare i början vad kursen ska handla om, samt tidigt presentera tyngdpunkter. Det hade hjälp mig att tidigare se hur alla till synes brottstycken som kursen kändes vara uppbyggd av hänger ihop.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 13%
Ganska stor»11 73%
Mycket stor»2 13%

Genomsnitt: 3

- De texter vi fått utdelade på drop-box har varit väldigt intressanta och lärorika.» (Ganska stor)
- De utdelade texterna var KANON! Mycket lättlästa och relevanta. Boken är tyvärr svårläst ty jag uppfattar den både som ytlig och skriven med svårt språk.» (Ganska stor)
- dom utdelade materialen» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 20%
Ganska bra»10 66%
Mycket bra»2 13%

Genomsnitt: 2.93

- Inga inlämningar har fungerat att lämna in på kurshemsidan. Vi har istället fått skriva ut allt och lämna in vilket känns väldigt onödigt. Det utdelade materialet har fungerat väldigt bra, superbra med dropbox!» (Ganska bra)
- Fast vore bra att kunna ta del av föreläsningsmaterial och texter innan föreläsningarna för att kunna ta till sig informationen på en djupare nivå. » (Ganska bra)
- Dropbox <3» (Ganska bra)
- dropbox fungerade bra» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 26%
Ganska bra»8 53%
Mycket bra»3 20%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.93

- Det har alltid funnits bra möjligheter att sälla frågor men det har känts som att det inte funnits några direkta svar.» (Ganska bra)
- Stundtals känns lektioner och uppgifter som lösrykta men läraren ställer engagerat upp och förklarar våra frågor och funderingar.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»1 6%
Mycket bra»13 86%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.8

- I jämförelse med tidigare utbildningar jag läst så anser jag att ska man använda sig av grupparbete som arbetsform ska man tidigt etablera detta arbetssätt. Samt göra det ofta så att alla elever vänjer sig. I denna kurs sker det så sällan att det mest blir stelt och obekvämt att arbeta i grupp. Alltså grupparbeten är bra om man får tid att arbeta in en gruppdynamik. Jag tycker klassen saknat tid att komma samman.» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 13%
Lagom»12 80%
Hög»1 6%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.93

- Egentligen låg, men det blev mycket i slutet eftersom vi inte tillräckligt uppmanats att läsa texterna som en löpande del under kursen. Visst har vi uppmanats att läsa dem i god tid, men kanske vore att läsa dem som läxa tex bättre och effektivare?» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 80%
Hög»3 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.2


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 13%
Godkänt»8 53%
Gott»5 33%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Intressant kurs men väldigt otydliga krav.» (Dåligt)
- Fick intrycket att kursen var av låg prioritet både bland studenter och lärare» (Dåligt)
- Ganska abstrakt och luddigt vad man egentligen skulle kunna, framförallt inför duggan. Instuderingsfrågorna lades upp bara några dagar innan duggan vilket absolut inte var bra, de borde funnits tillgängliga redan vid början så man vet vad man ska fokusera på.» (Godkänt)
- Antingen jobbar man aktivt för att skapa en följsam social grupp, en grund för grupparbeten. Eller så skiter man i grupparbeten. Det blir bara oeffektivt att då och då paras ihop med andra människor.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gästföreläsningarna, otroligt intressant. »
- Kroki och modellbyggande.»
- intressanta artiklar»
- Dropboxen»
- Intressanta gästföreläsningar, och diskurssioner»
- Det finns inte mycket jag skulle hålla kvar vid. Inte för att det är dåligt, men för att det inte är några fullträffar. Med undantag för de utdelade texterna som jag tyckte var jättebra.»
- Idegenererings övningarna »
- De olika gästföreläsningarna samt att man får prova på de olika arbetssätten som man använder som designer»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Sättet som texter delas ut på och instuderingsfrågorna borde kommit tidigare»
- Frågor om utdelade texter bör vara lite exaktare»
- Dela ut instuderingsfrågor till texterna tidigare, otroligt stressigt att få dem sista veckan. Använd kurshemsidan till inlämningar.»
- Fler work shop tillfällen hade varit roligt. Mindre föreläsningar där vi bara sitter och lyssnar.»
- Klarare besked»
- tydligare information om mål och syfte i ett tidigt skede. Det byggdes upp en totalt onödig stress inför duggan som kune ha undvikits genom att bättre informera om hur de praktiska momenten relaterade till de teoretiska kunskaperna och vad som var viktigt att fokusera på i texterna.»
- Jag tror att kursens röda tråd kan förbättras. Gärna genom att tidigt presentera kursens tyngdpunkter. Så att det blir lättare att haka fast de olika momenten i något. Som sagt stundtals kändes kursmomenten lite lösryckta.»
- Texterna »
- Mer tydlig handledning»

16. Övriga kommentarer

- Intressant och nyttig kurs! Varierande och absolut inte enformig.»
- Mer engagemang från lärarens sida. Det har varit extremt otydlig information på föreläsningarna. Det har varit väldigt många föreläsningar där företag kommit och pratat om vad de sysslar med etc. Det är en bra idé men jag känner personligen att jag hade tillgodogjort mig denna information lättare om jag haft någon typ av grundläggande kunskap av design först.»
- Jag tror att man med fördel hade kunnat göra om hela kursen till en introduktion i grupparbete och designteori. Då man aktivt skulle jobba med de teorier för gruppstrukturer som finns. Man vinner mycket på att tidigt ha oljat in en grupp, i synnerhet då vi är en så relativt liten klass som vi är.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.2

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.2
Beräknat jämförelseindex: 0.55


Kursutvärderingssystem från