ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V10 Styrteknik B, SSY036

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-18 - 2010-09-19
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»5 27%
Cirka 20 timmar»4 22%
Cirka 25 timmar»6 33%
Cirka 30 timmar»3 16%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.38

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»4 21%
100%»14 73%

Genomsnitt: 4.68

- På grund av extraarbeten etc har jag ej kunnat gå på mer än ca 50 procent.» (50%)
- nästan» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 5%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 73%

Genomsnitt: 3.63

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Om mattekursen inte hade varit så tung som den är så tycker jag vi kunde gått djupare i denna kurs. Men skall man läsa så här mycket ny matte under en läsperiod så finns inte mycket tid till andra studier hemma.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 5%
Ja, i hög grad»9 50%
Vet ej/har inte examinerats än»8 44%

Genomsnitt: 3.38

- det var väldigt mycket logisk algebra» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»6 31%
Mycket stor»13 68%

Genomsnitt: 3.68

- Bra föreläsningar men jag tycker detta är ganska enkelt och tycker vi kunde gått lite djupare och fått ut mer av kursen.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 21%
Ganska stor»10 52%
Mycket stor»5 26%

Genomsnitt: 3.05

- jag kunde en del sen innan, men det mästa lärde jag mig på lektionerna, laborationerna och räkneövningar» (Ganska liten)
- Hade inte vart fel om det fanns vissa ledtrådar i svaren för övn.upg. Detta för att hjälpa en på vägen då man fastnar i räknandet.» (Ganska stor)
- Mycket bra lärobok! Systematiskt upplagd, LOGISKT!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»4 21%
Mycket bra»14 73%

Genomsnitt: 3.68

- Jag hade gärna sett att all information som har med labbar, inlämningar etc gärna kom ut på hemsidan eller i mail. Detta för man inte ska missa något om man är frånvarande.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 10%
Mycket bra»14 73%
Har ej sökt hjälp»3 15%

Genomsnitt: 4.05

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 15%
Mycket bra»15 78%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.89

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»15 78%
Hög»3 15%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.1

- Lite mycket i slutet, då flera laborationer kom nära tentaveckan, men det kan väl knappast beskyllas kursen. » (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 44%
Hög»9 50%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.61

- Just på grund av matematiken. Tog mkt tid» (?)
- mattekursen tog mycket kraft» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»12 63%
Mycket gott»7 36%

Genomsnitt: 4.36

- Bra kurs som kunde gått djupare.» (Gott)
- Bra föreläsningar, bra lärobok. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- labbarna»
- föreläsarna skall vara kvar samt kursmaterialet. morgan och lennart gör ett jättebra jobb. behåll labrationerna men sänk tempot på dom lite grann,går lite för fort.»
- Morgan och Lennart»
- labbtillfälena»
- laborationerna, speciellt hydraul, pneumatik och plc laborationerna»
- Föreläsarna! Laborationer, främst de i PLC - utan de hade det varit betydligt svårare att förstå sig på den delen. Extra "frågestund" strax innan tentan är som vanligt alltid bra. »
- Lärarna Morgan och lennart»
- Laborationerna som var mycket bra.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- sänk tempot på labrationerna en aning.»
- mer»
- Hade varit bättre med mer labb i PLC och pnheumatik och hydraulik. »
- mer om hur man programmerar PLC med ett vanligt programspråk och inte bara LD och FDB programmering »
- Kanske kursmaterialet, inget större fel på det och jag vet att viss uppdatering gjorts, känns ändå lite gammalt. Viktigare, facit till övningsdelen borde göras komplett!»
- Fler övningstillfällen i lab- och skrivövningar.»
- Laborationerna var mycket bra men det behövs mer, kanske mer laboration och lite rapport eller obligatoriska uppgifter och minska storleken på tentamen.»

16. Övriga kommentarer

- Tycker det bör vara tydligare med vad man skall kunna utifrån kurslitteraturen. Tex så känns hydraulikdelen rätt oklar då man har 4rader anteckningar ifrån föreläsningarna och sedan läggs det upp 150sidor litteratur på nätet...»
- iövrigt mycket nöjd med lärarna»
- Intressanta och givande föreläsningar.»


Kursutvärderingssystem från