ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Fysikalisk kemi, LKT053, Lp3-4 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-17 - 2010-06-06
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»4 30%
Cirka 20 timmar»3 23%
Cirka 25 timmar»2 15%
Cirka 30 timmar»3 23%
Minst 35 timmar»1 7%

Genomsnitt: 2.53

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 15%
75%»1 7%
100%»10 76%

Genomsnitt: 4.61


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 7%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 61%

Genomsnitt: 3.46

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 16%
Ja, målen verkar rimliga»10 83%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.83

- Med tanke på laborationerna vi genomförde i kursen Organisk Kemi föregående läsperiod är känns denna labbkurs som många steg tillbaka.» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»1 8%
I viss utsträckning»4 33%
Ja, i hög grad»6 50%
Vet ej/har inte examinerats än»1 8%

Genomsnitt: 2.58

- Examinationen tog ingen som helst hänsyn till hurvida man arbetat på laborationerna eller om man enbart närvarat och sedan skumläst någon annans "labbrapporter".» (Nej, inte alls)
- Labbkursen kan väl möjligen betraktas som en skämtsam historia.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»5 38%
Mycket stor»7 53%

Genomsnitt: 3.46

- Ulf är en duktig föresläsare som verkar brinna för det han pratar om vilket smittar av sig.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»2 15%
Ganska stor»7 53%
Mycket stor»3 23%

Genomsnitt: 2.92

- För det första fanns inte kurslitteraturen (Physical Chemistry, av Atkins) att köpa på Cremona eftersom kursansvarige inte anmält att kursen skulle gå. När nästan en månad av kursen gått säger kursansvarige, efter mycket påtryckningar, att kurslitteraturen inte behöver införskaffas utan att vi istället kan använda en annan bok från en tidigare kurs.» (Mycket liten)
- Cremona lyckades inte ta in en av de böcker som skulle inhandlas inför kursen, så det belv mer föreläsningsanteckningar än bokstudier.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 58%
Mycket bra»5 41%

Genomsnitt: 3.41

- Lite rörig och dålig information , ingen har vetat vad som egentligen skall göras. Läraren borde skrivit på kurshemsidan och förklarat så att man hade något att gå efter. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 7%
Ganska bra»2 15%
Mycket bra»8 61%
Har ej sökt hjälp»2 15%

Genomsnitt: 3.84

- övningarna pratas bort» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 15%
Mycket bra»11 84%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.84

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»1 7%
Låg»1 7%
Lagom»11 84%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.76

- Det fanns ingen arbetsbelastning på den laborativa delen. Det avsattes minst åtta lektionstimmar till att skriva "egna" laborationer av typen "Flyter en isbit i matolja".» (För låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 38%
Hög»5 38%
För hög»3 23%

Genomsnitt: 3.84

- Projektarbetet i Industriell Kemi fick den tid som inte spenderades på Fysikalisk Kemi.» (Lagom)
- Otroligt tryck i LP3, och närmast slappt i LP4. Skönt innan sommaren, men kanske värt att titta på?» (För hög)
- Jobbigt med tre tentor» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 23%
Gott»5 38%
Mycket gott»4 30%

Genomsnitt: 3.84

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ulf»
- reflektionslaborationerna då jag lärde mig mycket när jag gjorde dessa»
- Ulf Jäglid! »
- Teoridelen var bra.»
- Ulf»
- Att ha teoridelen först och labdelen sen.»
- Ulf"s föreläsningar.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- inget»
- De många röriga labbarna. Bättre att göra färre och mer komplicerade labbar så att man lär sig något. Dessa kändes bara helt onödiga. »
- Höj nivån! De här laborationerna hade passat bättre på högstadiet. Man skämdes när personer från andra program frågade vad vi gjorde på våra laborationer.»
- Inget»
- Labbarna kan göras lite svårare»
- Labbkursens utformninga alternativt dess placering. I nuvarande utformning är den närmast skrattretande.»

16. Övriga kommentarer

- Mkt bra kurs, sinnes bra föreläsare:D»


Kursutvärderingssystem från