ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Materialval- och tillverkningsmetoder V11, LMS588

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-21 - 2011-06-15
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 19%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»5 41%
Cirka 20 timmar»4 33%
Cirka 25 timmar»2 16%
Cirka 30 timmar»1 8%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.91

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 8%
75%»2 16%
100%»9 75%

Genomsnitt: 4.66


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»2 16%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 33%

Genomsnitt: 3.16

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 9%

Genomsnitt: 2.09

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 45%
Ja, i hög grad»2 18%
Vet ej/har inte examinerats än»4 36%

Genomsnitt: 2.9

- Känndes som man pluggade en del saker i onödan, exempelvis valsning. Kapitlen ur boken känndes dock bra» (I viss utsträckning)
- Konstig tenta, där värden och formler saknades.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»3 25%
Ganska liten»3 25%
Ganska stor»3 25%
Mycket stor»3 25%

Genomsnitt: 2.5

- Olika föreläsare varje gång, vissa så oengagerade att man inte vill lyssna.» (Mycket liten)
- Det har varit rörigt då det har varit många olika lärare. På de långa 4 timmars lektionerna har de kommit och gått lite hur som helst känns de som. Dumt att blanda Material med tillverkning direkt efter varandra oxå.» (Mycket liten)
- Jobbigt med så många olika föreläsare.» (Ganska liten)
- Man lärde sig mera av att sitta själv och lösa uppgifter.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»1 8%
Ganska liten»4 33%
Ganska stor»4 33%
Mycket stor»3 25%

Genomsnitt: 2.75

- En kurs på svenska, bok på engelska och tenta på svenska medför att man blandar ihop uttryck och bokstäver i formler.» (Ganska liten)
- Till tillverkningsdelen hade vi endast ett par oh"s med bilder och minimalt med text som kurslitteratur. » (Ganska liten)
- Engelskan i boken är inte lika förståelig som mycket annan engelsk litteratur. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 33%
Ganska bra»5 41%
Mycket bra»3 25%

Genomsnitt: 2.91

- En del av kurslitteraturen (tillverkningsmetoder) är endast tillgänglig som opedagodiska overheadbilder... mycket dåligt.» (Ganska dåligt)
- Lösningsförslagen på uppgifter ifrån boken var oftast ofullständiga där räknegången saknades och endast svar fanns. Lösning på gammal tenta fanns inte på kurshemsida.» (Ganska dåligt)
- Väldigt dåligt facit. Fattades på vissa ställen och ofta stod bara ett svar.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 25%
Ganska bra»3 25%
Mycket bra»5 41%
Har ej sökt hjälp»1 8%

Genomsnitt: 3.33

- Med många många olika föreläsare blev kursen väldigt hackig, och osammanhängande.» (Ganska dåliga)
- I vissa fall kunde aldrig lärare ge något ordentligt svar på frågor, eller så gav de olika svar.» (Ganska bra)
- Möjligheten att få hjälp fanns ofta tillgänglig, men var inte alltid man helt förstod tänket bakom hur man skulle göra.» (Mycket bra)
- Grovt hugget känns det som att Peter lämnade bra och tydliga svar när man frågade medans Kenneth bara hade som svar att gjutjärn är världens bästa material.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 16%
Mycket bra»10 83%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.83

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 58%
Hög»5 41%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.41

- Känns hög pga att den andra kursen denna läsperioden också var ganska stor och uppdelad. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 25%
Hög»8 66%
För hög»1 8%

Genomsnitt: 3.83

- Blev stressigt mot slutet av kursen då vi hade inlämningar även i andra kurser.» (Hög)
- Båda kurserna kräver ganska mycket tid och det kunde kännas som att man läste 3 kurser och inte 2 ibland. » (Hög)
- Många inlämningar och lab i andra kursen plus inlämning i denna kursen blir en väldans massa jobb» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»2 16%
Dåligt»2 16%
Godkänt»5 41%
Gott»3 25%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.75

- För många lärare. Alla pratar om olika saker. » (Mycket dåligt)
- Ett så spännande ämne som Material- och Tillverkningsmetoder och kursen är endast teoretisk är mycket tråkigt. Volvo har en hel avdelning för materialteknik.» (Mycket dåligt)
- Känner inte att jag har någon direkt nytta av min nya kunskap.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

-
- Boken»
- bevara upplägget av kursen»
- Projektet, arbetet med databaser.»
- Peter, hans övningar gav mycket»
- Färre lärare»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Färre föreläsare! Fler uträkningar på tavlan, så att man lär sig något istället för att sitta med boken och slösa tid på att göra en massa fel... mycket effektivare att gå igenom i storgrupp och förstå hur man ska tänka på uppgifterna. Detta spar tid och tålamod.»
- Lärarna»
- Färre föreläsare och mer praktiskt arbete/labbar.»
- Återinför en ordentlig bok som kursmaterial till tillverkningsdelen»
- Inte 4 timmars lektioner utan mer uppdelat. Man kunde haft endast tillverkning i 2 veckor och sen en dugga på det istället för att blanda. »
- Inte ha så många lärare som undervisar för det blev ganska rörigt. Sedan att fullständiga lösningar av uppgifter läggs ut på nätet och inte bara svar.»
- Korrigeringar på tenta och formelsamling kan göras innan det gått en timme och folk gett upp, löste 2 extra uppgifter efter korrigeringarna»

16. Övriga kommentarer

- Till projektet var det väldigt dålig information. Lärarna sa "vi ska göra ett projekt, hitta på nått och redovisa om 5 veckor" Så man visste inte vad de förväntade sig eller hur det skulle utföras. »
- För många olika lärare.»


Kursutvärderingssystem från