ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kemi med biokemi 2009, koo041

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-10 - 2009-03-24
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: peter hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

38 svarande

Högst 15 timmar»11 28%
Cirka 20 timmar»9 23%
Cirka 25 timmar»6 15%
Cirka 30 timmar»3 7%
Minst 35 timmar»9 23%

Genomsnitt: 2.73

- Borde lagt mer tid i början av kursen. Men det är svårt att veta vad som krävs av en i början och när det inte finns några större moment att tenta av.» (Högst 15 timmar)
- koncentrerade mig på matten så hade inte tid över för att plugga kemi» (Högst 15 timmar)
- svårt att uppskatta men jag har inte hunnit ha någon annan aktivitet vid sidan om skolan och större delen av kvällarna går åt till plugg.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

39 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»0 0%
75%»6 15%
100%»32 82%

Genomsnitt: 4.76

- Gick ej på konsultationstiden» (75%)
- Närmre 100% än 75%, men inte riktigt allt» (100%)
- närmare hundra än sjuttiofem i alla fall» (100%)
- inte helt 100% men nära» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

38 svarande

Jag har inte sett/läst målen»22 57%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 21%

Genomsnitt: 2.02

- Glömt om jag läst dem. Målen framgår ändå tydligt med undervisningens gång.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Det har varit svårt att hålla reda på allt man ska kunna. Gunnar som vi hade i slutet av kursen var noga med att påpeka vad vi skulle ta med oss från varje föreläsning. Det var riktigt bra! » (Jag har inte sett/läst målen)
- Känndes väldigt kort sammanfattade och var svårt att veta vilka räknekunskaper som krävdes.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 76%
Nej, målen är för högt ställda»5 23%

Genomsnitt: 2.23

- Man kommer och förväntas kunna saker som överhuvudtaget inte gås igenom i gymnasiet längre. Anpassning måste ju ske någonstans. Orbitalläran är en sån sak, ingen jag pratat med kunde det sedan innan, för det gås inte igenom i gymnasiekemin. Dock förväntas man kunna det när man kommer till Chalmers.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Allt går i för rask takt. Hinner inte få intresse för kemin, det blir bara alldeles för mycket nya saker att lära hela tiden. Mer tid att smälta och fördjupa sig i delarna tack. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Tycker att målen är höga för det är mycket nytt för mig. Har inte läst kemi B på gymnasiet som kanske skulle underlätta» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»11 39%
Ja, i hög grad»14 50%
Vet ej/har inte examinerats än»3 10%

Genomsnitt: 2.71

- Det känns som att tentan var väldigt inriktad på vissa saker så att man inte riktigt fick chans att visa allt man kunde.» (I viss utsträckning)
- mycket litet test av kunskaperna i biokemi! vart tog DNA:t vägen??» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 15%
Ganska stor»20 52%
Mycket stor»12 31%

Genomsnitt: 3.15

- Biokemi-delen var helt värdelös, började på jättehögnivå och bara dök in i ett ämne vi aldrig läst tidigare. Hade inte den blekaste någon gång om vad vi faktiskt skulle kunna bortsett från inlämningsuppgiften.» (Ganska liten)
- Björn är den som varit pedagogisk. » (Ganska liten)
- Tycker att övningstillfällena har varit särskilt bra.» (Ganska stor)
- Lektionerna, men inte föreläsningarna, förutom de med Gunnar. » (Ganska stor)
- Föreläsningarna har inte varit så givande. Jag lärde mig mest från övningslektionerna.» (Ganska stor)
- lektionerna har varit toppen, föreläsningarna har dock ibalnd kännts lite orelevanta. man lär sig inte så mycket på dem.» (Mycket stor)
- Bra lektioner!» (Mycket stor)
- Jag tycker att föreläsningarna har varit lite olika i stil och inte alltid gett en så bra inledning eller överblick av veckans ämne som jag hade velat. Övningar har varit mycket bra.» (Mycket stor)
- Undervisningen har varit mycket bra, generellt sätt.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»10 26%
Ganska stor»15 39%
Mycket stor»13 34%

Genomsnitt: 3.07

- Har läst, men det var lektionerna som gav mest.» (Ganska liten)
- Atkins var grym, varför användes inte mer organkemi från den boken? Clayden et. al. var ganska svår, texten var trevlig att läsa men bidrog inte till inlärning, för mycket kuriosa.» (Ganska stor)
- Om kurslitteraturen var på svenska skulle det vara lättare» (Ganska stor)
- Organkemiboken var dock rätt avancerad och det kändes som om man inte har vanan och kunskapen än att få ut baskunskaperna ur boken på ett bra sätt. det hade varit bra att ha en bok där grunderna beskrevs lite enklare. Biokemiboken var inte heller så bra! Den har jag nästan inte använt någon gång. » (Mycket stor)
- Atkins-boken är en guldgruva. Organ-kemiboken tycker jag är sådär än så länge. Biokemi-häftet var totalt meningslöst. Vi kunde fått de relevanta sidorna utskrivna istället.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 10%
Ganska bra»22 57%
Mycket bra»12 31%

Genomsnitt: 3.21

- pingpong har varit väldigt rörigt» (Ganska dåligt)
- Mycket information kom ut väldigt sent.» (Ganska dåligt)
- Pingpong är jättebra, lite rörigt att hitta bland alla filer ibland bara. Mappar?» (Ganska bra)
- Gott om utdelat material, till exempel under föreläsningarna. » (Ganska bra)
- Labbsidan låg dock nere vid ett antal tillfällen.» (Ganska bra)
- Jag vet att lärarna inte var så nöjda med pingpong men jag tycker det har funkat tillräckligt.» (Ganska bra)
- Bra system med rapportsystemet!» (Mycket bra)
- Pingpong och rapportsidorna kompletterade varandra, vilket var bra.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

38 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»3 7%
Ganska bra»19 50%
Mycket bra»14 36%
Har ej sökt hjälp»1 2%

Genomsnitt: 3.28

- En lektionslärare som inte ens kan svara på mail är ett stort hinder när man har frågor.» (Mycket dåliga)
- det var ofta genomgång hela övningarna och på konsultationstiden var det ofta mycket folk.» (Ganska dåliga)
- Att övningarna sista veckan ägnades åt konsultation kändes ganska meningslöst eftersom man fick vänta en och en halv timme innan man fick hjälp. Det hade gett mer om lärarna istället räknat igenom gamla tentor eller tentarelevant uppgifter.» (Ganska bra)
- Tyvärr var den övningsgruppen jag valde att vara i väldigt stor. » (Ganska bra)
- Konsultationstiden var guld värd, skulle varit fler tillfällen.» (Ganska bra)
- Har inte sökt hjälp så mycket.» (Ganska bra)
- Övningstillfällena har varit bra till detta. » (Mycket bra)
- På konsultationstiden fanns det gott om hjälp att få. » (Mycket bra)
- Vill dock klaga på ljudnivåerna i vissa övningsrum på övningstimmarna. hade varit schysst av lärare att säga till elever att hålla sig lite tystare.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»14 36%
Mycket bra»24 63%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.63

- Kunde vara bra att få bestämma mer själv vem man vill labba med osv. » (Ganska bra)
- Underbart gäng!» (Mycket bra)
- De gånger jag arbetat med andra, exempelvis under projekt som vardagsmolekyler, har jag upplevt att det finns ett stort engagemang.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

38 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»13 34%
Hög»16 42%
För hög»8 21%

Genomsnitt: 3.81

- Låg i början efter det inte funnits några större delmål. Som i matten då man pluggar till duggorna.» (Låg)
- Fast väldigt hög på slutet.» (Lagom)
- Den var lagom i lp1,2 men i lp3 var det mycket att lära sig på kort tid» (Lagom)
- Skulle vara bra om man gjorde som matten och delade upp den i delmoment som bedöms mer eller mindre separat. Blev lite flummigt att lägga allt detta i en enda kurs.» (Lagom)
- Tungt bitvis men ändå så att man klarar av det...» (Hög)
- Jag uppskattar att det har funnits mycket variation i kursen, även om jag känner att arbetsbelastningen ibland varit hög.» (Hög)
- Jag tycker att projektet vardagsmolekylen bara kändes som en onödig belastning just då.» (Hög)
- under kursens gång kändes den ibland för hög, men såhär i efterhand antar jag att det var okej eftersom jag tog mig igenom det.» (Hög)
- Vill hinna fördjupa mig i kursens delar och hinna förstå och skapa intresse. » (För hög)
- Eftersom både matten och kemin var stora kurser som vi hade parallellt hann man inte så mycket med båda» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

38 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 36%
Hög»17 44%
För hög»7 18%

Genomsnitt: 3.81

- Bra att den var lite lägre belastnig denna perioden så att tentaplugg kom mer i fokus.» (Lagom)
- Eftersom både matten och kemin var stora kurser som vi hade parallellt hann man inte så mycket med båda» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 5%
Godkänt»19 50%
Gott»15 39%
Mycket gott»2 5%

Genomsnitt: 3.44

- inte kul att ha en stor tenta i tredje läsperioden, hade hällre haft 3 tentor-och då mindre.» (Godkänt)
- Björn som varit min övningslärare under kursens gång har verkligen varit jätte bra och varit till mycket stor hjälp. Föreläsningarna kunde varit bättre upplagda. » (Godkänt)
- Trevlig kurs, grymt med att samla ihop bonuspoäng. Synd att det inte är samma struktur som ALA, med delkurser...det blev en för stor tenta, för mycket material.» (Godkänt)
- Det känns som om kursen ger bra övergripande kunskap inom kemiområdet.» (Gott)
- Till stor del Niklas förtjänst, han är mycket inspirerande och duktig.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- muntan och duggan, bra att ha nån form av examination efter varje läsperiod»
- Gillade Görans föreläsningar där han skrev ut powerpointen innan föreläsning. »
- Övningsledarna genomgångar.»
- Björn. väldigt bra övningslärare!»
- Bonuspoängsystemet, lektionsgenomgångarna»
- Lars och Göran är bra lärare»
- alla duktiga lärare»
- Inlämningsuppgifterna i biokemi/termodynamik. »
- Konsulationstiden»
- Inlämningsuppgifterna, fast fler och mer utspridda.»
- De trevliga labbarna, konsultationstiden och Gunnar!»
- Övningstimmarna var väldigt bra och gav mycket. »
- Övningstillfällena.»
- Björn som lektionslärare.»
- Det var bra att vi hade så många duggor så att man tvingas repetera under kursens gång. »
- Möjlighet till hemtal och liten tenta, mycket viktigt då vi har en stor kemi tenta samma vecka som kräver mycket tid.»
- Föreläsarna och lektionslärarna, riktigt bra. »
- Bonuspoäng. Det är ett bra system.»
- konsultationstiden »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det vore ju ett tänkbart alternativ att dela in kursen i 3 tentamen, då man ändå får plugga lika mycket inför duggorna och dyl. Men man skulle ej behöva göra om precis allting och läsa in 3 läsperioder inför en eventuell omtentamen. Det måste till lite rytande lärare till övningarna och konsultationerna, det är svårt att studera i en så högljudd miljö.»
- vardagsmolekyl-arbetet. instruktionerna måste bli tydligare! »
- Byt ut biokemiboken! Den är helt värdelös, man lärde sig mer på att plugga in biokemifrågorna från tidigare duggor än att läsa boken. Dessutom, biokemin är ju intressant så fler biokemiföreläsningar och mer ingående. Jag tycker att vardagsmolekylen var meningslöst. Det gav mig inget och tog bara onödigt tid. Vill också klaga på att de labhandledare man skulle lämna en labbrapport hade olika uppfattningar om hur en labbrapport skulle se ut. Det finns standardmallar att utgå ifrån och jag tycker det är fel att man får ett dåligt betyg bara för att rapporten inte ser ut så som labhandledaren vill fast att man har följt en standardmall. De borde snacka ihop och bestämma vad de ska utgå ifrån istället för att man får chansa varje gång man lämnar in rapporten att den kommer falla i labhandledarens smak.. »
- Skulle vara mycket bättre om kursen hade tre tentor istället för en gigantisk. »
- Det känns som om måndagsföreläsningen för det mesta inte gav så mycket. Det skulle vara bra om föreläsningen kunde gå igenom på ungefär samma sätt som på lektionerna. Sen så tycker jag att man borde gå igenom uppgifter som liknar tentauppgifterna på lektionerna under kursens gång så att man få enn uppfattning om hur man kan tänka och strategier på hur man kan göra. Man skulle kanske kunna ha en lektion i veckan där man går igenom lite mer omfattande uppgifter där man har flera moment att tänka på.»
- Tyckte inte att det fungerade särskilt bra att ha föreläsningarna mha powerpoint. Det blir att man bara sitter och stirrar på skärmen utan att egentligen hänga med. Då är det bättre om föreläsarna använder tavlan så att man tvingas skriva ner, det fastnar bättre då. "Vardagsmolekylen" var inte så intressant, det blev mest något som bara tog tid.»
- »
- kan man inte bryta upp tentan i fler delar så att den inte blir så stor i slutändan?»
- ingen direkt åsikt»
- Dela upp kursen på samma sätt som ALA delats upp. Sprid ut och öka antalet inlämningsuppgifter.»
- Mindre matlab/mer begriplig matlab, det var svårt att se sambandet mellan programmeringen och kemin (undantag: Hückel), mer begripligt kinetikprojekt(handledningen var ytterst bristfällig, både papper och hjälp från studioledare och kemilärare), mer substans i biokemiundervisningen( en del föreläsningar var på gymnasienivå medan vissa (TIM?) var jättesvåra).»
- För mycket inlämningsuppgifter och projekt vid sidan om.»
- Vissa moment kändes nästan onödiga, som till exempel atomjakten. »
- Bättre labbhandledare till "partikeln i lådan" labben...»
- Vardagsmolekylprojektet kanske skulle kunna placeras lite tidigare eller i alla fall skulle syftet med projektet kunna förtydligas. Vi visste till exempel inte riktigt vilket innehåll rapporten skulle ha eller var tyngdpunkten skulle läggas. »
- Att termoduggan ligger direkt efter jul istället för innan. »
- * Matlabsamarbetet - det var svårt att lösa uppgifterna då matlablärarna inte kunde kemin och kemilärnarna inte kunde hjälpa till alls med matlab. * Tentan - den kändes ganska långt ifrån det vi gått igenom på föreläsningar och övningar. Hade varit bättre med något mer likartade problem som de man stött på tidigare.»
- djupare och fullständigare genomgång för vad kursen egentligen omfattar ifrån början, och därefter visa tydligare vad och varför vi lär oss och övar momenten. »
- Inte ha en slut tenta. Det blir för mycket att plugga på en gång. Bättre att dela upp tenta för varje läsperiod som matten (ALA)»

16. Övriga kommentarer

- Annars tycker jag att lärarna har lagt upp kursen väldigt bra.»
- Tyckte att tentan var väldigt konstigt upplagd. För det första så räckte inte tiden till. För det andra så var det väldigt många frågor "av öppen karaktär", uppgifter där du inte får några som helst värden givna i uppgiften och där t.ex dina kunskaper om hur ett kylskåp fungerar testas mer än hur mycket kemi du har lärt dig. Sådana uppgifter har för övrigt aldrig funnits med tidigare i kursen och fokuserar inte alls på kursmaterialet.»
- Föreläsningar gav lite i jämförelse med lektioner.»
- Jag tyckte att tentan tog upp saker som inte gåtts igenom istället för att ta upp sådant vi jobbat med mycket. Detta gjorde att jag inte fick visa vad jag verkligen kunde.»
- Atomjakten kändes inte speciellt relevant för kursen, lite för mycket lekstuga, få tog det på allvar och man lärde sig inget. Vardagsmolekylen kändes inte helt relevant,det varit bättre med ett projekt likt det vi gjorde i kursen Teknisk biologi. »
- En del av föreläsningarna i fullklass kändes ganska onödiga då man inte lärde sig jättemycket på dem. (Gunnars föreläsningar var dock jättebra.) »


Kursutvärderingssystem från