ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIEPL - ht11 Kommunikation, FSP080

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-13 - 2012-01-20
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 57%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Ekonomi och produktionsteknik


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»6 30%
Cirka 20 timmar»8 40%
Cirka 25 timmar»2 10%
Cirka 30 timmar»2 10%
Minst 35 timmar»2 10%

Genomsnitt: 2.3

- Otroligt lite lektionstillfällen» (Högst 15 timmar)
- Tycker nog att det var väl få föreläsningstillfällen. Om man ska ha en tenta i engelsk grammatik kan jag tex tycka att man ska gå igenom mer grammatik på föreläsningarna än vad vi gjorde. » (Cirka 20 timmar)
- Kursen uppmuntrade till att vara som tyngst i slutet då alla deadlines var satta då. Skulle varit bättre om tex den egna uppsatsens deadline var bara efter tre fyra veckor, så skulle det bli lättare att hålla en jämn arbetsbelastning.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 20%
100%»16 80%

Genomsnitt: 4.8

- Mycket liten schemalagd undervisning» (100%)
- Var inte speciellt mycket schemalagt under kursen» (100%)
- Det var inte så mycket undervisning.» (100%)
- Alldeles för lite undervisning! Kändes som om man läste kursen själv med engonline..» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 20%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 30%

Genomsnitt: 2.9

- Kommer inte ihåg vad som stod i målen» (Jag har inte sett/läst målen)
- Bra tanke med denna kursen, dock kändes det som om denna kurs endast blev ett test på elevens förkunskaper och inte att man lärde sig särskilt mycket..» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»14 82%
Nej, målen är för högt ställda»2 11%

Genomsnitt: 2.05

- Målen är rimliga, dock så gav inte föreläsningarna en chansen att nå dessa mål, det fick man lösa på egen hand.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det är för brett! Bättre att gå djupare ner i några färre mål än att bara snudda vid hur många som helst!» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»3 15%
I viss utsträckning»10 50%
Ja, i hög grad»6 30%
Vet ej/har inte examinerats än»1 5%

Genomsnitt: 2.25

- Tyckte kursen inte alls var inriktad på grammatik och de var de enda som kollades under examinationen.» (Nej, inte alls)
- En tenta i engelsk grammatik känns inte relevant för kursen/utbildningen. En uppsatsskrivning av något slag hade känts mycket mer relevant.» (Nej, inte alls)
- Engelskan testades i hög grad, svenskan nästan inget.» (I viss utsträckning)
- Instruktionerna för vad rapporten i Matematisk statistik skulle innehålla kunde varit tydligare. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»10 50%
Ganska liten»7 35%
Ganska stor»3 15%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.65

- Hade gärna haft mer lektioner och övningar i engelsk grammatik» (Mycket liten)
- Tentan och kursen testade mer våra kunskaper sedan innan än ett tillfälle för inlärning. » (Mycket liten)
- Jag tycker att det var för lite undervisning » (Mycket liten)
- Många av föreläsningarna var oerhört tråkiga och gav inte så mycket. Då tentan gick ut på engelsk grammatik hade det inte skadat med ett föreläsningstillfälle mer varje vecka där det enbart pratades om grammatik. EngOnline är inte tillräckligt, utan mer skriftliga övningar och chans att ställa frågor och få hjälp. » (Mycket liten)
- Väldigt få undervisningstillfällen.» (Mycket liten)
- Som jag skrev ovan så tycker jag att man bör fokusera mer på grammatik på föreläsningarna istället för att inlärningen ska bygga så mycket på Eng-online. » (Ganska liten)
- Vi hade nästan ingen undervisning, men det lilla vi hade var bra, framförallt engelskan. Jag hade gärna haft fler föreläsningar och kanske efter föreläsningen fått tips på vilka delar av eng online man borde göra. Koppla ihop det lite mer.» (Ganska liten)
- Undervisningen som skedde på engelska var bra och lärorik.» (Ganska liten)
- Tyvärr tenderade föreläsningarna att bli lite långrandiga. Dock stort plus för de praktiska övningarna!» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»7 35%
Ganska liten»5 25%
Ganska stor»6 30%
Mycket stor»2 10%

Genomsnitt: 2.15

- hade ingen obligatorisk.» (Mycket liten)
- Jag tycker inte att eng-online är ett bra inlärningsverktyg eftersom lärandet blir så mekaniskt. Någon annan kurslitteratur hade vi knappt. » (Mycket liten)
- Den rekommenderande kurslitteraturen behövdes inte, vilket bör påpekas till eleverna. » (Mycket liten)
- Använda inte någon utav den rekommenderade litteraturen under kursen.» (Mycket liten)
- Eng Online var helt ok men tillslut kunde man alla meningar utantill...» (Ganska liten)
- Tyckte att kurslitteraturen kändes ganska onödig om jag ska vara ärlig. Köpte den inledningsvis men har inte känt att det var värt det. » (Ganska liten)
- EngOnline var dock väldigt bra!» (Ganska liten)
- Eng online var bra. Dock kunde man inte hålla på med det för mycket för då kände man igen frågorna och visste svaret utan att behöva tänka efter.» (Mycket stor)
- EngOnline var mycket bra verktyg.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»14 70%
Mycket bra»6 30%

Genomsnitt: 3.3

- Engonline hade ofta problem med informationsrutan och hängde sig ibland.» (Ganska bra)
- Ping Pong är lite förvirrande. Vi har inte använt det innan och det finns väldigt många rubriker där saker står lite överallt så man får inte så bra överblick på den sidan. Fick dessutom besked att man kunde se alla delresultat på ping pong men jag har fortfarande inte hittat mitt tentaresultat.. Detta kanske inte hör hit, men det var ganska störande att få veta ATT tentorna var rättade, men sen behöva vänta mer än en hel arbetsvecka innan man fick se något resultat i ladok.» (Ganska bra)
- Lite ovant att använda PingPong eftersom det var första gången men det var enkelt och fungerade bra.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 15%
Ganska bra»12 60%
Mycket bra»5 25%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.1

- Fler grammatikföreläsningar hade varit bra» (Ganska dåliga)
- Ofta svårt att få raka svar på enkla frågor. » (Ganska dåliga)
- Skulle uppskattat om konsultationerna var mer anordnade. Man kunde exempelvis bokat in en kvart med respektive grupp eller liknande för att få ut så mycket som möjligt av tillfällena.» (Ganska bra)
- Meddelandefunktionen på kurshemsidan verkade inte fungera?» (Ganska bra)
- Bra med schemalagda konsultationer och möjligheten att boka möten på CHOCS. » (Mycket bra)
- Enkelt att få tag i lärarna via pingpong och jag fick snabb respons - kanon!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 25%
Mycket bra»15 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.75

- Tycker samarbetet vid rapportskrivning peer-response och presentationen har fungerat felfritt. » (Mycket bra)
- Peer respons var mycket bra men hade gärna haft ett till sådant tillfälle lite senare i kursen!» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»2 10%
Låg»1 5%
Lagom»10 50%
Hög»4 20%
För hög»3 15%

Genomsnitt: 3.25

- Borde varit mera undervisning.» (För låg)
- Väldigt få föresläningstillfällen, hade kunnat vara mycket mer med övningar och liknande.» (För låg)
- Tycker man hade hunnit klämma in mer stoff om man hade velat med tanke på de få föreläsningstimmar som vi hade. Mer grammatikgenomgångar, rapportskrivningsstruktur etc. » (Låg)
- Bra att den individuella uppgiften introducerades tidigt, man kunde därmed inte skjuta upp det. » (Lagom)
- Hög mot slutet.» (Lagom)
- Upplevde att kursen innefattade för mycket. Två arbeten och ett seminarium och ändå en fyra timmars tenta. Det har varit tufft!» (För hög)
- Enbart pga av att det blev för mycket teori. Mer räkning!» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 50%
Hög»7 35%
För hög»3 15%

Genomsnitt: 3.65


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 15%
Godkänt»14 70%
Gott»2 10%
Mycket gott»1 5%

Genomsnitt: 3.05

- Tycker inte att jag lärde mig så mycket i kursen. » (Dåligt)
- Vet inte om jag har lärt mig något nytt under kursen. Allt som gjordes har man gått igenom på gymnasiet. Finns en anledning till att man har obligatorisk svenska och engelska under grundskolan. » (Dåligt)
- Hade gärna haft inlämning av arbeten i läsvecka 6. » (Godkänt)
- Om den som har beställt kursen skulle kunna bestämma sig vad vi ska läsa. Det blir jobbit för oss elever att i varje kurs ha 10 olika småkurser med olika lärare. Ett tydligt fokus gör inlärningen lättare. T.ex kunde vi fokuserat på engelskan, haft mycket undervisning, och sen en tenta. Men att ha lite engelska lite svenska o sen lämna in en uppsats som berör ett ämnen som inte lärarna förstår, gör att vi som elever får svårt att tolka uppgifter. Vad är syftet med detta. » (Godkänt)
- Lite virrig kurs där det är svårt att förstå vad examinatorn vill ha ut av oss. » (Godkänt)
- Vad hände med svenskadelen?» (Godkänt)
- Hade som sagt kunna vara mer relevant för utbildningen..» (Godkänt)
- Kändes som vi fick "lite av allt"» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Den individuella textupg. »
- Den argumenterande texten var ett bra inslag. Även peer response och diskussionsseminariumet var bra moment. »
- Engelska delen av kursen var bra. »
- Individuella uppsatsen»
- Jag tycker tentan, den individuella uppgiften och matematikrapporten var bra uppgifter och lagom jobbiga.»
- Projektet och den individuella uppgiften var bra, det kändes som att det gav mycket. Samma gällde för de uppgifter som var förknippade med den individuella texten. Bra med tillfällen att träffa föreläsare och få möjlighet att ställa frågor om rapportstruktur. »
- De pratiska övningarna. »
- Undervisningen på engelska»
- Inlämningsuppgifterna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- EngOnline»
- Jag tycker nog inte ens att kursen fyller något egentligt syfte. Tycker man bör kunna engelsk grammatik från grundskolan och att man istället bör läsa mer fackspråklig engelska. Kanske kan detta integreras i någon annan kurs. Alternativt minska kursens omfattning till kanske 3.75 hp. »
- Mer engelska, mindre svenska. Det kunde ha varit mer grammatik på föreläsningen istället för svenska delen.»
- Mer undervisning, mer muntligt, om kursen ska ha samma upplägg tycker jag att det borde vara endast U eller G kurs.»
- Kanske bör tänka igenom kursen och se vad studenterna kan sedan tidigare och verkligen behöver lära sig. Engonline. Om man skall ha en tenta i grammatik finns de ju viss fördel om undervisningen är inriktad mot att lära sig grammatik. Calle gick tex igenom grammatik ca 3h under kursen och de finns ingen som kan lära sig engelsk grammatik så snabbt. På tentan så var de mest förkunskaper som testades även om man lärt sig något under alla de timmarna man lagt på engonline. »
- Labbrapporten som görs i samarbete med Tillämpad Matematisk Statistik bör inte betygsättas. Dessutom vore det bättre att ha en tenta mer lik den engelska delen i Högskoleprovet, alltså mer läsförståelse och mindre ren grammatik. »
- Hade velat ha fler föreläsningar, framförallt i engelskan. Som sagt, gärna föreläsningar kopplade till eng online. Gärna mer övningar också. En till peer respons senare i kursen. Som det var nu var det väldigt mycket eget arbete och alla uppgiften skulle in på samma gång. Man kanske kunde ha först individuella texten + inlämning och SEN tentan eller tvärtom. Eller bara fler föreläsningar så man kommer igång tidigare. Det muntliga seminariet kändes lite oseriöst och lite för långt! Hade varit bra om man fick förbereda sig, nu skulle vi diskutera våra texter som vi inte ens hade skrivit. Många hade knappt börjat skriva! Svenskadelen i kursen vet jag inte riktigt om man borde ha med, vi hade jättefå föreläsningar och blev knappt examinerade i den delen, dessutom gick vi igenom ungefär samma saker som i ingenjörsmetodiken förra året. Kanske kunde man bara ha mer engelska. Eller göra svenskan lite mer seriös.»
- Någon mer föreläsning om rapportstruktur, eftersom vi aldrig tidigare blivit bedömda med 3-5 var det svårt att veta vilken nivå man skulle lägga sig på. Tidigare har det bara varit G och U. Kommunikationen mellan föreläsare måste vara bättre, man fick olika information gällande innehållet av olika personer. »
- Teoridelen»
- Kurslitteraturen»
- Upplägget av rapporten i Matematisk statistik. Tydligare instruktioner. Ex. Vi skulle skriva rapporten till företagets VD/den som bestämde över helikoptrarnas utseende men vissa fick kommentarer på att man kunde haft en tydligare bakgrund i rapporten, hur helikoptern skulle fungera etc. men det hade man ju aldrig skrivit i ett verkligt fall om rapporten skulle ges till någon inom företaget som har full koll?»
- behövs mycket fler grammatikföreläsningar»

16. Övriga kommentarer

- Upplevde att det var lite dålig kommunikation mellan examinatorerna i de båda kursern vad gäller laborationsrapporten som innefattade båda kurserna. Tyckte att det kändes oklart vad som förväntades och det var en hel del delade meningar och olika restriktioner från respektive kurs. »
- Kändes mycket med två inlämningar, en tenta och ett semenarie»
- Jag är väldigt skeptisk till kursen, behöver tänkas igenom som sagt! Man skulle kunna ta bort tentan och satsa fullt ut på rapporten för grammatiken hade ingen koppling till kursen kändes de som. »
- Med två lärare uppstår det ofta motsägelser, vilket hände även här. Mer tydliga direktioner och mer kommunikation mellan lärarna. »
- Jag har lärt mig mycket engelskagrammatik!»
- Väldigt konstig OEE-uppgift på tentan!!»


Kursutvärderingssystem från