ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP 3 AIP 016 Arbetets rum vt 2013

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-04-04 - 2013-04-19
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 57%
Kontaktperson: Lena Axelsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursblocket Arbetets rum. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1 Projekt

Efter fullgjort projekt ska studenten kunna:
Definiera och ge exempel på för projektet väsentliga arbetsmiljöaspekter.

Hur väl uppfylldes detta mål?

35 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Dåligt»0 0%
Bra»15 42%
Mycket bra»18 51%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.4

- Det var ett så komplext projekt att fokus på arbetsmiljö flera gånger glömdes bort» (Bra)
- väldigt tydligt efter analyser, stor grund för förbättringsförslag av den befintliga byggnaden.» (Mycket bra)

2. Lärandemål 2 Projekt

Efter fullgjort projekt ska studenten kunna:
Tillämpa metoder och arbetssätt i designprocesser och programarbete i tidiga projektskeden.

Hur väl uppfylldes detta mål?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 8%
Bra»18 51%
Mycket bra»14 40%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.31

- Det var lite för mycket fokus på funktionsblommarna och "OMA-diagrammen". Jag hade gärna sett att olika metoder presenterats så hade man fått välja den man helst ville arbeta med.» (Dåligt)
- Alldeles för "luddiga" beskrivningar om dessa uppgifter... En 3D textmodell, vad är det? Var för löst förklarat för min del. Tappade motivationen när jag inte kunde förstå uppgiften eller dess syfte, vår grupp pratade med Matts men fick fortfarande inte störr klarhet till uppgifterna.» (Dåligt)
- Funktionsblommor är bra, men släpp det lite grann också! Vår handledare la EXTREMT mycket fokus på detta arbetssätt och blev nästan trångsynt.» (Bra)
- Bra att få testa många olika sätt att få igång processen.» (Bra)
- Metoderna var kanske lite väl styrda. » (Bra)
- Funktionsblommon var ett bra redskap, men det kunde framgått tydligare att de behövde bearbetas för att platsa i slutpresentationen. Spelworkshopen var lärorik.» (Mycket bra)
- Jag gillade att det låg fokus på processen - det är ju viktigt att hitta sitt sätt att jobba så här i början av utbildningen.» (Mycket bra)
- Lärde sig mkt bra verktyg med funktions och sambandsanalyser.. Funktionsblomma etc.» (Mycket bra)
- bra workshops! spel, konceptmodell samt ljuslabb, kanske lite styrda mindre metoder. » (Mycket bra)

3. Lärandemål 3 Projekt

Efter fullgjort projekt ska studenten kunna: Identifiera och illustrera relationer mellan verksamhetsutveckling och rumsliga konfigurationer

Hur väl uppfylldes detta mål?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Bra»25 71%
Mycket bra»9 25%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.22

- Antar att detta är funktionsblomman, vilken jag tycker var ett bra inslag. Dock var det otydligt ifall vi skulle ha med funktionsblomman från arbetsprocessen eller om vi skulle göra en ny funktionsblomma som visar resultatet av projektet i boken som vi lämnade in. » (Bra)
- I hammarkullen hade vi så många verksamheter att vi inte hann gå in på djupet på alla verksamhetsspecifika frågor.» (Bra)
- Första gången vi verkligen fått se hur arkitekturen kan påverka hur människor arbetar och lever.» (Mycket bra)
- Det är det som, åtminstone vi som jobbat med Affärshälsan, jobbat med i hela kursen» (Mycket bra)
- I arbetet insåg man efter hand man gjorde förändringar hur mycket som faktiskt man kunde förändra verksamheten. Kul!» (Mycket bra)

4. Lärandemål 4 Projekt

Efter fullgjort projekt ska studenten kunna: utarbeta och visualisera integrerade koncept för verksamhetsutveckling och byggnadsgestaltning.

Hur väl uppfylldes detta mål?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Bra»25 73%
Mycket bra»8 23%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.2

- Jag skulle gärna ha mer undervisning i olika dataprogram, för att få en bredare repertoar av viualiseringsmöjligheter.» (Bra)
- Kanske blev koncepten inte alltid så integrerade... » (Bra)
- knepig formulering på målet, kanske borde vara på vanlig svenska istället för riddarholmssvenska» (Bra)
- Jag kan väl inte riktigt påstå att jag bemästrar detta men det var definitivt lärorikt.» (Bra)
- Där var Fredrik kjellgrens handledning till stor hjälp. » (Mycket bra)

5. Lärandemål 5 Projekt

Efter fullgjort projekt ska studenten kunna: Värdera och jämföra olika koncept i förhållande till verksamhetens och byggnadens förutsättningar

Hur väl uppfylldes detta mål?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Bra»22 66%
Mycket bra»10 30%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.27

- För kort tid för att evaluera fullständigt» (Bra)
- Det var lite ont om tid i den fas där man behövde ta beslut om projektets utformning, därför tog vi en del förhastade beslut som vi inte hade tid att ifrågasätta ordentligt. En halv vecka till i den fasen hade varit bra. » (Bra)
- Hade mycket spridda förslag i gruppen och blev att man jämförde lite (åtminstone för sig själv) under kritiken..» (Mycket bra)
- Vad innebär ett koncept i det här fallet? Jag tycker lärandemålen kan vara lite svåra att förstå.. Värderat och jämfört har vi... » (Vet ej)

6. lärandemål 6 Projekt

Efter fullgjort projekt skall studenten kunna:
Sammanställa ett arbete i rapportform.

Hur väl uppfylldes detta mål?

35 svarande

mycket dåligt»0 0%
dåligt»3 9%
bra»20 64%
mycket bra»8 25%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3.16

- Att göra inledningen till boken (hela ritsalen) var en mycket stor utmaning! Att få till ett upplägg, språkstil och layout som alla skulle vara nöjda med var väldigt svårt. Och det blir att några glider med mer än andra. Men att göra själva analysarbetet hela ritsalen funkade bra, det var just själva sammanställningen.» (dåligt)
- Det ritsalsgemensamma materialet fungerade inte så bra. » (dåligt)
- Christel copp va ett bra inslag. Dock kom det fram främst i kritiken att många före-bilder glömts bort då man blivit så medveten om sitt eget projekt» (bra)
- Bra med Christel Copps föreläsning och feedback på slutet!» (bra)
- Detta fungerade bra som helhet men sämre i vår ritsal. Jag tror det är bra att sätta ett tidigare datum för inlämning av rapporten då den sköts till sista dagen nu.» (bra)
- En avslutning på verksamhetsanalysen i stil med den vi hade på byggnadsanalysen hade behövts, eller kanske slå ihop de båda. Vi fick inget avslut och därför låg verksamhetsanalysen oavslutad fram till sista veckan när vi fick slänga ihop den lite snabbt.» (bra)
- Hade kanske varit bra med en inlämning av ett utkast eller liknande några dagar innan slutinlämning så att man vet vad som är viktigt och inte viktigt att ha med i rapporten samt kan disskutera hur det ska presenteras tydligast.» (bra)
- Det var inte helt lätt att sammanställa en gemensam verksamhetsananalys/kartläggning när man hade 4-7 verksamheter.. Skulle behövt samordna detta bättre.» (bra)
- sammarbete är svårt att lära sig, kanske kunde den gemensamma rapporten ha ett tidigare deadlinedatum för att få den gjord ordentligt. » (bra)
- Christel Copps föreläsningar var väldigt bra!» (mycket bra)
- Svårt och frusterande men också kul och lärorikt att arbeta hela ritsalen med inledningen.» (mycket bra)
- Lite svårtstyrt att få ihop hela ritsalen till en enda rapport, men lärorikt. Saknade dock möjligen en introduktion till layoutprogram som InDesign, något som vi saknar!» (mycket bra)
- Det gemensamma materialet kan kanske kallas rapport men förslagen är inte i rapportform, snarare en vanlig presentation som vi brukar göra för plansch fast uppdelad på fler sidor.» (Vet ej)

7. Lärandemål 7 Moment Byggnadsanalys

Efter fullgjort moment skall studenten kunna:
Beskriva och analysera en byggnad som teknisk struktur.

Hur väl uppfylls detta mål?

35 svarande

mycket dåligt»0 0%
dåligt»3 8%
bra»23 65%
mycket bra»9 25%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.17

- Några personer tog på sig den uppgiften. Så alla gjorde ej analysen av byggnadens tekniska struktur.» (dåligt)
- Jag känner inte att jag har koll på detta.» (dåligt)
- Svårt att avläsa på byggnaden» (bra)
- Träning ger färdighet. Bara för att man kan analysera en byggnad är det kanske inte lika lätt med en annan tyvärr...» (bra)
- Vi hade dock tillgång till många ritningar från ett tidigare arkitektkontor som varit på platsen vilket hjälpte väsentligt.» (bra)
- Eftersom man delade upp byggnadsanalysen och jag inte arbetade med just detta har jag inte någon djupare förståelsse för detta men jag kunde läsa in mig på det i det gemensamma materialet i inledningen av boken.» (bra)
- Våran byggnad var tämligen lättläst, så det var inte jättesvårt. Men jag gillade utmaningen i att man inte blev given ett svar, utan fick utforska det själv. » (bra)
- Byggnadsanalysen var mkt givande.» (mycket bra)

8. Lärandemål 8: Moment Byggnadsanalys

Efter fullgjort moment skall studenten kunna:
Beskriva och analysera en byggnad som rumslig struktur.

Hur väl uppfylls detta mål?

35 svarande

mycket dåligt»0 0%
dåligt»0 0%
bra»24 68%
mycket bra»11 31%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.31

- Praoen på arbetsplatsen jag superbra för detta!» (mycket bra)

9. Lärandemål 9: Moment Byggnadsanalys

Efter fullgjort moment skall studenten kunna:
Beskriva problem och kvalitéer i en byggnad.

Hur väl uppfylls detta mål?

35 svarande

mycket dåligt»0 0%
dåligt»0 0%
bra»16 47%
mycket bra»18 52%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.52

- svårt att förstå de tekniska systemen» (bra)
- Vi hade gott om tid att lära känna byggnaden och verksamhetetn vilket var roligt.» (mycket bra)
- Tränat på!» (mycket bra)

10. Lärandemål 10: Moment Byggnadsanalys

Efter fullgjort moment skall studenten kunna:
Värdera en byggnads förändringspotential ur tekniskt, rumsligt och hållbart perspektiv.

Hur väl uppfylls detta mål?

35 svarande

mycket dåligt»1 2%
dåligt»1 2%
bra»28 80%
mycket bra»5 14%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.05

- vad menas med hållbart?» (bra)
- hållbarhetsperspektivet kändes inte som en tydlig del i kursen, den kunde ha framhävts mer» (bra)
- Känner mig osäker på det tekniska fortfarande. » (bra)
- svårt att veta vad som är rimligt kostnadsmässigt, men antar att detta är ett ställningstagande samt att det inte ska påverka våra projekt för mycket (ekonomin alltså)» (bra)

11. Lärandemål 11: Moment Konstlaborationer

Efter fullgjort moment skall studenten kunna:
Utveckla ett konstnärligt förhållningssätt i sökandet efter lösningar av problem.

Hur väl uppfylldes detta mål?

35 svarande

mycket dåligt»0 0%
dåligt»3 9%
bra»17 54%
mycket bra»11 35%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3.25

- ljuslaborationer! Viktigt!» (mycket bra)
- Spelveckan var ett mycket intressant och lärorikt sätt att få igång fantasin.» (mycket bra)
- Bra mix med konstlabbar och processkisser! Spelveckan var riktigt bra! Kunde dock ha legat tidigare i planeringen, den styckade upp processen lite onödigt mycket. » (mycket bra)
- Mycket intressant föreläsning av spel-Ola (tog med mig mycket av den "iterativa designprocessen")..» (mycket bra)
- ja det blir ju bättre och bättre iallafall.» (mycket bra)
- Lärandemålet är kryptiskt formulerat vilket gör att jag ej har ett bra svar på det. » (Vet ej)

12. Lärandemål 12: Moment Konstlaborationer

Efter fullgjort moment skall studenten kunna:
Värdera och förklara det konstnärliga arbetets egenvärde och relation till fördjupad arkitekturförståelse.

Hur väl uppfylldes detta mål?

34 svarande

mycket dåligt»1 3%
dåligt»3 11%
bra»14 53%
mycket bra»8 30%
Vet ej»8

Genomsnitt: 3.11

- Vikten av "testandet" tar jag med mig!» (mycket bra)
- Jag förstår inte frågan riktigt och vill därför inte svara utifall att jag har misstolkat den.» (Vet ej)
- Svår fråga! Den här kursen har kanske inte känts så konstnärligt inriktad, men det konstnärliga har ändå funnits med i till exempel hur vi har tänkt med ljus i byggnaden, och i presentationen. » (Vet ej)
- förstår inte lärandemålet» (Vet ej)

13. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

35 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»33 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 2

- Men pressat med tid! Speciellt för att sammanställa den gemensamma inledningen.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det har varit en bra kurs och det känns som att man har lärt sig mycket.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Mycket ny välbehövd kunskap! Tack!» (Ja, målen verkar rimliga)
- förutom kanske de tekniska systemen som kan vara svåra att begripa men det skiljer ju mycket ritsalarna emellan samt att detta kanske inte är prio i denna kurs. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Konstlaborationerna är ju det första gången vi jobbar med i form av att ta fram en konceptmodell utan egentlig och tydlig handledning. » (Nej, målen är för högt ställda)

14. Är målen rimliga i förhållande till kursblockets omfång och poängantal?

35 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»2 6%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»29 87%
För stort omfång i förhållande till poäng»2 6%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2

- Detta har varit en ovanligt behaglig kurs. Dock finns ett stort stressmoment i bristen på datorer. Det är inte kul att behöva vara på skolan halv sju för att kunna jobba med de program man behöver. Vi använder inte våra skrivbord särskilt mycket, kanske kunde några av dem ersättas av fler dataplatser?» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Jag tycker att allt lär man sig lite grann, men inte fullständigt. Skulle det vara mer fördjupat skulle det nog krävas mer tid. » (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Bra spridning på uppgifter så att inte allting klumpades ihop på slutet.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Väl avvägd kurs, man har aldrig känt sig för stressad.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Kursen kändes aldrig för stressig/för långsam. Precis lagom, och superintressant!!» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Lästid och förberedelser för presentation fanns inte alltid inlagt i schemat.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- FÖR komplex verksamhet » (För stort omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

15. Hur väl fungerade kursblocksadministration, kursblocks-PM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

34 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»5 14%
Bra»10 29%
Mycket bra»18 52%

Genomsnitt: 3.32

- Fick mycket information alldelles för sent. De största bidragande faktorerna till att människor blir stressade är att man inte har kontroll och inte kan påverka. Att på fredagen efter man har lämnat in (klockan sex) få reda på att man på egen tid ska trolla ihop redovisningar är oacceptabelt. Denna information skulle vi ha fått tidigare så att man skulle ha kunnat planera in detta under tiden då kursen faktiskt varade. Eftersom de felsta åker bort på påsklovet (då det är omöjligt att åka bort någon annan gång då det krävs 100% närvaro på vissa kurser!)så innebar detta i proncip att man skulle göra och förbereda en presentation under tisdag förmddag eftersom vi hade den första presentationen på eftermiddagen. Hade varit bättre att låta de två kritikerna följa med till platsen och ge kritik samtidigt som de som verksamheten. Detta skulle leda till bra diskussioner tror jag! Vår verksmhet hade inte läst in sig på vårt material (knappt kollat på det) och vi fick därför inte så mycket feedback, bättre kommunikation till dessa hade nog gjort att det hade blivit en bättre dialog under denna dag. » (Mycket dåligt)
- Bytet till pingpong var inte toppen» (Dåligt)
- För kort tid(som alltid) med informationen om kritikdagarna, annars faktiskt bra!» (Dåligt)
- varken eller egentligen (men det alternativet fanns inte). Som vanligt på chalmers knepigt med admin och info.» (Dåligt)
- Lite otydligt på sina ställen» (Dåligt)
- Det var lite konstigt att vi hade inlämning och sedan började nästa kurs innan vi hade presentation, blev lite hackigt.» (Bra)
- Informationen har varit mycket bra och den har heller inte ändrat sig särskilt ofta, vilket har varit bra och tryggt. Om frågor har uppstått har jag alltid fått ett trevligt bemötande ifrån kursansvarig.» (Mycket bra)
- Bättre än vanligt. MEN - på tal om schema och tid skulle det vara skönt om lärare och handledare kunde hålla tider lite bättre. Att alla projekt får ungefär lika lång kritik, att alla handledningar hinns med, etc. » (Mycket bra)
- Bra med mail, pingpong, lappar och muntlig information» (Mycket bra)
- välorganiserad och tydlig kurs. Tack!» (Mycket bra)
- Klart bäst hittills.» (Mycket bra)
- Bästa kursen vi haft hittills med avseende på det!» (Mycket bra)
- En av de bäst strukturerade kurserna. Tydligt.» (Mycket bra)
- Det var en tydlig kurs där upplägget kändes väl genomtänkt. Det gav oss en trygghet i arbetet och gjorde att man inte blev stressad. » (Mycket bra)
- Fantastiskt bra!!!» (Mycket bra)
- strukturerat och bra!» (Mycket bra)
- Exceptionellt bra! Egentligen borde detta vara norm och andra kursansvariga borde ta efter. Allting har för en gångs skull varit tydligt från början till slut i kursen. » (Mycket bra)

16. Bedöm (och kommentera) de olika former av handledning och lärarhjälp som du har fått i projektarbetet? Ange i kommentaren vilken ritsal du har arbetat i.

34 svarande

Mycket dålig»1 2%
Dålig»2 5%
Bra»18 52%
Mycket bra»13 38%

Genomsnitt: 3.26

- För gruppen har det varit bra att prata med handledaren mest för att det kommer fram andra tankar när man pratar med utomstående. Handledningarna i sig har inte gett så mycket konkret, det har inte blivit klarare vad vi ska göra eller hur vi ska uppnå ett gott resultat, dvs inga direkta tips eller ideér från handledaren. ritsal 3» (?)
- Ritsal 3» (Mycket dålig)
- Ritsal 3: upplevde handledningen som ganska intetsägande. Hade velat att handledaren skulle drivit oss längre i utvecklingen av oss själva och projektet. För stort fokus på funktionsblommor» (Dålig)
- Peter var inte på plats tillräckligt mycket. Han är bra och duktig men jag skulle velat träffa honom mycket mer i slutet av kursen.» (Dålig)
- Ritsal 2» (Bra)
- Ritsal 3. Handledaren va där för lite då man behövde och för mkt när man inte behövde.» (Bra)
- Bortsett från att handledaren kom konstant försent, var det bra och frekvent. Men inte okej att komma 30 min försent nästan varje gång!» (Bra)
- Ritsal 2. Handledning har fungerat bra men det känns som att det var onödigt mycket i början och för lite i slutet. » (Bra)
- Ritsal 1. Handledaren har varit bra men kanske varit där lite för lite samt att det hade behövts en annan handledare när vi gick igenom konstlaborationerna. » (Bra)
- ritsal 2, enda minuset var att handledaren hade lite svårt att hålla tider » (Bra)
- Vi fick bra handledning, men vi kändes vi saknade ofta åsikter om just arkitektur och utformningen av själva byggnaden, som vi gärna hade velat höra mer om. Vi kände också att den inledande, utredande delen med funktionsblommor mm tog för mycket tid. Vi skulle rita en helt ny byggnad och fick börja med det en vecka innan inlämningen. Så vi hade gärna velat få sätta igång lite tidigare, vi kände vi bromsades av handledaren. Vi var i ritsal 3. » (Bra)
- Jag sitter i ritsal 2. Handledningen har varit bra men var dock besviken på att Handledren alltid kom för sent, detta kunde variera mellan 10-40 minuter! Och det är frustrerande att bara sitta och vänta när vi har så begränsat om tid och det blir mindre handledning för vår del. Detta måste ändras! Jag anser att konstant komma för sent visar bristande respekt och det sprider tanken om att det är ok att komma sent, vilket det inte är! » (Bra)
- Handledaren var där för lite och vid fel tillfällen, typ efetrmiddag innan inlämning. Jag satt i ritsal 5. Hade gärna haft mer handledning av en annan ritsals handledare för att få olika input. » (Bra)
- Jag satt i ritsal 5. Peter pendlar ju, så ibland när man behövde hans hjälp var det svårt att få tag på honom, men han var en duktig handledare.» (Bra)
- I ritsal 5 fungerade handledningen bra! Peter var väl insatt i workshops, så med hjälp av honom fick vi ut mycket av workshopen på företaget. Dock önskar jag att det hade funnit några handledningstillfällen till, speciellt i början av "produceringsfasen". » (Bra)
- Ritsal 2» (Bra)
- (Bra)
- ritsal 5. Skulle vilja ha haft fler tillfällen under slutskedet.» (Bra)
- Ritsal 5 Vi ville gärna ha lite med handledning och helst få synpunkter från olika handledare inte samma varje gång. » (Bra)
- Ritsal 2. Jag uppskattar att vi har haft tillgång till handledare så ofta som vi har haft. Jag tycker även att handledarmötena har varit lagom långa.» (Mycket bra)
- Ritsal 2. Det var bra att på slutet få möjlighet att ha texten genomläst. Det var också bra med att känna att handledningen fick ta tid. » (Mycket bra)
- Ritsal 2. » (Mycket bra)
- Ritsal 4. Fredrik Kjellgren har varit strålande som assistent och hela tiden fått oss att jobba lite hårdare och göra allt lite bättre.» (Mycket bra)
- Vi hade som sagt behövt bättre avslut på verksamhetsanalysen. Något jag också hade velat ha var en ordentlig genomgång med handledaren av rapporten innan man skickar in den till tryckeriet, detta för att den tryckta rapporten ska bli så bra som möjligt när man nu lägger så mycket pengar på den» (Mycket bra)
- Ritsal 4» (Mycket bra)
- Ritsal 4» (Mycket bra)
- 4.» (Mycket bra)
- Ritsal 4, handledare: Frdrik. Kul med en engagerad och positiv handledare.» (Mycket bra)
- Fyra.» (Mycket bra)
- Ritsal 3» (Mycket bra)
- RItsal 1 Kunde gärna varit mer uppföljning efter samt kanske lite mer pushande och inspirerande handledning. Dock är det svårare med grupphandledning tycker jag. Diskussionen som man annars har med handledaren har man ofta i gruppen och på så sätt tar sig framåt.» (Mycket bra)
- Ritsal 4. Fredrik Kjellgren har varit med i projektet. Från början och varit till stor hjälp. I allt från analysmetoderna till själva projektets utformning. » (Mycket bra)

17. Ni har kunnat utnyttja "specialkonsultationer" (ljud - ljushandledningen blev ju inställd p g a sjukdom). Har det varit till hjälp i projektarbetet?).

(ange om du har utnyttjat möjligheten till specialkonsultation och vad det har handlat om)

33 svarande

Nej, inte alls»15 45%
Ja, till viss hjälp»15 45%
Ja, till stor hjälp»3 9%

Genomsnitt: 1.63

- Vet ej» (?)
- ej utnyttjat » (Nej, inte alls)
- Vår ritsal har inte haft nån ljud- eller ljushandledning.» (Nej, inte alls)
- Jag var inte på några specialkonsultationer och vårt projekt var också för omfattande för att vi skulle hinna gå in i detalj på ljud och ljus» (Nej, inte alls)
- Fick inte möjlighet till detta. Det var tråkigt. » (Nej, inte alls)
- För vår del fanns det inte så mycket tid att gå in på detta i projektet. Dock väldigt intressanta föreläsningar och det har funnits med i tanken även om det inte blev någon stor del av projektet» (Nej, inte alls)
- inte utnyttjat» (Nej, inte alls)
- Skulle nog va Christel i så fall? Eller vem annars? Hon va bra i alla fall.» (Ja, till viss hjälp)
- Roligt! tiden fanns dock inte att intergrera det jättemkt i förslaget!» (Ja, till viss hjälp)
- Vi tog hjälp av akustíkern Johan.» (Ja, till viss hjälp)
- Framför allt något man har nytta av i framtida ptojekt.» (Ja, till viss hjälp)
- Jag minns inte att vi hade någon specialkonsultation av något slag. Däremot tycker jag att föreläsningarna vi hade var av hög kvalitet och gav mycket. » (Ja, till viss hjälp)
- Vi nyttjade nog inte möjligheten så mycket som man hade kunnat. » (Ja, till viss hjälp)
- Vi hade vid byggnadsanalysen fått en uppfattning om ljudbilden i byggnaden, men i samband med konsultationen visade det sig att vår uppfattning inte stämde överens med specialisten. Så vi hade stor hjälp av konsultationen.» (Ja, till stor hjälp)
- Ljud! väldigt givande med att han kom med till LKB! Skulle gärna haft ljushandledning också. » (Ja, till stor hjälp)
- Vi var med Johan på LKB, det var väldigt intressant» (Ja, till stor hjälp)

18. Det var tio föreläsningar i kursblocket (inklusive kursintroduktion och introduktion av konstlaboration). Bedöm värdet av dessa, dels i relation till projektet, dels i relation till kursens allmänna k

(föreläsningarna har haft olika syften. Några var relaterade till frågor som ni har arbetat med i projekten, några var tänkta att vidga frågeställningarna i linje med några av kursens lärandemål. Kommentera vilka föreläsningar som varit speciellt givande. Ange hur många föreläsningar som du har varit med på)

35 svarande

Föreläsningarna var inte givande»0 0%
Föreläsningarna var givande»22 73%
Föreläsningarna var mycket givande»8 26%
Vet ej»5

Genomsnitt: 2.26

- Christel Copp var väldigt duktig. Har varit med på 9 st» (Föreläsningarna var givande)
- En föreläsning om klimatskal etc. Helt onödig!» (Föreläsningarna var givande)
- Jag har varit med på i stort sett alla, det var en halv föreläsning jag missade om ljus. Extra givande var ljudföreläsning, ljusföresläsning, layoutföreläsning, nina ryds föreläsning mfl.. det var intressant att höra om ventilation mm, men där skulle jag gärna hört lite mer fördjupat, och om vad man ska titta efter för former rent konkret för att känna igen vad det är för en ventilation. » (Föreläsningarna var givande)
- 9 stycken. Gillar framförallt de av Matts och de om grafisk presentation. Den senare bör ligga redan i årskurs 1.» (Föreläsningarna var givande)
- Varit med på alla föreläsningen. Kommer dock inte ihåg vad alla handlade om. Hade varit bra att ha med en lista på dom här i kursutvärderingen för att friska upp minnet. Uppskattade Anna Törnquist föreläsning om funktionsblommor och skolmiljöer. Föreläsningarna om ljus och ljud var väldigt pedagogiska och upplysande.» (Föreläsningarna var givande)
- Föreläsningen om kretsloppsperspektiv upprepade i stort sett bara sånt vi hört innan under miljö och hållbarhetskursen som vi hade i ettan, annars tycker jag att föreläsningarna har varit givande.» (Föreläsningarna var givande)
- Det varierade lite på föreläsningarnas kvalitet. Designprocessföreläsningarna var inspirerande. Den om kretsloppsperspektiv på ombyggnader samt ventilation och värme gav ingenting, den var som en upprepning på hela hållbarhetskursen från i fjol. Layoutföreläsningen var väldigt bra, med handfasta råd.» (Föreläsningarna var givande)
- Föreläsningen den 28/1 var inte givande. Det var för låg nivå, vi har redan den kunskapen från tidigare kurser. "Kretslopps-perspektiv på ombyggnader samt frågor om ventilation och värme"» (Föreläsningarna var givande)
- Var på alla föreläsningar. Mycket bra föreläsning om bildkommunikation. Mikael Ekegrens summering efter kritiken var dock totalt överflödig.» (Föreläsningarna var givande)
- Föreläsningen om visuell kommunikation var väldigt bra! Utbildningen borde generellt innehålla fler moment med fokus på layout.» (Föreläsningarna var givande)
- De flesta föreläsningarna låg i början av kursen och just nu kommer jag tyvärr inte ihåg vilka vi hade. Skulle vara bra med en lista på föreläsningar här i utvärderingen. En föreläsning jag minns är Christel Kopps föreläsning, otroligt bra! Hoppas hon kommer tillbaka i andra kurser.» (Föreläsningarna var givande)
- Han med ljuset var inte så bra. Ljudbilden kunde ha gett mer konkreta exempel. Det var väl två VVS människor där som höll lite för låg nivå. Kristel kopp var go. Matts föreläsningar var jättebra. Jag har gått på de flesta. Missade en vecka när jag var sjuk. » (Föreläsningarna var givande)
- Speciellt föreläsningen med Christel om Layout var mycket givande!» (Föreläsningarna var givande)
- Alla, det har varit givande, den om ljus samt ljud, och Matts föreläsningar. Mikael Ekegrens om byggnadsanalys var mindre givande och kändes som en upprepning.» (Föreläsningarna var givande)
- Jag var på samtliga föreläsningar. Tycker att de flesta föreläsningar varit bra med undantag den föreläsning som gavs av WSP, det mesta var repetition för oss. » (Föreläsningarna var givande)
- Jag kan nu i efterhand inte säga att någon av föreläsningarna var onödiga. Jag tycker att de alla fyllde sina syften, samt att de inföll vid rätt respektive tidpunkt/stadie i projektet. Kristels föreläsning om layout var någonting i särklass och jag hoppas för kommande årskurser att hon återkommer.» (Föreläsningarna var mycket givande)
- Christel Copps föreläsning om layout och grafik är alltid rolig att lyssna på, och mycket givande, även om man glömmer det mesta. Bra att hon kom tillbaka och gav feedback på presentationerna i slutet av kursen. Momentet om byggnadsanalys var också väldigt intressant. Minns inte riktigt hur många föreläsningar jag var på, men har missat en tror jag.» (Föreläsningarna var mycket givande)
- En del av föreläsningarna var väldigt bra, det var givande att vidga sitt fokus i projektet med akustik, ljus och layout föreläsningar. Jag har varit med på nästan alla, tror jag har missat en.» (Föreläsningarna var mycket givande)
- Christel var grym!» (Föreläsningarna var mycket givande)
- minns dem inte om jag ska vara ärlig» (Vet ej)

19. Försök ange om kurslitteraturen var viktig för att utveckla insikter och kunskaper om relationer mellan verksamheter, rum och arkitektur?

35 svarande

Inte viktig»12 34%
Ganska viktig»13 37%
Viktig»8 22%
Mycket viktig»2 5%

Genomsnitt: 2

- Mesta insikten fick man på plats och under processen» (Inte viktig)
- kom inte till så stor nytta» (Inte viktig)
- Seminarietexterna var intressanta att läsa, men jag känner inte att de förde vårt projekt framåt på något sätt» (Inte viktig)
- Jag hade hellre läst mer texter om arbetsplatssociologi, som varit mindre allmänt hållna än de i häftet. Gärna något om hierarkier på arbetsplatser etc. Kunde ju ha letat upp dem själv, men det är lätt att vara efterklok. Uppmuntra gärna eleverna att söka mer teoretiskt stöd för sina resonemang till nästa år!» (Ganska viktig)
- Vissa delar har varit bra men vissa historiska texter har inte hjälpt oss jättemycket. » (Ganska viktig)
- Det kändes som att det var ganska mycket och läsa och ganska lite utsatt tid för att göra det så man kunde inte sätta sig in i materialet så djupt, en del texter hade också ett komplicerat språk... Men de kändes ju relevanta till temat. Det var bra att vi fick texterna, och inte behövde hitta dem själva :)» (Ganska viktig)
- Boken arbetets lust och leda var bra läsning. Texterna i kompendiet var till viss del lite för svåra (de som handlade om ordet space)» (Ganska viktig)
- Intressant, men vet inte om man tog med så jättemycket till projektet..» (Ganska viktig)
- Det var väldigt intressant att höra om hur synen på arbetsmiljö har förändrats rent historiskt. Sätten att se på rum och arkitektur är intressant, men mer komplext.. » (Viktig)
- Delarna om oplanerade möten var mycket bra.» (Viktig)
- Jag anser att det var lite för många texter för att man ska kunna orka sätta sig in ordentligt i alla. » (Viktig)
- Diskussionen är viktig! Det var ett bra och lyckat inslag i kursen med seminariet. Texterna var lite svåra men mer greppbara när man pratar om den och intressanta. » (Viktig)
- (Mycket viktig)
- Att parallellt läsa kurslitteraturen har gett en bättre förståelse och verktyg och tankesätt som åtminstone inte jag har haft tidigare. » (Mycket viktig)

20. I kursen låg ett heldags litteraturseminarium. Vad tycker du om seminariedagen?

(kommentera hur seminariet genomfördes, vad du anser om kravet på skriftlig sammanfattning av diskussionerna samt hur seminarieformen kan utvecklas)

34 svarande

Seminariedagen var inte givande»6 17%
Seminariedagen var givande»25 73%
Seminariedagen var mycket givande»3 8%

Genomsnitt: 1.91

- Bra med en gemensam sammanfattning. Diskussionen är ju mer givande än själva läsandet. Bra grej!» (?)
- Kravet på skriftlig sammanfattning var lite onödigt, alla var där och alla pratade, det tog mest onödig tid att sammanställa. Vår diskussion kopplades inte till vårt projekt utan blev väldigt allmän vilket var synd. Jag hade velat ha en handledare under seminariet, tror att kvalitén blivit högre då. Folk var inte så bra pålästa.» (Seminariedagen var inte givande)
- Upplevde tyvärr att många i gruppen mest ville ha seminariedagen överstökad. Jag hade gärna gått in djupare i diskussioner och även pratat mer generellt om arkitektur. Tyvärr upplevde jag att gruppen var för stor och att det var svårt att komma till tals. Många svåra texter gjorde det också svårt att vara delaktig i diskussioner. Det var bra att få sätta ord på seminariet och sammanfatta det i text.» (Seminariedagen var inte givande)
- för långdraget med en hel dag, skulle varit ok annars.» (Seminariedagen var inte givande)
- Seminariet genomfördes planerat där texterna enbart lästs av ett på förhand bestämt par av studenter. I motsats till att alla läst samtliga texter. Någonting som jag var kraftigt negativ till och som i slutändan förvandlade vad som var tänkt att vara ett seminarium till kortfattade presentationer och sammanfattningar istället. Mycket dåligt, på grund av detta upplägg som vi studenter själva valt. Jag tycker att någon lärare bör ha förklarat vikten av att alla läser samtliga texter och vad ett seminarium är tänkt att vara.» (Seminariedagen var inte givande)
- Vi satt i hela ritsalsgruppen och det fungerade bra.» (Seminariedagen var givande)
- Vi satt och pratade om var sin text i ca två timmar, diskussionen gick in ibland på områden som inte var i direkt anslutning till texterna, med det kändes ändå bra. Fast det märktes att folk i allmänhet inte var så sugna på att diskutera och att de inte tyckte det var särskilt givande. Jag tyckte det var intressant att folk hade så skilda åsikter ibland och det är alltid roligt att debattera. Det är väl ok med skriflig sammanfattning, det är alltid givande att göra sånt även om man inte tycker så just då och ser det mest som ett krav på listan som ska bockas av. Bra att lära sig anteckna under en diskussion och försöka sammanfatta det till en läsbar text sen.» (Seminariedagen var givande)
- Det var intressanta texter och ett bra upplägg. Det kändes lättare att diskutera med enbart elever än det hade gjort om man hade en lärare som "övervakade". Att ha en skriftlig sammanfattning var ett bra sätt att få en att vekrligen reflektera över vad det var man egentligen kom fram till» (Seminariedagen var givande)
- Seminariet var bra i sig. Fungerade bra utan lärare. Dock lite svårt att koppla till projektet» (Seminariedagen var givande)
- Det var intressant och så, några av texterna var dock väldigt svåra.» (Seminariedagen var givande)
- Mycket bra att den var icke-lärarledd! Det blev ett avslappnat och bra samtal tycker jag, där alla kunde komma till tals. Vi delade upp texterna sinsemellan, så varje text lästes av två-tre personer, som kort sammanfattade vad den handlade om och så diskuterade vi alla utifrån detta. Det fungerade bra! Den skriftliga dokumentationen kändes väl som nåt som man måste göra. » (Seminariedagen var givande)
- Vi fick en bra diskussion. Alla tog det seriöst även om vi inte hade någon handledare, detta medförde också att diskusionen flöt på bra utan någon som försökte "tvinga oss" mot ett spår.» (Seminariedagen var givande)
- Vi satt och pratade, hela ritsalen tillsammans. Det fungerade i stort sett bra, men det hade kunnat vara bra med en ordförande som fördelade ordet. Varje person hade läst en text extra noga och presenterade texten för övriga, det var ett bra sätt att arbeta på eftersom alla visste vad texten vi diskuterade handlade om. Annars är det lätt att blanda ihop olika texter. Bra att diskutera de delvis svåra texterna i en större grupp.» (Seminariedagen var givande)
- fler» (Seminariedagen var givande)
- Det var bra med ett elevlett semenarium. Den skrivna sammanfattning var bara ett stresselement.» (Seminariedagen var givande)
- Seminariedagen var mycket viktigt för att försöka förstå texterna. Texterna är oftast rätt svåra så det hjälper att man pratar genom dem, vilket oftast leder till en djupare förståelse och en intressant diskussion.» (Seminariedagen var givande)
- Diskussionen är viktig! Det var ett bra och lyckat inslag i kursen med seminariet. Texterna var lite svåra men mer greppbara när man pratar om den och intressanta. » (Seminariedagen var givande)
- Vi satt under en heldag och pratade. Det var givande att få möjlighet att prata tillsammans med andra om dessa frågor, och det är sällan man tar sig tid om det inte är organiserat, eftersom det är så mycket annat man ska producera hela tiden. Bra med skriftlig sammanfattning, för då repeterar man när man skriver, samt har möjlighet att gå tillbaka och läsa sammanfattningen om man vill minnas. Jag tycker det var givande att vi själv fick organisera det hela. Vi valde att ha diskussion efter varje text, samt efter varje del, för att både få en färsk diskussion, samt diskussion kring helheten.» (Seminariedagen var mycket givande)
- Jag tycker att vi ska ha fler seminarier överhuvudtaget, det är alltid bra för oss att få diskutera arkitektur.» (Seminariedagen var mycket givande)
- Bra att inte ha lärare med. Ställde högre krav på oss som studenter för att diskussionen skulle gå vidare och vara givande. Tyckte att det funkade bra.» (Seminariedagen var mycket givande)

21. Kritikdagarna - ge ett sammanfattande omdöme

(utveckla i kommentarer dina åsikter om de olika inslagen under kritikdagarna)

35 svarande

Kritikdagarna var inte bra»3 8%
Kritikdagarna var ganska bra»4 11%
Kritikdagarna var bra»17 48%
Kritikdagarna var mycket bra»11 31%

Genomsnitt: 3.02

- För många tillfällen. Man hade redan hört ens egna ritsal mycket. Externa kritiker kladdade direkt i vårt tryckta material vilket känns tråkigt. På verksamheten blev det ingen diskussion, vissa personal somnade nästan en annan gick därifrån och nån annan nickade mest instämmande, tråkigt och inte givande. Att ha tvärkritik var roligt och funkade otroligt mkt bättre än jag trott. Trodde det skulle funka dåligt iom att det inte var lärarlett men det funkade jättebra!» (Kritikdagarna var inte bra)
- Lite tröttsamt att redovisa tre gånger, men något lärorikt då man verkligen fick se tydligt att alla har olika åsikter. Jag tycker nästan det känns pinsamt att vår grupp under tisdagen skulle ha kritik i ett halvöppet rum bredvid A-studion. Det ekade väldigt mycket, fanns inga stolar (fick ta från a-studion) och fanns ingen projektor och endast ett eluttag fungerade. jag tycker det är en självklarhet att man bör redovisa och boka en sal som faktiskt har rätt utrustning för detta ändamål (projektor). Och om detta inte finns ska någon av lärarna se till att fixa detta INNAN klockslaget då vår kritik ska äga rum! Generellt är planering inte en av de starkaste sidorna på arkitektur och det tycker jag verkligen måste försändras! För att minska på stress och frustration och för att höja motivationen hos oss elever. Ni skulle varit tydligare med att säga till verksamheterna att faktiskt läsa igenom boken INNAN vi kom och redovisa. Kanske skulle ha kunna minska antalet redovisningar till två genom att slå ihop redovisningen för kritikerna med den på företaget. Detta skulle också göra att vi hade fått en hel dag till att förbeteda presentationerna under veckan.» (Kritikdagarna var inte bra)
- Uppdelningen runt påsklovet var inte bra. Om vi haft krititen innan påsk hade man kunnat slappna av mer och komma tillbaka till nästa kurs med nya krafter, så var inte fallet nu!» (Kritikdagarna var inte bra)
- Jag tycker att de var för många. Den sista kritikdagen skulle kunna hoppas över och sammanfalla med den första dagens.» (Kritikdagarna var ganska bra)
- Kritik 1 med externa kritiker: ritsal 3 ok kritik, ganska konstruktivt och kritikerna förökte att tona ner sina subjektiva åsikter vilket var bra. Tyvärr fanns inte tid (eller om det berodde på bristade intresse hos kritikerna)till att vi inte fick förklara mer hur vi hade tänkt och varför vi tagit vissa beslut i projektet. kritik 2: ute hos verksamheterna. Tråkigt med liten uppslutning av inbjudna deltagare. Verksamheterna kan ingen direkt feedback eller ställde frågor vilket också var tråkigt. Hade varit intressant att få feedback längre fram om de på något sätt använder sig av våra ideér. kritik 3: tvärkritik. Roligaste kritiken sen jag började på Chalmers. Så intressant att se och höra om alla olika projekt och de frågeställningar varje grupp ställts inför. Alla var engagerade i både sina presentationer och i sin kritik. Allmänt: bra att få öva vid flera tillfällen på att presentera sitt projket. Bra också med Christel Kopps feedback. Helst hade jag velat ha extern kritik och kritik av Christel INNAN allt skulle gå i tryck, för att hinna göra ändringar/förbättringar» (Kritikdagarna var ganska bra)
- Generellt sett väldigt bra, kul med tvärkritik med de andra ritsalarna också. Det var dock lite tjatigt att höra alla ritsalens projekt presenteras två gånger, på två ställen.. Hade önskat mer feedback från verksamheten. Mer diskussion från deras sida hade vart trevligt, vet inte om handledar/kritiker skulle kunna satt igång lite diskussion om de var där..» (Kritikdagarna var ganska bra)
- bra att presentera flera dagar, olika input olika dagar, men hade lite högre förväntningar om kritiken på arbetsplatsen men klart är det svårt för dem att diskutera projekten mer. » (Kritikdagarna var ganska bra)
- Hade gärna haft kritiker och verksamhet samtidigt.» (Kritikdagarna var bra)
- Många samma föreläsning och pappret om kritikdagarna skulle kommit lite tidigare pga så man hade haft mer tid att lägga utanför skolan, för att förbättra presentationen (så man skulle kunnat sprida ut det och inte känna den tidspressen som nu uppkom)» (Kritikdagarna var bra)
- Tanken på att man skulle behöva dra samma presentation vid tre olika tillfällen var väldigt jobbigt i början. Kritikdagarna var intensiva och många kände sig väldigt trötta mot slutet. Det var roligt att kunna presentera våra förslag för verksamheterna(som vi dock upplevde kom med väldigt få åsikter). Det var ovanligt att ha en tvärkritik utan lärare(handledare, externa kritiker), men det kändes avslappnat och folk kom med många bra kommentarer.Det var fler som vågade ställa frågor jämfört med en vanlig kritiksituation. Det var också väldigt spännande att se andra gruppers projekt. Kritiken med ritsalen var bra, men det kändes ibland som om kritikerna inte förstod förutsättningarna för projektet-fast det kan också bero på att vår gemensamma introduktion inte var tillräckligt omfattande.» (Kritikdagarna var bra)
- Lite mycket presentationer, 3 på tre dagar blev tjatigt och uttömmande. Men nyttig och kul!» (Kritikdagarna var bra)
- Det var spännade att presentera ute på Affärshälsan. Våra kritiker (Fredrik Kjellgren och Anna Barne) var väldigt bra och kompletterade varandra. Men det var lite jobbigt att ha tre presentationer på tre dagar, det blev lite utmattande.» (Kritikdagarna var bra)
- Alla kritiktillfällen var bra! Dock tråkigt placerat efter två veckors uppehåll, och utspritt på tre dagar... Bäst var ritsalkritiken och givetvis kritiken på företaget. Tvärkritik var också kul, att få en inblick på vad andra ritsalar har gjort. » (Kritikdagarna var bra)
- Kul att vara ute på en arbetsplats! Bra med mycket presentationsträning, tredje gången satt det i ryggmärgen - gav självförtroende.» (Kritikdagarna var bra)
- Första dagen satt vi i korridoren/rummet utanför a-studion. Att lokalen är så extremt dålig gör att det stundvis blir svårt att koncentrera sig på presentationerna. Hade varit bättre att ha presentationen i ritsalen, där vi trivs bättre. När vi har kritik blir det ofta så att grupperna som presenterar först får mer tid än dem som presenterar sist. Skulle vara bra om kritikerna höll koll på tiden och fördelade den allmäna kritiken på alla grupper (och inte sa allt i samband med den första). Som student/åhörare är det svårt att be kritikerna att sluta med kritiken för att de andra också ska hinna presentera. Kritiken på LKB var trevlig, men de kunde inte säga så mycket eftersom de inte läst in sig på projekten i förväg. Tvärkritikgrupperna var också en bra idé. Roligt och intressant att höra vad man jobbat med i de andra ritsalarna. » (Kritikdagarna var bra)
- Jag tyckte om att vi hade flera kritik dagar då vi hörde vad olika personer tyckte! Det enda jag kan kommentera är att tekniken så ofta hindrar presentationer. Nästa gång skulle det vara bra om det finns projektor som fungerar i varje rum för kritik, och att ni ber oss i förhand att ta med egen dator om det behövs. » (Kritikdagarna var bra)
- Jag är glad att vi fick göra hela tre muntliga presentationer. Egentligen avskyr jag dessa presentationer för att jag är så nervös, men genom att vi fick göra dem så många gånger släppte nervositeten ganska mycket. Ordningen på de muntliga presentationerna tycker jag också var bra, och att det tillfälle då de två kritikerna satt med var i samband med redovisningen med den egna ritsalen. Det kan annars vara ett utsatt läge att presentera för kritiker, men nu var majoriteten av åhörarna mina ritsalsvänner som jag känner allra bäst och som jag är trygg med.» (Kritikdagarna var mycket bra)
- Bra med kritik från olika håll. Olika saker kom upp under de olika dagarna. Jag tycker inte att arkitektkritiker ska vara med på arbetsplatsen, då risken finns att det hade blivit en polariserad diskussion som hade rört sig långt bort från våra faktiska projekt. Det funkade bra att ha kritik i tvärgrupper, och det var roligt att de andra studenterna tittade noggrant och hittade fel som kritikerna inte nämnt. » (Kritikdagarna var mycket bra)
- Härligt med tre kritiker! Då fick man möjlighet att berätta om det i olika sammanhang, öva, samt inse att olika personer med olika kunskap och bakgrund behöver höra olika grejer. » (Kritikdagarna var mycket bra)
- Väldigt bra! Att få presentera samma projekt flera gånger kändes i sig som en bra erfarenhet och de olika publikerna gav olika input. Kritikerna gav viktig information angående arkitekturen och mer konkret fakta angående vad man kunde ha gjort bättre, rent projektmässigt. Att presentera för verksamheterna var omväxlande och gav upphov till mer "verkliga" diskussioner. Slutligen det studentledda kritiktillfället lade mycket fokus på det rent layout/presentationsmässiga. Sammantaget väldigt lyckat! Om än lite långa dagar.» (Kritikdagarna var mycket bra)
- Det var lite tungt att hålla fyra presentationer(eftersom vi hade en i stadsbyggnadskursen också) på en och samma vecka, men samtidigt var det en jättebra övning på att tala och känna sig bekväm och effektiv med vad man presenterar. Det var intressant att de olika grupperna framförde väldigt olika kritk! Hade varit väldigt roligt om kritikerna från dag 1, arkitekterna var med på arbetsplatsen när vi framförde våra förslag där, det hade kunnat bli intressanta diskussioner.» (Kritikdagarna var mycket bra)
- Strålande med kritik över tre dagar. Kul att få träna på själva presentationerna på det viset. » (Kritikdagarna var mycket bra)
- Det var ett bra upplägg när man fick presentera flera gången för olika personer, i och med att man redan presenterat en gång innan vi presenterade på arbetsplatsen kände vi oss säkrare i vår presentation och presterade nog bättre än vi skulle ha gjort annars. Det enda negativa jag upplevde var att kursavslutningen på torsdagen tog alldeles för lång tid.» (Kritikdagarna var mycket bra)
- Trodde att det skulle vara tråkigt med tre presentationer. Men tvärtom så var de väldigt olika varande i och med att vi både var ute på arbetsplatsen och skolan. Dessutom kan man inte öva sig nog i att presentera!» (Kritikdagarna var mycket bra)
- väldigt bra med flera kritikdagar och från olika perspektiv» (Kritikdagarna var mycket bra)
- Så himla bra och konstruktiv kritik. Ni hade inte missat något och var mycket väl pålästa. Inget att klaga på. » (Kritikdagarna var mycket bra)
- Jättebra att olika typer av kritik gavs och att vi jobbade med det under så många dagar och förhållanden. Det gav förståelse, tid för diskussion och viktiga reflektioner. Igen, något som alla de kursansvariga som har en projektkurs borde ta tillvara på. » (Kritikdagarna var mycket bra)


Arbetsklimat

22. Bedöm och kommentera din egen insats i projektarbetet?

(att denna fråga står med beror på att en värdering av en kurs alltid har en meningsfull relation till den om gör värderingen. Så beskriv och värdera din egen insats som bakgrund till kursvärderingen!)

35 svarande

Svag insats»1 2%
God insats»17 48%
Mycket god insats»17 48%

Genomsnitt: 2.45

- På grund av en ganska dålig start på projektet och skiftande meningar rörande analysen av verksamheterna blev början rörig och det var svårt att hitta motivation därefter. Slutresultatet blev dock över förväntant.» (Svag insats)
- Jag ahr jobbat på bra och anstreängt mig, speciellt med slutpresentationen, men jag hade kunnat dra vissa frågeställningar längre och varit mer konsekvent. Min närvaro har varit mycket god. » (God insats)
- Jag har lagt ner tid och engangemang, och samtidigt jobbat på att begränsa mig och inte jobba heller och inte för sent på kvällar. » (God insats)
- Jag tycker att jag gjort bra ifrån mig. Det problemet vi hade inom gruppen var att vi gjorde ritningsmaterielet i ett program som enbart en gruppmedlem behärskade.» (God insats)
- en ok insats snarare än god » (God insats)
- Jag har känt mig motiverad och inspirerad under hela kursen och vårt arbete med projektet. Det var givande att kunna jobba med olika moment och utveckla mina egna färdigheter i till exempel olika datorprogram. Jag känner att jag har bidragit med värdefulla idéer och är i övrigt mycket nöjd med resultatet av vårt arbete, även efter kritikdagarna. » (God insats)
- Jag har jobbat bra, det har varit intressant så man har varit motiverad och engagerad. Dock har jag varit sjuk några dagar så jag har på så sätt "missat" ett par dagars arbete i kursen.» (God insats)
- Jag är överlag nöjd med resultatet men känner ju såklart samtidigt att det finns en massa grejer man kunde ha gjort bättre. Jag har dock lärt mig massor och känner att det blev bra till portfolion.» (God insats)
- Det här var inte mitt bästa projekt, men det känns som att vi försökte utmana Affärshälsan att tänka på ett nytt sätt om sin verksamhet, vilket är positivt. Jag känner att vår grupp ibland hade lite samarbetssvårigheter, vilket förmodligen påverkade resultatet en del, men jag tror att man förmodligen lär sig mer på ett sådant här projekt än ett där allt går väldigt lätt och bra. Jag har lärt mig mycket om designprocesser och samarbete som jag kan ta med mig till kommande projekt.» (God insats)
- Gruppen kompletterade varandra mycket bra.» (God insats)
- Jag har genomfört alla moment. Dock fördelade vi inte arbetet så bra i gruppen vi tog de dela vi var bäst på. Alltså lärde jag mig inte så mycket nytt rent praktiskt. Har dock blivit mycket bättre på att förlika mig med att arbeta i grupp. Finns många fördelar med det. Bet inte vad jag mer ska tillägga. » (God insats)
- 2 av 3 jobbade mest....» (Mycket god insats)
- Jag var väldigt delaktig, både i disskussioner och i det material som producerades, samt i den tid som ägnades åt projektet. » (Mycket god insats)
- Jag har varit med på i stort sett allt under kursen och verkligen jobbat för att föra projektet framåt då vår grupp jobbat.» (Mycket god insats)
- vår grupp fungerade väldigt bra och alla bidrog med sin del» (Mycket god insats)
- Jag är nöjd med min insats. » (Mycket god insats)

23. Hur väl har samarbetet mellan dig och dina kamrater på ritsal och i projektgrupp fungerat?

(följ gärna upp ditt svar med kommentar som förklarar)

35 svarande

Dåligt»3 8%
Bra»11 31%
Mycket bra»21 60%

Genomsnitt: 2.51

- I den egna projektgruppen har det fungerat fantastiskt bra. Troligen för att ingen styrt mer än någon annan eller har haft väldigt stark vilja men också för att vi har velat samarbeta och skapa ett gott klimat. Vi har också haft en jämn ambitionsnivå. Hela ritsalen har fungerat jättedåligt i det gemensamma arbetet. Folk har inte slutit upp till möten, inte gjort det dem ålagt sig att göra, ingen struktur och ingen som riktigt velat engagera sig. Jättetråkigt...» (Dåligt)
- Det började trögt vilket ledde till viss irritation. Ett komplicerat och stort projekt gjorde den enkla kommunikationen svår inom ritsalen. Även de gemensamma analyserna inom gruppen blev lidande av den breda omfattningen av uppdraget.» (Dåligt)
- Det var starka viljor och olika åsikter i vår grupp, vilket ibland ledde till tjafs om onödiga småsaker. De var inte ett förfärligt grupparbete, alla jobbade och försökte komma överens, hade man kunnat kryssa i "sådär" hade jag gjort det, men det gick nog snarare dåligt än bra.» (Dåligt)
- Bra och dåligt. Flera av oss har behövt vara borta en del så vi har fått schemalägga men det har varit jobbigt när en person ALLTID kommer sent osv. Arbetet i ritsalen gemensamt har nog fungerat sådär, personligen har jag inte deltagit mycket i detta arbete tyvärr.» (Bra)
- Ritsalssamarbetet har i stort sätt gått bra. Ibland har det varit lite utmanande, då gemensamma möten har blivit väldigt långa, och det har blivit spänd stämning. Alla har däremot varit samarbetsvilliga, och velat göra ett bra projekt. I projektgruppen har det gått bra, vi har varit positiva. » (Bra)
- Det gick förvånansvärt bra med gruppsammarbetet men vi hade kunnat planera lite bättre. Vi hade bra sammarbete i ritsalen också men det är ju alltid svårt att vara så många. Det var synd att vi inte hade en presentation på verksamheten tidigti i projektet, precis som vi hade med byggnadsanalysen. Nu blev det en jobbig del som mer eller mindre stressades ihop sista veckan när man hellre ville jobba med sitt eget projekt.» (Bra)
- Vi fick lite onödigt ont om tid i slutet och kunde lagt ner mer tid på layout, då det var ett så viktigt moment i kursen eftersom det vi gjorde skulle tryckas. Dessutom kunde det gemensamma arbetet planerats bättre så att alla visste vad de skulle göra för att få det klart. Nu blev arbetet väldigt ojämnt och många tog inte sitt ansvar och endast de som såg det nödvändiga i det gjorde klart arbetet på slutet. Trist när man upplever det så i en grupp på vuxna människor.» (Bra)
- Lågt intresse att bidra till gemensamt material. Lätt att smita undan när man jobbar en hel ritsal vilkat gör att vissa får jobba hårdare. Grupparbetet i mindre grupper har fungerat bra.» (Bra)
- Bra i enskild grupp, sämre i hela ritsalen» (Bra)
- oftast bra men jobbigt att hela tiden organisera och fördela uppgifter rättvist» (Bra)
- Det gemensamma materialet var lite svårt att sammanställa dock.» (Bra)
- Vi har inte alltid varit fulltaliga i, vilket ibland har gjort mig stressad. Men jag vill ändå understryka att vår kommunikation inom gruppen och ritsalen har varit god, likaså respekten för varandra.» (Mycket bra)
- Det har varit ett relativt smidigt projekt. Vi lottade projektgrupperna inom ritsalen vilket jag tycker är en bra metod. Man lär sig mycket av att arbeta med olika personer i ritsalen, inte bara de man umgås mest med på fritiden. » (Mycket bra)
- Bra grupp!» (Mycket bra)
- Det är alltid bra när det är fler som kan bidra med idéer samt dela på arbetsuppgifterna. Det är alltid givande att bolla idéer med den lilla projektgruppen och ha diskussioner om projektet, då vi inte alltid har liknande uppfattningar. Man lär sig kompromissa om sånt som inte är särskilt viktigt men också att hålla fast vid en idé som man brinner för och försöka förklara för kollegorna varför just den lösningen ska väljas.» (Mycket bra)
- Min grupp fungerade väldigt bra och det har inte varit någon som "åkt med" utan alla har verkligen ansträngt sig för att projektet ska bli så bra som möjligt» (Mycket bra)
- Det har funkat bra! Lite svårt att få ihop det gemensamma materialet, då ingen är utsedd "ansvarig", och ingen vill så gärna ta på sig mer arbete än vad man redan har för att få ihop det.» (Mycket bra)
- Givande med en grupp med flera personligheter- gav resultat i projektet.» (Mycket bra)
- För det mesta har det fungerat bra, ibland blev det konflikter i ritsalen när vi arbetade tillsammans allihop, men de gick alltid att lösa. Vi lottede smågrupperna, vilket vi tycker är en bra indelningsmetod. På så vis får man arbeta med olika personer i olika projekt. Min projektgrupp fungerade bra. » (Mycket bra)
- Se kommentaren ovan. » (Mycket bra)
- ritsalen som helhet är svårare» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

24. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursblocket Arbetets rum?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»4 11%
Gott»6 17%
Mycket gott»24 68%

Genomsnitt: 4.51

- Jag gillade verkligen kursen, men vill med mitt "dåligt" verkligen tyrcka på att planeringen och kommunikationen och tydligheten bör bli bättre.» (Dåligt)
- Momenten har varit för uppdelade och hackiga. För mycket fokus på funktionsblommor och programpresentation utifrån hur den senare användes. » (Godkänt)
- Komma i tid, och hålla föreläsningar tidsmässigt kan förbättras! » (Gott)
- jo det var bra, infon kunde dock varit tydligare. » (Gott)
- Ur problem föds erfarenheter. Även om kursen rent arbetsmässigt i sig gick relativt trögt och krokigt så har jag lärt mig väldigt mycket. Vilket väl får ses som huvudsaken.» (Gott)
- Det var roligt!» (Gott)
- Har varit väldigt givande att vara få projektera jämtemot en riktig verksamhet.» (Mycket gott)
- Viktig kurs! Att få komma ut i en verksamhet på det viset!» (Mycket gott)
- Jätterolig kurs och bra, tydlig kommunikation. Beröm till Matts!» (Mycket gott)
- Bra ordning, tydligt, roligt med kontakten med en riktig verksamhet. Känns som det mest "äkta" projektet.» (Mycket gott)
- Väldigt välorganiserad kurs, det har aldrig varit några större frågetecken om vad man ska göra eller hur det ska göras. Jättekul att jobba mot en riktigt beställare! Det känns som om man fått smaka lite på hur det är att jobba ute i verkligheten under den här kursen.» (Mycket gott)
- Rolig och lärorik kurs» (Mycket gott)
- Kursen var ändå rolig och väldigt givande och perfekt avvägd tidsmässigt. Väldigt roligt att jobba mot en "riktig" beställare.» (Mycket gott)
- Mycket skönt med en strukturerad kurs. Givande att den var så verklighetsförankrad.» (Mycket gott)
- Det har känts som en väldigt välplanerad kurs» (Mycket gott)
- Att kursen var så bra organiserad gjorde bara det att mitt intryck av kursen är mycket gott. Kursinnehållet var också väldigt spännande, kul att få arbeta med en verklig beställare!» (Mycket gott)

25. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Christel Copp, projekt mot verksamhet»
- Att man får träffa verksamheterna.»
- Speldesignveckan var ett väldigt nyttigt inslag. Jag är också nöjd med de tre presentationstillfällena i slutet och tycker att de alla bör stå kvar till kommande år. PRAO-dagar och workshop var mycket bra för att förstå verksamheten och hur de tänker.»
- Hela konceptet var jätteroligt!!! »
- Kritikdagarnas upplägg och spelworkshopen, samt att man fick mycket tid att lära känna byggnad och verksamhet. »
- Workshop, Ljushandledning, Spelvecka, Layoutföreläsning»
- Spelveckan, föreläsningar (gärna fler).»
- det mesta»
- Tvärkritiken och möten med verksamheterna. »
- Den ritsalsgemensamma strukturen.»
- Att man arbetar med en riktig arbetsplats, att man samarbetar i ritsalen, att man jobbar i grupp (framför allt för att man har känt att tiden varit knapp), spelveckan och ljuslabbarna.»
- Tempot, försök inte klämma in mer moment»
- Spelveckan, flera kritikdagar, kopplingen mot riktiga verksamheter/företag.»
- Att man jobbar mot riktiga verksamheter, men det är nog en självklarhet i denna kurs. Men det var riktigt roligt! Spelveckan var också otroligt bra! Och Cristel Copps föreläsning och kritik var också riktigt bra, detta är något som vi borde ha mer av och som borde komma tidigare i utbildningen, och gärna att Cristel själv gör detta, hon var ritkigt duktig!»
- Det mesta»
- Det mesta, framför allt att man får träffa brukaren, ha workshops och presentera sitt projekt för dem.»
- Allt i stort sätt. Inget direkt negativt som bör strykas i alla fall.»
- Besök och workshop hos verksamheterna.»
- Schemat i grova drag.»
- Arbetsplatsbesöken, workshops på företaget. Mycket viktigt för projektet. Spelveckan!»
- Att ha "verkliga projekt", där man får ta reda på via kunden vad man ska göra! »
- Att det är ett grupparbete»
- Upplägg. Kontakten med arbetsplatserna (sjöfartsmuseet var mycket positiva och tillmötesgående.»
- Det tydliga upplägget, praodagarna på arbetsplatserna, spelveckan, Christel Kopps föreläsningar. »
- känslan av att man inte behöver jobba över skoltid om man jobbar bra då.»
- Allt. Strukturen och tydligheten. Alla redovisningsmoment i sista veckan. »
- Tempot och mängden arbete kändes helt rätt. Flera kritik dagar med olika personer. »
- Verktyg för designprocessen, spel-Olas föreläsning och workshop. Praodagarna och workshopen ute hos verksamheterna gav mycket förståelse för verksamheterna.»
- spelworkshop! »
- »

26. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Något mindre komplexa projekt och påminnelse hela tiden om vad kursen faktisk handlar om - arbetets run. Vår ritsal gled liksom in på stadsplanering bland annat...»
- Kanske att ritsalkritkerna är på plats när man har presentationen för företaget, hade varit intressant!»
- Litteraturseminariet. Kanske ge lite tydligare direktiv till projektarbetsplatserna - förklara att vi egentligen itne är där för deras skull.»
- Vara tydligare med funktionsblomman... ska man arbeta vidare med den eller inte? Vad ska den ha för roll i presentationen? »
- Schemats "hackighet", fundera på att välja verksamheter i de olika ritsalarna som genererar ungefär lika mycket arbetsbörda.»
- MINDRE TID ÅT FUNKTIONSBLOMMOR! se under kritik»
- Spelveckan kändes kul, men inte så givande med hänsyn till projektet och den begränsade tiden vi hade på oss för projektets genomförande. »
- Mindre fokus bör läggas på "funktionsblommor". Konceptvisualiseringsdelen var absolut väldigt uppskattad och givande, men en ohyggligt stor del av hela kursen kretsade runt "Funktionsblommorna". Skall man vara hård så skulle man nästan föreslå att man till nästa år byter namn till "funktionsblommor" istället för "arbetets rum" om man inte drar ner på det fokuset.»
- Framförhållningen på saker när det ändras grejer och sådär. Sen blev min ritsal lite sen med att komma ut till arbetsplatsen första veckan, det hade varit bättre att komma dit tidigare som de andra tror jag. Lite mindre mängd kurslitteratur (alternativt mer schemalagd tid att läsa på).»
- Mer projekttid och mindre funktionsblommor osv.»
- Sammanfattning av verksamhets- och byggnadsanalys tidigt så man slipper lägga tid på det sista veckan.»
- Planering, tydlighet i att beskriva uppgifterna, antalet redovisningar under kritiken.»
- Ta bort eller korta ner föreläsningen om kretsloppsperspektiv eftersom vi får den informationen under en egen kurs under ettan. Sätt in ett ordentligt avslut på verksamhetsbeskrivningen så att alla ritsalar verkligen är klara med den då den veckan är slut.»
- Kanske lite lång skissprocess. Men också mer vikt vid layout och grafisk kommunikation. Många som behöver lära sig mer av det.»
- Se ovan»
- Kritikdagarna före påsklovet. »
- Det blev lite tokigt med tider när påsklovet kom som det skulle. Dessutom var redovisningsveckan påsklovsvecka för många andra, vilket ledde till att en del av de anställda inte kunde vara med på redovisningen ute på Affärshälsan.»
- Processarbetet bör kanske framställas på ett sätt som är mer utforskande, och handlar om att man hittar ETT sätt att förmedla det man vill säga. Som det är nu upplevde jag det lite tvingat med funktionsblommor och 3D-texter. Bra med fler saker i verktygslådan - men det vore kanske bättre om man hittar sitt eget sätt! Litteraturseminariet var intressant, men kunde ha varit mindre omfattande och fortfarande intressant. »
- Mittkritiken ligger för tidigt, alternativt kan man ha flera tillfällen. Vid mittkritiken var åtminstone vår ritsal inte igång med något designarbete eftersom det var så mycket att utreda om lärandets torg.»
- Verksamhetsvisions-veckan var svår att förstå och ta till sig. Kanske för mycket tid. Någon mer konkret övning/uppgift som hjälper en på vägen.»
- Kommer inte på något »
- mer hjälp att spetsa till förslagen, kändes som att allt blev väldigt lika, mer koncept, men samtidigt bra att det kändes verklighetsförankrat»
- Kanske föreläsningarna. »
- Varierande handledning "Mittkritiken" då vi hängde upp saker på ljusgården borde ha en handledare på plats och även här gärna ha varierande grupper (inte ritsalsvis). »
- Lite bättre organisation av träffar med verksamheterna.. Var lite rörigt ibland.»
- funktionsblommorna och de mindre konceptprocesserna borde få mindre plats, och den analysfasen borde vara mindre i projektet så att man kan sätta igång tidigare. »
- »

27. Övriga kommentarer

Här skriver du om sådant som du tycker är väsentligt att förmedla om kursblocket, men som inte har tagits upp i föregående frågor.

Tack för din medverkan - kommande årskurser uppskattar din insats!

- Lägg in sådant i schema som förberedelse och liknande så man får tid under skoltid och kan planera när man gör vad. Hade gärna haft en ritsals handledare som var verksam arkitekt för att få tillämpningen hur de gör när de arbetar i verkliga livet.»
- Fint jobbat!»
- En bra och rolig kurs och har känts ganska avslappnad men samtidigt rolig, utmanande, spännande och lärorik.»
- Tack.»
- Nu har jag suttit en timme och fyllt i mina svar så mina övriga kunskaper finns insprängda i de andra frågorna. Tack o hej!»
- Jättebra kurs!»
- Låt lärarna/föreläsarna också få en föreläsning av Kristel Kopp»
- Matts verkar ha bra inlevelse över hur vi studenter har det och behöver för att lära oss nytt och riktigt. Tack!»Kursutvärderingssystem från