ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Teknisk navigation och routeplanering, SJO300

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-20 - 2008-01-20
Antal svar: 3
Procent av deltagarna som svarat: 10%
Kontaktperson: Fredrik Olindersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

3 svarande

Högst 5 timmar»0 0%
Cirka 10 timmar»2 66%
Cirka 15 timmar»1 33%
Cirka 20 timmar»0 0%
25 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 2.33

- Praktiska delar på kvällen borde aldrig förekomma» (Cirka 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

3 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 33%
100%»2 66%

Genomsnitt: 4.66


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

3 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 66%

Genomsnitt: 3.66

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

3 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»3 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

3 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 33%
Ja, i hög grad»2 66%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.66

- Tentan för invecklat och långt över poäng nivå.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

3 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»2 66%
Mycket stor»1 33%

Genomsnitt: 3.33

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

3 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 66%
Ganska stor»1 33%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.33

- Dåligt kurs material. Dags att någon skriva ett nytt Nav 3 eller att kursen görs på engelska och köpa in engelska böker som är uppdaterade» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

3 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 100%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

3 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 66%
Mycket bra»1 33%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.33

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

3 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»3 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

3 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 66%
Hög»0 0%
För hög»1 33%

Genomsnitt: 3.66

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

3 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 33%
Lagom»1 33%
Hög»1 33%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

3 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 66%
Gott»0 0%
Mycket gott»1 33%

Genomsnitt: 3.66

- Rutplanering kursen bra och intressant, Teknisk nav kurs intressant men opraktiskt att lära in en massa information och metoder just för provet när man i verkligheten kommer att tvingas "kolla upp" detaljer i fartygets bibliotek. Bättre med mer info av generall natur så att man vet vart man skall leta efter relevant info. » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Läraren. Han var jätte bra, kunnig och pedagogosk! Lärde mig allt jag behöver kunna av denna utbildning på den här kursen!!!»
- Rut planering med projekt, dock med hamn sjökort och dagens tidsvattentabeller så att man kan planera resan kaj till kaj. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ingående detaljer om utrustning som är på väg att försvinner behövs ej. Det räcker med att lektorn gör en bra genomgång för att vi sedan kan läsa på om det behövs i verklighet. Lägg mer tid på praktiskt handhavande av instrument. Ingen av oss har fått arbeta med AIS eller DSC eller ECDIS ombord. När vi kommer ombord förväntar sig besättning att studenter kan mer av allt om nyare utrustning men i verkligheten vet vi bara varför det fungera och inte hur man använda den.»
- Första ECDIS labben gav något, de andra kändes bara onödiga. Sitta och köra båt i några timmar med en spelkontroll va inte så värst givande, hade kunnat komprimera labbarna eller förändra innehållet i dom. »

16. Övriga kommentarer

- Mer praktik på handhavande ar riktiga instrument.»


Kursutvärderingssystem från