ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0708-4 Kommunikation och ingenjörskompetens, LSP310

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-22 - 2008-06-22
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Anette Järelöw»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Informationsteknik 300 hp


Fråga 1-16 rör kommunikationskursen.

I slutet av enkäten har du chans att skriva vad du tyckte om ingenjörskompetensdelen.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

39 svarande

Högst 15 timmar»16 41%
Cirka 20 timmar»17 43%
Cirka 25 timmar»4 10%
Cirka 30 timmar»1 2%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 1.82

- Jag ängnade så lite tid som möjlig för att jag var tvungen att koncentrera mig på projektkursen.» (Högst 15 timmar)
- Svårt att säga då jag har arbetat väldigt ryckvis» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

39 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»8 20%
100%»31 79%

Genomsnitt: 4.79

- Endast för att man var tvungen.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

39 svarande

Jag har inte sett/läst målen»15 38%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 33%

Genomsnitt: 2.53

- Har iaf inget minne av det» (Jag har inte sett/läst målen)
- Luddigt definerade mål, som oftast verkar högst orelevanta.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»27 96%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.96

- Man kunde faktiskt haft lite högre krav. Kursen var nästan lite för snäll och tolerant.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Egentligen ingen aning.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

35 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 25%
Ja, i hög grad»18 51%
Vet ej/har inte examinerats än»8 22%

Genomsnitt: 2.97

- Mycket otydligt att veta hur man bedöms i grupparbeten.Svårt veta hur man ligger till under kursens gång.» (I viss utsträckning)
- Ja, jag skulle tro att de gjorde det på ett bra sätt.» (Ja, i hög grad)
- Ingen examination i denna kurs.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Ingen examination.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»14 35%
Ganska stor»21 53%
Mycket stor»3 7%

Genomsnitt: 2.66

- Undervisningen var till 90% helt meningslös. Den enda anledningen till att faktiskt delta i den var för att det var obligatoriskt.» (Mycket liten)
- Ladda upp alla slides direkt på hemsidan!» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»18 46%
Ganska liten»18 46%
Ganska stor»3 7%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.61

- Vet ej, jag har den inte.» (Mycket liten)
- ingen kurslitteratur...» (Mycket liten)
- Fler och bättre slides» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»8 21%
Ganska bra»15 39%
Mycket bra»15 39%

Genomsnitt: 3.18

- Rörigt på studieportalen» (Ganska dåligt)
- Inlämningen av filer var byggt på ett bra system, men sidan var fruktansvärd.» (Ganska dåligt)
- Förvirrande hemsida, då den ligger på studieportalen.» (Ganska dåligt)
- Kursportalens layout är inte så kul. Bättre vore om kursen hade en egen hemsida.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

39 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»13 33%
Mycket bra»21 53%
Har ej sökt hjälp»3 7%

Genomsnitt: 3.64

- Både Fia och Linda är mycket hjälpsamma.» (Mycket bra)
- Men jag fick en uppfattning om att det var lätt att få hjälp.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

39 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»5 12%
Ganska bra»12 30%
Mycket bra»21 53%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.35

- Mina gruppkamrater var mest intresserade av cortégen, ett intresse som jag överhuvudtaget inte delade med dem.» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

39 svarande

För låg»2 5%
Låg»6 15%
Lagom»24 61%
Hög»6 15%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 2.94

- För slappt. » (För låg)
- Framförallt ojämn, ibland var den hög och ibland obefintlig.» (Låg)
- Stundvis hög. Stort krav på eget ansvar» (Lagom)
- Med tanke på att vi hade projektet samtidig var det lagom, om vi hade haft en annan kurs samtidigt skulle den gå att ha högre tempo.» (Lagom)
- Väldigt ojämn arbetsbelastning, men det beror också delvis på att vi inte planerade så bra. Personligen tycker jag att det blir stressande när småsaker dyker upp oväntat, det var ganska svårt att utifrån planeringen se hur mycket arbete man behövde lägga ner per vecka, vilket gjorde det svårt att planera när man skulle ha tid för vad. » (Lagom)
- Främst analysen i slutet.» (Hög)
- Väldigt konstigt tempo. Vissa veckor stressade man som satan, vissa hade man inget att göra alls.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

39 svarande

För låg»1 2%
Låg»6 15%
Lagom»23 58%
Hög»7 17%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.07

- Ingen tenta?! Alldeles för slappt.» (För låg)
- Samma som föregående fråga» (Lagom)
- Med en tydligare planering, där man bättre kunde uppfatta tidsåtgång till diverse moment, tror jag att jag skulle tycka att belastningen var låg. » (Lagom)
- Med tanke på att projektarbetet tog så mycket tid var det iofs skönt att den här kursen var snäll.» (Lagom)
- Mycket tid lades på projektet så det va skönt med denna kursen vid sidan.» (Lagom)
- På tok för hög, men det var självförvollat då vi tog oss ann ett för stort projekt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

39 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»3 7%
Godkänt»15 38%
Gott»17 43%
Mycket gott»3 7%

Genomsnitt: 3.46

- En kurs som inte behövs. Framförallt första delen av kursen som bara innehöll föreläsningar med gästföreläsare. » (Mycket dåligt)
- Fia Börjesson är en av de bästa föreläsarna vi haft under det här första läsåret. Linda Bradley är också mycket bra och engagerad.» (Mycket gott)
- Väldigt viktigt ämne! Bra att lära sig mer om kommunikation innan man börjar arbeta.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- De intressanta föreläsningarna.»
- Den inviduella presentationen.»
- Rapporten och presentationen av den»
- Webbuppgiften var bra. »
- Rapporten»
- Presentationerna»
- Kursledarna. Ämnet som sådant är viktigt bland alla annars så tekniska ämnen.»
- feedbacksystemen, att man ger varandra feedback under arbetets gång.»
- muntliga presentationer»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget speciellt»
- Allt annat än den inviduella presentationen.»
- Fler presentationer.»
- Tydligare mål för individuell bedömning. Bra förslag på kurslitteratur (chalmers-kompendiet var ruskigt dåligt) Mer att göra!»
- Skulle kunna samordna slutexaminationen bättre med projektkursen. Blev mycket att göra med analysen på slutet samtidigt som projektet gick in i slutfas. Därefter står tentaveckan tom...»
- Skulle vara bra att samla informationen om varje inlämningsuppgift bättre och tydligare.»
- Jag tyckte webbanalysen var lite luddig. »
- Gärna fler presentationer»
- Lite högre krav.»
- inget särskilt»
- vet ej»

16. Övriga kommentarer

- Till största del ett slöseri med tid. Framförhållningen från de som höll i kursen var under all kritik, med detta menar jag att nästan all viktig informatiom kom ut max en dag innan arbetet som det rörde sig som skule vara klart. Samt att undervisning om hur och vad Svenska datatermgruppen arbetar med hör inte hemma i en seriös kurs, och att änga en halv föreläsning till det är ett lågvattensmärke.»
- Bra att studieportalen används för kurshemsidan.»
- Mycket bra kurs! Viktigt att öva sig i muntlig och skriftlig presentation.»


Ingenjörskompetensdelen

Inom kursen ryms även ingenjörskompetensdelen med externa föreläsare från näringslivet, föreläsningar inom ergonomi och mångfald, reflektionsövning mm.

17. Vad är ditt samlade intryck av ingenjörskompetensdelen?

Skriv ner ris och ros, tack!

- Vissa föreläsningar var mer intressanta än andra, man känner dock inte att man får ut så mycket av dem.»
- Intressanta föreläsningar.»
- Mycket intressanta föreläsningar»
- Den enda föreläsningen som jag skulle vilja bevara är den som tog upp de olika rollerna i mjukvaru projekt som var både intressant och lärorik. Resten var dock helt menigslösa då föreläsarna knappt fokuserade alls på hur det faktiskt var i arbetslivet och i stället pratade om deras ungdoms år och vilka semesterresor de gjort. Det skulle nästan bara vara positivt att ta bort denna delen helt. »
- Färre livshistorier, tack. Ergonomin var bra.»
- JÄTTEbra! Mer sånt, verkligen intressant med så pass olika föreläsare. Saknar dock föreläsare från fler av mastersprogrammen, och någon som representerade en riktig "hacker" (det var överflöd av konsulter)»
- Tråkigt med flera inställda föreläsningar. Kul med sista föreläsning från Sydafrika, även om den kunde varit mycket bättre förberedd!»
- Mycket bra! Det var roligt och motiverande att få ett hum om vad det är man håller på att utbilda sig till. »
- En mycket bra kurs, man får klart för sig vad det innebär att vara ingenjör och man märker här om man valt rätt eller inte.»
- Lite för många konsulter, det verkar som om det enda man kan bli som IT-teknolog är konsult.»
- Bra grej, kanske lite för många likadana presentationer.»
- Föreläsningarna gav mycket. De var bra.»
- Intressanta föreläsningar, dock mycket konsulter»
- Föreläsningarna har varit intressanta och inspirerande»
- givande»
- Intressanta föreläsningar.»
- Toppen! Bra att redan nu få tänka till om vad man vill göra efter skolan.»
- Mycket intressanta föreläsningar. Bra att det fanns inslag av ergonomi och mångfald.»
- verkligen intressanta föredrag!»
- Gästföreläsningar,gästföreläsningar,gästföreläsningar...hade gärna lyssnat på färre konsulter och fler renodlade programmerare/systemutvecklare.»
- En mycket bra kurs som ger inblick i många olika yrkesdelar. Många intressanta föreläsningar. Tråkigt att många föreläsningar blev inställda. Jag hade gärna sett mer introduktionskurser till olika ämnen så att man får en större inblick till de olika masterprogrammen. Även om det var intressant att höra om olika personers karriär så hade det kunnat vara mindra sådant.»
- för många konsulter»
- vissa föroläsningar kändes bra medan vissa kändes att de inte skulle varit obligatoriska. »
- Peppande att få se folk som är klara med utbildningen, och framtiden ser ljus ut. Lite väl likartade föreläsningar...»
- jo det var ganska bra. många var bra föreläsare och det var ju det som gjorde det så bra tror jag. Jag gillar specielt erogonomi föreläsningen. några blev lite sega för dom var inte gjorda för 2x45 min så i slutet sa dom bara samma sak.»
- Mycket bra kurs men för min del var det inte mycket nytt jag lärde mig. Väldigt mycket utav innehållet har jag läst tidigare i utförligare format och därmed gav ingenjörskompentensen ett intryck av repetition för min del. Det var mycket bra att introducera rapportskrivning i grupp och analys av webbplats var en väldigt givande uppgift som väckte medvetenhet om webbplatsers struktur och ändamålsanpassning på ett helt nytt sätt.»
- Det var väldigt positivt att få lyssna på personer som faktiskt gör det arbete vi kommer utföra i framtiden, det hjälpte till att avgöra om denna linjen passade en som person.»Kursutvärderingssystem från