ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Solidmodellering fk HT09, PPU041

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-11 - 2010-01-24
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»1 6%
Cirka 20 timmar»6 40%
Cirka 25 timmar»2 13%
Cirka 30 timmar»2 13%
Minst 35 timmar»4 26%

Genomsnitt: 3.13

- Eftersom mina förkunskaper från grundkursen i ettan till stor del var bortglömda tog det en bra tid att komma igång med arbetet. Det gjorde att antalet timmar blev rätt stort.» (Cirka 30 timmar)
- la väldigt mycket tid på kursen. men det var för att det var jävligt kul. la mer tid än jag egentligen behövde för att bli godkänd» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 20%
100%»12 80%

Genomsnitt: 4.8


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 40%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 40%

Genomsnitt: 2.6

- Lite oklart vilka metoder och verktyg det var tänkt att vi skulle lära oss.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Det står inte så tydligt vad redovisningen ska innehålla. T.ex. fick vi veta en vecka innan redovisning att en affisch med det färdiga resultat skulle skrivas ut. Det blev lite stressigt med det på slutet. Så klara instruktioner redan från början hur det ska redovisas.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 88%
Nej, målen är för högt ställda»1 11%

Genomsnitt: 2.11

- Eftersom mina förkunskaper kändes låga kände jag att fokus inte hamnade på det som kursen syftade till. Om arbetet varit mindre hade jag kanske mer idetalj lära mig att förstå det som var tanken än att stressa bara för att bli klar.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 18%
Ja, i hög grad»8 72%
Vet ej/har inte examinerats än»1 9%

Genomsnitt: 2.9

- Jag kände att övningen gav utrymme att använda sig av gamla sätt att lösa problem istället för att göra övningar som fick en att testa nya sätt. Var svårt att använda nya sätt ibland då man inte hade gjort övningar som gjorde att man hade lärt sig nya saker.» (I viss utsträckning)
- Den var rätt kort och tog till liten del upp det arbete som lagts ner för att skapa det som fanns under ytan av modellen och det arbete som gjorts för att få det att fungera.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 6%
Ganska stor»9 60%
Mycket stor»5 33%

Genomsnitt: 3.26

- De övningar som inledde kursen var bra men kunde kanske förlängas något.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»4 26%
Ganska liten»4 26%
Ganska stor»6 40%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 2.26

- Svens material var bra utformat. Materialet på www.campus.3ds.com var tyvärr ganska förvirrande.» (Ganska liten)
- Mycket bra med Svens egna tydliga Powerpoint-sidor!» (Ganska stor)
- Det kursmaterial som vi fick tillgång till och som Sven utformat var både välgjort och givande.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 14%
Ganska bra»5 35%
Mycket bra»7 50%

Genomsnitt: 3.35


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»1 6%
Ganska dåliga»2 13%
Ganska bra»2 13%
Mycket bra»10 66%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.4

- Sven räcker inte till tyvärr... ibland har vi fått vänta en halv lektion på att få hjälp.» (Mycket dåliga)
- Sven är jättebra när man får hjälp (och finns tillgänglig utanför lektionstid också om han har tid) men då det är många som behöver hjälp och varje "hjälpsituation" kräver en hel del tid (för det mesta) så kan det ta väldigt länge innan man får hjälp och lyckas man inte lösa problemet själv eller med hjälp av klasskamrater så kan man hamna på efterkälken.» (Ganska dåliga)
- Som vanligt i Cad-kurserna är det många som vill ha hjälp och en enda lärare. Tror nästan det är omöjligt att få till det bra med en lärare, men Sven har varit väldigt engagerad.» (Ganska bra)
- Han har varit underbar, ställt upp mer än man kan begära.» (Mycket bra)
- Sven ställde upp så fort man behövde hjälp. Både på lektioner, då han hade andra lektioner eller när han bara var i skolan av olika anledningar. Han var grym under hela läsperioden!» (Mycket bra)
- Sven ställde ofta upp, även utanför lektionstid! Det ökade motivationen ytterligare» (Mycket bra)
- Sven ställde alltid upp i alla lägen och gjorde sitt bästa för att hjälpa oss. Men eftersom många hade krånliga frågor var det inte alltid så lätt att få hjälp utan att måsta vänta rätt länge.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 13%
Ganska bra»3 20%
Mycket bra»10 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.53

- Det fungerar inget vidare att arbeta flera vid en dator, och det var omständigt att skicka parter till varandra via mail. Jag hade nog lärt mig mer och skippat en del onödigt besvär om mc-uppgiften vart individuell.» (Ganska dåligt)
- bra med arbetsgrupper om 4 med en arbetsledare.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 53%
Hög»6 40%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.53

- Det var väldigt mycket att göra, men väldigt lärorikt och värt all tid som lades ner.» (Hög)
- hög arbetsbelastning men det var bara positivt.» (Hög)
- uppgiften var motiverande och därför var den höga belastningen delvis självförvållad.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 13%
Lagom»10 66%
Hög»2 13%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.13

- Grupparbeten är lärorikt och roligt men väldigt tidskrävande, speciellt om man har grupparbete i samtliga kurser samtidigt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 13%
Gott»4 26%
Mycket gott»9 60%

Genomsnitt: 4.46

- Lärorikt men detta är en kurs man (överlag) lätt kör fast i och det kan därför behövas mer support än i andra kurser» (Godkänt)
- Skulle vilja lära mig mer rendering och lullull :)» (Gott)
- Ambitionen hos Sven och det kursmaterial som fanns att tillgå var väldigt bra men det blev något för stressigt för att verkligen öva på det mest vesäntliga.» (Gott)
- En stjärna i kanten till Sven som verkligen har engagerat sig, varit ett stöd och hjälpt oss studenter när vi fått problem.» (Mycket gott)
- Grym kurs. Man ville inte sluta jobba!!! Sven är en klippa!» (Mycket gott)
- grym kurs! fruktansvärt kul att vi fick bestämma själva hur den skulle se ut. det är så jäkla mycket roligare att cadda något man själv designat och som ingen annan caddar.» (Mycket gott)
- Bästa kursen hittills på designingenjörsprogrammet.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att fritt få designa en egen produkt som sedan görs i catia.»
- Sven och hans underbara engagemang som gör att vi aldrig tröttnar.»
- Jätteroligt projekt. Man fick verkligen fördjupade kunskaper i Catia, i både funktioner och arbetssätt. »
- Sven Ekered»
- Det mesta har varit så bra att det är svårt att svara på frågan.»
- Upplägget! Svens engagemang! Presentationerna av motorcyklarna.»
- friheten i uppgiften, dvs att man kan utforma sin motorcykel fritt.»
- Sven är trevlig, entusiastisk och kunnig, en jättebra lärare.»
- Kursens upplägg var kanon!»
- Grupparbetet var bra och även att arbeta utifrån en färdig produkt som i någon form ska återskapas. Möjligheten att få tillgång till Catia hemma var också positivt.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer renderingsarbete och lek med ytor och lus och material önskas.»
- Påbörja projektet tidigare, övningarna är bra att ha i början, men det skulle behövas mer tid till projektetarbetet.»
- Kanske sänka kraven lite. Har som sagt varit lärorikt men det har känts lite för mastigt»
- Tydligare vilka moment som krävs i redovisningen!»
- Vi studenter röstade själv fram vems modell som skulle få skrivas ut. Det borde vara någon annan som röstar.»
- Typ inget!»
- kursmaterialet i början av kursen skulle kunna vara mer detaljerat.»
- Skulle gärna se att kursen hade fler mindre projekt. Målen med vissa övningar skulle behöva förtydligas, så att man vet precis vilket verktyg eller arbetssätt som ska introduceras. Jag hade behövt lite mer stöd i mc-uppgiften, åtminstone inledningsvis, kanske genom att dela ut en föreslagen partlista? Mer förklarin kring top down-assembly hade inte skadat.»
- Fler övningar (vilket innebär att projektets storlek bör dras ner på). Med fler övningar (med bra dokument som vägleder en) så kanske man inte behöver lika mycket hjälp när det kommer till projektet?»
- Mindre projektuppgift och kanske någon fler som kan hjälpa till att svara på frågor»

16. Övriga kommentarer

17. Hur har du upplevt seminarieserien?

15 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 6%
Ganska bra»2 13%
Mycket bra»5 33%

- Vad är seminarieserien för något?» ()
- Bra med en del föreläsningar i början och sedan mycket tid för eget arbete!» (Mycket bra)
- Vad är en seminarieserie?» (Ganska bra)
- Vad menas med seminarieserien?» ()

18. Är det något du skulle vilja ändra på i seminarieserien?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- nej»Kursutvärderingssystem från