ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Implementering av ReachMee

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-05 - 2011-12-12
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Kathrine Jahnberg»

1. Jag har arbetat i ReachMee i egenskap av:

15 svarande

Rekryterande chef»9 60%
Övrig deltagare i rekryteringen»2 13%
Personalman»4 26%
Administrativ chef»0 0%

Genomsnitt: 1.66


Funktioner i systemet

2. Vilken funktion i ReachMee har du haft mest nytta av i din rekrytering?

15 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Urvalsfrågor»3 20%
Prioritering av kandidater»7 46%
Processmappar för att sortera kandidater»2 13%
Exportering av kandidatinformation (sammanställning i Excel)»0 0%
Alla ansökningar är samlade i ett system»10 66%
Att systemet är webbaserat - man har alltid åtkomst»7 46%

- Det är den funktionen jag saluför mest till andra.» (Urvalsfrågor)
- Vet ej, har ännu inte använt systemet i alla dess delar.» ()

3. Har du använt dig av urvalsfrågor?

15 svarande

Ja»10 66%
Nej»5 33%

Genomsnitt: 1.33

4. Om ja - hur fungerade det?

- Bra»
- sådär»
- Jättebra!»
- Det fungerade bra. Det blev dock fel vid ett tillfälle då svaret var tvingande även då det var en följdfråga till ett svarsalternativ på frågan före.»
- Bra. Gav en bra första blick över kandidaterna samtidigt som jag tror att det ur de sökandes perspektiv uppfattades som extra viktigt.»
- Bra! Önskar lite fler exempel på urvalsfrågor.»
- Inte så bra, jag kopierade gamla frågor som inte visade det jag behövde veta. »
- Enligt avdelningschef som använde sig av urvalsfrågor så fungerade det bra och hon uttryckte att det et blir säkert bara bättre ju mer van man blir. Excel - var svårt men hon har fått info om hur ta fram. Detta var precis i början. »
- I tried to, but they did not really work. Some candidates had very high scores, because they ticked all the boxes, but were not really very good. Whilst others who were actually better candidates had lower scores. I did not fully understand how the process worked when the questions were arranged before. I think this needs to be clearly explained at the start to the user. That everytime a candidate ticks a box they get a point. Then the questions needs to be very carefully constructed in order to draw out the correct answer, and be useful in scoring the candidate. »

5. Om inte - varför?

- vissa sökande hänvisade till ansökan i stället för att fylla i»
- Inte aktuellt»
- Mängden förväntade ansökningar har inte motiverat arbetsinsatsen.»


Information och utbildning

6. Har du gått utbildningen i ReachMee?

15 svarande

Ja»7 46%
Nej»6 40%
Känner ej till att det finns utbildning»2 13%

Genomsnitt: 1.66

7. Har du använt dig av Insidans information om rekrytering?

14 svarande

Ja»10 71%
Nej»4 28%

Genomsnitt: 1.28

- Enbart använt annonsmallen.» (Nej)

8. Upplever du att Rekryteringsenheten har varit ett stöd under processen?

Motivera gärna ditt svar i kommentarsfältet

14 svarande

Ja»13 92%
Nej»1 7%

Genomsnitt: 1.07

- Samarbetet har fungerat väldigt bra! Stöd... jag är ganska van vid att rekrytera och har dessutom använt ReachMee tidigare, men allt fungerade bra med rekryteringsenheten.» (Ja)
- Jättebra! bra support och snabba handläggningstider.» (Ja)
- Yes, I was in a hurry at the time and I think I was well accommodated. » (Ja)
- Mycket hjälpsamma och trevliga att ha att göra med» (Ja)
- Ni hade inte börjat när jag hade min rekrytering. » (Nej)

9. Är det någon typ av information som du har saknat under processen?

- Ursprung av information. Ibland hittade jag kandidater som har anlitad en firma för att ansöka för dem. Jag kunde inte skicka e-mail till kandidaterna tillbacka direkt.»
- Nej.»
- Koppling mellan rekryteringsenheten och personalman känns inte helt hundra.»
- Att det finns annonseringspaket kopplat till verktyget.»
- Nej!»


Central/lokal hantering

10. I dagsläget hanteras vissa delar av rekryteringen av doktorander, post docs och TA-personal centralt. Hur ser du på det?

12 svarande

Bra»9 75%
Mindre bra»3 25%
Inte alls bra»0 0%

Genomsnitt: 1.25

- don"t understand the question» (?)
- Ingen åsikt» (?)
- om man får 50+ ansökningar är det bra med ett elektroniskt ansökningssystem. Det blir garanterat kaos om alla mailar eller det studsar hos registrator» (Bra)
- Lite otydligt formulerad fråga. Tänker ni på själva hanteringen av ReachMee tycker jag det är bra då det kräver kompetens som jag tror kan vara svår för institutionernas administratörer att få/ha. Om ni syftar på något annat är mitt svar: vet ej.» (Bra)
- Vi behöver jobba mer tillsammans för att få ordning på gången.» (Bra)

11. Anser du att institutionens behov har tillgodosetts?

15 svarande

Ja»8 53%
Nej»0 0%
Ingen uppfattning»7 46%

Genomsnitt: 1.93

- Institutionen har haft mycket rekryteringar senaste året och har haft en egen resurs, vilket harv upplevts mycket positivt.» (Ja)
- Jag rekryterar inte till institution.» (Ingen uppfattning)
- I am not sure what else is available. The system is fine, and good to have things stored online etc. However, it did not help so much with the initial selection of candidates - I still had to go through 50 candidates and decide which ones to reject immediately. The questions are therefore extremely important to avoid this, and need to be carefully designed. This may be difficult, but would be very worthwhile. However, the system is good in that you can easily highlight the good ones, and prioritise. So you have some reserves if the top few aren"t so good upon closer examination. » (Ingen uppfattning)


Övrigt

12. - Är det något mer som du tycker är viktigt att vi tar med oss i det fortsatta utvecklingsarbetet?

- Hur man skriver ut från systemet.»
- Reach mee är bra för att hålla ordning på dokumentationen. det ersätter inte personalmannens insatser»
- Nej.»
- No further comments»


Kursutvärderingssystem från