ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E10/11-4 Kandidatarbete, RRYX02

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-16 - 2011-05-30
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 58%
Kontaktperson: Sven Jacobsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Bakgrundsfrågor

1. Hur många har ni varit i er grupp?*

7 svarande

0 0%
2 28%
1 14%
4 57%
0 0%

Genomsnitt: 3.28

2. Har du varit nöjd med ditt val (tilldelning) av kandidatarbetet?*

7 svarande

Ja»7 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1

- Nivån av själva uppgiften var lägre än vad jag hade förväntat mig. Det var lite synd.» (Ja)

3. Hur fick du reda på vilka arbeten som var tillgängliga för dig?*

7 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jag var på programinformationen»4 57%
Jag använde portalen för att få information»4 57%
Jag utnyttjade direkt institutionernas hemsida»1 14%
Jag kontaktade en person direkt på institutionen»0 0%
Jag/vi hade ett eget förslag»1 14%

- På fysik får man en liten bok med alla kadidatprojekt som vi kan söka. Sen väljer man ur den.» (Jag/vi hade ett eget förslag)


Arbetet i gruppen

4. Hur tycker du att arbetet i gruppen har fungerat?*

7 svarande

Dåligt»1 14%
Mindre bra»0 0%
Växlande bra»0 0%
Bra»4 57%
Mycket bra»2 28%

Genomsnitt: 3.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

5. Hur tycker du att handledningen har fungerat?*

7 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Växlande bra»0 0%
Bra»6 85%
Mycket bra»1 14%

Genomsnitt: 4.14 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade gärna att handledaren läst igenom rapporten nogrannt nån gång, för att påpeka saker i innehållet som kan vara felaktiga.» (Bra)
- jag hade önskat mig mer information om vilklen nivå man ligger på, om det man håller på med är tillräckligt på för överbetyg eller inte.» (Bra)

6. Finns det något som du har saknat i samband med kandidatarbetet?*

7 svarande

Ja»3 42%
nej»3 42%
Inget jag kommer på»1 14%

Genomsnitt: 1.71

- Information. » (Ja)
- Fungerande datorsystem. Vi litade på att vi skulle kunna arbeta på Linux-datorerna och förlorade massvis av tid då filservern (eller annat) ofta krånglade.» (Ja)
- mer info från instututionen om deadlines och kringgrejjor» (Ja)

7. Har du/ni använt er av de hålltider som finns angivna på hemsidan för kandidatarbete?

http://www.chalmers.se/sections/ar_student/kandidatarbete

6 svarande

Ja»4 66%
Nej»2 33%

Genomsnitt: 1.33

8. Hur visste ni i gruppen att ni låg i fas med arbetet?

7 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Vi hade regelbundna möten med vår handl. som återkopplade»4 57%
Vi följde vår ursprungliga tidsplan»6 85%
Det visste vi inte»0 0%
Vi hade moment som har gjort att vi kom efter»0 0%
Vår rapport och arbete låg i ofas, annars OK»0 0%

9. Hur mycket tid har ni lagt i genomsnitt per vecka med kandidatarbetet?

7 svarande

5 h»0 0%
10 h»0 0%
15 h»2 28%
20 h»4 57%
25 h»1 14%
30 h»0 0%

Genomsnitt: 3.85

- den schemalagda tiden och ibland mer, egentligen kanske 17-18 h per vecka.» (20 h)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4


Generella kompetenser

10. På vilket sätt har stödet inom "generella kompetenser" bidragit till kandidatarbetets utformning och redovisning?*

Utgå från din grupps gemensamma generella kompetenser.

7 svarande

Inte alls»4 57%
Till en viss del»1 14%
Svårt att peka på något specifikt»2 28%
Till en stor del»0 0%
Arbetet skulle inte bli så bra utan detta moment»0 0%

Genomsnitt: 1.71 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vad menas med generella komopetenser? Menas fakcspråksföreläsningarna? Helt värdelösa då de bara handlade om literaturstudier och liknande. Inget om mer praktiska projekt.Hendlednings tillfällena var bra, bortsett från att de sa olika saker varje gång.(Olika svar på samma fråga)» (Inte alls)

11. Vilka generella kompetenser ingick i ditt kandidatarbete?*

Utgå från din grupps gemensamma generella kompetenser.

7 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Fackspråks föreläsningar»0 0%
Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk)»7 100%
Informationskompetens (Biblioteket)»1 14%
Vetenskapsmetodik: föreläsningar»0 0%
Vetenskapsmetodik: handledning»0 0%
Gruppdynamik: föreläsning»0 0%
Gruppdynamik: gruppövningar»0 0%
Annat:»0 0%

12. Finns det någon del som borde läggas till i de generella kompetenserna?

7 svarande

Ja»1 14%
Nej»2 28%
Det är OK»4 57%

Genomsnitt: 2.42

- Något om praktiska projekt. Tex, Vad är rapporten och vad skall den handla om? Tog mycket av tiden på handledningstillfällena i anspråk. Hade nog kunnat funka på föreläsningeformat.» (Ja)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 1.71


Arbetets innehåll

13. Hade ni tillräckliga faktiska förkunskaper för ert arbete?

T.ex det framgick inte i kraven om förkunskaper att man borde ha haft ....

7 svarande

ja»6 85%
Delvis»1 14%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1.14

- på F kan man inte skriva projektrapporter» (Delvis)

14. Har arbetet varit tillräckligt utmanande och lärorikt?

7 svarande

Ja, tack vare ...»5 71%
Nej, för att ...»0 0%
Delvis, mest för att ...»2 28%

Genomsnitt: 1.57

- gruppens ambition och storlek» (Ja, tack vare ...)
- att projektet var så intressant.» (Ja, tack vare ...)
- Mycket eget arbete och erfarenhet av att arbeta i grupp.» (Ja, tack vare ...)


Presentation och opposition

15. Har du/ni fått möjlighet att visa de delar som ni arbetat med i kandidatarbetet på ett konstruktivt sätt i er presentation?

5 svarande

Nej, för att...»1 20%
Ja»3 60%
Delvis ...»1 20%

Genomsnitt: 2

- arbetet har inte ännu presenterats» (?)
- Den här enkäter stänger samma dag som presentationen, därför har inte presentationen gjorts.» (Nej, för att...)

16. Har tiden varit tillräcklig för att förbereda din opposition?

Underlag för oppositionen skulle skickas senast lv 8 onsdag till respektive opponerande grupp

5 svarande

Nej, för att...»2 40%
Ja»3 60%

Genomsnitt: 1.6

- Ligger i tentaveckan och skall in samma dag som tentan skrivs... Lite dumt» (Nej, för att...)
- Man borde få den redan lv7 för att kunna planera med tentaplugg.» (Nej, för att...)


Examination

17. Har det varit tydligt vad handledarens och examinatorns roller har varit för examinationen?

6 svarande

Ja»4 66%
Nej, för att ...»2 33%
Delvis, mest för att ...»0 0%

Genomsnitt: 1.33

- I princip ingen kontak med examinatorn.» (Nej, för att ...)
- Vi har inte fått så mycket information av vad examination och betyg grundas på.» (Nej, för att ...)

18. Vilka moment i turordning anser du har påverkat det betyg du fick?

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Rapporten0.5
2.Presentationen0.8
Handledningstillfällena (arbetets återkoppling)0.8
4.Oppositionen1.2
Avstämning med examinator1.2

- Hur skall man svara på vilket betyg man fick när man inte fått betyget eller gjort alla delmomenten?» (?)
- Vet ej, har inte fått betyg än...» (?)
- betyget har inte ännu satts» (?)
- Vi har inte fått betygen än, de kommer inte förrän efter att enkätens slutdatum gått ut» (?)
- Ej fått betyg än» (?)

19. Anser du att ditt erhållna betyg har haft tillräcklig relevans till både kunskapsnivå och arbetsinsats för projektet?

4 svarande

Ja, med lika delar»0 0%
Ja, fast mest för arbetsinsatsen»0 0%
Nej, jag har inte kunnat visa vad jag lärt mig»0 0%
Jag vet inte»4 100%

Genomsnitt: 4

- Ej fått betyg än» (?)
- Inte fått något betyg. Finns ju inte en chans att svara på den här frågan då presentationen är samma dag som enkätstängningen. Hur tänker ni egentligen?» (Jag vet inte)
- Vi har inte fått betygen än, de kommer inte förrän efter att enkätens slutdatum gått ut» (Jag vet inte)

20. Har du har uppfattat att det funnits utrymme att få olika betyg inom projektet?

4 svarande

Ja»2 50%
Nej»0 0%
Det borde funnits»2 50%

Genomsnitt: 2

- Ej fått betyg än» (?)
- VET EJ ty vi har inte fått betygen!» (Det borde funnits)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.23
Beräknat jämförelseindex: 0.55

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från