ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSLOG 1213-3 Befraktning, LNC350

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-14
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 22%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»1 5%
Cirka 20 timmar»6 33%
Cirka 25 timmar»3 16%
Cirka 30 timmar»5 27%
Minst 35 timmar»3 16%

Genomsnitt: 3.16

- Den andra kursen vi läste samtidigt tog alldeles för stor plats.» (Högst 15 timmar)
- COPS med rapport tog mycket tid.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 11%
75%»3 16%
100%»13 72%

Genomsnitt: 4.61

- Kom in i kursen sent.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 5%
Målen är svåra att förstå»2 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 55%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 27%

Genomsnitt: 3.05

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»15 88%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 17%
Ja, i hög grad»14 82%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.82

- En bra kombination av befraktningssimulering och tenta.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»2 11%
Ganska liten»5 27%
Ganska stor»6 33%
Mycket stor»5 27%

Genomsnitt: 2.77

- Känner att jag bara fått en ytlig bild av vissa delar som har varit svår att förstå då det inte varit så lätt att läsa till sig den extra informationen man behöver som man vanligtvis får från att läsa kurslitteraturen. » (Mycket liten)
- Väldigt röriga förklaringar för det mesta. Sällan raka och tydliga svar.» (Ganska liten)
- Se punkt 2.» (Ganska liten)
- Då undervisningen inte var till stor hjälp i början, så är den "ganska stor", men då undervisningen skiftade i.o.m. annan lärare, så hjälpte undervisningen mycket.» (Ganska stor)
- Första läraren usel på att förklara, med stora utlägg om icke relevanta ämnen. Andra läraren logisk och strukturerad, räddade kursen.» (Ganska stor)
- Mycket av kunskapen från föreläsning användes i simuleringen, bra struktur» (Mycket stor)
- När Martin fick ta över var det tacksamt att vi hade ett antal föreläsningar där han gick igenom vad han ansåg vara viktigt.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»12 66%
Ganska liten»6 33%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.33

- Läroboken hade en referens i en powerpoint, inget mer» (Mycket liten)
- Använde inte boken vi köpte, använde endast material till simuleringen. » (Mycket liten)
- Vi har inte haft någon direkt kurslitteratur. Vi har haft två valfria böcker som föreläsaren sagt inte direkt passar kursen men som vi ändå senare ska ha och därför ska försöka få att fungera även i den här kursen. » (Mycket liten)
- Den rekomenderade Boken användes Sällan, Dokument På Ping-pong Används Flitigare» (Ganska liten)
- Presentationerna från föreläsningarna va mycket svåra att tolka i efterhand. De innehåller framför allt stödord och frågor utan svar, svårt att plugga på då vi inte hade någon litteratur.» (Ganska liten)
- Power points var givande. Maritime Law däremot, köpte jag aldrig.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»12 66%
Mycket bra»5 27%

Genomsnitt: 3.22

- Vid bytet av lektor uppstod förvirring om hur långt i kursen vi kommit och vad vi lärt oss.» (Ganska dåligt)
- FÖrutom trubbel med COPS flöt allt på bra» (Ganska bra)
- PingPong var till stor hjälp. COPS hade stora problem.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»6 33%
Mycket bra»10 55%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.61

- Under första delen av kursen var det svårt att få svar på sina frågor. men vid byte av lärare gick det mycket bättre.» (Ganska dåliga)
- Då vi haft två föreläsare tillgängliga har informationen inte alltid gått igenom och ibland varit olika beroende på vem man frågat. » (Ganska bra)
- Både Anna och Martin var väldigt hjälpsamma vid alla tider.» (Mycket bra)
- Frågade man något på pingpong kom svar väldigt snabbt, bra att svara så alla elever kan läsa både fråga och svar. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»3 16%
Mycket bra»13 72%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.61

- Kul att få jobba med sjökaptenerna, Då Vi Harnlite Olika Synsätt Och Förkunskaper» (Ganska bra)
- Hade otur att förhandla med en mäklargrupp jag var bra kompis med. Det var svårt att sluta avtal eftersom vi kunde vara extra hårda mot varandra!» (Ganska bra)
- Kul att kaptenerna fick bidra med sin kunskap i arbetet.» (Mycket bra)
- Kul att vi "tvingades" bilda grupper med andra än sina kompisar, kändes mer som det troligtvis går till på en arbetsplats. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 38%
Hög»9 50%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 3.72

- Befraktningen var tidskrävande, men eftersom den gick efter COPS klocka var det en massa dötid där det inte fanns något att göra.» (Lagom)
- Lite hetsigt i slutet, annars lagom tempo» (Hög)
- Mestadels för att det var oklart vad det var som skulle göras samt hur det skulle göras.» (Hög)
- Eftersom första läraren inte förklarade vad som förväntades av eleverna blev det väldigt mycket att göra när andra läraren kom och förklarade detta. Allt arbete hopade sig på slutet.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»7 38%
Hög»9 50%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.55


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»2 11%
Godkänt»7 38%
Gott»7 38%
Mycket gott»1 5%

Genomsnitt: 3.27 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Gick in med inställningen att den skulle kunna bli riktigt intressant och rolig men på grund av dåliga föreläsningar och dåliga instruktioner så blev den väldigt förvirrande och det kändes inte som man lärde sig något utan la mer tid på att ta reda på vad man skulle lära sig än faktiskt lära sig något. » (Mycket dåligt)
- Förstår inte riktigt vad kursen gick ut på» (Dåligt)
- Godkänt tack vare andra läraren.» (Godkänt)
- Känner att powerpointar kunde vart tydligare beskrivet. Kändes som lärarens egna stödord och inte som ett stöd för oss elever.» (Godkänt)
- Bra idé med COPS, även fast den behöver mer utveckling!» (Godkänt)
- Under förutsättningarna med byte av lärare så gick allt smidigt. Anna och Martin är båda väldigt pedagogiska och engagerade» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Martins pedagogik, tempo och utlärande, att ta över kursen i mitten och vända den till en sådan succé var modigt och duktigt gjort.»
- Andra läraren Martin.»
- simuleringen»
- Lärarsammarbetet mellan Anna och Martin»
- Simuleringen, bra att det var intensivt i två, tre veckor. »
- Simuleringsuppgiften»
- Anna och Martin som lärare,cops simuleringen (Helst Fungerande)»
- Tror att befraktningssimuleringen skulle kunna vara givande om man bara lägger upp den på ett annat sätt. För tillfället är det nästan mer fokus på alla felen och problemen med programmet. »
- befraktnings-simulationen»
- Martin Larsson som lektor.»
- simulatorspelet, dock bör belastningen kortas ner och inte ha den största tyngdpunkten i PR (marknadsföring av sitt rederi). »
- Martins Engagemang»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Om kursen fortsätt ledas av Anna, så kan väl det i kort sägas att det inte är så lyckat med skrämseltaktik om höj/sänk av betyg. Det är inte helt ovanligt att man stänger av och faktiskt skräms av kursen - som jag eleven gjorde i början, men efter en tid började eleven lyssna och förstod att Anna inte var så skrämmande, dock är detta något som både tar tid och energi, och det engagemang som försökte genomstråla hennes arbete besvaras inte av engagemang i samma utsträckning från eleven.»
- Ny lärare.»
- Upplägget inte göra det så svårt då man insåg i slutet att det går att förstå om man får hjälp av läraren direkt, och inte bara få svar att det kommer senare för allt kommer inte senare. »
- COPS kan förbättras, idag är det för buggigt och komplicerat»
- Förbättring av COPS, pinsamt många buggar för att vara ett tekniskt högskoleprogram av stjärnklass.»
- Mycket av de material vi fick till att plugga till tentan var fel i facit. vilket skapade lite oro inför tentan. Ändra detta till nästkommande elever. »
- Martin Larsson som lärare istället för Anna Eliasson»
- tydligare mål och att COPS fungerar, Problemen Med Cops Avlöste Varandra Och Förstörde befraktninngssimuleringen då fartyg Försvann Osv.. Mer Om RoRo Container Befraktning Som inte Tagits Upp Samordna Simuleringen Och Föreläsningarna Bättre, Blev Rörigt Då Vi Skulle Jobba Med Saker Vi Ej Lärt Oss Inan»
- Det skulle behövas en förändring av föreläsningarna då de inte känts givande. Då det inte heller funnits någon kurslitteratur har hela kursen varit frustrerande då det inte känts som om man lärt sig något. Kändes dock bättre i slutet när Martin Larsson tog över. Det var bara lite för sent för att det skulle gå att lappa ihop de brister som fanns. »
- Byt föreläsare till Martin Larsson. Annars ge mer ingående information om vad som kommer hända med COPS- det vill säga, hur det fungerar och vilka dokument som ska skickas fram och tillbaka samt att man ska skriva ned bunkringskostnader och så vidare.»
- Kursmaterial.»
- Jag hade gärna sett att cops var längre och flätades samman ännu mer med föreläsningarna»
- Tydligare instruktioner om alla uträkningar som man bör kunna. »
- uppdatering av COPS!»
- Hela befraktningssimuleringen kändes rörig, ta bort detta momentet då den tog massa tid från övriga studier. Slutsatserna man fick fram efter simuleringen var förutsägbara, vilket gör hela simuleringen onödig..»

16. Övriga kommentarer

- I övrigt var det tråkigt med bytet, även om Martin gjorde väl ifrån sig, och eleven hoppas att Anna kryar på sig, samt att eleven beklagar sorgen.»
- Vi fick ju byta lärare efter en tid och det var något av det bästa som kunde ha hänt för förståelsens skull.»
- I och med Annas situation blev det lite förvirrat innan Martin kom in i arbetet. Dock tycker jag att det löste sig bra i slutet ändå. »
- Martin räddade situationen mycket bra under de omständigheter som var. Kunde inte gjorts bättre. »
- Sammanfattningsvis är de viktigaste delarna som behöver ses över undervisningsmetoden och kurslitteraturen. »
- Önskar att föreläsningarna hade gett mer kunskap än vad de gjorde. Men bra Martin Larsson för att ha baserat tentan på det vi hade snappat upp på så kort tid.»
- Jag tyckte båda föreläsarna skötte sig galant! Och även om det inte är bra att byta föreläsare gjordes det smidigt.»
- Synd att det blev lite krångligt i slutet då Anna blev dålig och Martin fick hoppa in. Skapade viss förvirring så det var svårt att få grepp om kursen. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.27

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.27
Beräknat jämförelseindex: 0.56


Kursutvärderingssystem från