ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk analys, LMA222

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-26 - 2008-06-08
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»2 11%
Cirka 20 timmar»4 22%
Cirka 25 timmar»6 33%
Cirka 30 timmar»4 22%
Minst 35 timmar»2 11%

Genomsnitt: 3

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 22%
100%»14 77%

Genomsnitt: 4.77

- nästan 100% ca 95%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 11%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 11%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 77%

Genomsnitt: 3.55

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2.05

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»1 5%
Ja, i hög grad»10 55%
Vet ej/har inte examinerats än»6 33%

Genomsnitt: 3.16


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»2 11%
Mycket stor»16 88%

Genomsnitt: 3.88

- Håkan äger» (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsningar» (Mycket stor)
- Håkan Blomquist är den bästa matematikern någonsin! » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»4 22%
Ganska liten»7 38%
Ganska stor»5 27%
Mycket stor»2 11%

Genomsnitt: 2.27

- Boken suger fett» (Mycket liten)
- Boken "Analys i en variabel" Arne Persson & Lars-Christer Böiers" » (Mycket liten)
- Boken var helt värdelös! Håkan skriv egen bok!» (Mycket liten)
- Håkan Blomqvist"s böcker är alltid bättre.» (Ganska liten)
- Bra att få extra uppgifter att öva på då boken inte innehöll tillräckligt med övningsuppgifter» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»2 11%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 55%
Mycket bra»6 33%

Genomsnitt: 3.11


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 16%
Mycket bra»15 83%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.83

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»5 27%
Mycket bra»11 61%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.5

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 50%
Hög»8 44%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.55

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 55%
Hög»5 27%
För hög»3 16%

Genomsnitt: 3.61

- Det är bra att arbetsbelastningen är hög så att man lär sig mycket.» (Hög)
- Elen fick inte riktigt den kraft som behövdes.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 16%
Gott»6 33%
Mycket gott»9 50%

Genomsnitt: 4.33

- Eftersom Man behövde mer än 40% rätt på tentamen så kan man inte kalla duggapoäng för pluspoäng utan delpoäng.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Läraren»
- Håkans strukturerade föreläsningar»
- Håkan. Vilken kille.»
- Håkan.»
- Föreläsaren.»
- duggorna och de små inslagen under föreläsningarna med små "övningar". Inte bara gör de att Håkan kan sudda, vi får en check om vi kan det ocskå. Jag lär mig bättre om jag får tänka efter själv, hellre än att bara skriva av.»
- Håkan Blomquist»
- Håkan»
- håkan»
- Håkan Blomqvist!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Boken»
- Inget.»
- Fler föreläsningstimmar.»
- Boken.»
- Ny litteratur»
- Ny bok!»
- Tydligare information om "bonus"»

16. Övriga kommentarer

- Inga»


Kursutvärderingssystem från