ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


v11 lp4 Handelsrätt, SJ0150

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-23 - 2011-06-17
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»6 40%
Cirka 20 timmar»3 20%
Cirka 25 timmar»1 6%
Cirka 30 timmar»4 26%
Minst 35 timmar»1 6%

Genomsnitt: 2.4

- Mer de senaste veckorna» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»3 20%
50%»0 0%
75%»4 26%
100%»8 53%

Genomsnitt: 4.13

- Dåligt upplägg på föreläsningar, lite mer pedagogik i undervisningen. Däremot är föreläsaren mycket kunnig och duktig i sitt ämne. » (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 6%
Målen är svåra att förstå»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 46%

Genomsnitt: 3.26

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Verkade rimliga tills jag sag tentan!» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 13%
Ja, i hög grad»12 80%
Vet ej/har inte examinerats än»1 6%

Genomsnitt: 2.93

- Tentan var alldeles var svar i forhallande till vad jag tolkat av malen att man skulle kunna.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»2 13%
Ganska stor»4 26%
Mycket stor»8 53%

Genomsnitt: 3.26

- Som nämnt tidigare behövs mer pedagogik i undervisningen iform av genomgångar med övningsexempel. » (Mycket liten)
- Undervisningen (de tillfällen jag har haft möjlighet att närvara på) har alltid levererats med kännetecken av kvalité och engagemang. » (Mycket stor)
- Lägg upp mer tydliga exempel på pingpong» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»3 20%
Ganska stor»3 20%
Mycket stor»8 53%

Genomsnitt: 3.2

- Jag läste knappt kurslitteraturen, tyckte inte den gav någonting. Var upprepning av det som sas på föreläsningarn plus att jag tyckte de var otydliga.» (Ganska liten)
- Bra böcker som förklarade på ett bra sätt» (Ganska stor)
- Väldigt bra kurslitteratur. Rolig och gjorde verkligen det enklare att förstå allt krångligt med bra exempel.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 13%
Ganska bra»5 33%
Mycket bra»8 53%

Genomsnitt: 3.4

- Namnen på dokumenten var ganska otydliga, och dokumenten låg huller om buller så det var svårt att hitta. EG rätten letade jag efter flera dagar innan jag hittade och det gjorde jag bara för att jag öppnade ALLA dokument då namnet inte hade något med innehållet att göra.» (Ganska dåligt)
- Exemplariskt utnyttjande av modern informationsteknik har avsevärt förenklat att följa kursen på distans. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»1 6%
Ganska dåliga»1 6%
Ganska bra»3 20%
Mycket bra»9 60%
Har ej sökt hjälp»1 6%

Genomsnitt: 3.53

- Alltid snabba och tydliga svar på mailen från Robert! » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»3 20%
Mycket bra»9 60%
Har ej sökt samarbete»1 6%

Genomsnitt: 3.53

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 86%
Hög»2 13%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.13

- lagom till hög, utmanande men ändå bra.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»1 6%
Låg»0 0%
Lagom»7 46%
Hög»7 46%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.33


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 6%
Godkänt»3 20%
Gott»4 26%
Mycket gott»7 46%

Genomsnitt: 4.13

- Kan förbättras, mer förståelse hur vida man ska gå tillväga i olika fall. » (Godkänt)
- "inledningen" var för lång. Vi borde börjat med övningsupgifter mycket tidigare för nu kändes det som att kursen drog igång en vecka innan tentan.» (Godkänt)
- Skön lärare, bra exempel, hoppas tentan ger utdelning.» (Gott)
- Kunde haft mer övningstillfällen, annars har allt varit bra» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Roberts engagemang!»
- Läraren hans kunskap! »
- Samma lärare, bra exempel»
- Övningsuppgifterna»
- Robert och böckerna»
- Läraren, mycket inspirerande!»
- innehåll, lärare»
- genomgång av övningsuppgifter»
- Läraren. Gör han till vår PA också!! GENAST!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kurslitteraturen kanske kunde ses över?»
- Mera pedagogik, övningsuppgifter i undervisningen som man tillsammans med elever, går genom allt i helklass. »
- Rekommendera kurslitteratur för samtliga studenter, så att alla hänger med från start»
- Kurslitteraturen»
- mer övningar »
- Kanske lite tydligare vägledning i kursens början om hur man först skall tänka när man skall lösa fall. Skulle vara bra med fler övningsuppgifter som man löser tillsammans i klassen»
- Mer tid behövs till EG-Rätt och SjöRätt och Cisg.»
- Battre tillfallen att fa stalla fragor dar man far ordentilga svar och inte bara hanvisas till att lasa en viss bok.»

16. Övriga kommentarer

- Robert Severin är en mycket kompetent lektor, man borde höja hans lön för att motivera hans fantastiska arbetsinsats. »
- Gästföreläsaren borde kommit tidigare i kursen samt att i princip allt han gick igenom hade vi redan läst och kunde ifrån sjöekonomin och befraktningen. Han snöade in på köp av fartyg, men jag hade velat höra mer om själva avtalen. Sen är Robert lite otydlig ibland, han avbryter mitt i meningar utan att avsluta vilket ibland gör det svårt att hänga med.»
- Robert är fantastikt bra lärare!»
- intressant och lärorik dock var det svårt att ta in all info under föreläsningarna då tempot var för högt»
- Tentans svarighetsgrad var inte rimlig(for hog)med vad man lart sig pa kursen och i kursmatreialet!»


Kursutvärderingssystem från