ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP3_11/12_Industriell matematik och statistik, LMA136

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-07 - 2012-03-25
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 72%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.

1. Sammanfattande intryck av kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

(Med examination avses alla moment som är underlag för betygssättning i kursen.)

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
27 svarande

7 25%
16 59%
3 11%
1 3%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.92 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Allmänna frågor

Gradera påståendena på samma sätt som ovan.

Matrisfråga

- Kursen krävde stor arbetsinsats då föreläsningarna kunde vara svåra att förstå och man var tvungen att lägga ner stor tid på att lära sig efter boken.»
- Till viss del är kursen relevant för utbildningen men jag tror nästan att byta ut denna kursen mot en mattekurs, som läggs i början av programmet och som ger grund för beräkningar inom olika byggkurser, hade varit att föredra.»
- Jag efterfrågar mer tydlighet kring hur kursen är angelägen för programmet.»
- Otydliga genomgångar. Inga instruktioner/kompendier som ett hjälpmedel till att kunna använda Excel till kursen vilket faktiskt var en stor del av den för att på ett smidigt sätt utföra beräkningar.»
- Relevant kurs, men dåligt organiserad och ogenomtänkt...»
- Har haft svårt att se syftet med den här kursen och mina kunskaper från den är minimala på grund av de faktorer jag tar upp här nedan.»
- Tyvärr så fungerade upplägget att starta kursen med 4 föreläsningar före jul och sedan ta vid en dryg månad senare inte så bra. Bland annat fick vi inte tillräckligt med information om kursens upplägg, t.ex. det faktum att vi hade en dugga 2a veckan i lp3. »

Kursens mål var tydliga
27 svarande

5 20%
9 37%
5 20%
4 16%
1 4%
Vet ej»3

Genomsnitt: 2.45

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt
27 svarande

3 13%
8 34%
5 21%
6 26%
1 4%
Vet ej»4

Genomsnitt: 2.73

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra
27 svarande

11 47%
9 39%
3 13%
0 0%
0 0%
Vet ej»4

Genomsnitt: 1.65

Kursen kändes angelägen för min utbildning
27 svarande

4 15%
6 23%
10 38%
5 19%
1 3%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.73

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats
27 svarande

1 3%
1 3%
1 3%
10 37%
14 51%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.29

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Duggorna med bonuspoäng, det gjorde så man började plugga i tid. Det negagativa var att tekniken inte fungerade under duggorna vilket är under all kritik. Men man löste det dock på bästa möjliga sätt. »
- VLE funkade bra, bra att kunna öva på datorn och att ha en egen sida med övningar och resultat. Jättebra med duggor på VLE, det fick mig att plugga och engagera mig i matten.»
- Kursboken»
- Duggorna bör absolut behållas eftersom de gör att man börjar plugga inför tentan i god tid.»
- Innehållsmässigt täcker den alla delar som man önskar.»
- Jag tycker att själva upplägget med att börja lite innan jul var bra, för då kan man om man vill börja att kolla igenom kursen på ett annat sätt än om man inte haft det så, dock var det dåligt med information att dugga 1 kom så snabbt efter juluppehållet. Så om detta ska behållas, tänk gärna på det!»
- Föreläsningarna innan årskiftet, fast förklara att man måste kunna dom innan man påbörjar fortsättningen av kursen efter årskiftet. »
- boken»
- Duggorna, ger kontinuitet under hela kursen.»
- VLE»
- Att man får göra duggor innan tentan.»
- Duggor fram till tentan.»
- Sammanslagningen med beteendevetenskapskursen, dock är det nog bra om den introduceras tidigare.»
- Upplägget för examination.»
- Duggorna»
- All teori, dock behöver sättet teorin presenteras på ändras.»
- Jag tycker hela kursen behöver ses över. En omotiverad lärare som inte hade förmågan att lära ut ledde till omotiverad klass. Ett projektarbete som introducerades en vecka innan kursens slut och som gick över till nästa period är inte bra heller.»
- Innehållet. Kursens innehåll och kurslitteratur är bra, i övrigt finns ingenting som jag anser borde behållas. »
- Systemet med att kunna samla poäng till tentan med hjälp av duggorna, de snabba och utförliga mailsvaren från läraren,VLE.»

4. Saknade du något i kursen?

- En lärare som vet hur man lär ut.»
- En kompetent föreläsare»
- En lärare som kan lära ut! Läraren kan sitt ämne men har ingen aning om hur man får andra att förstå det han menar. »
- Pedagogiska lektioner. Hade kunnat hoppa över lektionerna och lagt ned den tiden på att studera i boken istället.»
- Föreläsare som ville lära ut»
- Tydliga genomgångar.»
- Jag saknade ordning och pedagogik. Det var oftast väldigt svårt att hänga med och förstå sig på saker. Och även om vi frågade tyckte jag inte riktigt det gav svar!»
- grundkurs för att komma in i mattetänk »
- Mer föreläsningstid, för mycket lektionstid lades på VLE.»
- Tydligare mellan uppgifter i VLE och föreläsningarna»
- Förståelse. Lärarens pedagogiska kunskaper var inte nog för att hjälpa oss elever. Man var tvungen att klara sig på egen hand.»
- Pedagogik hos läraren. Struktur. Gamla tentor att öva på inför tentan. »
- Det var mycket saker med som är bra att kunna.»
- Introduktion till VLE vid kursstart så man kan komma igång direkt, en introduktion i excel hade varit att föredra då det tydligen behövs för att kunna räkna duggorna och tentan enklare.»
- Projektarbetet skulle ha varit invävt med projektarbetet i beteendevetenskap på ett bättre sätt. »
- Tydliga instruktioner om vad vi höll på med, förklaringar som går att förstå. »
- Svar på frågor under föreläsningen»
- Bättre pedagogik hos läraren. En lärare som försöker förklara för eleverna som frågar på lektionerna. Till slut ville ingen fråga något och man lärde sig inget på lektionerna. Dålig organisation och kommunikation mellan lärarna i början av kursen.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- En föreläsare som försöker förklara när man ställer en fråga, oavsett fråga. En mycket mer pedagogiskt kurslitteratur och en föreläsare som faktiskt vill lära ut. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Struktur!» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

5. Finns det något du tycker bör ändras i kursen?

- För mycket att lära sig på så kort tid. Klara bud från början inte ny information och ändringar om olika saker i sista minuten.»
- Annan lärare som vill få eleverna att klara kursen. »
- Svårighetsgraden och pedagogiken.»
- Jag tycker det bör läggas mer vikt på föreläsningarna istället för att ha så många övningstillfällen. Det känns inte lika effektivt med övningstillfällena då man behöver lägga så stor del av tiden på att lära sig utav boken. »
- Delen av kursen som låg i LP2 borde delgett tydligare information om kursen och hemsidan VLE.»
- Jag tycker att föreläsningarna borde byggas upp på ett tydligare sätt där föreläsaren presenterar vad han kommer gå igenom. Sen hade det varit bättre om varje uppgift på tavlan redovisades i tydligare steg hur man ska gå till väga för att lösa en uppgift istället för att kanske gå rakt på formlerna. På så sätt kan man lättare gå tillbaka till sina anteckningar och förstå hur man gjorde och varför. Sen för det tilläggas att målen för de olika betygen bör vara tydliga redan från början istället för att ändras under kursens gång vilket har gjort att allt har känts väldigt rörigt. En annan förbättring som kan göras är att när föreläsaren märker att eleverna inte förstår så stanna upp och fråga vad som är oklart och förklara därefter så att alla förstår istället för att bara gå vidare. Alltså: Tydligare upplägg på lektionerna, tydligare förklaringar till de olika betygen samt förklaringar av uppgifterna tills alla studenter förstår.»
- Jag tycker upplägget behöver göras om totalt! Även om det här är en statistikkurs så behövs basfärdigheter i matte eller att man nyligen gått på gymnasiet så man har det fräscht i minnet, för många av oss var det svårt att komma in i ämnet så plötsligt. Så kanske man borde satsa på att lägga in kursen i någon slags basmattekurs av något slag?! Sedan tycker jag att vle var ett bra sätt att jobba med men att förlita sig helt på det kan bli lite jobbigt för oss studenter eftersom det blir svårt att veta vad kuresen egentligen innehåller!»
- Föreläsaren borde bytas ut och det borde ges mer tid för grunden i kursen. »
- Djupare och tydligare genomgångar. räknestuga»
- Läraren, tyckte inte han var alls bra. »
- De fyra föreläsningstillfällena innan jul kändes bara bortkastade, lägg in dem efter jul istället, alternativt lägg första duggan precis före jul. Projektarbetet är en god tanke, men upplägget måste ändras för att det ska ge någon kvalite. Nu fick vi projektbeskrivningen sista veckan av läsperioden och redovisningen drar över på nästa läsperiod, vilket inte borde vara optimalt. Projektet måste ses över om det ska behållas till nästa år, tycker jag.»
- Tidspressen på duggorna»
- Ja som sagt fungerade kommunikationen mellan läraren och eleverna särskilt bra. Många av oss skulle behövt mycket mer hjälp. Det hade varit bra om läraren berättat att det fanns stöd-matte man kunde gå på, vilket jag fick reda på i slutet av en vän.»
- Informera om upplägg tidsplan osv. redan innan jul, inte en vecka innan första duggan som för oss var efter jul.»
- Nej den är bra, dock kan framförhållningen förbättras. Allstå när man får veta vad som ska läras in och hur. »
- Föreläsningarna, väldigt jobbiga härledningar och exempel som redovisas från gamla anteckningar som inte alltid är kompletta och då läraren fått en fråga får man inget vettigt svar då han inte löser uppgiften på plats utan redan har den löst sen tidigare och saknar ibland siffror osv.»
- Jag tycker att projektarbetet blir väldigt osammanhängande då man gör det i kombination av en rapport från en tidigare kurs med helt andra förutsättningar. Man kan inte förankra den undersökningen som gjordes då med de nya matematiska kunskaperna. »
- Föreläsningarna borde ligga över två läsperioder och gärna läsas parallellt med beteendevetenskapen. Det hade gynnat resultaten på tentan såväl som kvalitén på projektarbetet.»
- man ge föreläsaren en kurs i pedagogik innan? Tycker även att det är svårt att se vad kursen har med vår utbildning att göra och vad kunskapen denna har lett till ska användas till.»
- Se fråga 3. »
- Lugnare föreläsningar, mer stegvis förklaringar så att alla hänger med.»
- Ny föreläsare!» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Bättre introduktion innan jullovet för att få ut något av de första föreläsningstillfällena. Informera om kursens upplägg så att man förstår att det kan vara bra med en del självstudier under jullovet för att göra resten av kursen mindre smärtfylld. Sen så bör det bytas föreläsare till nästa år. Tyvärr saknade årets föreläsare de mest grundläggande egenskaper vad beträffar pedagogik.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Läraren var arrogant och ignorant mot studenter som försökte fråga om hjälp under föreläsningstillfällena. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Det som jag skrev här ovanför. Läraren saknade helt förmåga att lära ut saker och skrattade åt elever som inte förstod. Så får det inte gå till! Ett projektarbete som också saknar relevans och läggs så att det drar över på tiden till nästa läsperiod är också riktigt dåligt. Kursen behöver verkligen ses över på dessa områden. Kanske bör man ge föreläsaren en kurs i pedagogik innan? Tycker även att det är svårt att se vad kursen har med vår utbildning att göra och vad kunskapen denna har lett till ska användas till.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

6. Vilka moment har gynnat ditt lärande mest i kursen?

Välj ut ett eller flera inslag i kursen som du tycker varit till hjälp för din inlärning!
Ett minus som svar betyder att du inte tycker att momentet varit så givande för dig.
Svar för alla moment behövs inte.

Använd gärna fritextrutan för förklaringar!

Matrisfråga

- VLE jättebra!»
- Projektarbete i grupp och muntlig föreläsning kom först efter tentan så det är därför jag skrev in i att det inte gjort något för min inlärning. Men själva momentet är väldigt bra då man får diskutera och bolla ideer med andra. Dock lite svårt att göra det med ett arbete så långt ifrån då vi "egentligen" gjorde det.»
- Kändes som man fick lära sig allt själv, föreläsningarna var inte nog utförliga. Invecklade och inte alls bra.»
- VLE är ett bra hjälpmedel, men jag tror inte man lär sig statistik tillräckligt grundligt. Mer fokus på kurslitteraturen och föreläsningar, och sen ha VLE som komplement. Har känts som tvärtom. »
- Föreläsningarna gav inte speciellt mycket. Frågade man om hjälp fick man vänta på svar alt. blev läraren snarare irriterad över att man frågat. Inte direkt mottaglig för att hjälpa till, iaf inte alltid!? Det borde väl en lärare tycka är roligt? Att se sina elever förstå och utvecklas. Klassen anklagades under lektionstid att ligga på en för låg nivå kunskapsmässigt, inte okej! Anpassa kursen efter utbildningens krav!»
- Läraren för kursen hade stora svårigheter med att lära ut på ett pedagogiskt sätt, utan all kunskap fick man införskaffa sig själv. Antingen tillsammans med andra kurskamrater eller med hjälp av kurslitteraturen.»
- Bättre föreläsningar önskas.»
- Som nämnt tidigare så gav det ingenting att gå på föreläsningarna då läraren inte kunde lära ut på ett bra sätt. Kändes som att läraren förutsatte att eleverna läst matematik på samma nivå som honom. Alltså doktorerat i det. Man lärde sig mer på att egen hand studera läroböckerna. Emilio, den andra läraren som fick hoppa in på en föreläsning vid ett tillfälle, var mycket bättre!»
- Otydliga förklaringar och riktlinjer till vad som krävdes av projektarbetet. Föreläsningarna var på en för hög nivå. Fick ofta svar via mailkontakt men det var svårare att få svar under själva föreläsningarna. Lektionen men vikarien Emilio var riktigt bra, han förklarade saker stegvis och försäkrade sig om att alla hängde med.»

Föreläsningar
27 svarande

21 77%
OK»5 18%
1 3%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 1.25

Övningar/övriga lektioner
26 svarande

12 46%
OK»7 26%
6 23%
++»1 3%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 1.84

Att få hjälp och svar på frågor
26 svarande

20 76%
OK»4 15%
2 7%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 1.3

Kurslitteratur och annat kursmaterial
27 svarande

5 18%
OK»6 22%
11 40%
++»5 18%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.59

Inlämningsuppgifter_ej i grupp
27 svarande

4 36%
OK»7 63%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»16

Genomsnitt: 1.63

Projektarbete i grupp
26 svarande

13 52%
OK»10 40%
2 8%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 1.56

Muntlig redovisning
26 svarande

9 64%
OK»4 28%
1 7%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»12

Genomsnitt: 1.42

Tentamen
27 svarande

4 16%
OK»10 41%
5 20%
++»5 20%
Vet ej/ Ingick ej»3

Genomsnitt: 2.45

Hemtentamen
25 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»25

Genomsnitt: 0

Dugga
26 svarande

1 3%
OK»10 38%
9 34%
++»6 23%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.76

Självverksamhet
25 svarande

1 4%
OK»5 23%
9 42%
++»6 28%
Vet ej/ Ingick ej»4

Genomsnitt: 2.95

Studiebesök
25 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»25

Genomsnitt: 0

Gästföreläsare
26 svarande

0 0%
OK»2 20%
2 20%
++»6 60%
Vet ej/ Ingick ej»16

Genomsnitt: 3.4

Feedback under kursens gång
25 svarande

15 88%
OK»1 5%
1 5%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»8

Genomsnitt: 1.17

Feedback vid examination
25 svarande

11 68%
OK»4 25%
1 6%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»9

Genomsnitt: 1.37

Laborationer
24 svarande

1 33%
OK»0 0%
2 66%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»21

Genomsnitt: 2.33

Annat
24 svarande

1 33%
OK»1 33%
0 0%
++»1 33%
Vet ej/ Ingick ej»21

Genomsnitt: 2.33

7. Övriga kommentarer

- Hitta en lärare som vill elevernas bästa till nästa år, så de inte får det lika svårt att klara kursen som vår klass fick.»
- Föreläsaren måste vara mer förberedd inför föreläsningarna! Det syntes tydligt att föreläsaren inte hade reflekterat kring hur han skulle lära ut för att eleverna skulle förstå. Dessutom är svårighetsgraden för stor eftersom många i klassen har endast läst kurs matte C. »
- Tobias har tyvärr inte lyckats alls med vår klass och inte på något sätt vart en bra föreläsare. På grund av detta har vår klass nog inte heller vart så bra elever.»
- Som nämnts innan har kursens stora svårighet varit att det inte funnits mycket till hjälp att få utav kursföreläsaren. Kurslitteraturen var räddningen. »
- Föreläsningar och feedback måste tyvärr bli bättre, jag tyckte att man fick ut lite av det men absolut inte så mycket som man borde, och jag vet att flera av oss verkligen INTE fick ut något över huvud taget av det! En av få gånger jag verkligen förstod och fick ett aha var när vi hade vikarie, Emilio?!»
- Jag ifrågasätter om kursansvarig verkligen vill lära ut, eller om det bara är ett nödvändigt ont som doktorand. Vi studenter blir lidande i slutändan. »
- Duggorna borde göras mer lika uppgifterna i VLE och föreläsningarna borde också vara mer anknytna till de räknesätt som används i programmet. Dessutom bör excel förklaras för alla.»
- Bättre förberedelser hos läraren krävs samt bättre kommunikation mellan vikarier och lärare. Planering av kursens upplägg kan vara mycket bättre. Kursen började i höstas men klassen fick inte reda på kursupplägget vilket innebar att man fick hetsplugga 150 sidor statistik på 1 vecka när man kunnat göra det på 2 månader! Fick inte heller någon information från kursstart om programmet VLE som var verktyget för att kunna plugga. Vikarien vi hade en lektion var bra. Han förklarade också helheten och inte bara ett tal! För att förstå ett sammanhang krävs mer än genomgång av ett tal som ska motsvara ett helt kapitel i en bok.»
- Vad jag märkt bland många i klassen är att vår lärare antagligen kommer få dålig kritik. Han kan bättra sig och har bättrat sig i hur man förklarar på tavlan. Det kan vara lite otydligt ibland och svårt att se vad som skrivs på tavlan. Jag tycker dock att många i klassen är onödigt hårda, vägrar se de förbättringar som skett.»
- Det känns och ryktas om att vi har en doktorand som föreläser för oss, och då är det tydligen så att för att man ska få doktorera måste man undervisa ett vist antal timmar, och det känns som och märks att föreläsaren är där bara för att han måste för att få doktorera? Eller? »
- Till nästa år behöver man tillsätta en ny lärare så att studenterna kan få hjälp med inlärningen. Nu krävs det mycket tid och arbete för alla studerande eftersom man inte får någon givande assistans av läraren. Vi hade vid ett par tillfälle andra lärare som dels var med på datorövningarna och även vid sjukdom. Efter de föreläsningarna framgick det väldigt tydligt att alla studerande genast hängde med på genomgångarna och man får utförliga svar på frågorna. Kursen i sig upplevs nog nyttigare om man lär sig något med hjälp av läraren. »
- Ja som sagt. Jag har för mina vänner beskrivit den här kursen som ett skämt! Se det jag skrivit ovanför! Hoppas verkligen att kursen förändras till klassen som kommer nästa år!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 1.92

Genomsnitt totalt för alla frågor: 1.92
Beräknat jämförelseindex: 0.23

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från