ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09/10 Grundläggande säkerhet, SJO112

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-13 - 2010-01-20
Antal svar: 48
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

47 svarande

Högst 15 timmar»24 51%
Cirka 20 timmar»7 14%
Cirka 25 timmar»4 8%
Cirka 30 timmar»5 10%
Minst 35 timmar»7 14%

Genomsnitt: 2.23

- Men de flesta timmarna var förlagde till sista veckan innan tenta. » (Högst 15 timmar)
- Har fått TG kursen sedan ett tidigare tillfälle.» (Högst 15 timmar)
- Tg från vårterminen. » (Högst 15 timmar)
- Endast det schemalagda» (Cirka 20 timmar)
- Detta är ju en kort kurs, dessutom mycket praktisk.» (Cirka 20 timmar)
- jag gick på alla lektioner men läste inget hemma» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

48 svarande

0%»1 2%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 2%
100%»46 95%

Genomsnitt: 4.89

- har deltagit i de delmoment jagbehövde komplettera» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

47 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 19%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 19%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»29 61%

Genomsnitt: 3.23

- Det var otydliga mål för vissa delar av kursen, Då tex brand delen och sjösäkerhetsdelen» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

43 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»6 13%
Ja, målen verkar rimliga»36 83%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 1.88

- Målen är rimliga med tanke på vad vi gjorde och att certifikatet inte kräver mer. Dock skulle det vara bra med en refreshment kurs kanske i 3:an eller liknande. Inte lika stor, men så man blir uppdaterad eftersom det är så viktigt att kunna.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

43 svarande

Nej, inte alls»2 4%
I viss utsträckning»23 53%
Ja, i hög grad»14 32%
Vet ej/har inte examinerats än»4 9%

Genomsnitt: 2.46

- ingen tentamen» (?)
- Tyckte det var för lätt att slinka igenom de praktiska momenten för en del. » (I viss utsträckning)
- Eftersom osäker på målen kan jag ej säkers säga att vi uppnått målen» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

47 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»2 4%
Ganska stor»11 23%
Mycket stor»33 70%

Genomsnitt: 3.61

- material delen har varit bra, men inte resten.» (Ganska liten)
- Mycket bra undervisning i alla delar av kursen.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»12 26%
Ganska liten»16 34%
Ganska stor»15 32%
Mycket stor»3 6%

Genomsnitt: 2.19

- Ingen kurslitteratur att tillgå» (Mycket liten)
- Jag köpte aldrig boken.. Men anledningen till det var att jag precis läst medecinsk grundkurs oxh ansåg att jag redan kunde kursen..» (Mycket liten)
- Huvuddelen bestod av praktiska moment så denna fråga är orelevant» (Ganska liten)
- Enda materialet vi använde var i MFA:n» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

45 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»5 11%
Ganska bra»19 42%
Mycket bra»19 42%

Genomsnitt: 3.22

- Det kollade jag aldrig.» (?)
- Tror inte internet användes på denna kurs.» (Mycket dåligt)
- Funktionaliteten på websidan är rörig, svårt att hitta sitt material och lätt att missa viktig info. inför tentor. » (Ganska dåligt)
- Det lilla som var utdelat var OK» (Ganska bra)
- (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

47 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 14%
Mycket bra»30 63%
Har ej sökt hjälp»10 21%

Genomsnitt: 4.06

- Överlag, men inte alltid... Då speciellt på vissa delar av branddelen. Vi hade ingen instruktör för genomgången av terorin för brandövningarna» (Ganska bra)
- Mindre grupper ger möjlighet till fler frågor.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

47 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 8%
Mycket bra»39 82%
Har ej sökt samarbete»3 6%

Genomsnitt: 3.91

- typiskt bra att i början av första året dela in oss i mindre grupper och göra praktiska övningar. Det går snabbare att knyta kontakter med kurskamraterna.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»11 23%
Lagom»33 71%
Hög»1 2%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 2.82

- kunde gärna vara mera förstahjälpen, det kan man aldrig bli bra nog på. » (Låg)
- Jag tycker det var bra att ha brandövning och säkerhetsövning samma vecka då man fick känna på övningar när man är lite "mör" i kroppen. Vilket ger en mer tydlig/verklig scenario.» (Lagom)
- (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

47 svarande

För låg»0 0%
Låg»9 19%
Lagom»28 59%
Hög»8 17%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.06


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

47 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»2 4%
Godkänt»7 14%
Gott»16 34%
Mycket gott»21 44%

Genomsnitt: 4.14

- det är alldeles för mycket kursmaterial till en så liten kurs! Man vet varken var man ska börja eller lägga vikten på.» (Mycket dåligt)
- Brandutbildningen var kanon! Övningarna på remmaren va dåliga. Han med livbåtarna var ngt bättre än han med överlevnadsdräckterna mm. MFA-killen va mkt duktig!» (Dåligt)
- Delen MFA inga kommentarer men brand och säkerhet drar ner betyget» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Alla praktiska övningar»
- alla praktiska moment»
- Alla praktiska moment i sjukvårdsdelen är mycket bra.»
- läraren i praktiska delen på förstahjälpen»
- Alla praktiska övningar.»
-
- niklas som föreläsare om praktisk ABC»
- Bra lärare och bra material»
- alla delar är viktiga»
- MFA upplägget.»
- Läraren!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Remmaren-dagarna!»
- bättre planering med övriga kurser, vi hade krockar med andra lektioner nästan varje vecka»
- Längre utbildning»
- Mindre kurslitteratur»
- lägg inte alla fyra övningsdagarna på rad!»
- Kanske trycka hårdare att vissa sidor i boken ska vara lästa till viss föreläsning.»
- Det bör tydliggöras att studenter inte behöver genomföra vissa övningar som de tycker är obehagliga.»
- Mer praktiska övningar på remmaren.»
- bättre uppstyrning ute på remmaren!»
- Att vara strängare på de praktiska momenten. I vår grupp fick bara 2-3 pröva att vända flotta varav 1 lyckades ... Många hade fobier mm och fick på så sätt undgå en hel del praktiska moment. Vad händer när dessa "kollegor" senare på ett fartyg hamnar i liknande situationer och andra är i behov av deras hjälp...Var mycket hårdare vad gäller att godkänna o släppa igenom folk på de praktiska momenten»
- kunde gärna vara mera förstahjälpen»
- Inte så mycket. En fungerande "hopp-och-lek" kurs som förgyller vardagen!»
- Att brandinstruktörerna skall finnas på plats, inte snacka massa skit, (enbart negativa pårop, ej förklara hur vi skall göra istället) och lära oss det vi behöver. Grundläggande säkerhet bör innehållet kollas över då det var olika moment som varje grupp gjorde. Vissa fick öva med överlevnadsdräkt i 60 min andra i 15 min. Vissa fick enbart se en flottvändning andra fick inte ens det. »
- "Provet"»

16. Övriga kommentarer

- det är viktigt att tänka på hur många poäng kursen omfattar, så det inte blir för stort.»
- I övrigt en mycket lärorik kurs.»
- För lite tid på de praktiska övningarna i livbåtarna.»
- Lite samma som ovan...Det räckte att gråta lite och må lite dåligt för att man sett ett skrapsår på bild för att man slipper vissa praktiska moment. Det tycker jag är fel. Fixar inte de sådant som de mycket väl kan råka ut för på sjön så har de valt fel yrke..En del svimmar av att se ett skrapsår.. Hur f...n ska han kunna hjälpa ngn som skadats allvarligt när han är i tjänst....»
-

17. Hur har du upplevt seminarieserien?

48 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»15 31%
Mycket bra»14 29%

- vet ej» ()
- Vilken seminarieserie?» ()

18. Är det något du skulle vilja ändra på i seminarieserien?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- Nej»
- kanske mera av de praktiska delarna, hela kursen kunde vara en lite större, kanske 4,5 poäng»
- nej»Kursutvärderingssystem från