ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT2 Byggnad och klimat VT09, ARK205

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-27 - 2009-06-15
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Ola Nylander»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp


Mål och måluppfyllelse

1. Lärandemål 1

Kursens huvudmål är att utforska växelspel mellan byggnadsutformning, inomhusklimat och energihushållning vid gestaltning av en markbostad. Hur väl tycker du att detta kursmål
uppnåtts?

14 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»11 78%
Mycket bra»2 14%

Genomsnitt: 4.07

- inomhusklimat och energihållning låg mer i byggfysik kursen men kommer ju med i denna kursen med då man använder samma hus» (Ganska dåligt)
- Väldigt mkt fokus på passivhusteknik. Finns fler metoder osv..!?» (Ganska bra)
- Kursens mål kunde ha framgått tydligare.» (Ganska bra)
- Kombinationen med kursen Byggnadsfysik knyter ihop begreppen och ger en bra inblick i klimat och energi.» (Mycket bra)

2. Lärandemål 2

Kursens huvudmål är att ge praktiskt användbar arkitektkunskap om bostadens funktioner och att träna arkitektonisk gestaltning av bostäder med hänsyn till rumsgestaltning och rumssammanhang. Hur väl tycker du att läromålen har uppfyllts?

14 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 57%
Mycket bra»6 42%

Genomsnitt: 4.42

3. Lärandemål 3

Kursens lärandemål är att du efter avslutad kurs skall kunna beskriva bostadens funktioner utifrån människans mått och behov och arkitektoniskt gestalta en bostad utifrån funktion, rumsgestaltning och rumssamband Hur väl tycker du att läromålen har uppfyllts?

14 svarande

Vet ej»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 14%
Bra»8 57%
Mycket bra»4 28%

Genomsnitt: 4.14

- Olas bok med olika mått är ett bra avstamp till att utforma bostaden.» (Bra)

4. Lärandemål 4

Kursens lärandemål är att du efter avslutad kurs genom samverkan med parallella kurser i byggfysik och materiallära skall kunna förklara och använda begrepp inom inomhusmiljöns klimatklasser, tekniska systemlösningar samt byggnadens energihushållning (bl a lågenergihus och passivhus). Hur väl tycker du att läromålen har uppfyllts?

14 svarande

Vet ej»1 7%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 64%
Bra»4 28%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.14

- I konstruktionsuppgiften vore det bra om man angriper från ett mer analytiskt och undersökande håll. Som det ser ut nu, siktar man "bara" på ett resultat och försummar därmed den lärande vägen dit. T.ex. kunde man få ge exempel på två (2) stycken olika fungerande väggar samt en vägg som inte klarar kraven. Materialläran i sig lyser med sin frånvaro. Byggnadsmaterial-kursen måste reformeras i grunden!» (Ganska bra)
- Dimensioneringsuppgiften i byggfysiken, där vi fick använda våra passivhus som studieexempel, var mycket bra som idé! Föreläsningen med Chatarina Warfvinge var också mycket bra. Dock var kopplingen till materialkursen obefintlig, detta dock mest på grund av materialkursens uplägg. En bristande faktor har varit planeringen kurserna sinsemellan. Bristen på handledningstillfällen innan mittkritiken i byggnad och klimat gjorde att arbetet kom igång sent, vilket ledde till att dimensioneringsuppgiften i byggfysiken kom igång sent, vilket möjligen ledde till sämre beräkningsresultat och nivå på förståelse för byggnadsfysikaliska problem och lösningar.» (Ganska bra)
- klimatklasser? » (Ganska bra)
- Svårt att förstå vad som menas. Handledning även av byggnadsfysiker hade nog varit till stor hjälp så att man får tillfälle att diskutera sitt projekt, då kommer användandet av termer mer naturligt.» (Ganska bra)
- Koppling till byggnadsmaterial finns inte. Byggnadsmaterial vet inte ens vad AT läser för kurser samtidigt och kan/vill inte bistå med hjälp. Byggnadsfysik fungerar bättre, även om den kursen förutsätter att man har kommit längre i projektet när dess konstruktionsuppgift sätter igång än vad man hade gjort.» (Bra)
- Har uppfyllts bra på alla punkter förutom "tekniska sytemlösningar", där detaljkunskap saknas. » (Bra)

5. Hur väl uppfyller kursen sin roll inom utbildningen som helhet?

14 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 42%
Mycket bra»8 57%

Genomsnitt: 4.57

- Kursen belyser det viktiga samspelet mellan tekniska beräkningar och arkitektonisk utformning.» (Ganska bra)
- Svårt att svara på när man inte ser helheten så tydligt.» (Ganska bra)
- Byggnad och Klimat fyller en viktig funktion, bostadsritande liksom energihushållning är två viktiga aspekter att lära sig. » (Mycket bra)
- bra att det äntligen kommer en koppling mellan en arkitekturkurs och en teknisk kurs» (Mycket bra)

6. Hur väl tycker du att ditt gestaltningsarbete underlättats genom den stegvisa processen som presenterades genom dagsskisserna: Rum och Rumsorganisation?

14 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»5 35%
Mycket bra»8 57%

Genomsnitt: 4.5

- De inledande dagsskisserna ger en större förståelse för en bostads uppbyggnad, alltid bra med dagsskisser för att få igång projektet.» (Ganska bra)
- Bra att vi får lära oss Standardmått och -krav.» (Mycket bra)
- behåll dagsskisserna! » (Mycket bra)

7. Kursen innehöll en workshop om kreativitet. Hur väl tycker du att de har bidragit till att infria kursmålet?

14 svarande

Vet ej»1 7%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 21%
Ganska bra»7 50%
Mycket bra»3 21%

Genomsnitt: 3.78

- Rätt bra workshop men kanske svår att applicera på projektet.» (Ganska dåligt)
- brainstorming inte ett verktyg man använder särskilt mkt... hade hellre tränat på andra kreativa processer» (Ganska dåligt)
- Svårt att se koppling mellan den och kursmålen men det var en jättebra workshop som gav mycket inspiration och absolut bör vara kvar i kursen.» (Ganska bra)
- det var en väldigt bra workshop, som jag känner att jag kommer ha nytta av i många kurser i framtiden, men jag vet inte om den var extra bra till just denna kursen.» (Ganska bra)
- Bra. Inspirerande och kravlös.» (Mycket bra)
- En riktigt bra dag där man fick lära sig att tänka i nya banor, främst för att inte låsa sig och stirra sig blind på förutfattade beslut.» (Mycket bra)

8. Kursen innehöll en workshop om obstruktioner. Hur väl tycker du att de har bidragit till att infria kursmålet?

14 svarande

Vet ej»6 42%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 42%
Mycket bra»2 14%

Genomsnitt: 2.85

- Var sjuk.» (Vet ej)
- vet inte vilken workshop?» (Vet ej)
- Jag vet inte vilken workshop som avses. Vad är en obstruktion?» (Vet ej)
- obstruktioner?» (Vet ej)
- En bra övning för att lära sig att tänka om och lösa situationer.» (Ganska bra)
- jag tyckte att den handlade mest om att bygga på höjden, och det är svårt att bygga handikapsanpassat på höjden.» (Ganska bra)

9. Kursen innehåller ett antal föreläsningar. Hur väl tycker du att de har bidragit till att infria kursmålet?

14 svarande

Vet ej»3 21%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»9 64%
Mycket bra»1 7%

Genomsnitt: 3.35

- Föreläsningen som presenterade byggnadens livscykel (av gästföreläsare som jag glömt namnet på) gav mig väldigt lite.» (Ganska bra)
- Vissa föreläsningar höll mycket hög kvalitet, medan andra kunde lämna en hel del övrigt att önska. Föreläsningen om miljöanalys kunde vi nog varit utan, eventuellt få den i annat format med annan föreläsare.» (Ganska bra)
- Inspirerande föreläsningar, stort plus till Katharina Warvinge!» (Ganska bra)

10. Kursen innehöll ett seminarium. Hur väl tycker du att seminariet bidragit till att infria kursmålet?

13 svarande

Vet ej»7 53%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»4 30%
Mycket bra»1 7%

Genomsnitt: 2.38

- Känner inte till detta.» (Vet ej)
- Jätte intressanta texter men alla hade inte en självklar koppling till målen.» (Ganska bra)

11. Kursen innehöll en övningsuppgift –, att gestalta ett passivhus i Bergsjön. Hur väl tycker du att den bidragit till att kursmålet uppfyllts?

14 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 14%
Mycket bra»12 85%

Genomsnitt: 4.85

- En bra uppgift, med underlag från stadsbyggnadskontoret vilket ger ett sammanhang.» (Mycket bra)
- Jättekul och bra uppgift! » (Mycket bra)

12. I kursen gjordes en studieresa i och omkring Göteborg. Hur väl tycker du att den underbyggde kursmålen?

14 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 14%
Ganska bra»4 28%
Mycket bra»8 57%

Genomsnitt: 4.42

- Lämna gärna ut information ett par dagar innan studieresan, så att man får chansen att läsa in sig på aktuella byggnader.» (Mycket bra)
- Studieresan förankrar kursen i verkligheten. » (Mycket bra)
- Studieresor är alltid bra, låter en tänka och ta in.» (Mycket bra)

13. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper?

13 svarande

Vet ej»1 7%
Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 92%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2.84

- Kanske skulle det vara aktuellt att någon gång under kursen visa hur man ritar konstruktionsdetaljer. Vi verkar bara förväntas kunna detta?» (Vet ej)

14. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

14 svarande

Vet ej»1 7%
För litet omfång i förhållande till poäng»0 0%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»13 92%
För stort omfång i förhållande till poäng»0 0%

Genomsnitt: 2.85

- Men väldigt lite schemalagd tid för projektet innan mellankritik, något som går ut över andra kursers tid.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket liten»1 7%
Ganska liten»3 21%
Ganska stor»9 64%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 3.71

- Bra material men har endast använt det måttligt själv.» (Ganska liten)
- Olas bok med bostadens mått har varit till stor hjälp! Kunde kanske sakna litteraturtips om passiv- och energibyggnade som ett komplement. Mycket av fokus i gestaltningen hamnade på bostadsdelen och mindre på energidelen.» (Ganska stor)
- De två böcker vi inlednignsvis skaffade oss (och fick) gav en bra inblick.» (Ganska stor)

16. Hur väl har kursadministrationen fungerat med avseende på kursprogram, anvisningar, besked om ändringar etc?

14 svarande

Vet ej»1 7%
Mycket dåligt»2 14%
Ganska dåligt»4 28%
Ganska bra»5 35%
Mycket bra»2 14%

Genomsnitt: 3.35

- Det har funnits flera scheman och att utöka kritiken till flera timmars övertid är inte okej när man bara vill hem och läsa på till tentan!» (Mycket dåligt)
- Knapphändig information i vissa fall.» (Ganska dåligt)
- I början var det jättebra, men sedan så fort övningsuppgiften började så kändes det som om all planering försvann. Handledare kom på tider när det inte var schemalagt så halva klassen missade den enda handledningstiden innan mellankritiken. Föreläsningen om detaljer som utgick kunde ha informerats bättre, kommer vi att få en sådan föreläsning vid annat tillfälle annars känns det som vi missat något. Speciellt med tanke på att många fick mycket kritik på sina detaljer.» (Ganska dåligt)
- framför allt var informationen extremt dålig i slutet av kursen, under den sista övningsuppgiften» (Ganska dåligt)
- Logistik och information kan alltid förbättras och tidigareläggas.» (Ganska bra)
- Så länge man kollar sin mail har man koll.» (Ganska bra)

17. I kursen har handledarna en central roll. Hur väl tycker du att de bidragit till att kursmålet uppfyllts?

14 svarande

Vet ej»1 7%
Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»4 28%
Ganska bra»4 28%
Mycket bra»4 28%

Genomsnitt: 3.64

- Väldigt lite handledning i början av projektet... Skapade många onödiga problem som kunde undvikits i tidigt staduim.» (Mycket dåligt)
- Borde ha varit mer strukturerat. Vi behöver fler handledningstider i början av projekten!» (Ganska dåligt)
- handeldarna i sig har varit bra och till stor hjälp. Dock har bristen på handledingstillfällen varit för stor och för dåligt planerad. mer handledning innan mittkritik!!!» (Ganska dåligt)
- För få handledartider... för få ansatta timmar i slutet av kursen när man behövde dom som mest!» (Ganska dåligt)
- Mycket olyckligt att Kajsa byttes ut. Det blev ingen kontinuitet i handledningen av den anledningen. För få tillfällen med handledning (hör nog dock ihop med att det varit få timmar till projektet i stort). Scheman för handledning måste finnas i god tid innan så att man för det första vet att det kommer en handledare och för det andra så att man får en tid.» (Ganska bra)
- Mycket bra handledare, dock vissa problem med handledartider, speciellt i projektets tidigare stadium. » (Ganska bra)
- hade gärna haft ngn mer handledartid, och längre när man väl får respons» (Ganska bra)
- Gärna fler handledningstillfällen» (Mycket bra)
- Dock för få handledningstillfällen, särskilt innan mittkritiken.» (Mycket bra)
- Det hade dock varit bra om man kunnat få besked innan de kom, om när de skulle komma» (Mycket bra)


Arbetsklimat

18. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 50%
Mycket bra»7 50%

Genomsnitt: 4.5

- Vissa toppen, vissa sämre.» (Ganska bra)
- Utvecklande att jobba i grupp, och som vanligt finns alltid en dialog med hela klassen.» (Mycket bra)

19. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Vet ej»1 7%
Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»7 50%
Ganska bra»4 28%
Mycket bra»1 7%

Genomsnitt: 3.21

- Det har funnits tre eller två handledartillfällen och det har varit alldeles för svårt att kunna ställa frågor eller att få handledning!» (Mycket dåligt)
- inom både byggfysikdelen och arkitekturdelen har vi ht mer hjälp av varandra än lärare. Det hade behövts mer handledning. » (Ganska dåligt)
- Har att göra med bristen på handledning.» (Ganska dåligt)
- För lite handledning i början av projektet. Samt väldigt dålig närvaro av kursansvarig själv, något som säker rätat ut många frågetecken under projektets gång.» (Ganska dåligt)
- Som tidigare nämnt, toppen i början med dagsskisser men i senare delar av kursen var lärarna som bortblåsta. » (Ganska dåligt)
- Frånsett den dåliga handledartillgången i början har det funnits bra möjligheter.» (Ganska bra)

20. Kritiktillfällena är centrala inslag i kursen. Hur väl tycker du att dessa bidragit till att kursmålet uppfyllts?

14 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 35%
Ganska bra»5 35%
Mycket bra»4 28%

Genomsnitt: 3.92

- Alldeles för lite tid för så många projekt. Kritikerna kan också vara mer pålästa på projekten. Bra grundidé med klasskritiker (studenter), men mer tid krävs absolut!!» (Ganska dåligt)
- Kanske dela klassen i två grupper och på så sätt få högre nivå på kritiktillfället? Av okänd anledning verkade kritikerna dåligt inlästa på projekten vid kritiktillfället, vilket många kommenterade i efterhand. Då alla lagt stor möda och mycket tid på både projekten och presentation av dessa kändes det respektlöst då kritikerna inte verkade ha lagt väsentlig tid på att läsa in dem och reflektera över dem. Detta undantaget gästkritiker Björn Gross, som var väl påläst och gav givande kommentarer. » (Ganska dåligt)
- Det blir inte den diskussion som det krävs för att de ska bidra till att nå kursmålen. Var var de utlovade gästkritikerna? Skulle vi inte ha haft besökare från kommunen och entrepenören som ska bygga på området? Sedan är det olyckligt när vissa av kritikerna är dåligt pålästa/väljer att inte läsa och av den anledningen ställer onödiga frågor som hade besvarats om bildtexten läst eller dyl. Att dessutom som kritiker fippla med mobilen ett flertal gånger när någon håller en presentation är inte okej. Kritiken måste dessutom hålla schemat mycket bättre. Står det 17 i schemat planerar man sitt övriga liv utefter det. Det var lika på mellankritiken som på slutkritiken.» (Ganska dåligt)
- Man slutade lyssna efter halva dagen då man blev alldeles för trött.» (Ganska dåligt)
- Hade gett oss elever så mycket mer om kritikerna var mer inlästa i projekten. Så mycket tid vi hade lagt på våra projekt hade det varit rättvist att få en givande kritik.» (Ganska dåligt)
- Mindre kritikgrupper hade varit bra för att skapa en dikussion kring projekten.» (Ganska bra)
- Synd att kritikerna vid samtliga tillfällen var de som också varit handledare. Hade varit bra med någon utifrån, som det var sagt från början? Att ha en byggnadsfysiker med är an bra tanke men då är det bra om den som ska ge kritik förstår situationen. Som det blev nu satt Paula mest och lyssnade. Björn Gross var jättebra, och han gav det hela en kul twist!» (Ganska bra)
- Kritiken tog för lång tid men annars fungerade den bra. Plus till Björn Gross för sin inläsning och mod att kritisera.» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

21. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 14%
Gott»7 50%
Mycket gott»5 35%

Genomsnitt: 4.21

- Faller på ett av mig upplevt oengagemang för kursen från kursledningens sida.» (Dåligt)
- En riktigt bra kurs, där vi har fått nya färdigheter inom viktiga områden.» (Mycket gott)
- Roligaste projektkursen hittills» (Mycket gott)

22. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kopplingen byggnadsfysik och god inomhuskomfort. Studiebesöksdagen.»
- Kursens innehåll mycket bra! »
- Studieresan, passivhusföreläsningen (gärna fler!), samarbetet med byggfysiken, kurslitteraturen, projektformatet»
- -Studieresan -Handledarna - Mittkritiken»
- Samarbetet med Byggnadsfysikkursen, ett verklighetsnära projekt, strukturen med inspirationsföreläsningar, workshops och studieresa.»
- Ritande av bostadshus var nyttigt att lära sig eftersom vi tidigare har gjort helt andra saker.»
- dagsskisserna och björn gross»
- Dagskisser, workshops, studieresan och projketet»
- Sammarbetet mellan Byggnadsfysik, dagskisserna, projektet om Bergsjön var också mycket bra!»
- kursupplägget!! Jättebra upplägg med grundläggande övningar som förberedelse inför stora projektarbetet.»
- sambandet mellan denna kursen och byggnadsfysiken»

23. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Slutkritiken!»
- Mer handledningstider. Alldeles för få innan mittkritiken vilket gjorde att detta blev som en första handledning för många.. »
- Mer handleding, mer närvaro av kursansvarig (ramförallt var vi besvikna på att Ola inte närvarae vid mittkritiken). »
- -Teknisk handledning -Fler handledningstillfällen särskilt innan mittkritiken»
- Ge mer tid till projektet löpande! Det funkar inte att lägga all tid i slutet.»
- handledningstillgången i början av processen.»
- Handledningen.»
- bättre med handledartider»
- Tätare koppling med byggnadsfysiken, kanske genom handledning på samma sätt som vi tidigare haft handledning med konstruktörer.»
- En bättre genomgång i början av projektet vad som var väsentligt att lägga fokus på. Ett diskussionstillfälle där man tar upp målgrupp osv.»
- Fler handledningstilfällen, alt att dem är närvarande i lokalen. »
- ola bör komma till nåot schemlagt tillfälle för kursen även i slutet (och det bör talas om innan när han finns kommer vara där), dagarna då handledare finns till hands bör anonseras tidigare (då vissa jobbar hemmifrån)»

24. Övriga kommentarer

- Högre närvaro från den ansvarige läraren även under projektet»
- Snälla, bättre förberedd kritik! Att säga ugnefär samma sak till varje projekt är inte riktigt. Det Björn Gross sammanfattade under en timmes tid gav mycket mer än vad dagskritikerna sa på en hel dag.»
- Skitbra kurs!!!»


Kursutvärderingssystem från