ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


FAVII 1213-1 Marin säkerhetsengelska, CIU230

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-29 - 2012-11-18
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Ulrika Borre»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Fartygsbefäl klass VII
Utbildningsprogram studenten tillhör: Fartygsbefäl klass VII


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»14 82%
Cirka 20 timmar»2 11%
Cirka 25 timmar»1 5%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.23

- Förstod aldrig riktigt vad det var man skulle lära sig.» (Högst 15 timmar)
- Krävdes ingenting. Bara kommentarer då och då om "hur viktigt det är att ni läser igenom SMCP själva"» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»17 100%

Genomsnitt: 5

- Alla tre lektioner.» (100%)
- Har man något val?» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 35%
Målen är svåra att förstå»6 35%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 1.94

- Målen har ej delgivits mig varken vid undervisningstillfällen eller via pingpong.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Inget kurs-pm fanns tillgängligt, endast kurshemsidan om man orkade söka upp den. Målen var inget som gicks igenom vid uppstart av kurs och man viste inte vad man skulle kunna när kursen väl var genomförd. Vi hade endast en övningstenta som kunde ge oss en ledtråd till vad vi skulle kunna.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Vi fick inte veta något om några mål. Kurs-PM existerade icke och det var allmänt rörigt.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Förstod över huvud taget inte vad kursens mening var.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Tror säkert dem hade varit lättare att förstå om de bara nämndes för oss studenter och i minsta fall gjordes ett "PM" så man kunde läsa sig till dem.» (Målen är svåra att förstå)
- Finns inget Kurs PM och informationen var lite luddig, grundläggande information. Vad innebär det?» (Målen är svåra att förstå)
- Väldigt luddigt att veta vad det är man egentligen ska lära sig och värre blev det när man började med Radiokommunikation där det sas att det man lär sig på engelskan inte stämmer. Förstår inte riktigt hur det kan gå ihop.» (Målen är svåra att förstå)
- Vi fick ingen info ang. kursplan eller kurs PM. Vi var tvugna att jaga lärare innan examinationen för att få svar på vad vi skulle kunna och kursplanen stämde inte då. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 50%
Nej, målen är för högt ställda»6 50%

Genomsnitt: 2.5

- Jag har inte sett målen.» (?)
- Målen är rimliga men då tycker jag undervisningen ska hålla lika hög standard. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Om målet är att lära sig några ord på engelska så har det väl gått bra men det hade varit bra ifall man hade vetat det innan.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»2 15%
I viss utsträckning»5 38%
Ja, i hög grad»5 38%
Vet ej/har inte examinerats än»1 7%

Genomsnitt: 2.38

- Jag har inte sett målen.» (?)
- Eftersom att målen inte delgivits var det svårt att veta vilka krav som ställdes. Tentamen var inte granskad innan den delades ut vilket innebar att delar som ej skulle varit med vid tentamen ändå kom med. Detta skapade stor frustration bland tentanderna som i vissa fall lade tid på fel saker. DVS de uppgifter de inte kunde så bra och som sedan inte räknades med ändå. Hela kursen kändes över lag oprofessionellt skött och tentamen blev pricken över i. » (Nej, inte alls)
- Svårt att veta eftersom vi inte hade någon klar uppläggning av kursen överhuvud taget. » (I viss utsträckning)
- Vet inte på vilket sett examinationen kan ge information om man har förstått mer än att man kunnat lära sig vissa glosor.» (I viss utsträckning)
- Svårt att att svara på denna frågadå jag inte vet vad målen var.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»9 52%
Ganska liten»6 35%
Ganska stor»2 11%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.58

- Undervisningen har inte varit till någon större hjälp. Det hade fungerat mycket bättre att göra det som en ordentlig distanskurs (eller baka in det i radiokursen). Och då av en lärare som vet vad hon eller han pratar om så att vi lär oss rätt från början.» (Mycket liten)
- Förstår inte varför man ens hade undervisning. Det sas inte så mycket om vad man skulle lära sig och mest satt man med några papper och förstod inte riktigt vad man skulle göra med dem sen satt man i något program som kändes mest värdelöst.» (Mycket liten)
- Vi fick papper med övningar, dvs vi skulle översätta och prata med varandra. Sedan en mycket liten genomgång efter nästan varje övning.» (Mycket liten)
- Vi gjorde i princip ingenting på lektionerna. Lärarna var inte bra! Dom visade vart man skulle gå in på datorn, sen fick vi sitta och klicka på den.» (Mycket liten)
- Mycket oseriösa lektioner med ingen som helst uppbyggnad eller struktur. » (Mycket liten)
- Med tanke på att det var en dator som skötte större delen av undervisningen kunde vi lika gärna suttit själva och arbetat med uppgifterna.» (Ganska liten)
- Mycket av lektionstiden gick åt att man skulle leta efter fraser och ord. Jag kan tycka att man kunde lägga upp lektionerna på ett mer konstruktivt sätt. Hur ska man lyssna på ett meddelande, hur ska man skriva ner det. Så här ska ett Mayday meddelande se ut istället för man ska gissa sig fram.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»4 23%
Ganska liten»6 35%
Ganska stor»5 29%
Mycket stor»2 11%

Genomsnitt: 2.29

- En pdf fil på ca 120 sidor är inte särskilt rolig att bläddra i» (Mycket liten)
- Läste mest glosor.» (Ganska liten)
- Det var det enda vi hade till hjälp under kursen, dokumenten på pingpong. Däremot fanns där mer än vad vi skulle lära oss och vi fick aldrig någon riktig beskrivning på vad vi skulle kunna.» (Ganska stor)
- Jag lärde mig alla glosor som lades upp på ping pong, det verkade vara allt man kunde göra.» (Ganska stor)
- Där stod alla glosor.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»7 43%
Ganska dåligt»2 12%
Ganska bra»6 37%
Mycket bra»1 6%

Genomsnitt: 2.06

- Som sagt tidigare så fick vi inte ordentlig information vid kursstart och lärarna gick inte att få tag på.» (Mycket dåligt)
- Extremt(!) rörigt på PingPong. » (Mycket dåligt)
- ping pong fungerade bra som vanligt, men allt annat var väldigt dåligt.» (Mycket dåligt)
- Motsägande material» (Ganska dåligt)
- Det fanns bra papper att öva glosor på.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»5 29%
Ganska dåliga»5 29%
Ganska bra»4 23%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»3 17%

Genomsnitt: 2.47

- Tre värdelösa lektioner!» (Mycket dåliga)
- Jag kände inte att lärarna själva kunde ämnet, och därför var det ju svårt att få någon hjälp av dem.» (Mycket dåliga)
- Lärarna gick ut ifrån salen och var borta en stund utan att säga vart de tog vägen så man stod utan hjälp en del av de få tillfällena man hade kursen.» (Ganska dåliga)
- Svårt att få ett vettigt svar.» (Ganska dåliga)
- Okunniga lärare. Hur kan det behövas två stycken lärare för denna kurs? Helt otroligt.» (Ganska dåliga)
- När läraren befann sig i klassrummet var det inga problem att ställa frågor. Dock fick vi till svar på en fråga när vi undrade över en översättning "sök på google".» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»2 11%
Mycket bra»13 76%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.82

- Det fungerar alltid bra att plugga med kompisar i klassen.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»2 11%
Låg»1 5%
Lagom»5 29%
Hög»8 47%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.29

- Extremt lågt tempo och ingen som helst struktur.» (För låg)
- Vi gjorde övningarna vi fick på kursen, men det hade varit bra att få sitta och öva på orden mer enksilt. Nu blev det mer stressat för att hinna med innan lektionen var slut, de två gångerna vi fick sitta med programmet för orden.» (Lagom)
- Jag fick trots allt godkänt på tentamen utan några större ansträngningar. Det var givetvis tur att det inte krävdes 100% rätt som de båda påstod dock för då hade det aldrig gått, eftersom ingen visste vad vi skulle kunna till tentamen.» (Lagom)
- Alldeles för hög i förhållande till antal poäng och tillgänglig tid. 6 timmars föreläsningar fördelat på 3 gånger skulle betyda att vi skulle arbetat med kursen 34 timmar utanför ordinarie undervisning på 3 veckor och det i slutet av perioden när allt annat tar som mest tid. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»1 6%
Låg»0 0%
Lagom»7 43%
Hög»8 50%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.37


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»11 64%
Dåligt»4 23%
Godkänt»2 11%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 1.47 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Eftersom att målen inte delgivits var det svårt att veta vilka krav som ställdes. Tentamen var inte granskad innan den delades ut vilket innebar att delar som ej skulle varit med vid tentamen ändå kom med. Detta skapade stor frustration bland tentanderna som i vissa fall lade tid på fel saker. DVS de uppgifter de inte kunde så bra och som sedan inte räknades med ändå. Hela kursen kändes över lag oprofessionellt skött och tentamen blev pricken över i.» (Mycket dåligt)
- Känns som en säck fylld med information och studenten får gissa sig till informationen.» (Mycket dåligt)
- Kursen har varit ostrukturerad, med bristfällig kompetens hos lärarna. Kör kursen med någon från Sjöfartsinstutionen så vi får lära oss hur det faktiskt ska vara. Det skulle göra kursen så mycket bättre. Att man kommer in i salen och simpla engelska ord är felstavade på tavlan. Det gör ju inte att man får något högre förtroende för er. Att det står "fel" information i tentamen ang. hur många gånger man ska få höra en navigationsvarning (2 gånger) och ni håller fast vid att vi endast ska få höra den en gång är också helt oacceptabelt. » (Mycket dåligt)
- Vi fick inga klara mål. Det var olika lärare. Tentan genomfördes inte så som det var sagt. Det står klart och tydligt på tentan (och övningstentan) att det ska spelas upp en text som vi ska få höra två gånger. När vi hört den en gång så får vi veta att vi bara ska få höra den en gång.» (Mycket dåligt)
- Kursen var ett stort irritationsmoment för klassen och det var inte mycket som var positivt med den. De tre lektionerna vi fick gick ut på att enskilt plugga glosor på ett datorprogram och öva på saker som varken gicks igenom ordentligt före eller efter övningen, vilket ju givetvis var meningslöst eftersom ingen visste om vi hade gjort rätt eller fel. Föga förvånade var ju upptäckten att flera saker vi trots allt lyckat lära oss på engelskan inte ens stämde. Det var när Radiokommunikationens-kursen nu började som vi upptäckte detta och det även särskilt poängterades att vi skulle ta det vi lärt oss på engelskan med en nypa salt. Det var tråkigt att denna kurs var så dålig då den drog ner snittet på en annars mycket bra och kvalitativ utbildning.» (Mycket dåligt)
- Intrycket jag fick var att kursen var väldigt hastigt påkommen, med väldigt diffusa mål och tveksamt syfte. Kurs-PM var svårt att hitta och stämde inte överens med hur kursen genomfördes.» (Mycket dåligt)
- Kändes oseriös. Som inför tentan får alla fyra grupper information om att vi ska få lyssna på meddelandena två gånger, det står på tentan att vi ska få lyssna på meddelandet två gånger, men väl på tentan får vi lyssna en gång. Ord i tentan som är felstavad, sidor är upp och ner och en hel del som vi inte gått igenom som är med och som tydligen inte ska vara med.» (Dåligt)
- Dålig information om vad hela grejen med kursen var.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Navigationsvarningsövningar, nöd och ilmeddelanden.»
- Inget!börja om från början..»
- Egentligen inte så mycket. »
- Gör om gör rätt...»
- Inget.»
- Programmet där man kunde öva sig på orden, dess betydelse och uttal.»
- Erik Stemme-salen. Med en duktig och trevlig lärare som har en grundläggande kunskap i presentationsteknik så är detta en mycket bra sal att hålla denna sortens undervisning i.»
- Salen var det inget fel på.»
- NIL»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Sitta och lyssna på en inspelad röst och härma den ger inte särskilt mycket. Bättre med häfte med glosor och meningar att lära sig.»
- Allt»
- mer noga uppläggning av kursen och ett klart "PM". Mer fokus på de som dem vill att man ska kunna och inte något annat. Sen vore de bra om lärarna stannade kvar i lektionssalen så man hade chans att fråga dem om man var osäker. Främst när det inte fanns så mycket lektionstid att ta vara på.»
- Ett Kurs PM där det tydligt framgår vad man ska kunna. Visa tydligt vad som är viktigt att man lär sig.»
- Andra lärare som har praktisk kunnskap av hur det fungerar, strukturera upp kursen, håll den innom radiokursen eller med samma lärare, ha inte två olika lärare på endast 3 föreläsningar. »
- Bättre upplägg på kursen så att den bättre går ihop med radiokommunikationen som man ska ha senare. Ett kurs-pm hade varit trevligt att få så att man vet vad målet med kursen är.»
- Klara mål från start.»
- Tydligare instruktioner, föreläsningarna, »
- Mer organiserade lektioner!»
- Detta bör diskuteras med programansvarig och ansvariga lärare utefter den massiva kritik som kommer framföras i 99% av FBVII:s utvärderingar.»
- Allt, gör gärna utdrag ur SMCP eller iallafall sidnumrering. Byt lärare, ställde man en fråga fick man ett vagt svar eller inget alls. Och ha en lärare och sätt upp flera pass, gärna med listor på vad eleverna ska göra under lektionen. ingen funkade som de skulle och ingen visste vad man skulle göra. Kolla igenom tentan innan den ges till eleverna så att grejer som inte ska vara i tentan inte följer med. Under alla hörövningar som vi hade lyssnade vi två gånger på meddelandet så säg gärna till på tentan att vi bara får höra det en gång, speciellt om de står på tentan att vi ska höra meddelandet två gånger.»
- Hela kursen borde ses över vad gäller lärarval, antalet undervisningstimmar, mål med kursen och om den ens är nödvändig. En mycket enkel men avgörande förbättring hade varit att på ett kurs-pm i början av kursen så att man i alla fall kan läsa målen själv och upptäcka att kursen avslutas med en tentamen (istället för at detta nämns i förbifarten 2 veckor innan)»
- Materialet som lämnades ut följde inte SMCP...»
- Kursens innehåll i sig är det inget större fel på, det behövs bara mer information om hur det ska tillämpas och vilka krav som ställs.»

16. Övriga kommentarer

- detta var inget bra upplägg!»
- Hoppas ni tolka min kritik ordentligt och vidtar några åtgärder så blir säkert denna kurs rimlig också.»
-
- Tycker att det ska vara tydligare mål och en tydlig gräns för godkänt på tentan. »
- Jag anser mig vara duktig på engelska och de material som vi skulle använda saknade grammatik och hade väldigt konstiga meningsuppbyggnader. »
- Otydliga mål. Förväntades behärska områden som vi inte gått igenom på svenska ännu. Förväntades kunna namnen hav, som inte var med i några av dokumenten eller material som delats ut, utan endast kort nämnts under en lektion.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 1.47

Genomsnitt totalt för alla frågor: 1.47
Beräknat jämförelseindex: 0.11


Kursutvärderingssystem från