ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V10 Sjömanskap B del B, SJO580

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-19 - 2010-09-19
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»16 72%
Cirka 20 timmar»1 4%
Cirka 25 timmar»3 13%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»2 9%

Genomsnitt: 1.68

- Har TG på detta från FB7» (?)
- Kommer knappt ihåg men det var nästan bara Navsim-övningarna som jag la tid på i denna kurs.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»1 4%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»22 95%

Genomsnitt: 4.82

- Jag missade den första föreläsningen på grund av sen avmönstring.» (100%)
- mycket var ju obligatoriskt.» (100%)
- Det är ju obligatorisk närvaro...» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 27%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 54%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 19%
Ja, i hög grad»8 38%
Vet ej/har inte examinerats än»9 42%

Genomsnitt: 3.23

- vi hade ingen exm.» (?)
- COLREG ska ju testas än mer i tvåan...» (I viss utsträckning)
- Vi har på övningarna kontinuerligt fått lära oss det vi ska kunna, så det känns som att man uppnått målen.» (Ja, i hög grad)
- Endast övningar, laborationer, föreläsningar.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Ingen examination i denna kurs, men det känns som att läraren har hygglig koll på hur det går för oss på bryggan och hjälper oss vid behov.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 13%
Mycket stor»18 81%

Genomsnitt: 3.72

- Navsim ÄR undervisning!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»4 18%
Ganska liten»7 31%
Ganska stor»9 40%
Mycket stor»2 9%

Genomsnitt: 2.4

- Jag säger bara en sak: Mannen, myten, legenden: Björn Borgström! » (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 26%
Ganska bra»9 47%
Mycket bra»5 26%

Genomsnitt: 3

- fanns ingen» (?)
- Labbar» (Ganska dåligt)
- Det nödvändigaste finns på kurshemsidan: närvarolista, lab-schema och kurs-pm. Hade varit käckt om det fanns några frågor och svar, samt pp-presentationer eller liknande.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 18%
Mycket bra»15 68%
Har ej sökt hjälp»3 13%

Genomsnitt: 3.95

- Det är stressigt i simulatorn, men har det behövts hjälp så har man fått det. Efter varje körning har vi gått igenom resultatet och ställt frågor kring det, vilket är bra.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»2 9%
Mycket bra»18 85%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.8

- När man har övning i simulatorn blir det ytterst tydligt vilka som har erfarenhet av detta sedan tidigare. Det är också väldigt olika hur mycket plats folk tar, vissa vill göra allting hela tiden, och som nybörjare blir man lätt bortmotad och bestjäls på möjligheter att pröva på och lära sig själv. Det tar för mycket tid, man har fel teknik, " - alla bryggor väntar ju på oss nu", etc. Dessutom vill man inte vara i vägen eller förstöra för gruppen - alla ser ju på genomgången hur det gått för alla grupper och vilka som är med i vilken. Vissa knuffar nästan undan en för att titta på någonting för att sedan göra en manöver eller ändring utan att rådgöra med övriga gruppmedlemmar, eller ens förklara sin aktion. Generellt sett så funkar det bäst för grupper där man är tre på bryggan. Man får tid för eftertanke och kan diskutera och lära sig av sina kompisar. När man bara är två blir det stressigt, speciellt när två nybörjare eller osäkra elever hamnar ihop, vilket tyvärr väger tyngre än att man får mer tid på varje plats och på så sätt mer övning. Läraren löste detta genom att skifta grupperna där han såg att det inte fungerade, vilket ju var bra. En annan bra grej kan kanske vara att blanda grupperna lite bättre, så att det är ungefär lika många tjejer i varje. Vet inte om det är för att jag är tjej, eller om det är för att jag är yngre än alla andra i kombination med att jag är nybörjare, men jag tycker tyvärr att det påverkar situationen negativt. Speciellt när man hamnar i grupper där man inte direkt känner någon. Nu blev det mycket negativt, men det är tyvärr så det mest har varit för min del. Jag har verkligen inte sett fram emot att sitta instängd nere i källaren, timmar i sträck, för att utsätta mig själv för sådant. Måste dock tillägga att det självfallet har funnits grupper och personer som har varit hjälpsamma och där allt har fungerat bra, men olyckligtvis överskuggas detta av att man i efterhand på avvägar får höra vad folk har sagt om en: t ex "detta är ingenting för henne". Det ska räcka med att oroa sig över att det är mycket nytt att lära sig och inte behöva tänka på hur klasskompisarna anser att man borde hoppa av utbildningen. Men det kanske bara är jag som behöver skaffa mig skinn på näsan?» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 18%
Lagom»17 77%
Hög»1 4%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.86

- Det var många och långa övningar som skulle hinnas med på kort tid, vi drog över ofta. Vi förväntades även kunna sjövägsreglerna. Vi läste litegrann i vintras innan praktiken, men det mesta har man glömt, och dessutom läste man annat samtidigt som man till skillnad från detta skulle tenta av inom kort. Tyvärr var det inte så högt prioriterat att läsa detta då.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 14%
Lagom»11 52%
Hög»5 23%
För hög»2 9%

Genomsnitt: 3.28

- Vi förväntades läsa mycket på egen hand utöver utmattande simulatorövningar. Efter ett sådant pass på 4 timmar efter konstant koncentration var man fullkomligt utmattad.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 18%
Gott»10 45%
Mycket gott»8 36%

Genomsnitt: 4.18

- Kursen har som helhet varit bra, men det hade varit bra om Björn hade haft bättre genomgångar av de olika momenten i simulatorn innan vi skulle köra dem. Det hade antagligen gett mer än att bara kastas i ett moment där man i princip fick gissa vad som var rätt åtgärd.» (Godkänt)
- verkligenheten stämmer dåligt överens med den verklighet som presenteras i simulatorn. » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Simulatorpassen.»
- Bra med gästföreläsare och olika laborationsledare i navigationssimulatorn.»
- radarsimulatorn, gästföreläsare»
- Simulatorkörningarna är det som gett mest.»
- inget väldigt bra kurs»
- Björn»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre koll på rasttider, under 4 timmar simulator får man bara 15 minuter rast.»
- Bättre genomgångar före momenten.»
- Att koncentrera kursen mer för att inte ha så långt mellan laborationerna.»
- Upplägget med hela dagar med gästföreläsare tätt inpå tentan. Det är intressant coh ofta upplysande, men det är dumt att lägga det när folk vill tentaplugga.»
- En mer klar bild av verkligheten, ta in mer erfaren och aktiva befäl som lärare. Så som det har varit med t,ex Peter Harrison. »
- Mindre pappersplottning, och mer övningar på hur det verkligen kommer att vara för oss»
- Kurs littraturen»
- se fråga 10»
- Lite mer kurslit. så man får lite mer kött på benen om hur radarn fungerar.»

16. Övriga kommentarer

- Min grupp hade under kursens simulatorkörningar olika lärare vid olika körtillfällen vilket jag tror var en bra grej. Nyttigt med olika synvinklar på körning.»
- Att lära sig Colreg teoretisk är en sak, att använda den i verkligheten är en annan. »
- se fråga 10»
- Behåll Björn!»


Kursutvärderingssystem från