ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V10 Astro- och storcirkelnavigering del B, LNC042 0202

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-04 - 2010-03-25
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 15%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»1 11%
Cirka 20 timmar»2 22%
Cirka 25 timmar»4 44%
Cirka 30 timmar»1 11%
Minst 35 timmar»1 11%

Genomsnitt: 2.88

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 11%
75%»2 22%
100%»6 66%

Genomsnitt: 4.55


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 11%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 11%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 77%

Genomsnitt: 3.55

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 11%
Ja, i hög grad»5 55%
Vet ej/har inte examinerats än»3 33%

Genomsnitt: 3.22

- Trodde tentan skulle testa storcirkelnavieringskunskaperna, inte loxodrom.» (I viss utsträckning)
- kunde dock haft dubbelt så många frågor» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 11%
Ganska stor»1 11%
Mycket stor»7 77%

Genomsnitt: 3.66

- Dock har lektionerna kännts lite för få för just storcirkeln. Astron har tvärtom kännts lite mer utdragen och jag känner att man kunde ha fördelat timmarna aningen bättre.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»2 22%
Ganska liten»1 11%
Ganska stor»2 22%
Mycket stor»4 44%

Genomsnitt: 2.88

- NAV 1 & 2 är fruktansvärt dåliga böcker, alldeles för mycket bla bla...» (Mycket liten)
- Nav1+2 värdelösa. Svåra att förstå.» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»1 11%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 66%
Mycket bra»2 22%

Genomsnitt: 3

- fixa så allt ligger på samma sida.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 44%
Mycket bra»4 44%
Har ej sökt hjälp»1 11%

Genomsnitt: 3.66

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 22%
Mycket bra»6 66%
Har ej sökt samarbete»1 11%

Genomsnitt: 3.88

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 33%
Hög»6 66%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.66

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 22%
Hög»5 55%
För hög»2 22%

Genomsnitt: 4

- Mycket timmar i skolan och ganska krävande kurser rakt igenom» (Hög)
- Konstigt att man kan slappa i 3½,år och sen få köra järnet sista läsperioden. Knepigt upplägg.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 22%
Gott»4 44%
Mycket gott»3 33%

Genomsnitt: 4.11

- Bästa läraren på skolan» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gästföreläsaren om navigering förr och nu var intressant. Han får gärna komma tillbaka. »
- Göran är guld.»
- Läraren»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- bryt ned kursen i delar och baka in dem i andra kurser istället på en lättare nivå dessutom. »
- Ej så pass stor obligatorisk kurs i sista läsperioden. Särskilt inte samtidigt som den obligatoriska säkerhet C kursen. »

16. Övriga kommentarer

- Kursen känns utdöende, men är fortfarande intressant för allmänbildning. Det är tal om att ta bort kursen i framtiden, men jag tycker man kunde ha kvar någon form av light-verion åtminstone. »


Kursutvärderingssystem från