ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP2 11/12 Samhällsplanering, LBT150

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-16 - 2012-01-15
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

(Med examinataion avses alla moment som är underlag för betygssättning i kursen.)

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
33 svarande

1 3%
3 9%
4 12%
12 36%
13 39%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
33 svarande

1 3%
2 6%
9 31%
8 27%
9 31%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
33 svarande

0 0%
2 7%
4 14%
9 32%
13 46%
Vet ej»5

Genomsnitt: 4.17 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Fler allmänna frågor

Gradera påståendena på samma sätt som ovan.

Matrisfråga

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra
33 svarande

5 17%
6 20%
10 34%
3 10%
5 17%
Vet ej»4

Genomsnitt: 2.89

Kursen kändes angelägen för min utbildning
33 svarande

1 3%
0 0%
2 6%
10 30%
20 60%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.45

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats
33 svarande

0 0%
0 0%
2 6%
0 0%
31 93%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.87

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Planera ett område»
- allt!»
- Kursens upplägg är bra.»
- Kör på med samma upplägg. Både roligt och lärorikt!»
- Kommunsammarbetet»
- Upplägget, känner att det har fungerat på bästa sätt. Om möjligt skulle assistenterna vara mer underrättad om vissa saker. Många gånger de inte kunde svaa på allmänna frågor om själva upplägget.»
- Övningstillfällen»
- Upplägget med tävlingsmoment och handledare»
- Kul med en arbetsrelarerad uppgift, direktkoppling till kommun»
- Att planera ett bostadsområde var otroligt lärorikt och kul! Det blev liksom på riktigt, och jag tror att det gör att väldigt många engagerar sig i att "göra rätt" och inte slarva, dvs som man skulle gjort ett jobb på riktigt.»
- Att få jobba med ett verkligt projekt och besöka platsen som vi ska projektera.»

4. Saknade du något i kursen?

- Nej»
- Vi måste lära oss färgläggningsprogram ex impressionblir kaos i slutet.»
- Vi behöver information om i vilka program man kan arbeta och hur man arbetar i dem. Just nu har den här kursen gått mycket ut på att ta reda på hur man för över bilder och ritningar i ett datasystem och tog därför mycket tid och energi från att fokus på själva samhällsplaneringen i projektet.»
- kommunikation mellan lärarna »
- Övningar där exempelvis ritteknik lärs ut. »
- Tillräcklig respons från övningsledare, tydlighet med vad som gäller samt salar med mera.»
- Kurshemsidan användes inte alls. Andra föreläsare lägger upp sina power points på kurshemsidan så att man inte missar något om man missar en föreläsning.»
- Nej»
- Alla föreläsningar, samma tugg»
- Informationen på kurshemsidan fungerade inte alls. Fråga examinatorn varför. »
- gruppdynamikövning! ska man arbeta i så stora grupper så bör man få undervisning i hur man sköter problem som uppstår för att minska stressen och oron i gruppen!»
- Svårt att veta hur man ligger till. Saknar någon typ av genomgång där handledarna förklarar ungefär vilket betyg man ligger på. Kanske vid deltidsredovisningen eller nått.»

5. Finns det något du tycker bör ändras i kursen?

- För lite poäng på kursen med tanke på arbetsbelastningen i kursen»
- Vet ej»
- endast ovanstående. »
- Handledarna gav olika besked och jag tycker därför att de behöver vara mer samspelta. Även administrativa moment tycker jag borde vara givna. T.ex. borde man få reda på var man köper papp-skivor, hur man ska arbeta i olika program och hur man sen på bästa sätt gör för att skriva ut sina planscher. Detta för att mer tid och energi ska kunna läggas på det som kursen går ut på, att planera för yttre rum och samhället.»
- De sista föreläsningarna kändes överflödiga. »
- Högskolepoängen var för lite»
- Vet ej vad som krävs för olika betyg. För stor arbetsbörda med allt från att lära sig tre nya program till att det är för mycket att rita upp. Men det kommer ju fram varje år och det är ju uppenbarligen inget ni kommer att ändra på. Att datorerna vi sedan har tillgång till har de programmen vi behöver är ju absurt, inga vuxna människor ska behöva acceptera sådana omständigheter.»
- Föreläsningarna är väldigt lika. Det känns som att antalet föreläsningar skulle kunna halveras eftersom att mycket bara var upprepningar av tidigare föreläsningar. Detta resulterade i att många studenter slutade gå på föreläsningarna eftersom att det sällan kom något nytt. Jag tycker inte att det ska spela någon roll vilken grupp man är i, alla studenter bör ha samma förutsättningar. Kommunikationen mellan de olika övningsledarna har varit jätte dålig. Det hade varit mycket bättre om alla hade samma lärare. Eftersom att vi bara har haft ett lektionstillfälle i veckan så har möjligheten att få hjälp och ställa frågor varit väldigt begränsad. Jag tycker att lärarna ska kunna gå att få tag på i skolan även utöver de schemalagda tillfällena. Jag var tvungen att be om Annas mailadress för att kunna ställa en fråga, och det kändes som att det var jobbigt för henne att ge ut den. Eftersom att projektet krävde mycket tid och att man hela tiden fortsatte framåt så finns det inte möjlighet att vänta en vecka innan man kan få svar på en fråga. Jag tycker inte att de planscher som kommunen väljer ut ska belönas med en automatisk femma. Det borde helt och hållet vara lärarnas ansvar att sätta betygen. Eftersom att kommunfolket väljer den lösning som de gillar mest, inte utefter hur väl vi har uppnått kursmålen. »
- Nej»
- Bättre sammarbete mellan de anvariga»
- Kraven är mycket höga. Förstår att lärare blir nöjda när man ser de färdiga resultaten hänga uppe , men jämförelsen med tidigare studenters planscher satte stor press på samtliga elever. Kursen är mycket relevant men FÖR mycket krävs under en kort period. Man bör kolla upp kursens innehåll och krav eller förlänga kursens poäng. »
- Kursen hade två föreläsningar med presentationsteknik som båda nästan uteslutande behandlade redovisning på plansch. Borde vara mer om andra redovisningssätt.»
- administrationen! den är tyvärr alldeles för dålig. anställ en sekreterare till claes för vi behöver veta saker i tid! dessutom behöver lärarna, även i byggnadsplaneringen, vara mer samspelta. det går inte att få olika bud om allt från alla olika lärare. vissa saker är bra att få olika synvinklar på men saker som tex när man redovisar och hur och för vilka kan vara bra att få ett entydigt svar om!»
- På ngt sätt tycker jag att man kan kräva ett större fokus på problemlösning och själva samhällsplaneringen istället för på design. Så må vara fallet men då behöver detta poängteras och ta hänsyn till vid presentation. Att designa och presentera sin ide är förstås viktigt, men tycker att man tappar det viktigaste fokus som byggigenjör. »
- att planera ett bostadsområde tar tid, jag tycker kursen egentligen borde ge mer poäng om man jämför med alla dessa timmar man lade ner på arbetet! Lärarens OH-bilder gick lite snabbt, ev om man skulle kunna lägga ut dem på kurshemsidan efter/före lektionen?»
- Känns svårt att betygsätta när vi träffar handlerdarna så få gånger. Ser gärna fler träffar med feedback.»

6. Vilka moment har gynnat ditt lärande mest i kursen?

Välj ut ett eller flera inslag i kursen som du tycker varit till hjälp för din inlärning!
Ett minus som svar betyder att du inte tycker att momentet varit så givande för dig.
Svar för alla moment behövs inte.

Använd gärna fritextrutan för förklaringar!

Matrisfråga

- Orkar inte ens kommentera denna kurs. Bygger mycket på vad "övningsledarna" har för tycke och smak. Borde ta bort 3-5 betygen och endast ge godkänt. Tycker momentet att kommunen ska bedöma våran slutprodukt är roligt men inte relevant till kursen. Sen att lärarna går in och bedömer vid den kommunala redovisningen anser jag inte vara okej. Den skulle väll vara neutral från lärarnas sida?»

Föreläsningar
33 svarande

9 27%
OK»11 33%
7 21%
++»6 18%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.3

Övningar/övriga lektioner
33 svarande

2 6%
OK»6 18%
17 51%
++»8 24%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.93

Att få hjälp och svar på frågor
33 svarande

3 9%
OK»8 24%
9 27%
++»13 39%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.96

Kurslitteratur och annat kursmaterial
33 svarande

13 41%
OK»11 35%
4 12%
++»3 9%
Vet ej/ Ingick ej»2

Genomsnitt: 1.9

Inlämningsuppgifter_ej i grupp
29 svarande

3 60%
OK»1 20%
0 0%
++»1 20%
Vet ej/ Ingick ej»24

Genomsnitt: 1.8

Projektarbete i grupp
33 svarande

0 0%
OK»2 6%
8 24%
++»23 69%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.63

Muntlig redovisning
31 svarande

2 6%
OK»7 22%
17 54%
++»5 16%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.8

Tentamen
30 svarande

2 50%
OK»1 25%
1 25%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»26

Genomsnitt: 1.75

Hemtentamen
29 svarande

2 100%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»27

Genomsnitt: 1

Självverksamhet
29 svarande

2 11%
OK»1 5%
7 38%
++»8 44%
Vet ej/ Ingick ej»11

Genomsnitt: 3.16

Studiebesök
32 svarande

1 3%
OK»9 33%
10 37%
++»7 25%
Vet ej/ Ingick ej»5

Genomsnitt: 2.85

Gästföreläsare
31 svarande

6 24%
OK»9 36%
5 20%
++»5 20%
Vet ej/ Ingick ej»6

Genomsnitt: 2.36

Feedback under kursens gång
30 svarande

1 3%
OK»5 17%
14 50%
++»8 28%
Vet ej/ Ingick ej»2

Genomsnitt: 3.03

Feedback vid examination
29 svarande

1 4%
OK»3 13%
11 47%
++»8 34%
Vet ej/ Ingick ej»6

Genomsnitt: 3.13

Laborationer
29 svarande

2 100%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»27

Genomsnitt: 1

Annat
29 svarande

2 66%
OK»1 33%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»26

Genomsnitt: 1.33

7. Övriga kommentarer

- Rolig kurs! Kräver dock mycket tid. Mer hjälp inom photoshop, illustrator etc»
- Roligt Kurs! Svårt med grupparbetet. »
- Kommunikationen mellan Claes och andra lärare har varit jätte dålig, lika så mellan lärarna för de olika grupperna. Tex veckan innan projektet skulle vara klart skulle vi ha en redovisning sa Barbro och Anna, vi fick höra från andra i klassen att det inte alls är redovisning så vi frågade Claes. Han sa då att det inte är redovisning utan att det bara är någon elev som sprider ut falska rykten, vi skulle få den övningen på oss också att arbeta med projektet. Vi förberedde därför ingen redovisning, men på nästa övningstillfälle förväntade sig Barbro och Anna att vi skulle vara i princip klara och redovisa allt. Vi berättade då för dem vad Claes hade sagt, som svar fick vi att dom har gjort på det här sättet i flera år och de beklagade att det hade uppstått ett litet missförstånd. Vi har ju inte läst kursen förut så hur ska vi kunna veta hur det brukar vara? Dessutom är det inte den enda missen i kommunikationen mellan dem. Jag tycker då att det är konstigt att Barbro och Anna kan säga att det är på ett sätt medan Claes säger att det bara är rykten som elever sprider ut, det känns dessutom som att man inte är värd så mycket i Claes ögon eftersom att han anser att man inte kan lita på en elev. Det ska ju inte vara studenterna som ska få skiten för att kursansvariga inte prata och komma överens om ett upplägg. Barbro och Anna hade väldigt hög frånvaro i början, detta fick vi ingen kompensation för. Ibland hade vi en vikarie som hette Hugo, vi frågade om han skulle vara med vid bedömningen av arbetet eftersom att han hade haft mer synpunkter på vårt arbete än vad Barbro och Anna hade. Vi fick inget klart svar på det, så jag antar att så inte är fallet. I halvtid hade vi en redovisning för att vis hur långt vi hade kommit med projektet och få kritik. Varken Anna eller Barbro var där. Detta var en väldigt viktig redovisning för oss, och det hade varit bra om redovisningen hade blivit flyttad så att de kunde medverka. Barbro och Anna är väldigt punktliga och vägrar stanna kvar en minut extra även om vi fortförande har frågor kvar, vi får då vänta en vecka för att kunna ställa dem. De brukar också gå 15 minuter innan lektionen är slut. Jag vet inte varför, kanske för att de inte tog någon rast. Om så är fallet så tycker jag att det ska vara ett gemensamt beslut vilket det inte har varit. Jag kan tycka att det är okej att de går tidigare om de frågar om det är någon som har några frågor först. Som det har varit nu så har de bara försvunnit helt plötsligt och vi har inte haft en chans att få mer hjälp. När det står på schemat att lektionen håller på till en viss tid så förväntar jag mig att det följs. På det sista övningstillfället sa Anna och Barbro att vi ska sluta 30 minuter tidigare bara för att AE-studenterna ska få mer tid. Detta tycket jag inte är acceptabelt att de säger med så kort varsel eftersom att Claes har sagt att vi har hela lektionen på oss att arbeta. De argument de hade var att det skulle bli rättvist med tiden eftersom att det är fler studenter i AE-gruppen. En mycket bättre lösning hade varit att Barbro och Anna hade stannat kvar efter deras lektion istället för att minska mer på våran tid. Argumentet att det skulle vara mer rättvist är inte hållbart eftersom att de inte har tagit någon som helst hänsyn till det tidigare. De har i så fall fått mycket mindre tid/elev vid alla andra övningstillfällen. Överlag så tycker jag att Barbro och Anna är väldigt slarviga och oorganiserade. tex. vi har vid varje övningstillfälle varit tvungna att skriva upp namn och gruppnummer på ett papper så att de ska veta vilka som är i vilken grupp. Jag tycker att de borde vara så pass ansvarsfulla att de kan hålla reda på en lapp om det är viktigt för dem att veta vilken grupp alla tillhör. Ett annat exempel är från när vi skulle hänga upp våra planscher för utställning. För det första hade Claes sagt att vi inte fick hänga upp planscherna själva utan att det skulle Barbro och Anna göra. När vi sa det till Barbro och Anna så blev de upprörda och sa att de inte har tid med sånt. Deras enda uppgift var att säga åt oss vart vi skulle hänga upp våra planscher. När vi kom för att hänga upp våra planscher hade inte Barbro och Anna förberett sig, deras uppgift var som sagt att dela ut platser åt oss men ingen av dem hade med sig listan över platserna. Istället får vi bara stå och vänta jätte länge på att de ska lösa problemet. Jag tycker att de borde ha markerat ut alla platser innan utsatt tid för upphängning. Claes hade dessutom sagt att det skulle finnas hammare och spik på plats, så var inte fallet. Det hade också varit bra om Anna och Barbro hade samlat ihop alla studenter och informerat oss om hur planscherna skulle hängas upp, de gjorde de inte. Jag har inte vågat ge konstruktiv kritik direkt till Anna och Barbro under kursens gång eftersom att jag gjorde det en gång i den tidigare kursen. Det jag fick tillbaka då kändes som ett slag i ansiktet, de tog inte åt sig något av vad jag sa och de sa att jag hade fel. Jag tyckte att det var väldigt tråkigt att AE-studenterna inte hängde upp sina planscher på samma ställe som oss byggingenjörer, deras planscher hängde på andra sidan A-gården så det kändes inte alls som att de hängde ihop med våra. Vi har ju läst samma kurs så jag ser inte någon anledning till att vi ska dela upp utställningen. Speciellt inte eftersom att kursen har riktats mycket åt integration mellan olika människor, varför ska det då vara en sån tydligt uppdelning mellan vilken utbildning man läser? Vid redovisningen i halvtid hade vi fått höra från studenterna som redovisade dagen innan oss att lärarna hade varit negativa till att alla i gruppen redovisade. Vi valde därför ut en i vår grupp som fick prata, denna gången sa de att det hade varit mycket bättre om alla i gruppen hade pratat lite. Claes var då ändå med på alla redovisningar så jag tycr att det örr konstigt att han kan säga så. Jag tycker att det ska vara samma regler för alla och det ska därför inte spela någon roll vilken grupp man är i eller vilken veckodag man redovisar. Efter att min grupp hade redovisat och det var dags för kommentarer så sa Claes att det hade varit bra om tjejen som redovisade hade nämnt något om hur vi hade tänkt med vägen som passerar förbi området. Hon sa då att hon hade berättat hur vi hade tänkt. Då nonchalerar Claes henne och går vidare, som att han inte kunde ta att han hade fel. För att kunna utföra projektet på ett professionellt sätt krävs förkunskaper som inte krävs för kursen, tex indesign och photoshop. Detta har varit ett stort problem för oss, dessutom finns inte dessa program tillgängliga på datorerna i skolan. Kurshemsidan har inte använts särskilt bra. Eftersom att det har varit många frågetecken under kursens gång hade det varit uppskattat om vi hade kunnat ta del av information på kurshemsidan. Det har vid varje övningstillfälle varit oklart med vad som gäller för salsbokning. På schemat står det att vi ska vara i VR-datorsal och VR-ritsal. Eftersom att dessa salsnamn används istället för salarnas "riktiga namn" (ex. vö32)så har det flera gånger varit dubbelbokat. Och det har varit oklart om vi har rätt att köra bort andra studenter som använder datorerna. Det är i vissa perioder brist på datorer och då uppstår det lätt konflikter om vem som har mest rätt att använda datorerna eftersom att det inte går att se på salsschemat.»
- De sista två föreläsningar, om Plan och bygglagen mm, var helt fel placerade och borde legat tidigare. Inte i slutet när man har som mest att göra med planscherna.Önskar även att det fanns bokade datorsalar eftersom de krävs för att kunna utföra arbetet överhuvudtaget.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.97

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.97
Beräknat jämförelseindex: 0.74

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från