ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp3 11/12 Linjär algebra, TMA841

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-14 - 2012-04-02
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 10%
Godkänt»12 40%
Gott»12 40%
Mycket gott»3 10%

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Att känna att det inte ger någonting att gå på föreläsningarna ser jag inte som något bra betyg.» (Dåligt)
- Svårförståliga föreläsningar med ingen möjlighet till diskussion klasskamrater emellan. Det behövde vara knäpptyst.» (Dåligt)
- Tycker föreläsningarnas struktur kunde ha varit bättre. Läraren är enormt duktig på matte, men en del saknas i pedagogiken. Tycker det bord vara kvar på högskolor att även doktorander och forskare som ska undervisa får viss utbildning inom pedagogik.» (Godkänt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- dåligt föreläsare» (Gott)
- Jag gillade ämnet. Mycket intressantare än de övriga matematikkurserna.» (Mycket gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

30 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 16%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 56%

Genomsnitt: 3.23

- Det stod tydligt, vecka för vecka, vilka specifika saker man var tvungen att kunna. Väldigt lättöverskådligt.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

27 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»26 96%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.96

- För överbetyg tycker jag att mogren var för snälla.» (Nej, målen är för lågt ställda)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 28%
Ja, i hög grad»19 67%
Vet ej/har inte examinerats än»1 3%

Genomsnitt: 2.75

- Överbetygsuppgifterna var orimligt svåra» (I viss utsträckning)
- Tentan var påtagligt svårare än de gamla övningstentorna, men nivån kändes rimlig. Det var nog bara de gamla tentorna som var lite för lätta.» (Ja, i hög grad)
- Men tog även upp mer, bevis utanför målen.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»7 23%
Ganska liten»11 36%
Ganska stor»9 30%
Mycket stor»3 10%

Genomsnitt: 2.26

- Jag har arbetat mycket på egenhand då jag inte sett någon vits med att gå på föreläsningen då det inte var upplagt på ett pedagogiskt sätt. » (Mycket liten)
- Föreläsningarna har varit röriga. För det mesta rätt oklart vilket kapitel som behandlas. Vi har i början av de flesta föreläsningarna fått veta vilka kapitel som kommer behandlas under dagen men övergången mellan dom är oftast otydliga. De exempel som givits har många gånger varit väldigt långa och sällan till någon hjälp. » (Mycket liten)
- Hörde inte alltid vad läraren sade, ställde man en fråga fick man inget riktigt svar» (Mycket liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Måndagens sammanfattning var dock bra.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna blev bättre ju längre tiden gick. I början var det för lite exempel under föreläsningarna något som som sagt blev bättre och då lärde man sig också mer. » (Ganska liten)
- Kursboken har varit största hjälpen för mig samt min övningsledare Sverker. Han är oerhört bra att bolla funderingar med.» (Ganska liten)
- Var enbart på föreläsningar läsv. 1, 2 och 7.» (Ganska liten)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»7 23%
Mycket stor»23 76%

Genomsnitt: 3.76

- Eftersom föreläsningen inte gav något blev boken min räddning. » (Mycket stor)
- Mycket bra bok.» (Mycket stor)
- Jättebra kursbok!» (Mycket stor)
- Väldigt bra bok! (Lay)» (Mycket stor)
- Läste mig till nästan allt» (Mycket stor)
- Den lärde mig allt, precis så som hjalmar sa, jag är inte här för att lära er utan bara som extra stöd, ni ska lära er från boken» (Mycket stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»13 44%
Mycket bra»14 48%

Genomsnitt: 3.41

- studentportalen funkar dåligt. Det är ofta som man ej har tillgång till kurshemsidorna.» (Ganska dåligt)
- Dagen innan en av duggorna låg kurshemsidan nere, stressande!!!!» (Ganska dåligt)
- Ingenting att klaga på.» (Ganska bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»21 70%
Hög»8 26%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.23


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

30 svarande

Mycket dåliga»2 6%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»12 40%
Mycket bra»13 43%
Har ej sökt hjälp»3 10%

Genomsnitt: 3.5

- Alldeles för lite handledare i förhållande till frågor» (Mycket dåliga)
- under övingstillfällerna har det gått bra att fråga» (Mycket bra)
- Jag ställde oftast frågor på räknestugetillfällena.» (Mycket bra)
- På övningslekrionerna, lönlöst på föreläsningrna» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 13%
Mycket bra»21 70%
Har ej sökt samarbete»5 16%

Genomsnitt: 4.03

- Ibland har vi suttit och löst uppgifter tillsammans. För det mesta tycker jag dock det är bättre att dra sig undan, för sig själv, i ett tyst rum, med den här typen av ämnen.» (Ganska bra)
- Vi satt fyra st tsm, vi presterade alla väl på tentan» (Mycket bra)

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»22 73%
Hög»7 23%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.2

- På läsperioden vi har börjat nu (Mekanik och Geologi) känns arbetsbelastningen på tok för hög. LinAlg och Miljö var lagom, ihop. Det blev ju såklart mycket sitta-kvar-till-tio-på-kvällen flera dagar i veckan, bitvis.» (Lagom)


Supplemental instruction (SI)

Under kursens gång erbjöds ni hjälp med matematikinlärningen i form av SI.
Att vara med på SI-mötena var helt frivilligt.

12. Hur många SI-möten har du varit med på under läsperioden?

29 svarande

0-3»16 55%
4-6»4 13%
7-9»8 27%
10-»1 3%

Genomsnitt: 1.79

- Alla! Mycket bra:)» (7-9)

13. Om du deltagit i SI under läsperioden: hur viktig anser du att den varit för din inlärning av det kursen behandlar?

22 svarande

Mycket viktig»7 31%
Ganska viktig»6 27%
Lite viktig»7 31%
Inte viktig alls»2 9%

Genomsnitt: 2.18

- Den absolut största anledningen till att jag blev godkänd på kursen kommer av S.I-tillfällena. De ligger i bra fas med hur långt man faktiskt har kommit i planeringen. Dvs de går igenom saker från föregående vecka och man är inte körd även om man ligger en vecka efter matteplaneringen.» (Mycket viktig)
- Man hänger med och är alltid i fas iom SI:n. Mycket bra, behövde inte plugga lika mycket inför tentan eftersom jag hängt med så bra under hela kursen. » (Mycket viktig)
- Det är ett bra komplement.» (Ganska viktig)
- Personligen lär jag mig minst lika mycket av att sitta och prata med mina studiekompisar. » (Lite viktig)


Önskade åtgärder

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Repetitionsföreläsningarna»
- Måndagens föreläsning»
- S.I-matten, Hjalmar som föreläsare. Efter att ha gått linjär algebra flera gånger och med olika föreläsare kan jag av erfarenhet säga att Hjalmar gör ett mycket bra jobb som föreläsare. Som konstruktiv kritik kan jag endast säga att det är onödigt att visa hur man _inte_ skall göra på uppgifter, det förvirrar lätt. Det är också onödigt att ställa frågor som "Hur tror ni lösningen på det här kan se ut?" på uppgifter där lösningen inte kan förutsägas utan ytterligare räknearbete. I övrigt som sagt en oerhört bra föreläsare för Linjär Algebra.»
- Duggor»
- Dugga direkt på föregående vecka och inte en vecka efter genomgång.»
- Indelningen med G- respektive överbetygsuppgifter»
- Bra övningsledare »
- Kursboken.»
- SI»
- struktur»
- Höga krav på teoretisk förståelse av vad de olika begreppen innebär.»
- Labbarna var mycket roliga. Kul att få se lite tillämpning.»
- Duggorna. Riktigt bra att kunna kontrollera att man hänger med. »
- kursboken!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer exempel med siffror på föreläsningarna, alt. På räkneövningarna. »
- En bättre och mer pedagogisk föreläsare hade inte skadat. Klassen är ambitiös, men varje gång jag var på linjär algebra-föreläsning kunde jag bara räkna till högst 50% av klassen, vilket är ovanligt..»
- En bättre struktur på föreläsningen, kanske mer genomtänkt och bättre/mer exempel. Skulle kunna vara betydligt bättre.»
- Bättre genomgångar av konkreta exempel.»
- Ny föreläsare»
- Ljudnivån under övningarna, se nedan»
- Föreläsningar mer sammanfattade av boken och inte lika mycket utsvävningar av sådant som ej ingår i kursen!»
- Upplägget på föreläsningarna.»
- Datorlabbarna. Det var några labbar som ej var givande då vi ej hade kommit så långt i kursen, vilket gjorde det svårt att förstå vad som skulle göras.»
- föreläsare?»
- Lägg gärna lite mer fokus på tillämpningar inom vårat ämne (räkna punktbelastningar i fackverk, använda minsta-kvadraten-metoden inom geodesi, &c..) och lägg också gärna lite mer vikt på lösandet av differentialekvationer.»
- Jag gillade kryssuppgifterna i envariabeln, så de ser jag gärna att de införs.»
- Ha kortare exempel på det som precis gåtts igenom. Då blir det mer tid över för ytterliggare exempel så att man får se hur olika saker fungerar i olika situationer.»
- Större fokus på matlabdelen, ändrat klimat på föreläsningarna, »
- Fler exempel. Möjlighet till annan föreläsare.»
- Föreläsningarna, göras tydligareoch lättare att hänga med på vad som händer. Ex inte avsluta med att säga "detta var ett bevis"»
- Lärarens första kommentar under första föreläsningen, och jag citerar, "Ni kommer inte att lära er någonting under mina föreläsningar, ställ istället era frågor under övningstillfällena." Det kändes inte som om hans inställning förändrades under kursens gång.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Föreläsaren, hans pedagogiska förmåga ligger inte i nivå med hans matematiska färdigheter. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Övriga kommentarer

16. Övriga kommentarer

- Det är för hög ljudnivå på övningstillfällena vilket gör att det är svårt att koncentrera sig. Folk som vill diskutera uppgifterna borde ha ett separat klassrum för att inte störa övriga!»
- Hjalmar får - pga att han första lektionen sa: Ni kommer inte lära er något på dessa förläsningar, det får ni göra mha boken. Inget vidare första intryck. Hjalmar får stort + för tentan och rättande av den. Snabbt och väldigt konkret rättat. Vissa andra lärare tycks kunna rätta upp 1-2 p bara för att vara snälla, men har man fel så har man fel.»
- Oklar rättning av tenta, lösning av 1/2 deluppgifter i en 3p fråga gav enbart 1p, är det på spåret vi håller på med? Omöjligt att få del poäng på överbetygsfrågorna, antingen rätt eller fel.»
- Byt lärare» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.5
Beräknat jämförelseindex: 0.62

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från