ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Materialteknik, LMS587

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-17 - 2007-11-04
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»6 54%
Cirka 20 timmar»3 27%
Cirka 25 timmar»2 18%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.63

- hann ej mer då den parallella kursen design & kommunikation upptog resterande tid.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 8%
75%»4 33%
100%»7 58%

Genomsnitt: 4.5

- Någonstans mellan 75 och 100%...» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 33%
Målen är svåra att förstå»2 16%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 25%

Genomsnitt: 2.41

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 87%
Nej, målen är för högt ställda»1 12%

Genomsnitt: 2.12

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»1 12%
I viss utsträckning»4 50%
Ja, i hög grad»2 25%
Vet ej/har inte examinerats än»1 12%

Genomsnitt: 2.37

- Jag kände, i likhet med många andra, inte riktigt igen frågeställningarna i tentan jämfört med de uppgifter som man räknat i bok eller i övningstentor.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 33%
Ganska stor»4 33%
Mycket stor»4 33%

Genomsnitt: 3

- flummig lärare. hoppade mellan kapitlen alldeles för mycket. » (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»1 8%
Ganska liten»3 25%
Ganska stor»7 58%
Mycket stor»1 8%

Genomsnitt: 2.66

- har nästan helt fått förlita på kurslitteratur.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 50%
Mycket bra»6 50%

Genomsnitt: 3.5

- läraren var noga med att lägga upp material på hemsidan. och i rätt tid. det var bra.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 16%
Ganska bra»3 25%
Mycket bra»7 58%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.41

- övningstimmarna var till hjälp.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 8%
Mycket bra»10 83%
Har ej sökt samarbete»1 8%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 83%
Hög»1 8%
För hög»1 8%

Genomsnitt: 3.25

- Kursen blev däremot lidande av den höga belastningen som Design&Kommunikationskursen medförde!» (Lagom)
- Väldigt stor kurs innehållsmässigt. känns som en läsperiod är för kort tid egentligen för den här kursen. allt blir väldigt kortfattat och snabbt genomgånget.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 25%
Hög»7 58%
För hög»2 16%

Genomsnitt: 3.91

- Högre tryck från andra kurser, under vissa tider.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 16%
Godkänt»6 50%
Gott»4 33%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.16

- Ingen bra föreläsare, det var rörigt och därför svårt att hänga med.» (Dåligt)
- Djupt om stål men mindre om andra material.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- läraren är väldigt bra och trevlig men samtidigt väldigt pedagogisk.»
- kurshemsidan med urdelande power point»
- övningstillfällen.»
- Storövningstillfällena, "tänka själv"-metoden.»
- Kenneths repetitioner. Att hela tiden återkomma till ursprungliga frågeställningar är en mycket bra inlärningsmetod. Borde definitivt användas utav fler lärare!!!»
- vet inte»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Välj ett språk!! Svenska eller Engelska! Det är mycket förvirrande att boken förklarar termer och definitioner på engelska och tentan och föreläsningarna är på Svenska. Det känns som att man lär sig två olika saker samtidigt eftersom saker och ting heter olika på de olika språken.»
- att läraren säger det han skriver»
- Svårt med en engelsk bok och engelska uttryck när man har svensk undervisning med svenska uttryck. När man väl pluggar och läser boken vet man inte vad som stämmer överens med den svenska undervisnignen för allting har olika namn.»
- bättre struktur på undervisningsformen så det inte blir så "hoppigt". »
- Skriva tydligare på tavlan och förklara bättre.»
- Kursupplägg så hela kursen hinner gås igenom.»
- Gärna mer om keramer och plaster. Som det var nu kunde man nästan ha hoppat över den biten.»
- Kursboken och föreläsningar borde vara på samma språk.»

16. Övriga kommentarer

- Det skulle vara bra om eleverna får läsa hållfasthetslära före denna kurs, blir lättare att förstå då.»


Kursutvärderingssystem från