ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Människa - Teknik H11, LMU055

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-16 - 2012-01-22
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»5 38%
Cirka 20 timmar»4 30%
Cirka 25 timmar»3 23%
Cirka 30 timmar»1 7%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2

- Projektarbetet var ett skämt. Sätt bonuspoäng så det känns meningsfullt.» (Cirka 20 timmar)
- Projektet tog tid!» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»6 46%
50%»1 7%
75%»5 38%
100%»1 7%

Genomsnitt: 3.07

- Mycket schemakrockar» (25%)
- Tyvärr blev det inte mer pga schemakrockar och en del sjukfrånvaro, hade velat vara med mer på de mycket givande lektionerna!» (25%)
- det var ingen vidare kvalitet på undervisningen och väldigt rörigt och svårt att hänga med.» (25%)
- Många föreläsningar var rena tortyren men Hans ska ha beröm för sin del. Mycket bättre än miljöföreläsningarna i energi och miljön» (50%)
- Det känndes inte som om undervisningen gav någonting. De var mycket ostrukturerade och opedagogiska. » (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 7%
Målen är svåra att förstå»1 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 53%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 30%

Genomsnitt: 3.07

- Hade det inte varit för den punktlista som Hans delade ut hade jag aldrig klarat kursen.» (Målen är svåra att förstå)
- Mycket kunskapsmål, lite rörigt ibland.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Första föreläsningen nämndes inte målen på ett tydligt och förstårligt set. Introduktionen av kursen var undermålig.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Mycket bra skrivna mål där man kunde urskilja vad som var viktigt att lära sig och vad man kunde förbise.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Det har varit mycket tydligt från start vad vi ska kunna och alla olika delar har betats av systematiskt.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 8%
Ja, målen verkar rimliga»9 75%
Nej, målen är för högt ställda»2 16%

Genomsnitt: 2.08

- Hade kursen varit mer strukturerad i praktiken hade det förmodligen inte varit ngt problem att nå kursmålen.» (Ja, målen verkar rimliga)
- När föreläsaren inte själv kan förklara modellerna varför ska man då kunna dem?» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 38%
Ja, i hög grad»8 61%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.61

- Mkt bra tenta. De enligt min åsikt, viktigaste områdena togs upp.» (Ja, i hög grad)
- Examinationen var relativt lätt men tog upp de viktigaste avsnitten i boken.» (Ja, i hög grad)
- Det var bra att tentamen omfattade så många frågor så att en bred kunskap kunde testas, vilket inte gav någon möjlighet att kunna hoppa över delar utan att detta märks.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»4 30%
Ganska liten»6 46%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»3 23%

Genomsnitt: 2.15

- Hans och Mats delar har varit vettiga. Hans kunskapstest var riktigt bra! Torbjörns föreläsningar gav mig ingenting.» (Mycket liten)
- Väldigt tråkiga föreläsningar. Hittade ingen direkt röd tråd i det föreläsarna sa. När jag ser kunskapsmålen framför mig så kan jag aldrig tänka mig att lärarna pratat om ens 20% av det som står i.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna var väldigt röriga och det var svårt att ta till sig innehållet. » (Mycket liten)
- På de lektioner jag var på var det väldigt tydliga och intressanta föreläsningar, vill ge alla beröm för detta och en extra guldstjärna till Torbjörn Ylipää. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 15%
Ganska stor»5 38%
Mycket stor»6 46%

Genomsnitt: 3.3

- Hade ingen egen bok. Men lånade när de behövdes.. » (Ganska liten)
- Bra bok! Lätt att hitta och slå på olika saker.» (Ganska stor)
- Boken kändes kanske lite tung, men tycker att samtliga lärare har varit till en stor hjälp att göra relevanta avgränsningar vilket gjort det lätt att rikta fokus till det som är viktigast för kursen.» (Ganska stor)
- Det var så brett område att lära sig och föreläsningar glöms, så boken är helt klart ett måste i denna kursen.» (Mycket stor)
- Tack vare kurslitteraturen har jag lyckats läsa mig till kursen på egen hand.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»6 46%
Mycket bra»6 46%

Genomsnitt: 3.38

- Lite dålig info angående filinlämningen av rapporten annars har de väll varit okej.» (Ganska bra)
- Va rörigt att hitta info från ppbilder i efterhand. » (Ganska bra)
- Tycker kursansvariga skött sig bra, trots allt gnäll från somliga. Kritik har antagligen i stor grad berott på tentastress.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»1 7%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 53%
Mycket bra»5 38%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.23

- Många frågorna vi hade kunde inte examinatorn svara på. Vid sista föreläsningstillfället ställde vi frågor från de gamla tentorna. Torbjörn satt och letade efter svaret i kurslitteraturen, när han inte hittade ett svar sa han: Fråga Rasmussen som har gjort modellen. Mycket förtroendeingivande...» (Mycket dåliga)
- Till skillnad vad vissa studenter påstod så tycker jag att lärarna har gett ett alldeles utmärkt stöd och hjälpt till för att vi ska kunna lära oss så mycket som möjligt.» (Mycket bra)
- Eftersom vi hade tillgång att ställa frågor till Mats, Hans och Torbjörn har detta fungerat strålande då det nästan alltid har funnits någon som kan hjälpa till och besvara frågor!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 15%
Mycket bra»11 84%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.84

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»1 7%
Låg»2 15%
Lagom»8 61%
Hög»2 15%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.84

- Mer övningar under lektionstid så man får reflektera över vad föreläsaren pratar om. » (Låg)
- Det har ställts mycket låga krav i denna kursen, det kan iofs vara skönt för man slipper lägga ner tid på uppgifterna, men jag har verkligen inte lärt mig någonting på det. Totalt bortkastad tid!» (Lagom)
- Tycker att Torbjörn har hittat en perfekt nivå för att få ut så mycket kunskap som är rimligt utan att sätta för hög eller låg press på studenterna. » (Lagom)
- På gränsen till för hög men det fungerade.» (Hög)
- Tre redovisningar, ett grupparbete och en tenta kräver mycket tid men tycker ändå inte det var orimliga krav som ställdes.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»1 7%
Låg»0 0%
Lagom»5 38%
Hög»5 38%
För hög»2 15%

Genomsnitt: 3.53


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»2 15%
Dåligt»4 30%
Godkänt»3 23%
Gott»2 15%
Mycket gott»2 15%

Genomsnitt: 2.84

- Skrota VIDAR-labben helt sjukt de va ju bara ett filmvisningsprogram med en enkät! Måste finnas modernare sätt att utreda arbetsbelastning som ger en mer konkret bild än flummiga uppskattningar.» (Dåligt)
- Pendlar mellan dåligt och godkänt då jag inte gillar att Torbjörn Yllipä kom sent till sina föreläsningar ibland.» (Dåligt)
- Ett helt okej ämne när det kommer till hur intressant det är. Men föreläsningarna måste bli mer intressanta.» (Godkänt)
- Tycker att kursen var bra till stor del.» (Gott)
- Detta har varit en av de kurserna som varit mest intressanta under hela utbildningen. Det som var extra roligt med detta var att jag inte hade förväntat mig det innan kursens start och vill ge samtliga som varit med och gett mig denna fantastiska kurs ett riktigt stort tack!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Studiebesöket på Volvo. Bedrövligt att de tagit 2,5 år innan man kommer dit. Borde vara åtminstone ett studiebesök varje läsperiod till olika företag i göteborgsområdet. Skärpning Chalmers!»
- Allting»
- Allt bör bevaras.»
- studiebesöket till Volvo, läroboken.»
- Gästföreläsarna var bra.»
- Miljöarbetet»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- De gånger jag har frågat Torbjörn en fråga får man sällan ett förtroendeingivande svar. Alltingen letar han i boken eller säger att det inte är hans del i kursen. På sista föreläsningen sa han tom: "Fråga Rasmussen, det är han som har gjort modellen". Sitter man med kurslitteraturen eller Wikipedia framme på föreläsningarna hittar man direkta felaktigheter i det han säger. Torbjörns föreläsningar har varit riktigt dåliga. Han läser från presentationen rakt upp och ner. Man får inte lära sig hur en modell används, hur den utförs och vad man får ut av den när han går igenom den. Det enda som gås igenom är en bild på modellen och sedan berättar Torbjörn vad det står på bilden. Jag får inte ut någonting av en sådan föreläsning, då är det mer givande att läsa i boken. Och då man ställer en fråga om något så börjar han alltingen bläddra i boken eller ger någon halvtaskig förklaring. Intrycket man får är att han inte har någon vidare koll på det han pratar om. Det kan ställas i jämförelse med t.ex. Karin Munch, frågar man henne något som inte ens rör kursen kan man få en noggrann utläggning på en timme om man önskar. Ett kvitto på detta är att det i snitt har varit 5-9 personer på föreläsningarna och hälften har gått i pausen. Det beror inte på att det är måndag morgon eller tredje föreläsningen på en tisdags som Torbjörn verkar tro, det beror på att föreläsningarna inte ger en någonting. Och det hjälper inte att sätta närvaro på föreläsningarna som Torbjörn verkar tro. Dels för att den ändå inte kontrolleras, men framförallt för att det inte angriper problemet med föreläsningarna. Kursen är alldeles för bred och grund. Med så mycket kunskapsmål blir det inte att man lär sig två tre meningar. Vad är poängen med det när man ändå har glömt det 6 timmar efter tentar? Bättre att krympa innehållet och gå djupare och arbeta med modellerna och teorierna så man lär sig något. »
- Tydligare mål, mer meningsfullt projektarbete, modernare labbar och att ylipä är mer förberedd.»
- Inget, studenternas gnäll möjligtvis.»
- Möjligtvis fler obligatoriska moment så att folk som inte är delaktiga under föreläsningar inte kan komma på sista lektionen med argument som "vi har inte fått tillräckligt med stöd".»
- Föreläsningarna. Mer pedagogik, mer förståeligt. Just nu är det väldigt luddigt.»
- Tydligare upp lägg av kursen och mindre röriga föreläsningar.»
- spaningsprojektet borde ge poäng.»

16. Övriga kommentarer

- En mycket intressant kurs som kommer att ge mig stor framgång i mina framtidsplaner!»
- God jul och gott nytt år!»
- Ett riktigt stort tack till alla medverkande!»


Kursutvärderingssystem från