ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Elektriska mätsystem och mätmetoder, lp3 V11, LET271

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-11 - 2011-03-30
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Titti Wahlström»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»6 22%
Cirka 20 timmar»10 37%
Cirka 25 timmar»6 22%
Cirka 30 timmar»4 14%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.4

- Ganska lite pga att vi läste 3 kurser denna lp, så fick man lägga 20 timmar per kurs trots att vissa Ma stat och Ma diskret var på 4.5 resp 3 poäng. Ni får ju verkligen ta och se över vilka krav lärarna ställer utifrån kursens poäng! Examinatorerna i mat stat o diskret mat kan ju inte ha lika hög belastning i sina kurser som en 7.5 p kurs. Det är ju vansinne!» (Cirka 20 timmar) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Hyffsat arbetsam kurs, men en intressant kurs.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»8 29%
100%»19 70%

Genomsnitt: 4.7

- Man missade en hel del om man inte närvarade. En majoritet av föreläsningarna ville man gå på för intressets skull.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 14%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 62%

Genomsnitt: 3.33

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 12%
Ja, målen verkar rimliga»20 83%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 1.91

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 16%
Ja, i hög grad»17 68%
Vet ej/har inte examinerats än»4 16%

Genomsnitt: 3

- LabView frågor på tentamen var ganska olikt med hur man jobbar med LabView i vanliga fall.» (I viss utsträckning)
- Labbarna framför allt satte ens inlästa kunskap på prov.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»14 51%
Mycket stor»11 40%

Genomsnitt: 3.29

- Kursens olika delar var olika bra.» (Ganska stor) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- I andra delen av kursen var vissa genomgångar lite dåligt strukturerade, så till vida att man inte visste vad slutsatsen av ett resonemang skulle bli förrän efteråt - vilket försvårar i alla fall min inlärning.» (Mycket stor)
- Lärarna gjorde ett bra jobb och försökte verkligen lära ut.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»3 11%
Ganska liten»8 29%
Ganska stor»12 44%
Mycket stor»4 14%

Genomsnitt: 2.62

- Boken för mätsystem var riktigt bra. LabView kan utvecklas ytterligare med mer text. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 44%
Mycket bra»15 55%

Genomsnitt: 3.55

- Det mesta verkade finnas på hemsidan.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»8 29%
Mycket bra»14 51%
Har ej sökt hjälp»5 18%

Genomsnitt: 3.88

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 18%
Mycket bra»20 74%
Har ej sökt samarbete»2 7%

Genomsnitt: 3.88

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 11%
Lagom»17 62%
Hög»7 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.14

- Mycket stoff men bra tempo.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 14%
Hög»14 51%
För hög»9 33%

Genomsnitt: 4.18

- Mellan hög och för hög tycker jag» (Hög)
- Tre kurser samtidigt blir sällan så lyckat» (Hög)
- 3 kurser var på gränsen.» (Hög)
- Tre kurser på en läsperiod är väl inget omöjligt och eller inget ovanligt men dessa tre som varit nu har inte riktigt funkat ihop. Det har varit väldigt påfrestande då de två matematikkursen, på tillsammans 7,5 hp, har varit väldigt omfattande och känts som två individuella 7,5-poängskurser. Inte minst märker man det på de schemalagda timmarna i dessa övriga kurser som tillsammans överstiger schemalagda timmar i mätsystem och mätmetoder.» (För hög)
- Ni får göra nått åt lärare som tror att deras 3-4.5 p kurser är en 7.5 p kurs. » (För hög)
- För mycket med 2 mattematik kurser plus en delad 7,5 hp kurs.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 25%
Gott»13 48%
Mycket gott»7 25%

Genomsnitt: 4

- Delvis kunde det kännas som att man bara snuddade vid massa områden utan att egentligen lära sig så mycket om dem som krävs för kunna applicera dem.» (Gott)
- Bra, intressant kurs men en del praktiska inslag. Kände dock att en en del i slutet av kursen överstökades rätt snabb trots att denna uppfattades som viktig. » (Gott)
- Bra föreläsare och intressanta laborationer med labview. Göran i synnerhet är en utmärkt pedagog som vet hur man "avväpnar" en kurs för eleverna och gör den lättförståelig.» (Gott)
- Bra lärare som kan undervisa och svara på frågor» (Mycket gott)
- Jag gillade verkligen kursen, den var givande, innehåll verkliga komponenter men med generella användningssätt så att det går att anpassa till verkligheten.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- LabVIEW och Excel-programmeringen, samt laborationerna och inlämningsuppgiften.»
- Bra praktiskt lärande i laborationer. Och gärna de trevliga studiebesöken som vi aldrig fick under läsperioden.»
- Intressanta laborationer»
- Göran som föreläsare, jätteduktig!»
- Andelen labview i undervisningen. Mycket användbart och lärorikt. Tror även det ökar förståelsen för programmering av andra slag.»
- Undervisningen»
- Labbarna och boken.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer strukturerade föreläsningar i kursens andra del, t ex inom statistik, kurvanpassning och mätosäkerhet.»
- Förbättra laborationsmaterialet som inte verkar ha uppdaterats sedan 2003-2004 om man kollar på datumet på framsidan i alla fall. Förbättra genomgången inför Labview så att den inte koncentreras till vad lätta funktionsblock betyder och andra hyfsat trivala saker, och istället gå igenom vad de lite tyngre/avancerade bitarna gör och hur de fungerar så man inte står där handfallen på labbarna när man skall kommunicera med olika apparater.»
- Lab-PM:en kunde vara utförligare och tydligare ibland. Är onödigt att massa tid ska gå åt till tolkningsfrågor.»
- Mindre LabView.»
- Mer material angående LabView, om det finns till nästa år kanske man kunde rekommendera någon form av litteratur. Eftersom det allra grundläggande finns i den ordinarie kursboken och endel gås igenom kanske man rent av kunde rekommendera en engelskspråkig bok. E-litteratur?»

16. Övriga kommentarer

- Bra med den extrainsatta föreläsningen i Matematisk Statistik för förberedelse inför kurvanpassningsavsnittet.»
- Mycket intressant kurs med bra innehåll. Hade nog sett lite mer inslag av frekvens- och signalanalys, av det man missat i Linjära System.»
- Väldigt rolig kurs i allmänhet!»
- För lätt kurs!»


Kursutvärderingssystem från