ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kemisk miljövetenskap, KKM051, Lp2 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-10 - 2013-01-27
Antal svar: 57
Procent av deltagarna som svarat: 71%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

57 svarande

Högst 15 timmar»32 56%
Cirka 20 timmar»13 22%
Cirka 25 timmar»8 14%
Cirka 30 timmar»2 3%
Minst 35 timmar»2 3%

Genomsnitt: 1.75

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

57 svarande

0%»0 0%
25%»4 7%
50%»6 10%
75%»14 24%
100%»33 57%

Genomsnitt: 4.33


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

57 svarande

Jag har inte sett/läst målen»16 28%
Målen är svåra att förstå»4 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»24 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 22%

Genomsnitt: 2.59

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

46 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 6%
Ja, målen verkar rimliga»40 86%
Nej, målen är för högt ställda»3 6%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

47 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»21 44%
Ja, i hög grad»17 36%
Vet ej/har inte examinerats än»8 17%

Genomsnitt: 2.68


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

57 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»13 22%
Ganska stor»24 42%
Mycket stor»17 29%

Genomsnitt: 2.96

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

57 svarande

Mycket liten»24 42%
Ganska liten»12 21%
Ganska stor»19 33%
Mycket stor»2 3%

Genomsnitt: 1.98

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

57 svarande

Mycket dåligt»3 5%
Ganska dåligt»11 19%
Ganska bra»32 56%
Mycket bra»11 19%

Genomsnitt: 2.89


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

56 svarande

Mycket dåliga»4 7%
Ganska dåliga»5 8%
Ganska bra»12 21%
Mycket bra»6 10%
Har ej sökt hjälp»29 51%

Genomsnitt: 3.91

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

57 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»5 8%
Mycket bra»42 73%
Har ej sökt samarbete»6 10%

Genomsnitt: 3.84

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

57 svarande

För låg»2 3%
Låg»11 19%
Lagom»40 70%
Hög»2 3%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 2.84

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

57 svarande

För låg»1 1%
Låg»3 5%
Lagom»24 42%
Hög»16 28%
För hög»13 22%

Genomsnitt: 3.64


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

57 svarande

Mycket dåligt»6 10%
Dåligt»11 19%
Godkänt»28 49%
Gott»10 17%
Mycket gott»2 3%

Genomsnitt: 2.84

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Invasiva arter. Den del som rörde näringstransport i ett ekosystem (Det gav god förståelse för varför vissa vatten kunde ge större mängd fisk, exempelvis).»
- Skogs-killen var en bra föreläsare! Också bra att nästan all litteratur finns på nätet.»
- Bra med kurslitteratur på nätet! Bra föreläsningar i ekologi.»
- Intressanta och olika föreläsare med intressanta ståndpunkter och fakta, up-to-date»
- Jag vet inte »
- Bonuspoängen genom projektet»
- Projektet för Kf bör bevaras. Man fick en viss uppfattning av olika saker.»
- Bra upplägg och intressanta föreläsningar.»
- Jag tyckte föreläsarna var bra, engagerade och duktiga överlag. Bra kursupplägg. Att man får ut slides på varje föreläsning. Att det framgick läromål på föreläsningarna (tror dock att det var någon av föreläsarna som missade detta).»
- Kostföreläsningarna var intressanta, även om Göran uttryckte sig något provocerande vid några tillfällen.»
- Om det var något som jag kände att jag kommer få användning för i framtiden är det miljöledning- och riskbedömningsföreläsningarna. »
- Projektet ger 10 bonus till tentan»
- Att man får handouts på föreläsningens powerpoint när man kommer till föreläsningen, det är bra! (inte alltid man hinner skriva ut själv precis innan föreläsningen, och det hade gått åt väldigt mycket pq i så fall, så det är bra att man får dem)»
- De få delar av kursen som har något med kemi att göra och därmed känns relevanta för utbildningen. Till exempel föreläsningen med globala miljöproblem var en av de få intressanta. Göran borde hålla sig till teorin och kemin bakom, till exempel varför antioxidanter är bra och varför vissa fetter är bra/inte bra och ta bort de delarna när han förklarar vilket margarin han personligen tycker att man ska ha på mackan. »
- Gustav Sandins föreläsningar var jättbra. Både hans power points och sättet han höll föreläsningarna på var väldigt bra. Även Greg Peters tyckte jag var en bra examinator som tog kursen på allvar och skötte all information väldigt bra. Lennart Frischs föreläsning med tillhörande slides och hans övning var väldigt bra. »
- Dr. Peters är en mycket duktig föreläsare.»
- Man har lyckats med att skapa en röd tråd genom föreläsningsserien, trots att det är väldigt många föreläsningar och föreläsare.»
- Greg var en bra föreläsare. Ekologi- och toxikologiföreläsningarna var bra. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- En röd tråd genom hela kursen är guld värd när man tentapluggar. »
- Otydligt vad från föreläsningarna som examineras. Projektet för sent, borde göras och redovisas tidigare. Behövs bättre genomgång av vad som är tentarelavant.»
- Föreläsarna måste lära sig att differentiera miljökunskap med politiska ställningstaganden. Jerker bör heller inte uttala sig om "kocko-bäng-partier" i riksdagen. Det ger ett oerhört oseriöst intryck.»
- föreläsningen om miljöstyrningssystem var torr och en aning osammanhängande, chem-tac kändes som om han gjorde reklam för deras företag (inte okej!) och man blir riktigt provocerad av Görans föreläsningar (diskuterades fortfarande två veckor senare på luncher)»
- Införa någon form av övningar där man kan diskutera olika vinklingar och aspekter av föreläsningarnas innehåll. Det vore intressant och bra om föreläsarna kunde ta upp fler olika vinklingar av det som föreläses om eftersom mycket av innehållet är politiska frågor. Personligen tycker jag att det är intressantare att själv bilda mig en uppfattning snarare än att lära in föreläsarens åsikt som man sedan upprepar på tentan.»
- Litteraturmängden kan vara överväldigande för en 4,5 hp kurs. Dock så är det förståeligt och en del av att vara en problemlösare att plocka ut de relevanta godbitarna!»
- Allt är rörigt, finns ingen imformation. För projekten skulle vi få feedback innan prestentationen som vi inte fick, och inför tentan vet man inget om bonuspoäng. »
- klarare information om vad som är viktigt. Konstigt med en kurs som inkluderar allt från invaderande ormar till vilket bröd man bör välja till frukost.»
- Borde man inte kunna ha en mer kemisk inriktning på denna kurs när vi ändå går kemiprogram? »
- Bättre struktur»
- Ett ordentligt kursmaterial underlättar! Det är _väldigt_ svårt att plugga på en kurs där _allt_ man ska kunna hänvisas till föreläsningarna. Som dessutom alltid innehåller PowerPoint och en föreläsare som pratar väldigt fort och skriver väldigt lite. Det gör det svårt att få grepp om vad man förväntas kunna, och till vissa föreläsningar fanns inte ens hänvisningar till något kursmaterial alls som hade samband med föreläsningen. I kombination med att tentorna innehåller detaljfrågor om små moment i kursen tycker jag det är ett väldigt lustigt upplägg.»
- Inte bara ha ett tillfälle för redovisning av projektet. Borde delas upp så att alla deltar lika mycket. Kurslitteraturen är alldeles för dyr för vad den ger! Ett kurskompendie vore mycket bättre! Boken är väldigt grundläggande på vissa saker så som kemisk bindning. Det är också konstigt att ha en bok som bara täcker en föreläsning lite drygt.»
- Mer inriktning på kemisk miljövetenskap, istället för att behöva kunna massa miljölagar och förordningar utantill, även årtal och Mycket siffror som var onödiga skulle läras utantill. »
- Jag är väldigt kritisk mot Görans föreläsningar. Han pratar ur ett väldigt smalt perspektiv, och det känns som han inte beskriver hela bilden utan vissa valda delar. Även sättet han talar på känns nedlåtande och starkt influerat av värderingar. Föreläsningarna kändes mer som moralpredikan och att han kommit på något revolutionerande som hela världen behöver få veta, istället för opartisk fakta.»
- Kurslitteraturen till Toxikologi måste förändras ty den är alldeles för dyr! 400 kr för en bok där 180 sidor ingår i kursen, som gås igenom på en föreläsning. Jämför att rekommendationen för vad en bok bör kosta är 70-80 kr per hp. Ett förslag är också kanske att göra instuderingsfrågor efter varje föreläsning, dock lär detta vara ganska tidskrävande.»
- Hur svårt är det att göra instuderingsfrågor istället för "luddiga" mål om vad man ska lära sig på föreläsningarna? Greg säger att man inte ska plugga tentor, men vad ska man göra då för att kontrollera om man lärt sig något? Allmänt, gör uppgifterna som man kan göra under hela kursen!! Jag är en sådan person som inte lär mig något alls på att läsa, det går inte in! Jag lär mig på att svara på frågor och skriva! GÖÖÖR FRÅÅÅÅGOOOOR!!!!!! Då hade man pluggat under själva läsperioden och inte bara de sista veckorna!»
- Jag har väldigt svårt att förstå relevansen i Görans föreläsningar i en miljökurs. Det finns mycket mer viktiga, riktiga, miljömoment som kunde inkluderats i kursen om hans delar togs bort. »
- Det måste finnas frågor att göra. Exempelvis gamla tentor eller andra frågor konstruerade efter inehållet i kursen. Det är jättesvårt att veta om man kan något och kommer ihåg grejer utan att ha frågor att göra. »
- Kursen är lite av allt, jag saknar mer resonerings och problemlösningskaraktär istället för att man skall lära sig lite olika ord och begrepp som man sedan inte kopplar ihop med något.»
- Göran Perssons föreläsning bör förändras. Han borde poängtera att det han lär ut är bara fakta om man ser på det från en synvinkel (och att palmolja inte alls är det bästa som finns).»
- Projekt kan behöva utvecklas lite grann, så att det ger mer till inlärningen.»
- Föreläsningen om miljöledningssystem. Powerpointen kändes föråldrad i sin utformning, och vad är meningen med att ha en massa bilder som inte är med i handouten och som man inte hinner skriva av? »
- Oklarheten om vad man faktiskt skall kunna. Föeläsningarna täcker så mycket att det inte framgår vad som är det viktiga och kommer att testas på tentan. Kostlära känns mycket irrelevant för en civilingenjörsutbildning.»
- Kursens innehåll, mindre flum och mer kemi. Uppdatera schemat i timeedit om det sker ändringar! Många missade sista föreläsningen på grund av fel i schemat. »
- Hela upplägget på miljökurserna. Vi lägger mycket tid och lär oss ganska lite och irrelevant fakta. Varför lära oss vilka antioxidanter som finns i majs men inte lära oss hur dom ser ut eller tas upp? Hur processen ser ut? Var är då kemin i det hela? Om vi nu ska tala kost samt miljö, varför inte ta upp problemen med utsläpp från tex köttindustrin? Mycket som sades var intressant men vi fick aldrig möjlighet att lära oss något på riktigt, bara lite på ytan. Väldigt rörigt med så många olika föreläsare och helt utan röd tråd i kursen. »
- Föreläsningarna om kost. »
- Politiska värderingar bör undvikas (Chemsec föreläsningen), det känns oproffessionellt.»
- Mycket information som gavs ut var inom omdebbaterade områden där Svenska organ ibland direkt motsade föreläsarens påståenden. Även om man har anledning att tro att föreläsaren har bättre stöd för sina påståenden bör man upplysas om att dessa meningsskillnader finns.»
- Formatet på tentamen.»
- Kursboken "Kemiska hälsorisker" som kostade flera hundra kronor och bara användes till en enda föreläsning. Det måste gå att få ut detta lilla material på något bättre sätt. Det behöver väl knappast motiveras mer varför man inte kan ha en hel bok till bara en föreläsning, tänk om alla gjorde så... Föreläsningsslides måste komma ut på kurshemsidan snabbare, särskilt i de fall då dessa utgör det enda kursmaterialet för den delen av kursen. Man måste i en "litteratur-kurs" få möjlighet att titta på materialet i förhand, och då måste föreläsningsslides ligga på kurshemsidan flera dagar i förväg. Vissa föreläsningsslides var ganska dåliga och svåra att förstå när man satt med dem i efterhand. Även om man antecknar så mycket man kan så fungerar det inte att ha lösryckta ord på bilderna, utan man bör ha lite mer fyllig text om powerpointen utgör kursmaterial. Det måste finnas mål för varje föreläsning. Att man kom på detta efter halva kursen är beklagligt, det är väl inte första gången man håller denna kurs? Det vore bra att få reda på om man fått några bonuspoäng eller inte lite tidigare (Kf).»
- Ta bort projektet och framförallt redovisningen. 4 timmar till att lyssna på folk som har jobbat gratis och bara vill ha 10 bonuspoäng ger absolut ingenting. Att man på Chalmers dessutom får göra reklam för en organisation på det sättet är rätt skrämmande. I alla fall en bra föreläsare (helst någon objektiv och inte miljöpartist) hade varit trevligt. Allt för subjektiva lärare (de flesta på kursen) bör bytas ut. Lägg mer fokus på förståelse och inte utantillkunskap»
- VAR ÄR DEN RÖDA TRÅDEN? Denna kursen känns som att den är ihoplappad, allt som var det minsta relaterat till miljö har knöts in och det finns typ inget sammanhang i kursen. En föreläsare säger att det är dåligt med palmolja då man skövlar regnskog, medan en annan säger att palmolja är bra och något vi borde äta mer av (ur hälsosynpunkt, men var detta inte en miljökurs?) Föreläsningarna om näringslära var ganska intressanta när man väl fattat att men än hälften av det han sa var personliga åsikter (vilket han säger sist av allt att vi får ta hänsyn till). Så vad kommer då på tentan? Hans åsikter eller fakta? Och vad är fakta och vad är åsikter? Om han hade lämnat ute större delen av sina åsikter kunde han ha gett fler perspektiv på näringsläran än det lilla han sa, t.ex. varför fettsyror är bra och vad andra faktorer det finns som spelar in. Magdalena blandade som vanligt in sina egna åsikter i föreläsningarna. Och blågröna alger är ingen växt, trots att hon verkar tro det... Projektet gav inte mer än bonuspoäng på tentan. Det är bra med ett litet projekt som man inte behöver lägga ner någon tid på men jag tyckte personligen att detta projekt inte gav något, speciellt inte kunskap inför tentan. Kurslitteraturen som står angiven använde jag inte alls, känns lagom kul att ha köpt en bok för över 400 kr och inte haft någon användning för den, skriv gärna tydligare i kursPM att det bara är nåt kapitel som ingår och inte hela boken.»

16. Övriga kommentarer

- För det första vill jag rikta stor kritik mot Göran som föreläsare. Han hade under en förläsning uttalat sig negativt mot både invandrare och lågutbildade, dels genom att säga att dessa två grupper är oförmögna till att ta till sig vad en sund kost överhuvudtaget innebär.Uttalandet var extremt generaliserande, trånsynt och fördomsfullt - verkligen inget jag väntar mig att en "professor" ska säga. Jag funderar fortfarande över om jag borde gå vidare med detta till kåren eller till institutionens ledning. Annars har själva föreläsnigarna varit till nytta. Jag har svårt att koppla föreläsningarna till kursmaterialet. För det första skulle man kunna stryka en del kapitel ur boken (kemiska hälsorisker), bl.a. saker som istället borde anses vara förkunskaper. Man märker att en del föreläser för första gången (Gustav Sandin, Sara Heimersson). Båda är duktiga och det blev en bra stämning under föreläsningarna. Den enda som lyckades skapa en dålig stäming var Göran. Greg får jättegärna ta föreläsningarna på engelska, han svenska är sådär vad gäller uttal. Det var lite förvirrande när han slängde runt med en massa förkortningar under föreläsningarna (MIPS osv.) utan att ha tydligt definierat dem. Jag gillar Magdalena som föreläsare. När föreläsningen är över så får man alltid en bra bild av vad det är hon försöker förmedla, hon är väldigt tydlig på det sättet. »
- För mycket "tyckande" i denna kurs. Särskilt som "tyckandet" betygsätts. »
- Det är okej att schemalagda timmar utgår enligt PM, det är INTE okej att ej schemalagda timmar står med i PM (sista föreläsningen och övningen var INTE med i time-edit)»
- Väldigt bred kurs och stort innehåll jämfört med antalet poäng. Dyr bok!»
- trevlig och allmänbildande kurs. Inspirerar och skrämmer en till att bidra för att få ordning på dessa issues! :)»
- Jobbigt när kurslitteraturen är så spridd»
- Jag har väldigt svårt att se när jag i framtiden kommer ha nytta av alla förkortningar denna kurs tvingar på oss. Sedan undrar jag varför en pensionerad professor i miljö får hålla föreläsningar om vad vi bör äta i fyra timmar. Har det verkligen med miljövetenskap att göra? Och om det har det så borde väl personen som föreläser om det vara en forskare inom området. Nu var det bara en person som läste upp sina åsikter utan några som helst vetenskapliga källor. »
- Jaa... Vet inte riktigt vad jag ska säga om denna kursen... Rörig tror jag sammanfattar den rätt bra.»
- Görans föreläsningar är svåra att ta till sig eftersom de inte känns opartiska på något sätt. Han borde försöka skilja på fakta och vad som han kommit fram till. Han borde jämföra med andra forskare och kanske säga vad Livsmedelsverket tycker och väga in fördelar och nackdelar med båda synssätten. Det hade också varit tacksamt me mer instuderingsfrågor. Ekologi samt hållbar utvecklings föreläsningar var mycket bra!»
- Det var svårt att förstå hur kostdelen hörde hemma i kemisk miljövetenskap. Det kändes inte särskilt relevant ur t.ex. teknisk synpunkt (hittar heller inget om näringslära i kursmålen). Dessutom byggde den på många saker som är tvärt emot vad man i allmänhet lärt sig innan. Om man ska lära sig att allt är tvärtom jämfört med vad man fått lära sig så känns det som att man åtminstone måste kunna visa seriösa studier eller publikationer osv som stödjer detta.. Jag tycker att kursen skulle bli mycket bättre om man skulle byta ut hela kostdelen mot saker som handlar mer om dagens viktigaste miljöproblem, vilka problem vi står inför, hur vi jobbar för att lösa dessa, framtidsutsikter och vad forskning och studier säger om allt detta idag. Detta känns mer relevant ur både miljösynpunkt och rent allmänt. Det förekom också någon gång att egna politiska åsikter användes som argument i vissa delar av kursen, vilket inte passade in så väl. »
- Angående föreläsningar om kost och hälsa är jag starkt kritisk till att föreläsaren står och talar om för oss vad vi ska äta som om vi vore på ett viktväktarmöte snarare än en föreläsning på en teknisk högskola. Dessa två föreläsningar kändes vinklade och tendentiösa, särskilt eftersom den förespråkade kost vars effekter är en ombestridd fråga. Det kändes Inte vetenskapligt. Föreläsaren gjorde också smutskastning av vissa varumärken och reklam för andra i vad som liknade mer "mat-tips" som jag inte tycker har en plats i en kurs som heter kemisk miljövetenskap .»
- För hög belastning under läsperioden!!»
- Kursen hade väldigt låg nivå och det kändes som man var tillbaks i grundskolan. »
- Några föreläsare behöver tänka på att prata lite mer kring varje powerpointbild och inte bara klicka förbi den. Sen kan vissa tänka på att inte läsa innantill på powerpointen bara för det låter stelt och uppstyltat.»
- Bonuspoängprojektet för kf var inte på något sätt lärorikt och kändes inte relevant för kursen, och vad var syftet med att tvinga alla att lyssna på redovisningarna av både k och kf:s projekt? Jag tycker att föreläsarna bör hålla sig till vetenskap, och när ett ämne är väldigt omdiskuterat ska föreläsaren ge en nyanserad bild av ämnet och ge vettiga referenser till annat än sina egna rapporter. Detta gäller specifikt föreläsningen om "kost och folkhälsa". Kurslitteraturen var totalt onödig, särskilt boken som kostade väldigt mycket per högskolepoäng. »
- Kursen känns lite spretig med alla olika föreläsare, och det var lite svårt att få en röd tråd och ett sammanhang där alla olika delar fick plats. En ganska trevlig och småintressant kurs, men lite svårt att se nyttan med den. »
- Stora delar av kursen känns orelevant för utbildningen. Då tänker jag bland annat på flummiga delar som "Vad är hållbar utveckling?" och all byråkrati som sista föreläsningen innehöll. Hade utomstående kommit in på den föreläsningen hade de med största sannolikhet trott att vi läser till jurister. »
- I det hela en bra och uppstyrd kurs. Greg har varit väldigt hjälpsam, engagerad och upplevs som seriös och tar kursen på allvar. Kvaliteten på föreläsningarna har varierat något och ett återkommande problem i alla kurser där föreläsningarna bygger på power points är att materialet man sedan har att plugga på inte blir så bra. Då endel slides nästan bara består av någon bild och ett ord och man förväntas hinna anteckna allt som sägs så blir det svårt att sedan kunna använda materialet på ett bra sätt. Det har blivit att man mest suttit och googlat istället för att anteckna det som sägs då man helt enkelt inte hinner med detta på föreläsningarna. »
- Magdalena kanske ska gå på ekologiföreläsningarna och inhämta lite kunskap. Hon verkar tro att cyanobakterier heter "blågröna alger" och att de dessutom är växter.»
- Greg har lyckats hålla ihop kursen bra och i stort sett har det fungerat mycket bra.»
- Jag läste in föreläsningarna på ca 5 timmar dagen innan tentan och fick 69 poäng av 100. Schemat stämmer inte med kurs-PM och föreläsningen som la grunden för projektet (som gav 10% av totala tentapoängen) var samtidigt som vi hade labb i en annan kurs. Blockschemat finns väl för att man ska följa det? Tentan ligger idag (25/1) fortfarande inte på kurshemsidan trots att jag har mailat och bett dem lägga ut den innan granskningen. Examinatorn svarar inte ens på mail. Kursens innehåll varierar från år till år (vilket gjorde att examinatorn beklagade sig över att han enligt Chamers regler var tvungen att lägga ut gamla tentor på kurshemsidan innan tentan), vilket gör det i princip omöjligt att klara kursen utan att läsa om den om man får mer än tre omtentor. »
- Jag gick på nästan alla föreläsningar men gick efter halva tiden på de flesta, jag pluggade knappt en dag inför tentan och var 2 poäng ifrån fyra. Det kanske skulle vara mindre memoreringsinlärning (som Magdalena som envisas med att vi ska kunna platser och årtal snarare än vad som faktiskt beslutades) och mer resonerande frågor som inte redan gåtts igenom på föreläsningarna. Om ytinlärning inte är målet?»


Kursutvärderingssystem från