ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT 1213-4 Datorsystemteknik, EDA331|DIT122

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-31 - 2013-09-13
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Maria Sörner»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Inledande frågor

1. Vilket universitet är du inskriven på?

Vissa av våra kurser tas av studenter från både Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. För att vi ska kunna titta på varje studentgrupp separat ber vi dig att fylla i vilket universitet du läser kursen genom.

30 svarande

Göteborgs universitet»1 3%
Chalmers tekniska högskola»29 96%

Genomsnitt: 1.96

2. Går du i tvåan på D-programmet?

Studienämnden på Datateknologsektionen bjuder på gratis afterschool, en gång per läsperiod, till den klass i Datasektionen som har högsta svarsfrekvensen på utvärderingsenkäterna. För att underlätta för Studienämnden, svara gärna på frågan nedanför.

29 svarande

Ja»23 79%
Nej»6 20%

Genomsnitt: 1.2


Din egen arbetsinsats

3. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

30 svarande

Högst 15 timmar»8 26%
Cirka 20 timmar»10 33%
Cirka 25 timmar»9 30%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 2.3

- Kandidaten tog upp den mesta av tiden» (Högst 15 timmar)
- Tiden har inte räckt till mer tyvärr.» (Högst 15 timmar)
- Jag lade mer tid på inlämningsuppgiften än vad som egentligen behövdes, för jag tyckte den var intressant. » (Cirka 20 timmar)

4. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

30 svarande

0%»1 3%
25%»5 16%
50%»3 10%
75%»10 33%
100%»11 36%

Genomsnitt: 3.83

- Hade egentligen ambitionen att gå på fler föreläsningar men föreläsaren var väldigt seg och jag kände inte att jag fick så mycket ut av föreläsningarna» (25%)
- Har inte kunnat delta i alla föreläsningar.» (75%)
- Nästan alla föreläsningarna och de flesta räknestugorna. » (75%)
- Skippat övningspassen.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

För att se lärandemålen för denna kurs, klicka här. (Öppnas i nytt fönster)

5. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Målen är svåra att förstå»2 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 67%

Genomsnitt: 2.6

- ej läst målen» (?)

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»27 96%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.96

- ej läst målen» (?)
- Det är för lite att göra i kursen för att det ska vara en 7,5-poängskurs. » (Nej, målen är för lågt ställda)

7. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»13 44%
Ja, i hög grad»15 51%
Vet ej/har inte examinerats än»1 3%

Genomsnitt: 2.58

- ej läst målen» (?)
- Tentan var alldeles för fokuserad på minnen, och det känns inte så trevligt med en 60p-tenta med endast fyra uppgifter. Jag hade hellre sett en uppdelad tenta, med en lättare "grundfrågedel" och en del med fördjupande frågor - där ca 80-90% på grundfrågor krävs för en 3:a och fördjupningsfrågor ger möjlighet till 4 eller 5. Med nuvarande system utelämnas många viktiga delmoment, medan vissa delmoment utgör halva tentan. Att dessutom kräva 50% rätt för en 3:a känns lite väl att ta i.» (I viss utsträckning)
- Flyttal fanns inte med på tentan» (I viss utsträckning)
- Väldigt obalanserad tenta? » (I viss utsträckning)
- Examinationen testade inte samtliga mål, men att på fyra frågor testa samtliga mål är svårt. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»11 36%
Ganska stor»14 46%
Mycket stor»4 13%

Genomsnitt: 2.7

- Gick på väldigt få föreläsningar och kände inte att dem gav mig något.» (Mycket liten)
- Lars är duktig men tyvärr ganska tråkig talare» (Ganska liten)
- Kunde varit mer inspirerande föreläsningar.» (Ganska liten)
- lärt mig mycket, men detmästa var värdelöst vid tentamen tyvär.» (Ganska liten)
- Bra föreläsningar. Dimitri förklarade bra på övningspass.» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»7 23%
Ganska stor»12 40%
Mycket stor»10 33%

Genomsnitt: 3.03

- Föreläsningshäftet han har satt ihop var till ganska bra hjälp men kursboken var inte direkt något att hurra för. I allmänhet skulle jag vilja efterlysa mer info och speciellt exempelupgifter på virtuella minnen och TLB. Det mesta annat(från kursmålen) gick att lära sig via tentaplugg och labbar. Men eftersom det fanns så lite info och så få upgifter om TLB och virtuella minnen var man tvungen att bara försöka förstå sambanden och förhållandena vilket inte gick så bra.» (Ganska stor)
- Föreläsningshäftet var väldigt användbart.» (Mycket stor)
- Studiehäftet är riktigt bra, med det behöver man inte boken.» (Mycket stor)
- Boken med föreläsningsanteckningar som läraren släppte var fenomenal! Om alla lärare på Chalmers skrev sådana så hade allt varit mycket bättre.» (Mycket stor)
- Häftet med föreläsningsanteckningar var bra som en sammanfattning av kursboken. Kursboken var också mycket bra, förutom att facit till uppgifterna mycket ofta innehöll allvarliga fel. » (Mycket stor)
- Kompendiet som sammanfattar alla föreläsningar var kanon bra! Kurslitteraturen hjälpte mig till viss utsträckning.» (Mycket stor)
- Mycket bra kursbok!» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»18 62%
Mycket bra»9 31%

Genomsnitt: 3.24

- Jag bad Lars förtydliga att labbarna var obligatoriska, eftersom kurshemsidan skriver att "laborationerna är mycket nyttiga" vilket kan tolkas som att de är frivilliga. Något förtydligande kom ej.» (Ganska bra)
- Bra med gamla tentor och lösningar på dessa samt lösningar till övningarna är mycket uppskattade!» (Ganska bra)
- Labb PM behöver tittas över.» (Ganska bra)
- Det enda problemet jag hade var att min grupp blev utkastad ur vår projektgrupp av någon anledning men det löstes snabbt via kontakt med labbansvarig.» (Mycket bra)

11. Gästföreläsningen om datorgrafik (Docent Ulf Assarsson) var:

29 svarande

Mycket givande»12 41%
Ganska givande»2 6%
Givande»3 10%
Inte så givande»1 3%
Jag var inte på den»11 37%

Genomsnitt: 2.89

- Jag blev helt övertygad om vilken kurs jag ska välja till LP2 i år 3.» (Mycket givande)
- Roligt :)» (Mycket givande)
- BRA. Delar av denna gästföreläsning borde vara med i kursen Linjär Algebra med.» (Mycket givande)
- Han gjorde ett bra jobb!» (Ganska givande)
- inte så givande, men jävligt häftig» (Inte så givande)
- Gick ej då det var att göra i andra kursen.» (Jag var inte på den)

12. Gästföreläsningen om processorer för rymdtillämpningar (Jiri Gaisler) var:

30 svarande

Mycket givande»0 0%
Ganska givande»2 6%
Givande»3 10%
Inte så givande»0 0%
Jag var inte på den»25 83%

Genomsnitt: 4.6

- Föreläsningen uteblev.» (Jag var inte på den)
- Den blev aldrig av.» (Jag var inte på den)
- Gick ej då det var att göra i andra kursen.» (Jag var inte på den)
- Den hölls aldrig?» (Jag var inte på den)

13. Gästföreläsningen om datorarkitektur (Prof. Per Stenström) var:

30 svarande

Mycket givande»2 6%
Ganska givande»5 16%
Givande»9 30%
Inte så givande»2 6%
Jag var inte på den»12 40%

Genomsnitt: 3.56

- Skön gubbe!» (Mycket givande)
- Gick ej då det var att göra i andra kursen.» (Jag var inte på den)

14. Kursboken (Pattersson & Hennessy) var:

30 svarande

Mycket givande»5 16%
Ganska givande»7 23%
Givande»4 13%
Inte så givande»4 13%
Jag har inte läst så mycket i den»10 33%

Genomsnitt: 3.23

- För det mesta lätt att läsa och förstå.» (Ganska givande)
- Har mest använt mig av studiehäftet och endast vid få tillfällen behövt läsa kursboken.» (Ganska givande)
- Dock var facit fel på var och varannan fråga i de tidiga kapitlen.» (Givande)
- Studiehäftet är riktigt bra, med det behöver man inte boken.» (Inte så givande)

15. Studiehäftet för föreläsningarna var:

30 svarande

Mycket givande»16 53%
Ganska givande»6 20%
Givande»0 0%
Inte så givande»0 0%
Jag har inte läst så mycket i det»8 26%

Genomsnitt: 2.26

- Skulle vilja att cache delen var lite större» (Mycket givande)
- Riktigt bra häfte med bra sammanfattningar. Fortsätt med den!» (Mycket givande)
- Sånna här häften borde finnas i alla kurser!» (Mycket givande)
- Det svenska språket i boken bör genomarbetas lite... Annars mycket bra!» (Mycket givande)
- Endel saker förklarades mycket bra medan andra kändes mindre begripliga.» (Ganska givande)
- Bra men efterlyser, som förut nämnt, mer om TLB, virtuellt minne och dess relation till cache och primärminne. Gärna exempelupgifter så att man kan få införståelse i dessa samband också, det är iallafall så jag lär mig bäst.» (Ganska givande)
- Har läst en del och det var bra! Gött med en svensk förklaring av ämnet.» (Ganska givande)
- Köpte ej (slides var bra)» (Jag har inte läst så mycket i det)


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

30 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 10%
Ganska bra»14 46%
Mycket bra»10 33%
Har ej sökt hjälp»3 10%

Genomsnitt: 3.43

- Svarar inte på epost» (Ganska dåliga)
- Hjälp var lättillgänglig på räknestugor och på de labbpass där jag var närvarande. Dock fick man ibland felaktiga svar från handledaren på räknestugan. » (Ganska bra)
- Dimitri var pedagogisk och trevlig.» (Mycket bra)
- Många labbpass, många arbetstillfällen. Jag bad visserligen väldigt lite om hjälp men när jag gjorde det var det inga problem.» (Mycket bra)

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 13%
Mycket bra»23 76%
Har ej sökt samarbete»3 10%

Genomsnitt: 3.96

- Bra idéutbyte och hjälp utanför labb- och övningspass.» (Mycket bra)

18. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»25 83%
Hög»3 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.03

- Kändes som om kursen slutade 2 veckor innan tentorna. Känns som om det var lite väl lite innehåll i kursen.» (Låg)
- Såg man bara till att komma igång i tid var det inga problem alls, trots att jag läste en extra kurs.» (Lagom)
- Delvis hög.» (Lagom)
- Laborationer, inlämning, övningar, föreläsningar har tagit mycket tid.» (Hög)
- Jag tror väldigt många, inklkusive mig själv, var väldigt stressade kring inlämningsupgiften men det var nog snarare för att man inte tagit sig tiden att arbeta på den tidigare under läsperioden än att upgiften vor orimlig. Denna perioden är det mycket annat som pågår kring studier (aspning till föreningar, föreningar som förbereder för att lämna över till nya medlemmar, cortege etc.) så studierna har en risk att hamna lite i bakkant tidigare i perioden. Men prioriterar man bara rätt tror jag inte det hade varit något problem. Jag sätter markeringen hög för att det är mycket att göra, men det är bara positivt i mina ögon, speciellt när den går bredvid datakommunikationen där arbetsbelastningen var väldigt låg.» (Hög)

19. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

30 svarande

För låg»1 3%
Låg»2 6%
Lagom»19 63%
Hög»5 16%
För hög»3 10%

Genomsnitt: 3.23

- DST:n vägde upp en del men inte helt för den låga arbetsbördan i datakommen» (Låg)
- kandidat» (För hög)
- Jag hade väldigt många inlämningar, men det beror på att jag läste en extra kurs, så inget jag vill lasta denna kurs för.» (För hög)


Sammanfattande frågor

20. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»0 0%
Godkänt»14 48%
Gott»10 34%
Mycket gott»4 13%

Genomsnitt: 3.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tråkigt att tentamen och kursföreläsningarna I alltför stor utsträckning inte var på samma saker.» (Godkänt)
- jag önskar att jag kunde ha lagt mer tid på kursen, då den var spännande» (Gott)
- Man hade gärna kunnat på djupare in på datorarkitektur. Tycker att kursen är för ytlig och lätt. » (Gott)
- Trevligt ämne :)» (Mycket gott)

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inlämningsuppgiften var spännande»
- Studiehäftet, inlämningsuppgiften»
- Laborationstillfällena samt övningstillfällen.»
- »
- Det mesta»
- Studiehäftet»
- Labbarna var tidskrävande men givande och likaså inlämningen. Det var faktiskt kul att få skriva en riktig labbrapport vilket man sällan får göra på Data. Det märks att ens färdigheter inom det området försämrats med åren efter gymnasiet.»
- Inlämningsuppgiften var ett kul inslag, som säkert dock kan finslipas lite. »
- Att ha labbarna obligatoriska och studiehäftet.»
- Inlämningsuppgiften. »
- Studiehäftet, att ha labbarna som obligatoriskt moment och inlämningsuppgiften i form av en tävling. Den var riktigt kul.»
- Inlämningsuppgiften.»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tydligare instruktioner för vad exakt man ska redovisa i kursens inlämningsuppgift, samt vilka krav på koden som finns. Nu fick man fråga lärare och labbassistenter för att få reda på vilka optimeringar man skulle göra i koden och hur snabb den behövde vara. Detta borde redan stått i inlämmnigspappret från början.»
- Inlämningsuppgiften bör bli tydligare. Det framgick ingenstans att vi skulle sikta på 100k klockcykler, när man påpekar detta får man ett tyket svar att det står i uppgiften att man ska optimera, att 100k cykler är en konkretisering (vi kan inte läsa tankar) och att 100k cykler ses som ett mjukt krav att sikta på. Notera dock att det var i stort sett inga grupper som kom under 100k cykler innan hårdvaruoptimering! Tentan borde ändra struktur också, och inte baseras så mycket på tolkning.»
- Svara på epost»
- Många frågor i laborationerna är svåra att tyda och förstå vad som efterfrågas samt att dom är långa och tar mycket längre tid än ett labpass att göra.»
- Få tenta tesen skriven på engelska om det är meningen att vi ska svara på det språket. Inte svenska som det är nu.»
- Skulle kunna lägga in en till fråga i tentan, fyra tunga frågar känns lite annulunda»
- Simulatorerna var väldigt buggiga och gav inte alltid samma svar/resultat»
- Det kan vara så att jag är kinkig med föreläsare men tyckte att föreläsaren här (kan inte ens minnas hans namn) var alldelles får monoton i sitt framförande. Det gjorde att jag skippade föreläsningarna.»
- Tentan hade otydligt formulerade frågor till och från. Jag har förstått att läraren gör det lite till en grej att skriva klurigt formulerade frågor, men ibland blir frågorna snarare klumpigt formulerade.»
- Skriva tydligare i inlämningen att 100 000 klockcykler är ett krav.»
- Om man kan göra laborationsuppgifterna mer tankekrävande och intressanta, och mindre handla om "klicka på den där knappen och skriv ner vad du får för svar", skulle det nog vara bra. »
- I kurshemsidan, ha en tydlig referens till en källa med lista över instruktioner för mips processorn. Som det var nu saknades det helt, det närmsta var greencard vilken kändes långt ifrån komplett, även om den hjälpte när man hade liute mer koll på arkitekturen. Och var svårt att googla fram ngt för först visste man inte att mars-simulatorn var en mips simulator, och fick därför bara fram resultat om en planet.»
- Mer energi och intresse på föreläsningarna. Lite mer innehåll i kursen. Var många föreläsningar som slutade tidigare än de skulle också. Känns som det borde finnas material att fylla de luckor som blir.»
- Labbarna - Simulatorn var mycket jobbig att arbeta med»

23. Övriga kommentarer

- Tycker det var dåligt att det inte tydligt framgick redan vid kursstart att laborationerna var obligatoriska då det inte stod någonstans men sedan ändrades detta under kursens gång och jag fick på omvägar reda på att laborationerna var obligatoriska.»
- vrf behöver man 50% för att klara tentan, medan i andra kurser behöver man 40%?»
- Vår ordinarietenta kändes en del svårare än de som varit de senaste åren. Det hade inte varit några större problem om det hade funnits material som behandlade dessa områden med räkneupgiter och liknande utanför gamla tentor.»
- Det var väldigt otydligt att labbarna var obligatoriska. Det var i ungefär LV3 som jag fick höra detta.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.55

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.55
Beräknat jämförelseindex: 0.63


Kursutvärderingssystem från