ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tillverkningsteknik, LMU234

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-03 - 2009-03-22
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Inledning

Tack för att du svarar på denna enkät!
Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilket moment som bör bevaras, men även av om något varit mindre bra och borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Utnyttja gärna möjligheten att lämna kommentarer om kursen. Tänk dock på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»6 46%
Cirka 20 timmar»3 23%
Cirka 25 timmar»3 23%
Cirka 30 timmar»1 7%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.92

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»1 7%
50%»1 7%
75%»5 38%
100%»6 46%

Genomsnitt: 4.23

- Läser kursen extra, se det har krockat med en del andra föreläsningar jag har.» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 33%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 41%

Genomsnitt: 2.75

- Målen ändrades eller lades till veckan innan tentan. Lite mer framförhållning tack!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 60%
Ja, i hög grad»3 30%
Vet ej/har inte examinerats än»1 10%

Genomsnitt: 2.5

- Tentan var konstigt balanserad. Fler poäng på skärande bearbetning och färre på CNC t.ex.!» (I viss utsträckning)
- Lite för specifika frågor för att vara en grundkurs. Känns som om man behöver vara expert för att kunna svara på de frågor som kom på tentan.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 16%
Ganska stor»8 66%
Mycket stor»2 16%

Genomsnitt: 3

- Mycket stor skillnad mellan olika föreläsare» (Ganska stor)
- Inge var inte mycket att hänga i granen...» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»2 15%
Ganska liten»2 15%
Ganska stor»8 61%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 2.61

- Har inte läst så mycket av det än.» (Ganska liten)
- Inte kurslitteratur » (Ganska stor)
- Stor skillnad i kvaliten på det utdelade materialet och kurslitteraturen» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»5 38%
Mycket bra»7 53%

Genomsnitt: 3.46

- En föreläsare behöver minska storleken på sina pdf. Blev totalt kaos vid skrivarna i alla datasalar när vår klass skulle skriva ut 17 MB stora dokument!» (Ganska bra)
- Vissa föräläsare va lite sena med att lägga upp föräläsningarna på kurshemsidan. Man har ju bara nytta av materialet om man kan ha med sig det på föreläsningen.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 7%
Ganska bra»5 38%
Mycket bra»5 38%
Har ej sökt hjälp»2 15%

Genomsnitt: 3.61

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 38%
Mycket bra»5 38%
Har ej sökt samarbete»3 23%

Genomsnitt: 3.84

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 100%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- kan inte svara förrän jag känner till resultatet på tentamen. min preliminära uppfattning var att tentan avvek starkt från föreläsningsmaterialet.» (?)
- Dock är det stort fokus på detaljer i kursen under föreläsningarna och i läshänvisningarna, men som däremot inte testades under tentan. Eftersom kursen är så bred skulle det vara bättre med mindre fokus på detaljer och mer överskådligt. Veckan före tentan kändes kursen väldigt tung pga alla detaljer och ytterligare "detaljer" som lades till i läshänvisningar då.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»10 76%
Hög»2 15%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.07

- Läser som sagt fler kurser än normalt.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 7%
Godkänt»7 53%
Gott»5 38%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.3

- För komplex kurs som gör att man inte får ett grepp om hur mycket man ska kunna. Tentans frågor var i vissa områden för detaljerat ställda om man tittade på de övningar eller %andel området förlästs om» (Dåligt)
- Uppgifter under kursens gång skulle göra den mer greppbar.» (Godkänt)
- bra med en stor bredd och mångsidighet. mindre bra med ibland tveksamma föreläsare och en udda examination där mycket avvek från föreläsningar och instuderingsmaterial.» (Godkänt)
- Mycket bättre att ha en examinator på lindholmen där vi läser kursen.» (Gott)
- Varierande beroende på föreläsare. Framförallt var Inges föreläsningar knepiga att hänga med i.» (Gott)
- Stor skillnad mellan föreläsare dock. Vissa var mycket bra medans andra skulle få "knappt godkänt".» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Stor mängd olika föreläsare.»
- Mycket bra föreläsare i Per Öhl och Antal Boldizar. Gästföreläsningen i rapid prototyping var intressant»
- föreläsare i polymera material, elektonstråle/pulver, gjutning samt plastisk bearb. labben med per öhl var mycket bra.»
- Plast-avsnittet var jätteintressant. Labben i skärande bearbetning var bra. Spännande upplägg med olika föreläsare.»
- Alvar Boldizars produktexempel»
- Laborationen i skärande bearbetning»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Killen i skärande bearbetning. Otroligt oinspirerande. »
- Otydlig lärare i datorövningarna i CAM»
- Skärande bearbetnings föreläsaren var inte bra. Han pratade för mycket, fick inget grepp om vad som var viktigt.»
- föreläsare i skärande bearbetning var inte motiverande utan lade onödigt mycket tid på relativt begränsad information. Mer likhet mellan instuderingsmaterial och tentamen. Mindre beräkning och mer förståelse känns mer inriktat mot designingenjörer. Mindre tentafrågor som kräver 20 års erfarenhet, tex "hur bör du förändra den här formen för att optimera en viss process".»
- Minska storlek på Pdf filerna så att de går att bläddra i, främst skärande bearbetning. Döp filerna till något mer begripligt.»
- Labben i CNC. Helt irrelevant att göra en labb i Pro/E när vi aldrig använt det programmet förut, begrep ingenting. »
- Föreläsare som är bättre förberedda och förstår att hela kursen inte enbart handlar om deras ämne, och därför tar sitt område mer överskådligt.»
- Mer praktiskt, t.ex. labbar. Fastnar mycket bättre i skallen. Tillgång till fler övningstentor.(Mycket viktigt)»

16. Övriga kommentarer

- bra allmänbildande kurs»


Kursutvärderingssystem från