ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Biokemisk miljövetenskap 2009 lp4, KKM080

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-19 - 2009-09-06
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Bioteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

26 svarande

Högst 15 timmar»12 46%
Cirka 20 timmar»7 26%
Cirka 25 timmar»4 15%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»2 7%

Genomsnitt: 2

- Kursen går över 2 läsperioder, båda är medräknade i svaret.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

26 svarande

0%»0 0%
25%»3 11%
50%»4 15%
75%»4 15%
100%»15 57%

Genomsnitt: 4.19

- Föreläsningar var ganska flummiga - man var tvungen att lära sig kursens innehåll på egen hand.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

26 svarande

Jag har inte sett/läst målen»18 69%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 7%

Genomsnitt: 1.69

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 27%
Ja, i hög grad»6 54%
Vet ej/har inte examinerats än»2 18%

Genomsnitt: 2.9

- Examinationen låg på en markant lägre nivå än kursen i övrigt.» (I viss utsträckning)
- Tyckte väldigt mycket om tentan. Den testade alla delar av kursen och var väldigt bra upplagt.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»3 12%
Ganska liten»12 48%
Ganska stor»7 28%
Mycket stor»3 12%

Genomsnitt: 2.4

- Föreläsningarna för substanslösa, poängerna åskådligjordes väl, dock för många gånger/under för lång tid. En del intressant som inte ingick i litteraturen, men detta räckte inte för att de skulle kännas värda att gå på i större utsträckning.» (Mycket liten)
- Vore bra om man kunde gå igenom lite mer som är relevant för kursen på föreläsningarna, nu var det bara mycket "löst prat"» (Mycket liten)
- Lite väl mycket urspårningar från kursmaterialet.» (Ganska liten)
- flummiga föreläsningar» (Ganska liten)
- Hade önskat mer konkreta föreläsningar. Det var svårt att veta vad var viktigare och vad man skulle lära sig.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna är i grunden bra men föreläsaren har en tendens att spreta lite för mycket på saker som endast har ett ytligt förhållande till det han ska prata om. Detta gör att man ibland tappar intresset. » (Ganska liten)
- Föreläsare kommer ifrån ämnet då och då, fortfarande intressant dock» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»12 48%
Mycket stor»11 44%

Genomsnitt: 3.32

- Vore bättre med kursmaterial som tar upp olika aspekter och synvinklar på ämnesområden så att det blir mindre propaganda-känsla (för ex. vissa dieter, sopsortering m.m) över kursen.» (Ganska stor)
- EFTERSOM kursen bygger endast på kurslitteraturen. Hade velat ha en annan perspektiv på miljöproblem också.» (Ganska stor)
- Att som kurslitteratur ha en bok som generellt är starkt ifrågasatt vad gäller innehållets riktighet, gör att det är svårt att veta om man kan lita på det man lärt sig, eller borde glömma bort det fortast möjligt!!!» (Ganska stor)
- Tycker att den borde bestått av färre kapitel. Lästes i en ordning så att man inte tillgodogjorde sig den den första läsningen, om man inte hade förkunskaper. Borde kunna både omstruktureras och utvidgas» (Mycket stor)
- Dock är boken inte särskilt givande att läsa. Lite som att läsa National encyklopedin i miljökunskap.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»19 76%
Mycket bra»5 20%

Genomsnitt: 3.16

- Gamla tentor vore bra om de fanns på kurshemsidan.» (Ganska dåligt)
- Allt fanns, men tycker inte om studieportalen» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»10 40%
Mycket bra»9 36%
Har ej sökt hjälp»6 24%

Genomsnitt: 3.84

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»3 11%
Mycket bra»16 61%
Har ej sökt samarbete»6 23%

Genomsnitt: 4.03

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 12%
Lagom»19 76%
Hög»2 8%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.04

- Låg om man inte jobbade med extraprojekten.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 23%
Hög»14 53%
För hög»6 23%

Genomsnitt: 4

- jobbigt att läsa tre kurser samtidigt. » (Hög)
- 3 tentor i samma period är tufft.....» (Hög)
- Jobbigt att plugga till tre kurser samtidigt.» (Hög)
- 3 kurser är inte helt okomplicerat!» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»2 7%
Godkänt»10 38%
Gott»8 30%
Mycket gott»5 19%

Genomsnitt: 3.53

- Som tidigare angetts så är det svårt att lita på kurslitteraturen när experterna sågar den. Därmed säger jag inte att alla gör det, men det finns väldigt många personer som påstår att informationen som kursen presenterar är antingen snedvriden eller totalt felaktig. Detta drar ner kursen något kopiöst!!!» (Mycket dåligt)
- Det märks att föreläsaren verkligen är intresserad av miljöfrågor, vilket såklart är väldigt bra. Dock blir undervisningen lite "flummig" ibland och glider lätt in på saker som inte riktigt hör till kursen. Jättebra att föreläsaren angagerar sig, men skulle gärna se att han höll sig lite bättre till det utdelade matrialet. Ska vi t ex ha en föreläsning om antioxidanter vore det roligt om man han gå igenom större delar av det matrialet under föreläsningen istället för att bara hinna med 5-6 sidor på 2 timmar. Känns lite oeffektivt tyvärr!» (Godkänt)
- Vettig kurs i stort. Viktigt att ha ett hum om hur och var och när miljön förändras.» (Godkänt)
- Eftersom tentan var väldigt bra och testade det man skulle kunna.» (Godkänt)
- Föreläsningarna var oftast intressanta och aktuella.» (Gott)
- Har fått bättre intryck av ämnet» (Gott)
- Kanske något förvirrat.» (Gott)
- lite tråkigt i början när man fick lite pekpinnekänsla, för mycket personliga åsikter. annars intressant o varierad kurs.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursmatrialet är bra, utskrivna kompendier mm bör bevaras. Boksemenariet var bra.»
- Morgans entusiasm »
- Kursen tar upp bra och viktiga saker.»
- Tentans innehåll»
- Kurslitteraturen kanske är lite svårläst men är i grunden bra. »
- Magdalenas föreläsning som var helt fantastiskt bra. Giftfri miljö seminarium Kul och lärorikt!»
- de utdelade kompendierna»
- Engagemanget! jätteskoj»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite mer fokuserade föreläsningar som behandlar de centrala delarna av kursen.»
- Kanske man ska vara tydligare på vad vi förväntas kunna. Kurslitteraturen är ganska omfattande om man måste kunna allt.»
- kurslitteraturen»
- Kanske lite mera av kursmaterialet skall behandlas på föreläsningarna? »
- Ibland kunde föreläsaren sväva ut lite väl mycket. Men det går nog inte att förändra. =)»
- Lite kompaktare föreläsningar önskas. Kurslitteraturen skulle kunna sammanställas på förhand i *ett* dokument. »
- Föreläsningar»
- Föreläsningarna är som sagt i grunden bra men har en tendens att ibland spåra ur. Gärna kopplingar till aktuella ämnen men mindre om föreläsarens personliga vendetta mot vissa substanser. »
- Kanske lite mer anknytning till kurslitteraturen på föreläsningarna»
- att föreläsningarna skall hållas inom ramarna för vad man har tänkt gå igenom för dagen, inte flumma ut så mycket. »
- Kanske dra ner på pekpinnen. Dessutom vet man inte vad som är viktigt i kursmaterialet, saker kom på tentan som inte gåtts igenom på föreläsningarna.»
- Ge oss en ordentlig kursbok.»

16. Övriga kommentarer

- Intressant kurs. Intressanta föreläsningar, ibland dock lite "flummigt"»
- Bra och rolig kurs!»


Kursutvärderingssystem från