ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Ekonomi och organisation, LMT967

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-16 - 2009-01-22
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Inledning

Tack för att du svarar på denna enkät!
Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras, men även av om något varit mindre bra och borde ändras eller utebli enligt er uppfattning.
Utnyttja gärna möjligheten att lämna kommentarer om kursen. Tänk dock på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»1 10%
Cirka 25 timmar»4 40%
Cirka 30 timmar»3 30%
Minst 35 timmar»2 20%

Genomsnitt: 3.6

- Projektarbetet slukade mycket tid.» (Cirka 30 timmar)
- tyckte kursen var rolig» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 40%
100%»6 60%

Genomsnitt: 4.6


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 50%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 2

- Väldigt mycket som ska få plats i en och samma kurs.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Främst rörande projektet, som vart väldigt otydligt.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

4 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»2 50%
Nej, målen är för högt ställda»2 50%

Genomsnitt: 2.5

- Det här är inte EN kurs. Det är två kurser och ett projekt nedklämt på 7,5 poäng. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 71%
Ja, i hög grad»1 14%
Vet ej/har inte examinerats än»1 14%

Genomsnitt: 2.42

- Underligt konstruerad ekonomidel på tentan, speciellt jämfört med de "båda" övningstentor vi fått ut.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»1 10%
Ganska liten»2 20%
Ganska stor»6 60%
Mycket stor»1 10%

Genomsnitt: 2.7

- Lite mer praktiska genomgångar av de ekonomiska kalkylerna innan man kör igång med övningsuppgifter skulle nog minska tendensen till att folk "sitter och väntar på facit".» (Ganska stor)
- Bra med övningar i BÅDE Ek & Org.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 40%
Ganska stor»4 40%
Mycket stor»2 20%

Genomsnitt: 2.8

- Mängden böcker och artikelsamlingar man förväntas köpa är lite väl stor, speciellt till rådande ocker-priser.» (Ganska liten)
- Ett brett ämne och många läroböcker gör att man förlitar sig på egna föreläsningsanteckningar.» (Ganska liten)
- Mesta hjälpen kom ur organisationsboken. Kunskaper i ekonomin gavs mest från övningarna och genom projektet.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 30%
Ganska bra»6 60%
Mycket bra»1 10%

Genomsnitt: 2.8

- Lite väl snäva tider på anmälan till handledning/redovisning ibland.» (Ganska dåligt)
- Kurshemsidan med tidsbokning m.m uppdaterades sent ibland» (Ganska bra)
- Utnyttjade den nog inte till fullo. Har inte hittat några brister iaf.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»1 10%
Ganska dåliga»3 30%
Ganska bra»3 30%
Mycket bra»2 20%
Har ej sökt hjälp»1 10%

Genomsnitt: 2.9

- Lärarna har ej varit så mycket på Lindholmen och där med svåra att få tag på» (Ganska dåliga)
- Jättekul att knappt kunna få svar på frågor från Kaj under tentaveckan. Eller att inte kunna få feedback på saker innan presentationen av projektet.» (Ganska dåliga)
- Kaj var inte på skolan dagarna innan tenta, och svarade inte heller på mail.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 20%
Mycket bra»8 80%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.8

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 30%
Hög»5 50%
För hög»2 20%

Genomsnitt: 3.9

- Projektet slukade mycket tid och energi, men gav också mycket tillbaka. Bra att tillämpa inlärning/kunskaper praktiskt!» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 60%
Hög»3 30%
För hög»1 10%

Genomsnitt: 3.5

- läste extra» (Hög)
- Mestadels beroende på den här kursen.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 20%
Godkänt»6 60%
Gott»0 0%
Mycket gott»2 20%

Genomsnitt: 3.2

- Kursen upplevdes väldigt rörig och de olika delarna av den hängde inte ihop.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Grupparbetet som fortsättning från APU-kursen.»
- Övningarna, Kaj & Susanne»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- (därav obligatoriet). Övningarna var roliga, jag vill ha MER övningar. Men utmåla dom hellre som intressanta, det lockar folk. Kaj bör tänka på: Se till att ha fullständliga lösningar till uppgifterna, så du kan ge snabba och riktiga svar på frågor som ställs. Konstruera gärna lite vettigare uppgifter, speciellt i början, när man ska lära sig själva beräkningsgången, då vill man inte behöva göra om allt 12 gånger pga störinformation, den kan du nöja dig med att ha i slutet av kursen. Konstruera gärna även lite olika uppgifter till övningstentorna, då att ha två nära nog identiska övningstentor är fullkomligt värdelöst för oss.»
- Delar av kursen gick igenom saker som redan tagits upp i tekniskt ledarskap och entreprenörskap (valfri kurs). Vore bra om det gick att ändra/informera om det till nästa år.»
- Det måste bli tydligare var som krävs i grupparbetet, det var väldigt svårt att veta vad vi skulle få fram, lärarna ändrade sig hela tiden. »
- Kanske undvika att prata om feminism i var och varannan organisationsföreläsning. Ofta har det ingen relevans till det som pratats om tidigare i samma föreläsning.»
- Möjligen att lägga kursdelen med grupper och grupproller tidigare i utbildningen! Innan denna kurs har vi haft 7-8 projektarbeten, men bara ett återstående innan utbildningen är slut. »

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från