ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp3 10/11 Funktionskontroll av inst.tekn. system, ENM120

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-15 - 2011-04-11
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 72%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Byggingenjör 180 hp


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1) Redogöra för hur olika typer av installationssamordning utförs vid praktisk projektering
2) Redogöra för hur man säkerställer funktionen för tekniska installationer under drift
3) Genomföra mätning av temperaturer, luft- och vattenflöden med tillhörande feluppskattningar


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

7 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 14%
Målen är svåra att förstå»1 14%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 57%

Genomsnitt: 3.14

- Målen beskrev 3 huvudpunkter som vi hade i kursen. Egentligen så hade vi fokus på målet "hur man säkerställer funktionen för tekniska installationer under dift" och 80% av tiden gick till detta. Men det kändes också som det viktigaste i kursen. Därmed just det målet kanske skall skrivas om till fler delmål.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 14%
Ja, i hög grad»6 85%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.85

- I stort sätt. Kändes lite som om det vi gjorde på labbet blev bortglömt på tentan. COP, verkningsgrad för pumpar, vikten av att avlufta system mm. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»2 28%
Mycket stor»5 71%

Genomsnitt: 3.71

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»1 14%
Ganska liten»3 42%
Ganska stor»3 42%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.28

- Svårt att ge ett rättvist svar på denna fråga då vi inte har haft något direkt kursmaterial, men det har fungerat bra ändå med det upplägget som kursen haft med föreläsningar osv.» (Ganska liten)
- Bra bilder, men bör kanske delas ut innan föreläsningarna, så att man vet vad man skall anteckna. Vet man att man har en bra bild, kan man anteckna mer av det som sägs kring bilderna. » (Ganska stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 85%
Mycket bra»1 14%

Genomsnitt: 3.14

- Kurshemsidan bortglömd?» (Ganska bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 42%
Lagom»4 57%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.57


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

7 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»7 100%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 4

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 14%
Mycket bra»6 85%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.85

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 28%
Lagom»5 71%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.71


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna, målet "hur man säkerställer funktionen för tekniska installationer under dift". »
- Lärarna»
- Jag tycker att kursen som helhet har varit väldigt bra.»
- energieff.»
- läraren»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Försöka få tag i någon bok om ämnet.»
- Låt hela kursen handla om styr & regler och mer djupgående. Resten kan man lära sig genom att googla.»
- Fler övningsuppgifter.»
- kurslitteratur»


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från