ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TISJL 1213-1 Uppkörning, SJO221

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-01-27
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Ulrika Borre»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

23 svarande

Högst 15 timmar»17 73%
Cirka 20 timmar»3 13%
Cirka 25 timmar»2 8%
Cirka 30 timmar»1 4%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.43

- svårt att boka tider för övning i simulatorn» (Högst 15 timmar)
- Bristen på simulatortid har gjort att det inte blivit så mycket.» (Högst 15 timmar)
- Tiden i 3d sim. var begränsad, fick träna i tecsim men det funkade bra o öva där med» (Högst 15 timmar)
- har varit svårt att få in många timmar i simulatorn pga fullbokning.» (Högst 15 timmar)
- Svårt att få tider i simulatorn gjorde att man inte kunde få så mycket tid» (Högst 15 timmar)
- svårt att komma åt simulatorn, när man väl kunde så krånglade den och hängde sig. mycket dåligt!» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»5 21%
25%»1 4%
50%»1 4%
75%»1 4%
100%»15 65%

Genomsnitt: 3.86

- Var ju ingen undervisning för detta??? den 2 timmars man fick var ju ingen där ändå.» (0%)
- Det har inte existerat någon undervisning, skrämmande men sant.» (0%)
- Inte bedrivits undervisning» (0%)
- Fanns ingen undervisning.» (0%)
- Har det varit någon undervisning? Kursen bestod av egenstudier. Den enda relevanta undervisningen jag fått bestod av hur man sparar sitt scenario i simulatorn.» (25%)
- För lite instruktörstid i simulatorn. dåligt organiserat schema.» (100%)
- Alltså 1 uppkörningspass=100%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 21%
Målen är svåra att förstå»5 21%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 34%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 21%

Genomsnitt: 2.56

- Det finns ord och meningar men de betyder inget.» (Målen är svåra att förstå)
- Målen stämmer inte överens med kursens innehåll.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2.05

- Ja, målen verkar bra, synd bara att kursen behandlade en så liten del av målen.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»8 42%
Ja, i hög grad»8 42%
Vet ej/har inte examinerats än»2 10%

Genomsnitt: 2.57

- Uppkörningen var haltig, dock testades saker som kan vara bra att ha med sig, Dock gavs informaton av tidigare testade studenter till ej testade studenter, vilket gjorde det lättare att snabbt kunna lista ut felem» (?)
- Bra examination med Patrik.» (Ja, i hög grad)
- Inte funnits tider nog arr examineras» (Vet ej/har inte examinerats än)
- på grund av att det var dåligt med information så bokade folk "övningspass" när det egentligen var uppkörningar så att min grupp fick ingen uppkörningstid. vi väntar fortfarande på att få göra detta. bättre hade varit om det var schemalagda tider där man fick ett bestämt pass. » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»17 77%
Ganska liten»3 13%
Ganska stor»1 4%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 1.36

- ingen undervisning» (?)
- Det har inte existerat någon undervisning, det har varit urdåligt.» (Mycket liten)
- Ingen undervisning i denna kurs.» (Mycket liten)
- Konstig kurs bör slås samman med någon annan för att få tydligare struktur» (Mycket liten)
- vilken undervisning?» (Mycket liten)
- Det har inte funnits någon undervisning.» (Mycket liten)
- Har ju inte haft någon undervisning direkt i denna kurs, förutom ett par övningstillfällen med handledare, men mest självinlärning» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»10 45%
Ganska liten»5 22%
Ganska stor»5 22%
Mycket stor»2 9%

Genomsnitt: 1.95

- Extremt rörigt på alla plan.» (Mycket liten)
- Jag har fått söka information på annat håll om till exempel regulatorer. Kongsbergs manual har fungerat bra annars.» (Mycket liten)
- Bra manualer i simulatorn.» (Ganska stor)
- bra manualer» (Ganska stor)
- Manualerna till simulatorn funkar bra » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»12 54%
Ganska dåligt»2 9%
Ganska bra»6 27%
Mycket bra»2 9%

Genomsnitt: 1.9

- rörigt och svårt att hitta information.» (Mycket dåligt)
- Extremt rörigt, svårt att finna information, brist på information, information på fel ställe.» (Mycket dåligt)
- Svårt att få tider för övning. » (Mycket dåligt)
- Dåligt med hjälp vid handledningstillfällen. Det har funnits flera uppkörningar bokade då lärare inte funnits tillgängliga. » (Mycket dåligt)
- Infon finns där men är alldeles för lätt att misstolka.» (Mycket dåligt)
- Extremt otydliga uppgifter. Otydliga inlämningstidet. Otydliga mål.» (Mycket dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»8 36%
Ganska dåliga»3 13%
Ganska bra»8 36%
Mycket bra»1 4%
Har ej sökt hjälp»2 9%

Genomsnitt: 2.36

- Svårt att få tag på lärare att fråga» (Mycket dåliga)
- sällan instruktörer på platts och alla instruktörer har inte fått information eller vet vad som gäller. det var inte alltid bemannat i simulatorn de tider det var lovat.» (Mycket dåliga)
- Möjligheten har varit obefintlig eftersom ingen har svar på mail eller knappt varit kontaktbar.» (Mycket dåliga)
- Läraren har knappt varit på plats.» (Mycket dåliga)
- Då det har kännts som läraren hade för mycket att göra under perioden gavs ej mycket tid åt hjälp» (Ganska bra)
- Tiderna för att boka med lärare fungerade inte då det inte fanns någon där när man hade bokat att få lärarhandledning för kompetensprövningen » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 21%
Mycket bra»17 73%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.65

- Förhållandevis bra men eftersom alla fått olika information vet ingen vad som gäller.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»1 4%
Låg»6 26%
Lagom»10 43%
Hög»3 13%
För hög»3 13%

Genomsnitt: 3.04

- Framförallt ojämn på grund av olika bud.» (Lagom)
- Man har fått jobba nästan alla tider som en dator i tecsim var ledig. Ofta svårt att få en tid i både opsim och tecsim » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»1 4%
Hög»12 54%
För hög»8 36%

Genomsnitt: 4.22

- Många helger och kvällar har gått till att köra simulator» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»4 17%
Dåligt»5 21%
Godkänt»11 47%
Gott»1 4%
Mycket gott»2 8%

Genomsnitt: 2.65 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Pinsamt för Chalmers och alla inblandade.» (Mycket dåligt)
- Svårt att veta hur uppgifterna skulle presenteras. Fick höra olika från olika håll i klassen » (Dåligt)
- röriga bokningstider. rörigt intryck av hela kursen instruktörerna har själva dålig koll.» (Dåligt)
- Dåligt med övningstider. Vid flera tillfällen har simulatorn ej varit fungerande. » (Dåligt)
- har varit svårt att få tider i simulatorn, tider som skall ha varit märkta som lärarledda har man fortfarande inte kunnat få tag i någon, uppkörningstider har missats osv. Har varit ganska rörigt i kombination med den andra kursen helt enkelt.» (Dåligt)
- Lite strul med tider och hjälp» (Godkänt)
- Kursen var rätt bra, dock var uppkörningen som sagt lite konstig, Och övningstillfällena var dåligt upplagda» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- De delar av op sim som funkar som tänkt »
- En lärare som typ Patrick, som helt och hållet håller på med uppkörningar.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fixa till separotor bilderna i opsim så att trevägsventilerna för tillopp och retur går till rätt tankar.»
- bokningen av simulatorn bör vara ett bättre system där det inte går att misstolka. det bör också finnas en bättre information angående hur och när man får boka. fler instruktörs tider bör också finnas.»
- Flytta kursen till våren då det inte är fullt i simulatorn.»
- SI4 måste prioriteras högre så att tid ges till övning. För många klasser delade techsim.»
- Lärare som har mer tid att lägga på kursen.»
- kanske låta den gå parallellt en hel termin för att sprida ut körningarna i simulatorn över en längre tidsperiod och på så sätt säkerställa att alla hinner både övningsköra och köra upp.»
- Låt en notarius publicus(student) korrektur läsa information som släpps till allmän beskådan detta för att undvika onödigt krångel»
- Hur det bockas och tiderna för detta»
- bokningssystemet bör göras mycket tydligare och omarbetas så det fungerar bättre. kanske webbaserat där varje grupp har ett visst antal timmar per bokningsperiod och inte som nu, med papper, då folk dubbelbokade och hade sig, tider räckte inte till och definitivt inte uppkörningstiderna!!!!»
- Se till att tidsbokningen till simmulatorn funkar!! Detta va katastrof!»

16. Övriga kommentarer

- Känns som detta flytter samman med "projekt i maskin- och driftteknik", därför svarar jag där istället, men kortfattat kan sägas att det har varit riktigt dåligt, dålig planering, dålig info, fullt i simulatorn osv.»
- det har varit ett högt tryck i simulatorn och svårt att hitta plattser både i op sim och tec sim en tanke är att SI4 kan vara ensamma i simulatorn denna läsperioden då vi har mycket att göra så att vi slipper slåss med många andra!»
- dålig möjlighet till feedback. Frågor och funderingar kring drift av fatyg kunde inte besvaras på tillfredsställande sätt. Brist men ingen katastrof»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.65

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.65
Beräknat jämförelseindex: 0.41


Kursutvärderingssystem från