ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 lp3 Maskinorienterad programmering, LEU500

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-05 - 2012-03-25
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Övriga studenter


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

30 svarande

Högst 15 timmar»7 23%
Cirka 20 timmar»11 36%
Cirka 25 timmar»8 26%
Cirka 30 timmar»2 6%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 2.36

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

30 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»2 6%
75%»14 46%
100%»13 43%

Genomsnitt: 4.3


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

30 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 10%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»20 66%

Genomsnitt: 3.46

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 10%
Ja, målen verkar rimliga»25 89%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.89

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 14%
Ja, i hög grad»23 82%
Vet ej/har inte examinerats än»1 3%

Genomsnitt: 2.89


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»2 6%
Ganska stor»15 50%
Mycket stor»12 40%

Genomsnitt: 3.26

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»5 17%
Ganska liten»14 48%
Ganska stor»8 27%
Mycket stor»2 6%

Genomsnitt: 2.24

- Kunde kännas svårt att förstå vad man kunde läsa om ifall man hade missat en föreläsning. Var svårt att veta vart man skulle få tag på faktan också eftersom att man inte hade någon "konkret" kurslitteratur. Det var oftast lösblad som var viktiga men hade man missat föreläsningen så fick man ju inte de rätta lösbladen.» (Mycket liten)
- Har inte ens kollat på 90% av papper och annat vi fått ut. Fick för mycket lösa papper och häften för att man skulle kunna ha koll på vad som var relevant. Extremt svårt att plugga med den litteratur och häften vi fått ut.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 36%
Mycket bra»19 63%

Genomsnitt: 3.63

- Det delades ut på tok för mycket papper. Det var säkert många bra grejer, men jag hann inte ens kolla på en del av det. Måste gå att lösa på något annat sätt utan att dela ut löspapper, kanske räcker att lägga det på kurshemsidan?» (Ganska bra)
- Kurshemsidan var mycket bra förutom att det kanske var lite väl mycket information så det kunde vara svårt att hitta exakt det man var ute efter. Jag hade problem med att hitta vad man hade missat på föreläsningen etc.» (Ganska bra)
- » (Ganska bra)
- Förrutom studentportalen var kurshemsidan väldigt bra» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

30 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»8 26%
Mycket bra»17 56%
Har ej sökt hjälp»4 13%

Genomsnitt: 3.8

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 36%
Mycket bra»19 63%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.63

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 10%
Lagom»24 80%
Hög»3 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Relativt lågt tempo i kursen. » (Låg)
- Jag upplevde att belastningen var väldigt hög i början av läsperioden. Däremot blev det bättre senare då man upptäckte att man inte behövde stressa upp sig (som jag hade gjort hela tiden tidigare) om man inte var klar med alla labbförberedelser.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

30 svarande

För låg»1 3%
Låg»0 0%
Lagom»14 46%
Hög»10 33%
För hög»5 16%

Genomsnitt: 3.6

- Väldigt hög på slutet, när alla tentor/redovisningar/inlämningar drar ihop sig. Normal resten av perioden.» (Hög)
- Tre kurser under en läsperiod är för mycket, det blir för många saker som tar upp ens tid och man blir tvungen att prioritera bort något.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 16%
Gott»14 46%
Mycket gott»11 36%

Genomsnitt: 4.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra fokus men kunde varit mer tryck på nya koncept och kanske mer applicering i form av C- eller assemblerprogrammering, inte bara i labbarna.» (Godkänt)
- Uppgifterna vi fått under kursens gång har vart extremt lärorika och intressanta. Föreläsningarna har vart ett sömnpiller och väldigt få av de jag vart på har känns relevanta. Tentan kändes enbart som nått man lärde sig utantill för att de skulle läras och inte för att de var viktig kunskap att ha med sig.» (Godkänt)
- Lite för stort fokus på maskinkod och översättning till och från, något som kompilatorn gör alldeles utmärkt. C-delen tycker jag skulle få lite mer av den tiden, det stressades igenom med en föreläsning och en labb.» (Gott)
- Mycket intressant kurs som var den roligaste kursen jag har läst hittills! Något annat som var positivt var också att jag, som har haft STORA problem med C-programmering, hade inga som helst problem med den här kursen.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborations och sim. tillfällen, utan dem skulle det vara väldigt svårt att lära sig assembler-kodning.»
- Laborationen med borren är bra! Det är lite synd att C-prgorammet enbart är upprepning av den, men jag ser nyttan med att göra programmet först i Assembler och sedan C, för att se skillnader mellan språken.»
- Labben var bra, fick förståelse för hur allt hängde ihop.»
- Lars-Eric (läraren), många overhead-exempel, räknings-föreläsningarna.»
- Det mesta, nästan fulländad kurs»
- LEA är grym!»
- Allt material som Lars delar ut under föreläsningarna, de kommer till stor nytta. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det hela kändes som en repetition/lätt fördjupning på förra kursen (digital- och datorteknik). Känns så här i efterhand att vem som helst (utan förkunskaper i programmering) skulle ha kunnat klara av kursen utan föreläsningarna eller kursmaterialet och, enbart med hjälp av förkunskaper från Dig/Dat. Om det nu är så att det behövs mycket repetition så hade det åtminstone varit trevligt om man i förhand kan få veta (kanske via kurshemsidan? Den har fungerat bra!) tydligare vilka föreläsningar som faktiskt introducerar nya koncept respektive vilka som man kanske kan hoppa över om man iinte är så introducerad av repetition och att få genom gamla tentor. Det är väldigt mycket fokus på tentapluggande och jag tror att många uppskattar det och att det får många att klara målen men jag hade uppskattat om det var mer inriktning på att faktiskt syssla med och lära sig bemästra hårdvarunära programmering.»
- Mindre utdelning av lös-blad (se Övriga kommentarer). Försöka lägga schemat så grupper inte har sin laboration innan simulationen för den veckan. Lite större fokus under föreläsningar på C mot slutet av kursen, sista labben är trots allt i C och hade varit bra om man har någon aning vad som skall göras.»
- Eventuellt ta bort några föreläsningar. Kändes som det fanns många föreläsningar gentemot kursens innehåll.»
- om det är möjligt, ha någon typ av dugga efter cirka 3-4 veckor in i kursen.»
- Till tentan så var det med en del frågor som ingick i digitaltekniken. Kändes onödigt att bli testad på samma frågor igen.»
- Gärna mindre klasser, 150 elever är väldigt mycket och det kan vara svårt att se och höra långt bak.»
- Möjligen köra lite fortare på föreläsningarna»
- Relatera tentan och den informationen som som föreläsningarna handlar om till programmeringsuppgifterna som vi fick ut. Vara mer tydlig på vad som är bra kunskap och vad som är information man enbart behöver ha kännedom av. kursen kändes väldigt splittrad.»
- Kan inte komma på något»

16. Övriga kommentarer

- Kursen innehåller en stor mängd lös-blad som delas ut under föreläsningarna Kunde varit bättre om de ingick i de kompendier man köper så att alla papper är enkelt samlade. Tycker det ska poängteras att det faktiskt räcker med Instruktionslistan, den innehåller nästan allt man behöver, kanske allt om man närvarar på alla föreläsningar och antecknar. »
- Jag lärde mig mer om c-programmering de få gånger Lars-Eric nämnde hur det fungerade på föreläsningar än vad jag gjorde på hela Programutvecklings kursen.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.2

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.2
Beräknat jämförelseindex: 0.8


Kursutvärderingssystem från