ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Mekanik, TME070

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-10 - 2008-04-06
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»6 42%
Cirka 20 timmar»4 28%
Cirka 25 timmar»1 7%
Cirka 30 timmar»1 7%
Minst 35 timmar»2 14%

Genomsnitt: 2.21

- Då det inte fanns övningar så fick man lägga dubbelt så mycket tid hemma istället för att få hjälp.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 28%
100%»10 71%

Genomsnitt: 4.71


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 14%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 71%

Genomsnitt: 3.42

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 7%

Genomsnitt: 2.07

- Mycket att göra i förhållande till analysen som är på 10,5 poäng. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 8%
Ja, i hög grad»7 58%
Vet ej/har inte examinerats än»4 33%

Genomsnitt: 3.25

- men tentan var jättesvårt jämfört med de gamlatentorna som fanns på kurshemsidan.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»7 50%
Mycket stor»6 42%

Genomsnitt: 3.35

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»2 14%
Ganska liten»2 14%
Ganska stor»6 42%
Mycket stor»4 28%

Genomsnitt: 2.85

- det finns bättre kurslitteraturer också som förklarar saker och ting tydligare. med tänke på att man är nybörjare och vill helst ha en lättare kurslitteratur.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 7%
Mycket bra»13 92%

Genomsnitt: 3.92


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»1 7%
Ganska dåliga»4 28%
Ganska bra»4 28%
Mycket bra»5 35%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.92

- inga övnings lektioner fanns» (Ganska dåliga)
- Alldeles för få övningar.» (Ganska dåliga)
- eftersom det inte fanns tillräckligt med övningstillfälle, var det ju alltid många som hade frågor före och efter föreläsningen och det inte var alltid man hann fråga.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»2 14%
Mycket bra»11 78%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.71

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»5 35%
Hög»8 57%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- många uppgs att göra och inga övnings lektioner.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 7%
Hög»10 71%
För hög»3 21%

Genomsnitt: 4.14

- Analy och mekanik samtidigt är tufft. Två svåra ämnen» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 7%
Godkänt»4 28%
Gott»7 50%
Mycket gott»2 14%

Genomsnitt: 3.71

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra förläsningar och bra litteratur»
- mycket bra lärare han bör bevaras. även boken»
- Man får bra anteckningar från föreläsningarna!»
- Kursboken, projektuppgift»
- Strukturerade föreläsningar som man fick nytta av att kolla tillbaka på anteckningarna.»
- läraren!»
- Duggorna, projektet»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer övningstid»
- övnings lektioner bör finnas»
- När något nytt introduceras måste det ske långsammare. Det har gått för fort på föreläsningar ibland. Under första veckan var hemsk, man förstod ingenting trots att det nu i efterhand var ganska enkla saker. Det bör vara ett lugnare tempo där så att man får chansen att hänga med.»
- allt har varit bra»
- övningstillfällen! Var otroligt jobbigt att behöva spendera dubbelt så mycket tid på kursen när man inte kunde få hjälp. De övningar som fanns var till för projektarbetet så man fick i princip göra alla uppgifter från boken på egen hand.»
- gärna flera övningstillfälle, det var ju bara två eller tre för oss.»
- Inget»

16. Övriga kommentarer

- Bra och rolig kurs med bra föreläsare! Fortsätt så.»


Kursutvärderingssystem från