ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


A3 Kandidatarbete vt-14, ARKX01

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2014-05-21 - 2014-06-03
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Lena Axelsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen för kandidatarbetet fastläggs lärandemålen, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- att i ett helhetsgrepp behärska avgörande samband på olika skalnivåer mellan rums-, byggnads- och stadsgestaltning. Hur väl uppfylldes detta mål?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 14%
Ganska bra»20 71%
Mycket bra»4 14%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3

- Kan inte känna att något som inte behandlats tidigare lärdes ut.» (Ganska dåligt)
- Otydliga kursmål» (Ganska dåligt)
- kände att vi missade stadsskalan lite» (Ganska bra)
- Jag kunder sakna ett större fokus på stadsbilden och vad projektet gjorde med staden omkring den.» (Ganska bra)
- Detta är vad vi har gjort hela kursen så den förmågan har man verkligen utvecklat.» (Ganska bra)
- kunde tryckas lite på detta mål. » (Ganska bra)
- Känns som en väldigt fullmatad kurs - jag har lärt mig mycket! » (Mycket bra)

2. Lärandemål 2

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- planera arbetet för att med givna resurser utveckla programmets förutsättningar och lösa och redovisa uppgiftens problemställningar och programmets förutsättningar. Hur väl uppfylldes detta mål?

31 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»7 25%
Ganska bra»15 53%
Mycket bra»5 17%
Vet ej»3

Genomsnitt: 2.85

- Extremt otydliga krav, mål för kursen och vad som förväntades av mig som elev.» (Mycket dåligt)
- Det var svårt att planera arbetet då vi inte förrän halvvägs in i kursen fick klart för oss vad som väntades av oss. Det fanns inga inlämningskrav eller kursPM vilket försvårande planerandet.» (Ganska dåligt)
- Jag tycker att uppgiften som sådan var för komplex för att kunna lösas på ett tillfredställande sätt. Att rita en station med ett förarbete på över fem år är väldigt problematikst då det är svårt att förhålla sig till alla tekniska krav.» (Ganska dåligt)
- nya arbetssätt gjorde det väldigt spännande» (Ganska bra)
- Jag var i Studio IBA och där fick vi ganska mycket planerat åt oss. Det kändes även som att jag i denna kursen inte hann komma riktigt dit jag hade velat, jag hade behövt en eller två veckor till.» (Ganska bra)
- det var lite svårt att planera när man jobbade på stuions specifika sätt. kanske berodde på dålig kommunikation? » (Ganska bra)
- Lite svårt då vi introducerades till nya program och nya metoder/processer att arbeta efter, på grund av detta var det väldigt svårt att planera och lägga upp arbetet.» (Ganska bra)
- Kursen innebar ett nytt sätt att arbeta för de olika studios, handledningen var välbehövlig för att arbeta framåt i en ny typ av process. Vilket vi fick mycket av i UFO studion, det svåra är att ta in ett nytt sätt att tänka i kandidatarbetet, kanske ska detta ske i en tidigare kurs» (Ganska bra)
- Det var lite häftigt att kunna skapa projektet helt själv, diktera inlämningskrav osv. » (Mycket bra)

3. Lärandemål 3

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- söka, inhämta och värdera programhandlingar, tillgänglig litteratur och annan bakgrundsinformation. Hur väl uppfylldes detta mål?

31 svarande

Mycket dåligt»2 7%
Ganska dåligt»4 14%
Ganska bra»15 55%
Mycket bra»6 22%
Vet ej»4

Genomsnitt: 2.92

- Jag har endast använt mig av litteratur om limträ då jag arbetade med det materialet men det var på eget bevåg och inget som uppmanades av kursen. » (Mycket dåligt)
- Den information vi fick på pingpong gällande fakta kring västlänken osv var bra men samtidigt så var kursen helt enkelt för okonkret och totalt utan krav på att följa ens de grundläggande delarna av litteraturen. Exempelvis att studenter uppmuntrades att plocka bort spårvagnsspår om de var "i vägen" för deras projekt vilket gör bakgrundsfakta och programhandlingar ganska så värdelösa i sammanhanget.» (Ganska dåligt)
- Det fanns väldigt mycket litteratur, lite väl mycket till och med. Det hade varit bra med en andra föreläsning / mer handledning med någon från Trafikverket lite längre in i kursen då man undrade mer om dimensionering i relation till sitt eget projekt.» (Ganska dåligt)
- Var inget vi gjorde i särskilt stor utsträckning» (Ganska bra)
- självständiga och inom gruppen mycket olika projekt visar på detta tycker jag» (Mycket bra)

4. Lärandemål 4

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- integrera och utveckla kunskap inom uppgiftens problemställningar. Hur väl uppfylldes detta mål?

30 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»13 52%
Mycket bra»9 36%
Vet ej»5

Genomsnitt: 3.2

- Vilka problemställningar? Vanligen brukar det ju finnas något slags krav att man ska uppfylla krav på tillgänglighet, en detaljplan för platsen och utveckla något som är anpassat till platsen och staden. Det fanns inga som helst krav på detta i denna kurs.» (Mycket dåligt)
- mycket utrymme för undersökning som efterlängtats » (Mycket bra)
- Alla "flow models" över platsen har gjort att jag lärt känna den och dess förutsättningar som min egen bakficka. Detta fortsatte med modeller över mezzaninplan och plattformarna också.» (Mycket bra)
- Förstår ej lärandemålet.» (Vet ej)

5. Lärandemål 5

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- redovisa kandidatarbetets resultat och hur dessa överensstämmer med arbetets mål i ritningar och illustrationer, i modeller, i skriftlig samt i muntlig form vid kritiktillfällen. Hur väl uppfylldes detta mål?

31 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»14 50%
Mycket bra»11 39%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.25

- De ritningar som producerades var överlag bra och jag kan se en tydlig utveckling hos mig och mina klasskamrater i det avseendet. Dock fanns det knappt några krav på inlämning av ritningar och vissa lämnade bara in bilder och modellfotografier. Huruvida detta stämde överens med "arbetets mål" har jag ingen aning om då det inte direkt fanns några konkreta eller allmänna mål eller krav.» (Ganska dåligt)
- Hade önskat att handledarna vid sista handledningstillfället hade övat och handlett oss i hur vi skulle presentera i och med att det var ett nytt sätt för oss att presentera, t ex var det enligt våra handledare viktigt att använda portfolion aktivt under presentationen, vilket framgick ca 5 minuter innan presentation. » (Ganska bra)
- med hjälp av portföljens redovisande och tyngd i presentationen lades fokus ej endast på resultat utan lika mycket på process, designverktyg och lärdomar som enligt mig ger djupare diskussioner vid kritiktillfället, efterlängtat!» (Ganska bra)
- Jag hann inte presentera allt exakt som jag ville men jag hade ju allt material (flera modeller, ritningar och illustrationer), en del hann inte arbetas igenom helt dock.» (Ganska bra)
- Jättebra att vi (äntligen) fick lära oss datorprogram, har lärt mig massor med bra tips och trix och ett helt nytt program!!» (Mycket bra)
- Tydlig handledning i vad man ska visa för att framhäva projektets styrkor. Bra sätt att tänka på redovisning och presentation som jag tar vidare och de bästa råden jag fått under mina tre år» (Mycket bra)

6. Lärandemål 6

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- kritiskt granska, värdera och konstruktivt ifrågasätta ett annat kandidatarbete avseende frågeställning, genomförande och resultat. Hur väl uppfylldes detta mål?

30 svarande

Mycket dåligt»7 26%
Ganska dåligt»11 42%
Ganska bra»7 26%
Mycket bra»1 3%
Vet ej»4

Genomsnitt: 2.07

- Vi gav ju inte elevkritik vilket är helt okej. Jag är starkt kritisk till hur låg nivån var på många projekt där det ofta verkade räcka (och dessutom lovordas) när personer hade skapat en slags "konstinstallation" över ett rulltrappspaket som ledde ner till en underjordisk våning som på förhand var ritad av ett etablerat arkitektkontor. Många projekt hade inte en tanke på tillgänglighet eller det praktiska utan hade bara ett koncept som skulle ta till sin spets.» (Mycket dåligt)
- Det fanns inget utrymme för studentkritik. Studenterna fick ingen chans att säga något på slutkritiken.» (Mycket dåligt)
- Ingen studentkritik gavs.» (Mycket dåligt)
- Vi var ej kritiker på någon annans arebte.» (Mycket dåligt)
- Ingen elevkritik. » (Mycket dåligt)
- Vi fick ingen chans att kritisera varandra på avsatt kritiktillfälle» (Ganska dåligt)
- Vid kritiken genomfördes ingen elevkritik, man förväntades istället vara med om kommentera projekten samtidigt som lärarkritikerna, men de gav inte tillfälle till detta. Inte heller under mittkritiken gavs något tillfälle för elevkritik.» (Ganska dåligt)
- Detta var väldigt svårt då de olika stuidorna hade haft helt olika förhållningssätt till uppgiften.» (Ganska dåligt)
- Tycker det lades alldeles för lite tid på elevkritik under kritiken.» (Ganska dåligt)
- Hela upphängningen kunde varit betydligt mer strukturerad! Denna punkt hade kunnat uppfyllas bättre om vi fått ett projekt tilldelat att läsa in oss på.» (Ganska dåligt)
- detta skedde fortlöpande arbetets gång i våran studio däremot ej lika utförligt under kritiken, pga tidsbrist antar jag. » (Ganska bra)
- Det känns som att jag skulle kunna göra det utan problem, men vi fick aldrig riktigt chansen att testa.» (Ganska bra)

7. Är målen rimliga i förhållande till kandidatarbetets omfång och poängantal?

31 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»3 11%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»18 69%
För stort omfång i förhållande till poäng»5 19%
Vet ej»5

Genomsnitt: 2.07

- Väldigt låga krav. Tycker inte att det är okej att som kandidatarbete lämna in ett projekt som är så konceptuellt och icke genomarbetat ofta utan tanke på konstruktion, plats i staden, tillgänglighet och så litet att det ibland bara var en "entré" till en våning som du inte har arbetat med.» (För litet omfång i förhållande till poäng)
- På tok för stor uppgift, oklart hur man fick begränsa uppgiften» (För litet omfång i förhållande till poäng)
- I mitt fall hade jag behövt mer tid, men det kan delvis bero på kommunikationsmissen i början när Mark trodde att vi hade fått ett PM som vi inte hade.» (För litet omfång i förhållande till poäng)
- det hände något konstigt med tiden och kursen efter påsklovet det var då allt gick lite för fort sluta vara lika strukturerat som innan tycker jag. » (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- va lite svårt att begränsa sig, men bara man gjorde det så va det lagom. » (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Kändes välplanerat, speciellt med mittkritik innan påsklovet så man kunde vara ledig. Har inte varit sådär överstressad som man ibland blir i vissa kursen, förutom sista veckorna. » (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Detta beror mest på programmets komplexitet.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Om målen är sådana känns det som att kandidaten mer bör handla om att samla ihop och använda de kunskaper man redan har. Denna kurs handlade istället om att lära sig och tillämpa ett helt nytt arbetssätt.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Målen diskuteras inte, och ger inte så mycket. Har därför valt att inte kommentera eller betygsätta dem, för om man har nått upp till dem så är det inte givet att det har med kursen per say att göra.» (Vet ej)
- Målen är för otydliga för att man ska kunna svara på frågan» (Vet ej)


Undervisning och administration av kandidatarbetet

8. Omdöme om kandidatarbetets tema och uppgift

Tycker du att tema, uppgift och plats har varit angeläget och intressant att arbeta med?

31 svarande

Dåligt val av tema»5 16%
Mindre bra val av tema»4 12%
Neutral»5 16%
Bra val av tema»7 22%
Mycket bra val av tema»10 32%

Genomsnitt: 3.41

- Väldigt lite svängrum och små möjligheter att skapa något.» (Dåligt val av tema)
- Alldeles för stort projekt för 15 poäng. I stort sett omöjligt att rita igenom projektet. Resultatet blev projekt som till stor del bestod av fräcka bilder och ritningar snarare än intressant arkitektur. För mycket fokus på infrastrukturella och tekniska frågor som ej går att bortse från vid sådant program» (Dåligt val av tema)
- För stor och komplex uppgift i relation till osäker vägledning i hur man ska förhålla sig till de tekniska specifikationerna. Mycket dubbla budskap.» (Dåligt val av tema)
- Alldeles för stort tema, uppgiften är så gigantisk, svår att sätta sig in i och ritningnarna blev gigantiska och i en ganska odetaljerad skala. Det känns som att det från någon på institutionen finns ett rent personligt drivande intresse att hela tiden få in infrastruktur i våra uppgifter?» (Dåligt val av tema)
- Jättetråkigt och riktigt dåligt att temtiken ännu en gång styrs mot ett infrastrukturellt stadsplaneringsprojekt - som vi gjorde, sesnat i höstas. Vi går på Chalmers, inte BTH - urban campus Göteborg. Tröttsamt att stadsplanering är det ända vi lär oss när nivån på arkituren i det lilla är det som behöver diskuteras - och där de allra flesta av osss kommer att arbeta.» (Dåligt val av tema)
- gigantiskt projekt.» (Mindre bra val av tema)
- Intressant val men alldeles för stort omfång. Svårigheten fanns i att begränsa sitt projekt och det är enklare sagt än gjort. Tydligare ramar uppskattas.» (Mindre bra val av tema)
- alldeles för stort tema.» (Mindre bra val av tema)
- Jag tycker det är skandal att Chalmers är den enda arkitektskola där man inte själv får välja sitt kandidatarbete, vad väntar ni på? » (Neutral)
- Kunde uppmuntrats ytterligare att välja sin egen profil i arbetet med projektet.» (Bra val av tema)
- Vid presentationen av de olika ritsalarna framgick arbetssätten, som varierade kraftigt i olika salar, inte så tydligt som man önskat.» (Bra val av tema)
- Temat var intressant och gav möjlighet till olika förhållningssätt, men kändes också väldigt komplext.» (Bra val av tema)
- Tycker temat var superintressant och mycket relevant.» (Mycket bra val av tema)
- Det var ett roligt och väldigt aktuellt tema som kändes rimligt för oss att göra. Det är kul när det är något verkligt projekt, inte bara ett helt påhittat.» (Mycket bra val av tema)
- Gav utrymme att själv kunna välja station och därmed inrikta projektet, och denna uppgift gjorde att alla projekt var väldigt varierande och gav en kivande kritik. Också roligt när det är ett aktuellt projekt vi jobbar med.» (Mycket bra val av tema)
- Kul att arbete med Västlänken eftersom det är en väldigt aktuell fråga som många även utanför skolan har synpunkter på.» (Mycket bra val av tema)
- Jättebra! Gav en del valfrihet i uppgiftens utformning och möjlighet att välja skala på projektet, mer stadsmässigt eller detalj » (Mycket bra val av tema)

9. Till hur stor hjälp har kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»5 16%
Ganska liten»19 61%
Ganska stor»6 19%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 2.09

- inget material har delats ut» (Mycket liten)
- Det har inte funnits något kursmaterial?» (Mycket liten)
- Hade kunnat vara bra men det blev snabbt uppenbart att ingen brydde sig om du löst den omgivande trafiksituationen eller liknande när det var helt okej att plocka bort hela spårvagnsspår (vilket är totalt orimligt i verkligheten) utan en enda negativ kommentar. » (Ganska liten)
- för mycket information» (Ganska liten)
- Vilket kursmaterial?» (Ganska liten)
- Data material och cad underlag har varit viktigt.» (Ganska stor)
- Viktigt att ha mycket underlag från Trafikverkets sida. Bra jobbat Johny» (Ganska stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

31 svarande

Mycket dåligt»12 38%
Ganska dåligt»12 38%
Ganska bra»7 22%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 1.83

- Dålig kommunikation mellan lärare, handledare etc. Skall inte behöva ta en vecka att få svar ifrån kursledare. Alldeles för många ändringar i sista stund där info inte kommit ut till elever.» (Mycket dåligt)
- Bristande information, inför alla kritiker, viss utlovad information (slutkritiken) skickades inte ens ut utan skedde ryktesvägen» (Mycket dåligt)
- Tycker inte man kan skylla allt på teknik, administrationen var dålig. Kursledaren hade kontorstid en gång i veckan, och då var han inte där! När vi hade workshops i CAD-labbet kom en annan kurs in och hade det bokat. KursPM fanns bara på engelska och var ganska svårtydd och innehåll för mycket information allt ordnat i samma grad av viktighet. Bygg upp kursPM med hirarkier! Kritken och hängningen var hemskt dåligt planerad.» (Mycket dåligt)
- Information kom ofta väldigt sent, ibland inte alls. Till slutkritiken skulle vi få ut ett PM om hur den skulle gå till, detta kom aldrig utan vi fick istället information från elever som pratat med Jonas. Att skicka ut ett mail till alla med information borde inte vara så svårt. Till studieresan kom informationen också väldigt sent, att dagen innan få veta hur resan kommer att se ut är inte ok, den informationen borde ha skickats ut tidigare. På mittkritiken skulle det finnas anvisningar på skärmarna var man skulle hänga, när denna information inte kommit upp kvällen innan kritiken bestämde jag och några elever till var respektive grupp skulle hänga. Trots att kursen är på svenska och trots att vi bad om att få ett kursPM på svenska så dök det aldrig upp. Varför inte göra kursPMet på svenska från början?» (Mycket dåligt)
- Väldigt dålig information och ofta med kort varsel. Ex om 2 dagar skall du vara i work-shop grupp nr.x som slutar kl.18.45= (fungerar inte när man har barn)Vi blev lovade kursmål på svenska vilket vi aldrig fick. Kursen skulle vara på svenska men det enda som hållts på svenska har varit Jonas lektioner på måndagar.Allt skriftligt material har delats ut på engelska. Jag har inget emot engelska men säg inte att kursen är på svenska när den inte är det.» (Mycket dåligt)
- Det var inte sällan Jonas meddelade schema osv ca en timma innan det skulle inträffa. » (Mycket dåligt)
- KursPM kom aldig ut på svenska fast det efterfrågades och kursens huvudspråk är svenska. Besked om schemaändringar gavs muntligt till få studenter med förhoppningen om att detta skulle spridas till alla. Så var oftast inte fallet. Stor oklarhet rådde om kraven på vad man skulle åstadkomma i de olika ritsalarna. Inlämningskraven kom sista veckan före inlämning. Vi borde fått dem första dagen. Svårt att förstå upplägget av kursen. » (Mycket dåligt)
- Kaos. Jag har älskat kursen och egentligen är den kanske inte till innehållet övermäktig, men all osäkerhet om vad och när vi ska prestera saker har lett till en enorm stress. Det känns som om våra lärare och kursansvariga inte har förmågan eller kunskaperna om vad det är som orsakar stress. Det är inte bara arbetsbördan, utan mycket mer handlar det om osäkerhet och plötsliga förändringar. Hela tiden har det i korridorerna diskuterats vad vi skall lämna in egentligen och när, vad som är viktigt och fokus. Ingen har riktigt vetat. Det har inneburit en stress som aldrig tidigare under utbildningen.» (Mycket dåligt)
- Det var som det brukar på Chalmers, fast lite sämre. Jag gillar Jonas, men han har inte skött kursen bra. Det har varit sena/otydliga besked. Jag tror inte man kan sköta en kurs om man bara är här 2ggr i veckan.» (Mycket dåligt)
- Största besvikelsen: Upphängningen. Som treor ska vi ha rätt til ljusgården. Minus borde. Ligger med all säkerhet på dålig framförhållning hos kursledning men lika mycket på övriga lärare på chalmers som då har ett ansvar att meddela vidare hur det ligger till. En skam att 2:orna fick ställa ut längre om i större omfattning än oss treor. De projekt som ställdes ut längre (bestämdes samma dag - och det hade varit bra med en framförhållning iaf kring att projekt skulle väljas ut och ställas ut) var tvugna att tas ner redan nästa morgon - annars skulle det slängas. Sällan känt oss så bortprioriterade, hunsade och respektlöst hanterade som studenter. » (Mycket dåligt)
- Min ritsal fick inte veta hur vi skulle jobba förrän precis innan påsklovet. » (Mycket dåligt)
- Alltid i sista minuten » (Ganska dåligt)
- Vi fick studions pm efter en månad. » (Ganska dåligt)
- Mycket information i sista minuten och inställda föreläsningar.» (Ganska dåligt)
- Mycket tätt inpå, och om man inte går och tittar sin mail stup i kvarten så missar man mycket.» (Ganska dåligt)
- Det var många besked som kändes som att de fattades på impuls. Exempelvis att några projekt skulle hängas ut lite längre kändes som något som bestämdes samma minut som det gjordes. Eleverna visste in om detta sedan tidigare. Det är även inte okej att sätta upp en lista med de som klarat / inte klarat kursen för alla på skolan att se. Detta ska vara sekretesslagda handlingar som ska mejas ut enskild till varje elev.» (Ganska dåligt)
- Många besked kom lite sent och som sagt, i Studio IBA fanns en stor kommunikationsmiss som gjorde att vi inte fattade vad vi höll på med förrän vi fick PMet, två veckor för sent. Det var tråkigt men sånt som händer.» (Ganska dåligt)
- Lite oklart med schema, gruppindelningar, krav på vad vi ska lämna in, om det var obligatoriskt eller ej, salar vi skulle vara i mm.» (Ganska dåligt)
- Rätt så luddigt, elevhandledare fungerade ofta som kommunikationskanaler.» (Ganska dåligt)
- vi fick information direkt via pim eller vad det heter vilket va bra men ibland kom ändringarna lite snabbt inpå som inställd handledning samma dag. Det är olyckligt för förtroende och stämning i gruppen.» (Ganska bra)
- Viss information från administrationens sida nådde oss studenter ganska dåligt (veckomöten, föreläsningar osv.)» (Ganska bra)
- Lite dåligt med information ibland, utlovade informationer som aldrig kom ut i tid... Men i det stora hela kändes kursen välstrukturerad och bra!» (Ganska bra)
- Har gjort kandidatarbetet förut utan att avlusta kursen (2011) Klart mer organiseart denna gången.» (Ganska bra)


Föreläsningar

11. Vilken är din uppfattning om föreläsningarna under kandidatarbetsprojektet?

31 svarande

Mycket dåliga»2 6%
Dåliga»8 25%
Godkända»10 32%
Bra»9 29%
Mycket bra»2 6%

Genomsnitt: 3.03

- Obefintliga oftast och när de väl fanns så kändes det som slöseri med tid. Första veckan var bra med mycket information.» (Mycket dåliga)
- Måste tyvärr säga att det har varit dem sämsta föreläsningarna hittills. Det som sagts har varit självklarheter och samma saker har upprepats om och om igen. Mycket oinspirerande.» (Mycket dåliga)
- För kort varsel på när de skulle vara.» (Dåliga)
- Geotekniken var bra. Föreläsningarna av kursledaren tyckte jag inte gav särskilt mycket, så de för mig representerar en arkitekturkultur som jag inte står för. En kultur som handlar om form, innovation och koncept. Det är en kultur som sprids i bildflöden och lätta tolkningar av svåra problem. I motsats till en arkitekturkultur som handlar om människor, kompromiss och samhällsbyggnad. » (Dåliga)
- Det var i princip inga föreläsningar, de som var var av varierande kvalitet och många kändes irrelevanta. » (Dåliga)
- Kändes som att de var anpassade efter föreläsarens ritsal och deras sätt att arbeta.» (Dåliga)
- Rätt bra föreläsningar. Kul med personer från andra länder som pratade om sina arbeten och sin syn.» (Godkända)
- Varierande kvalité. Jonas föreläsningar var intressant inspiration » (Godkända)
- Intressant med föreläsning om att bygga tunnlar i lera/berg.» (Godkända)
- Det har ju bara varit 3(?) stycken.» (Godkända)
- synd att de inte var tidigare i kursen. » (Godkända)
- Annan tematik, andra myycket mer givande föreläsningar.» (Godkända)
- Dumt att ha dem shemalagda sent på fredagar. » (Godkända)
- Föreläsningarna var intressanta, men ganska få och ibland placerade i konstiga tider (t.ex. efter mittkritiken/kritiken)» (Bra)
- Det var inte så många föreläsningar men de var bra. Dock var det tråkigt att alla studios hade så dåliga tider för sina föreläsningar, precis innan inlämning osv, jag hann inte gå på alla.» (Bra)
- Givande och intressanta, kunde dock ha haft bättre planering av vilken tid som föreläsningarna låg, de två sista (fredagen sista skoldagen av projekttiden och måndagen vid kritiken). Om föreläsaren ställer in föreläsningen på grund av att han vill ha mer handledning med sin studio kan man inte förvänta sig att hela klassen kan anpassa sig och lyssna på hans föreläsning när det plötsligt passar honom.» (Bra)
- Många intressanta föreläsningar från internationella arkitekter. Även Jonas veckoföreläsningar var inspirerande och genomtänkta.» (Bra)
- Skönt med så få och väldigt bra föreläsningar istället för de halvdana och utspridda som många kurser har där man inte missar någonting om man missar en föreläsning.» (Mycket bra)


Handledning

12. Hur väl har handledningen fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»5 16%
Dåligt»5 16%
Godkänt»10 32%
Bra»7 22%
Mycket bra»4 12%

Genomsnitt: 3

- Studenthandledarna skall ha ett stort tack som dragit större laster än huvudhandledarna i de flesta ritsalarna. Huvudhandledarna har varit stora skämt. Oförståeligt kritiska till allting och orättvisa med behandling av studenter. Väldigt opedagogiska och med orubbliga åsikter om vad som är rätt eller fel. Väldigt liten förståelse för tid och arbetsmöjligheter och kravställande på helt orimliga punkter. Antalet elever som hoppat av kursen bör vara ett tecken för den orimliga börda som lagts på oss. Mest kritik får studio Lassas handledare. Arrogans och oseriöshet har speglat deras stil av ledarskap. Ständigt upptagna på annat håll och relativt lite till hjälp när man bett om den. Istället har deras egna ideér fått komma till tals och personer har brutit ihop efter deras handledningen. I deras frånvaro har HELA studion talat illa om dem och deras handledning. Exempel: under kritiken satt Theo och skrattade åt flera presentationer och betedde sig som ett barn. Bjöd lyssnare på bananchips när studenter presenterade?? Bjöd den som presenterade på bananchips och betedde sig som en stökig tonåring?! SERIÖST!? Sämre val av handledare får man leta efter. Pedagogik var verkligen inte deras grej. » (Mycket dåligt)
- Assistenten Pedram har varit guld värd, alltid funnits där för oss i ritsalen och verkligen handlett oss för att hjälpa oss att nå fram till det resultat vi velat nå. Han har haft möjlighet att hjälpa oss med programvara men också med projektet. Han har ofta stannat kvar flera timmar mer än vad han egentligen var schemalagd för, allt för vårt bästa. Jag hoppas att han får betalt för detta och att han kommer att vara handledare igen. Han har vägt upp för Lassa handledare. Theo var OK, men verkade ofta nonchalant och ointresserad. Hans handledning gav inte så mycket i och med att han inte visste något om våra projekt och bara försökte styra det "i någon riktning" och kanske inte hjälpa oss framåt. Theo var dock ingenting emot Dora. Dora kom in och handledde på ett otroligt nonchalant och framför allt arrogant sätt, hon lyssnade inte, berättade för studenterna hur dåliga vi var, hånskrattade åt projekt och avbröt studenterna mitt i meningar. Hon fick vissa studenter att börja gråta och det känns inte okej, framför allt eftersom hon "gled in" först efter mittkritiken och började styra och ställa. Hon mjuknade under sista tillfället och kritiken men ändå, vilken fruktansvärd handledare.» (Mycket dåligt)
- Jag kom inte riktigt överens med mina handledare. Inte på ett personligt plan utan i förhållningssätt till uppgften och arkitektur i allmänhet. Jag hade Magma och de höll en väldigt smal linje inom ett visst tema. De handledde också på ett sätt som vi inte varit med om tidigare och som inte riktigt passar för ett kandidatarbete jag kände att jag var helt och hållet tvungen att släppa taget om mig själv för att kunna anamma deras input. Eftersom att det är just ett kandidatarbete vill man ju gärna stå för slutprodukten iom ansökningar, intervjuer osv. Jag måste själv kunna förklara varför jag gjort som jag gjort och valt inriktning osv. Jag kände att Magma ogillade allt jag visade fram och jag ogillade alla deras konkreta ideer om vad jag skulle göra istället. Många i min studio hoppade av eller mådde väldigt dåligt, jag valde att jobba på egen hand, gå på handledningarna men ignorera den. På så sätt kunde jag i alla fall få ihop ett projekt. Men det var overkligt svårt och stressande och jag var oerhört osäker på om det skulle gå vägen.» (Mycket dåligt)
- » (Mycket dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Jag var i Lassa studio, den bästa Handledaren var eleven Pedram, De från Lassa kom utan engagemang » (Dåligt)
- Jag var i studio EFFECT och måste tyvärr svara att handledningen fungerat dåligt. Lukas Nordström har varit guld värd och har varit en av de bästa handledare jag haft, men Stefano och Lena har inte hjälpt mig över huvudtaget. Lena har jag bara pratat med en gång, och Stefano kanske två. De dök heller inte upp på kritiken, vilket jag trodde att de skulle göra.» (Dåligt)
- Främst bockar jag i dåligt för att jag anser att elevhandledarna inte varit så deltagande. Jag satt i IBAstudion och vi hade endast 10 minuter handledning per vecka vilket inte känns lika som de övriga studiosarna, och med tanke på att vi arbetade med nya program skulle mer handledning varit mycket välkommet. Inte heller helt optimalt att ha tre stycken då den mest kändes som att man bara berättade om sitt projekt till olika personer och aldrig riktigt fick feedback och hjälp att utveckla projektet. Annars var det lite svårt att förstå handledaren (Mark Hemel) och hans process, men detta tror jag beror på att arbetssättet var så annorlunda mot allt vi tidigare gjort och att det var första gången vi tar det på engelska. Men kunde ha blivit bättre om handledarna får början varit mer tydliga med hur (processen) man skulle arbeta i de olika studiosarna, och dela ut allt material till oss elever angåande processen vilket missades totalt i vår studio IBA.» (Dåligt)
- Dålig kommunikation och snarare gjort att man har drivits bakåt istället för framåt. » (Dåligt)
- Den mest hjälpsamma och värdefulla var trots allt hjälphandledaren/masterstudenten som var mer insatt och engagerad och kom med mer konkret hjälp än de riktiga handledarna.» (Godkänt)
- Jag skriver godkänt här, men detta är endast för att Lukas(effect) bar hela lasset och kompenserade för den totalt katastrofala handledningen från resten av handledarna. Att knappt vara närvarande under hela projektet och gör att det är omöjligt att handleda eftersom man måste vara närvarande för att kunna handleda.» (Godkänt)
- Under de ca fyra veckor vi utvecklade våra projekt i min ritsal fick vi ingen handledning från våra utländska handledare. De var däremot på plats sista och näst sista dagen innan inlämning, men då var det för sent att ändra på det de hade synpunkter på. Dora var oftast på dåligt humör och verkade inte så intresserad av våra projekt. Handledningen med Pedram var jättebra.» (Godkänt)
- Elevhandledarna har varit väldigt bra men många influgna lärare har känts lite arroganta och försökt att styra elevens egna arbete i deras egen riktning. » (Godkänt)
- IBA studion fick tre masterelever som höll på med sitt exjobb samtidigt som dom skulle handleda oss. 10 h i veckan va det va? dom va knappt där nåt. Nästa gång kan man ju anställa någon som har tid och vara där.» (Godkänt)
- Studenthandledare ftw!» (Godkänt)
- Hade inte fungerat utan masterstudentera. Hade velat träffa MAGMA mer.» (Bra)
- Studio-EFFEKT, Lukas Nordström har varit fantastisk som handledare. Driven, engagerad och positiv.» (Bra)
- de handledningar som jag har haft har varit mycket bra, däremot har de uteblivit lite i slutet (ostrukturerat) efter påsk då jag verkligen hade behövt handledning. Elevhandledarna Ellen och Jens var grymma!» (Bra)
- Mark kan vara lite otydlig ibland men han gav väldigt bra handledning och var snäll och uppmuntrande. Det övriga handledarna var väldigt bra men tyvärr där lite för sällan enligt mig.» (Bra)
- Bra. Det var lite krångel med ett studio-PM som vi fick sent, så i början trevade vi lite i mörkret. Men det har varit lärorikt och spännande att testa på ett så annorlunda arbetssätt! Känns som att vi blir satsade på när det bjuds in långväga ifrån! Bra idé med elever som handledare också, dock var det inte optimalt med tre stycken som vi hade. Vissa handledningar blev endast 10 min, och eftersom man fick förklara om projektet nästan varje gång försvann mycket tid. Jag hade föredragit som andra studios hade - en elevhandledare som kunde vara där längre, hjälpa till med datorfrågor och annat. » (Bra)
- Lukas Nordström har varit mycket bra och praktiskt taget drivit studio effect framåt.» (Mycket bra)
- Jag var själv med i Studio Magma och var väldigt nöjd med våra handledare, som kunde ge bra och konstruktiv feedback under kursen och stödja designprocessens utveckling. De var dessutom väldigt trevliga och erbjöd till och med en möjlighet att besöka deras kontor i Berlin. Väldigt bra att få några utanför Chalmers som handledare och få se ett annat sätt att arbeta med gestaltning och arkitektur.» (Mycket bra)
- Den internationella handledningen har vart ibland hård mot vissa elever men trots det uppriktig och bra. Handledningen från före detta studenter har vart mycket bra. Pedram Seddighzadeh som var handledare i min studio gav mycket god handledning och var väldigt engagerad.» (Mycket bra)
- Mastershandledare, ett vinnande koncept! Jens & Ellen var fantastiska! » (Mycket bra)


Kritik

13. Hur väl har kritiken fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»5 16%
Dåligt»3 9%
Godkänt»11 35%
Bra»8 25%
Mycket bra»4 12%

Genomsnitt: 3.09

- Trist att kritikerna inte var medvetna om att svenska var kursens huvudspråk. efter att ha frågat 3 gånger sa samtliga fyra kritiker att jag skulle presentera på engelska trotts att jag förberett på svenska. Mycket märklig situation att ställas inför precis innan presentationen, det är ju inte läge att ta en diskussion då... Mig veterligen är det inte tillåtet att göra så och väldigt underligt att Lena Hopsch var en av kritikerna och borde varit väl medveten om vad som gällde. Presentation gick ju där efter och jag är väldigt besviken över att inte fått presentera på planerat vis. » (Mycket dåligt)
- Väldigt subjektiva bedömningar där olika kritiker uppenbarligen hade väldigt förutbestämda tankar om vad de ville se och var väldigt oflexibla. Kunde också se väldigt tydligt hur de handledare som satt med när deras ritsalselever gick väldigt mycket i försvarsställning när de helt externa kritikerna sa något negativt om projekten, det var som om de tog det personligt och många var klart mycket hårdare mot elever från andra ritsalar än sina egna. Kändes oprofessionellt och som om mycket handlade om prestige. Ytterligare en sak var att vissa personer som fick väldigt negativ kritik av externa kritikern och kritiker från andra ritsalar sedan blev valda som "topp 3" i ritsalen vilket igen känns väldigt subjektivt.» (Mycket dåligt)
- Jag satt i studio EFFECT. Jag hade KTH-Jonas som kritiker. Kritikerna gjorde ett bra jobb. Därmot var kritiken dåligt planerad, dåligt lokaliserad och dåligt exponerad.» (Mycket dåligt)
- Kritiken var ett fruktansvärt stressmoment eftersom att det fanns så mycket osäkerhet om man skulle bli godkänd eller inte. Många blev heller inte godkända och det känns inte som om skolan förstår vilken enorm grej det är för den enskilda. Jag känner själv att ro i land detta examensarbete utan handledning och att hela tiden få höra från handledarna att det är skit är det svåraste jag gjort, jag förstår att många inte orkade göra samma ansträngning.» (Mycket dåligt)
- Kritiker som äter chips under redovisningar, får elever att gråta, säger att vissa elever skall fundera över sin framtid under kritiken osv.» (Mycket dåligt)
- Catarina som var min kritiker, var inte alla insatt. Då hon varken visste vad avenyn, korsvägen eller Götaplatsen var gicl min kritik ut på att visa Göteborg på min karta. Jag blev avbruten flertalet gånger och hann faktiskt inte klart med min redovisning vilket ledde till att jag fick komplitera saker jag faktiskt hade både på planschen och portfolion. När jag sa det till Jonas sa han att jag fick lämna in som alla andra» (Dåligt)
- Anledningen till att kritiken gick dåligt är inte handledarna, utan upplägget. Att bara ha en halvtimma/elev och kritiker som inte läst in sig på projekten känns inte ok när vi lagt ner så mycket tid och möda på projektet. Mycket av den kritik vi fick hade inte varit befogad om kritikerna läst in sig ordentligt på projekten, och lyssnat ordentligt på presentationen. Min kritiker, Catarina Canas, tyckte jag skötte sig bra efter omständigheterna, men jag är övertygad om att det hade blivit bättre om hon fått tid att läsa in sig på projektet. Elevkritiken ger ofta väldigt mycket och jag saknade den, både att ge kritik till och ta emot kritik från andra elever är väldigt lärorikt.» (Dåligt)
- Generellt bra kritik och bra kritiker, men själva utställningen kändes som något av ett skämt, att trycka in alla kandidatprojekt i det trånga utrymmet! Iallafall glad att vi tillslut inte behövde hänga upp på "tvättställningarna" utan fick skärmar, men ärligt talat, SKÄRPNING! Och jag är medveten om att Jonas fick reda på att han skulle hålla denna kurs väldigt sent så jag anklagar inte honom för detta, men den som sköter bokningen av lokalerna borde ta ansvar för att treorna i kandidaten får ställa ut på ett sätt som gör det rättvisa. Att ljusgården var så tom och oanvänd vid samma tid som vi pressas in i hallen, inte acceptabelt. När vi gick i ettan fick vi hänga upp vårt projekt vi gjorde i korridoren nere i källaren, det är okej, men inte när man gör kandidaten! Känns omotiverande att sitta och lägga ner så mycket tid på något när det ska visas upp på det viset.» (Dåligt)
- Väldigt olika respons beroende på vilken grupp man tillhörde men i det stora hela godkänt.» (Godkänt)
- Catarina Canas, som gästkritiker, samt lukas nordström som handled. kritiker. VAR BEFANN SIG RESTEN AV HANDLEDARNA FÖR EFFECT UNDER SLUTKRITIKEN????? Saknade elevkritiken, samt en bättre inläst kritiker, att endast gå på presentationen och inte ens läst igenom portfolion känns respektlöst för det arbete vi har lagt ner. » (Godkänt)
- Kort om tid som alltid. Tycker det var dåligt att kritikern inte hunnit läsa in sig på projekten innan.» (Godkänt)
- Catarina Canas Arvan från UFO Lassa studios Jag uppskattade kritiktillfället och tyckte att både Catarina och Arvan kom med skälig kritik. Däremot blev jag upprörd då mina egna handledare kommenterade mitt projekt med "vad var det jag sa"-kommentarer om ämnen vi enligt dem hade diskuterat, vilket vi inte hade gjort. Dessa kommentarer fick mig att ytterligare känna att de aldrig var särskilt intresserade av våra projekt. Pga dessa kommentarer blev helhetsintrycket av kritiken sämre. En vecka efter kritiken fick jag dock ett mail av Lassa med sammanfattning av kritiken samt kommentarer från de själva. Jag uppskattade detta väldigt och deras kommentarer var väldigt generösa och positiva, något som överraskade men gladde mig. » (Godkänt)
- Lassa» (Godkänt)
- Jag hade Mark som handledare. Mina kritiker var väldigt bra, förstod projektet bra osv. Dock tycker jag att valet av plats var väldigt dåligt, vid lunchtid blev det väldigt högljutt så det var svårt att höra vad folk sa.» (Godkänt)
- dålig organisation med upphängningen. » (Godkänt)
- I vår grupp var det lugnt och sakligt, men vi kunde höra kritiker med väldigt höga röster från grannkuberna. Jag förstår inte hur man kan vara arg/aggressiv när man kritiserar - på vilket sätt hjälper det studenten att bli bättre? Det enda som händer då är att kritkern får en egotripp och att studenten blir ledsen. Det är inte "hårt" eller "ärligt", det är bara usel pedagogik.» (Godkänt)
- Mark Hemel» (Godkänt)
- UFO Bra med föreläsningar. Repetitiva föreläsningar. Samma föreläsning hälls 6 gånger. Trött på samma föreläsning. Trött på repetition av repetitiva föreläsningar... zzz» (Godkänt)
- Dock oklart vad målen för att bli godkänd var och hur dessa relaterades till kritiken.» (Bra)
- Kritiken fungerade bra, men just i min grupp var kritikern (Catarina Canas) inte särskilt påläst om alla projektena, vilket ledde till vissa konstiga kommentarer under kritiken.» (Bra)
- Mark Hemel (IBA) Elevhandledare: Filip, Gustav och Markus» (Bra)
- Kul med internationella och Svenska kritiker. Det enda negativa är att vi hade så ont om plats. Känns som en sån här kurs kunde prioriterats lite högre när man valde vilka kurser som skall hängas vart. » (Bra)
- kritikergrupp 2. Arjan satt med från min studio. intressanta och relevanta diskussioner på kritiken. Synd att allt skulle tas ner så fort igen tycker jag, samtidigt som det verkade finnas plats på ljusgården också. Jag hade gärna haft mer tid att kolla in alla i klassens projekt mer noggrant. » (Mycket bra)
- Jonas Rundberg. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»3 9%
Ganska dåliga»6 19%
Ganska bra»14 45%
Mycket bra»8 25%
Har inte sökt hjälp»0

Genomsnitt: 2.87

- Pedram fanns som sagt alltid till för oss, men Lassa vände jag mig inte ens till. Vår ritsal hjälptes åt så gott det gick och det var bra och hjälpsam stämning.» (Ganska dåliga)
- Jonas var svår att få tag på. » (Ganska dåliga)
- Var lite svårt att få tag i Jonas.» (Ganska dåliga)
- Utan kursadministration på plats har saker fått vänta tills måndag - och ibland vad jag vet för vissa studenter - längre. Samtidigt tror jag det är en vanesak - och att ansvaret ligger lika mycket på studenten.» (Ganska dåliga)
- Tack vare pedram» (Ganska bra)
- Lukas Nordström ställde upp.» (Ganska bra)
- Jag mailade Jonas dagen innan kritiken om hur den skulle fungera men fick inget svar. Annars har veckomötena varit ett jättebra sätt att samla in frågor och funderingar om kursen» (Ganska bra)
- Men svårt med en examinator som är på skolan så få dagar i veckan.» (Ganska bra)
- Bra arbetsklimat i effect, Lukas var helt fantastisk som handledare och engagerade sig utöver det vanliga! Kunde fråga om allt och fick bra konkreta svar!» (Mycket bra)
- Karin Hedlund ställde verkligen upp.» (Mycket bra)
- Lukas Nordström har varit tillgänglig som gott som under hela kursen vilket jag uppskattat mycket.» (Mycket bra)
- de främst närvarande var elevhandledarna och de var väldigt hjälpsamma och duktiga på precis det som vi har behövt lära oss. Till exempel så har typ hela min ritsal lärt sig rhino och en del grasshopper under denna kursen tack vare dom. » (Mycket bra)
- Karin Hedlund var också handledare i vår studio och hon visade på ett extremt engagemang och hjälpte oss väldigt mycket. Samtidigt var de mail vi fick om vad vi skulle göra till nästa gång helt fullkomligt orealistiska och bidrog till stressnivån i studion.» (Mycket bra)
- Som sagt mycket hjälpsamma studenthandledare och även bra handledning från internationella handledare. » (Mycket bra)
- Studenthandledarna, vår utländske handledare hade vi ingen kontakt med, visste inte ens när han skulle komma. Jonas var också svår att få tag på men studenthandledarna vägde upp för det» (Mycket bra)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 35%
Mycket bra»18 58%
Har ej sökt samarbete»2 6%

Genomsnitt: 3.7

- Stämningen i ritsalarna är alltid god, har aldrig haft något probem där.» (Ganska bra)
- Som alltid en hjälpsam anda mellan studenterna. » (Ganska bra)
- I brist på elevhandledning har vi samarbetat mycket elever emellan i ritsalen.» (Ganska bra)
- Vi hade mycket bra ritsalskultur i studio EFFECT.» (Mycket bra)
- Vi har stöttat varandra väldigt mycket i vår ritsal (Effect) och utan de andra studenterna hade jag nog inte fått ett så bra projekt som jag nu fick.» (Mycket bra)
- Fantastiskt god stämning och hjälpsamhet inom ritsalen.» (Mycket bra)
- Som sagt, vi hjälpte varandra väldigt mycket och konkurrensen som ofta är närvarande var som bortblåst, antagligen för att vi arbetade med så väldigt olika projekt.» (Mycket bra)
- i vår ritsal tycker jag att det har fungerat väldigt bra, vi har hjälpt varandra tycker jag. » (Mycket bra)
- Vi har verkligen hjälpt varandra och stöttat varandra.» (Mycket bra)
- Vi har stöttat varandra och kommit med råd.» (Mycket bra)
- I vår studio arbetade vi med analysen i grupp till en början - väldigt bra!!» (Mycket bra)
- Mest individuellt arbete, men grupparbete som vi utförde i början av kursen fungerade bra.» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kandidatarbetet?

31 svarande

Mycket dåligt»4 12%
Dåligt»3 9%
Godkänt»11 35%
Bra»5 16%
Mycket bra»8 25%

Genomsnitt: 3.32

- Den mest begränsade och flummiga kurs jag läst. Ingenting var konkret och målen/kraven var otydliga. Väldigt lite spelrum i projektet. Jag hade gladeligen ritat ett resecentrum men då ska det ju finnas plats (fysiskt) och möjlighet att göra det. Nu fick vi kritik för att vi överhuvudtaget hade försökt göra något konkret och det var uppenbart att det var helt fel.» (Mycket dåligt)
- upplever inte att vi haft någon kurs. Information och föreläsningar har varit obefintlig, för sent och ointressant.» (Mycket dåligt)
- Dåligt organiserat. Många handledare som verkade tycka det var viktigare att styra och ställa (och skälla) än att lära ut. Detta gällde ffa. handledarna från Holland och Tyskland, som verkar ha någon sorts machokultur i baggaget. Det är ju positivt med influenser utifrån, men som det blev nu så var det dåligt. (Dessutom: hur hållbart är det att flyga hit och hem flera ggr i veckan?). » (Mycket dåligt)
- Jag har hört att många av de utländska handledarna har varit elaka, och även om det är positivt att ta in utlänska handledare för att få in nya tankesätt, är det negativt om det gör att man tar in en hårdare och mer hatisk utbildningskultur. Det verkar vara en grej som faktiskt är mycket positivt med svenska skolor (?).» (Godkänt)
- Om upplägget varit tydligare, vi fått bättre information etc hade det varit bra.» (Godkänt)
- Godkänt för ett roligt sätt men uppgiften var helt fel. På KTH får eleverna välja bland 10 kandidatarbeten utifrån preferenser, här måste alla göra samma. Extremt tråkigt.» (Godkänt)
- Generellt bra uppstyrt och organiserat, men det finns vissa punkter att jobba vidare på (schema, studiosarnas inriktning och arbetssätt, rätt timmar handledning och UPPHÄNGNINGEN)» (Godkänt)
- Lite väl stressigt och hetsigt på slutet. Och vem kom på att det var en bra ide att skriva ut en lista som alla kunde se med med resultaten!? Helt sjukt,nästa år kan ni skicka ett mail.» (Godkänt)
- Dålig framförhållning vad gäller information. Bra med mycket handleding och grymt grepp med studenthandledare. I stor utsträckning uvecklande kritiktillfällen. Snarare än olika studios (eller i och med) borde projekten (teman) vara olika. » (Godkänt)
- Att inte alla handledarna var närvarande på min kritik(effect) tog ner betyget ordentligt, idén med elevhandledare var fantastisk och har verkligen hjälpt mig i mitt kandidatarbete» (Bra)
- Oerhört stressigt» (Bra)
- Jag var som sagt väldigt nöjd med min studio (Magma) och handledare, men vet att det fanns vissa i andra studios som inte var lika nöjda med den handledningen de fick. Jag hade kanske velat ha mer inriktningsmöjligheter i form av olika typer av studios. Just nu var det väldigt mycket fokus på ett visst typ av formspråk och gestaltning, vilket kanske var lite meningen också (?), men det kanske hade varit bra med någon studio med mer fokus på det sociala/samhälleliga, stadsnivån, hållbarhetsaspekter etc., lite som under textkursen.» (Bra)
- den mest lärorika och inspirerande kursen som jag har gått på chalmers! jag har lärt mig väldigt mycket och fått tillbaka lusten för att läsa vidare inom arkitektur faktiskt. kursen har kännts mycket mer undersökande snarare än endast resultatdrivna som många andra kurser vi läst i 2an och 3an tycker jag. det enda som är synd är att vi inte började med detta arbetssättet tidigare i utbildningen.» (Mycket bra)
- Detta undersökande och konstnärliga arbetssätt är just precis det som jag saknat under alla år på CHalmers. Att ribban höjdes är också något väldigt uppskattat. Jag tror att man med mer kontroll över att de olika studiosarna fungerar och inte skiljs åt för mycket i tex inlämningskrav samt en sammanhållen tidsplan där alla inlämningskrav är någorlunda tydligt formulerade, t ex portfolio med exemepl på omfattning och innehåll efterosm att det är något vi aldrig arbetat med tidigare och många inte visste att det var ett inlämningskrav.» (Mycket bra)
- En av de mest intressanta kurserna på utbildningen så här långt för mig! Jag känner att jag lärt mig väldigt mycket under den här kursen.» (Mycket bra)
- Med en del administrativa undantag» (Mycket bra)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det aktuella temat »
- Hjälphandledare i form av masterstudenter.»
- Kan tycka om idén med olika ritsalar med olika inriktningar som man får välja själv men då krävs det att projektet i sig är friare och med mycket mer svängrum samt att kritikerna är mer flexibla och lyhörda istället för att bara bedöma utifrån sin egen ritsals arbetssätt och egna tankar.»
- Friheten att bestämma själv vad man vill göra av uppgiften.»
- ELEVHANDLEDARNA och de olika arbetssätten, gav en extra vinkel och gjorde det roligt och motiverade.»
- Skillnader mellan olika studios. Projektets komplexa omfång. Fokus på Portfolion. »
- Blandade arbetssätt»
- Allt»
- Lukas Nordström som handledare. Ev uppgiften med Västlänken och studiebesöket till Köpenhamn. Workshops med portfolio-tips.»
- Assistenterna. Att man får välja studio och därmed inriktning själv. Att det är så få föreläsningar. Att man ska bygga modell genom hela processen - har varit superroligt och givande!»
- studenthandledarna, studios med olika utgångspunkt så man kan välja, men det bör också framgå mer tydligt att man kommer att presenteras för ett helt nytt arbetssätt som man förväntas att följa, vilket är lärorikt tycker jag, kontinuerlig handledningen är oerhört viktig när man ska göra det på detta sätt tycker jag, svårt om det uteblir en vecka då är det lätt att bli vilsen. jag uppfattade det som att en studio var mer fritt arbetssätt nämligen effect det kan också vara bra att det finns en sådan men det borde också framgå mer tydligt. »
- Intressant och givande att jobba mer fritt än vi gjort i tidigare projekt. Handledarna som precis gått ut mastern var väldigt bra! »
- Handledningstid»
- Internationella handledare.»
- Sammarbetet och kontakten med personer, lärare, handledare och kritiker som kommer utifrån. Ej endast Chalmersbaserade.»
- Det kreativa, undersökande arbetet med en dokumenterad process. Portfolion.»
- Upplägget med olika studios, det var spännande att ha internationella kontor som handledare. Jag tycker också att det var bra med studenthandledare, de var hjälpsamma och väldigt duktiga.»
- internationella handledare»
- inget i sin nuvarande form»
- Handledare utifrån! Elevhandledare! Även att ha ett aktuellt tema som känns reellt är roligt. »
- De olika studiosarna och att så möjlighet till utländska handledare och elevhandledare. »
- Att lägga pengarna på handledning och inte föreläsningar har vart jättebra. »
- Studios (med olika teman), studenthandlare, fortsatt fokus på att få in kvinnliga förebilder - ett gott försök i år som dessvärre föll ganska platt. »
- De olika arbetssätten ritsalarna arbetade med. Gör att det känns mer varierat»
- Den internationella handledningen som var givande. Om inte annat för att få en inblick i hur man arbetar utomlands. »
- Bra med olika ritsalsindelningar. »
- Studenthandledarna såklart! »

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer engagerade och insatta handledare och kritiker »
- kommunikationen…, handledare och kursansvarigas förmåga att besvara mail...»
- Bättre val av huvudhandledare. Striktare riktlinjer på vad som skall produceras och hur projekten skall begränsas. »
- Det mesta. Möjligheterna till att skapa något mer än bara ett koncept. Att ge studenterna svängrum till att göra en genomarbetad byggnad. Jag vet att det finns de som säger att vi visst hade kunnat gjort det om vi velat men det var väldigt uppenbart att detta inte var en kurs uppbyggd för de som ville göra något mer än en konstinstallation eller något strikt konceptuellt.»
- Framförhållning.!»
- INFORMATIONSBRISTEN, att angripa västlänken, gav ett väldigt stort och komplext projekt. kanske skulle minskat uppgiften till en station. Mer tid till kritiken och ge kritikerna mer tid till att läsa in sig på projekten, för ren respekt mot oss elever. Lena och Stefano som handledare bör tänkas om.»
- Lite mer föreläsningar. Bättre kritik- och utställningsituation. Mer inläsningstid (minst 20 min/projekt) till externkritikerna.»
- Mer poäng i förhållande till uppgift»
- IBA klarar inte uppgiften»
- Få ut information i tid. Ge kritiken mer utrymme, gör mindre kritikgrupper så att kritikerna kan läsa in varje projekt ordentligt och ge mer tid per projekt. Inför också elevkritik i någon form. På någon kurs har vi haft elevkritik helt utan att lärare närvarat, det kan vara ett bra alternativ om det är ont om arbetstimmar för lärarna. Efter att ha lagt ner så mycket tid på projekten hade det också varit kul om de fått hänga lite längre, nu känns det som att ni inte värderar vårt arbete när vi tvingas ta ner dem direkt. Att lämna ut resultaten på en lista som alla kan se kan vara känsligt om man blir underkänd, det är bättre att skicka ut varje elevs resultat till enbart den eleven.»
- Kursledning, föreläsningar och information. »
- Det finns kanske en vits att inte ha så många handledare per ritsal, det blir att man diskuterar olika saker och glömmer bort vad man pratat om, dessutom får man ingen relation till handledaren och får "börja om" varje gång man har handledning. Workshopsen var dåligt integrerade i projektet, främst den med Lena Hopsch. Jonas bör nog inte vara kursadmin, han hade väldigt dålig koll och struktur.»
- mockup workshopen tycker jag vilseledde lite alla studios var på helt olika stadier men alla förväntades (pushades) göra samma saker.»
- Utställningen bör vara på ljusgården och inte trängas undan i entrén. Kändes väldigt tråkigt att ettorna och tvåorna fick den bästa platsen och fick ställa ut sina projekt mycket längre än vad vi fick. Förstår inte varför skolan gör så. Tycker kandidatprojekten ska få hänga uppe några dagar så att studenterna hinner se varandras projekt och övriga på skolan och utanför också kan få se dem. Har pratat med studenter från andra klassar, både över och under oss, som inte heller förstår varför vår utställning blev undantryckt i entrén. Tydligare information på alla plan är önskvärd. »
- Projektets storlek. Oklarheten i uppgiftens omfång. Oklarheter i vad som är obligatoriskt, vad som krävs för att bli godkänd. »
- Uppgift, skala på uppgift och informationsflödet»
- Mer variation mellan studios, bättre kommunikation mellan administration och studenter.»
- Tydlighet. Chalmerslärare tror alltid att de är tydliga eftersom att de sagt en grej vid ett tillfälle eller för att detaljen står i en löpande text mitt i ett häfte på 10 sidor. Det är inte så svårt att formulera exakt ungefär vad vi skall uppnå för slutresultat inom en viss grad av variation och det skulle göra kursen hundra gånger mindre stressig. Att öka kontrollen på externa handledare.»
- Kommunikationen bör förbättras något, platsen för kritiken bör absolut ändras. Tycker även att Workshopen på NET inte var så givande.»
- kanske inte riktigt funkade med de olika arbetssätten, kanske ska vara mer gemensamma inlämningskrav. »
- kursansvarig ska jobba med kandidatkursen på heltid.»
- Lite bättre administration.»
- Upphängningen!»
- Låt eleverna själva välja kandidatprojekt! Alla har vi olika intressen och vill utvecklas åt olika håll. Sen att välja handledare som tex. Karin i Magma som lever i någon slags hets värld där man måste jobba till gränsen på utbrändning, såna som hon bidrar till denna värld som man mår dåligt av. Det är ett jävla jobb inte något som man ska gå hem å må dåligt över.»
- Studiebesöket till malmö och köpenhamn bör flyttas till ett tidigare skede i kursen. Det är svårt att applicera saker man lärt sig därifrån när den låg så sent.»
- Bättre kommunikation, och större utrymme att jobba som man vill. Lite mindre styrt. Tydligare vad det är för inlämningskrav!»
- Tydligare struktur och handledare med mer pedagogik än vad en del rotsaker verkar ha haft »

19. Övriga kommentarer

- Att inleda kursen med att säga att vi i det här projektet ska använda oss av de kunskaper vi redan har och utforma uppgiften/program själva var ju milt sagt en lögn. När man sen blir tiildelad sitt tredjehandsval av studio och tvingas in i ett helt nytt arbetssätt med en handledare oförmögen att diskutera och lyssna till alternativa tillvägagångsätt. Brokig process och inte alls det jag förväntade mig av den här kursen…,ush och fy vilka jobbiga sista veckor det har varit.»
- Upphängningen! Hur tänker man när man placerar treornas projekt i en trång korridor där inget projekt får synas. Istället så hänger förstaårs och andraårs elevers projekt i ljusgården??? Som om inte det var illa nog så fick projekten hänga uppe i EN dag????!!! Vi har jobbat hårt i ca 2 månader för att hänga uppe i EN dag?! Urval av projekt?! Vad är det för stil att välja ut projekt som skall hänga och visas upp? Vad är det för signaler som skickas ut till andra studenter?? En lista över godkända?? Det är också sjukt. Hur kan man hänga upp en lista över godkända, folk som behöver komplettera och icke godkända personer? Vilken tid lever ni i? Är det ens lagligt? Skall inte det mesta på Chalmers vara anonymt? Hur kul är det för stackarna som blivit icke godkända att behöva synas för alla i den listan??? Det här är kandidaten, den borde vara definitionen av kvalitet på utbildningen. Inte amatörmässighet! PINSAMT!!!»
- Jag kom in i kursen med väldigt mycket förhoppningar och har nog aldrig blivit så besviken på en kurs. »
- Lukas Nordström, ska ha en stor eloge för den handledning han har gett och det arbete han har lagt net av sin tid under den här kursen.»
- Det hade varit kul att få komma in och presentera sitt projekt i början av nästa års kurs. Det är alltid bra att ha ett hum om slutresultatet när man börjar och jobba mot ett mål. »
- ni bör kontrollera era studioledare hårdare. kursansvariga bör näravara mer i dessa samarbeten för att utvärdera dennas förmåga att undervisa. »
- Att ha handledare som flyger till sverige varje vecka för att handleda oss är inte miljömässigt hållbart. Chalmers påstår sig ha en miljöprofil och att "tvinga" handledarna att flyga varje vecka rimmar dåligt med det. Kursen ska ju dessutom hållas på svenska så varför inte ha svenska handledare? då kan dessutom kritiken hållas på svenska, att den blev på engelska var ett extra stressmoment för många då alla inte är helt bekväma med det språket.»
- Jag har haft tur och hamnat i det som verkar ha varit studion med bäst arbetsklimat och handledare. Det är beklagligt att höra ifrån mina medstudenter hur de har haft det och hur de har blivit behandlade i andra studios. Att en handledare skryter med att ha fått hjärtinfarkt två gånger och säger att det var värt det för att det resulterade i god arkitektur borde inte få handleda studenter. Det är också beklagligt att höra att kursansvarig inte velat lyssna när studenter har berättat om hur de haft det i sina studios.»
- Jonas har varit en frisk fläkt som rört om och lyft utbildningen flera nivåer tycker jag, det borde kommit tidigare! tillsammans med lena hopsch textkurs har det varit den bästa terminen sen ettan i min mening. »
- När man gör ett projekt som är så tydligt förankrat i omgivning och stadsväv krävs förkunskap av handledare för relevant hjälp. Majoriteten av handledarna hade ingen som helst koll på Göteborg i stort eller siterna i synnerhet. »
- Tack för en väldigt givande och lärorik kandidatkurs!»
- Dålig organisation. Handledare som tror att ärlig kritik måste vara elak/macho/känslokall. Studenter som jobbar massiv övertid och ändå inte vetat om de gjort det som krävs pga otydliga/obefintliga inlämningskrav... Jonas är jättetrevlig och har ett gott hjärta, men det här var inte en bra kurs. Att resultaten ändå blev bra är inte ett gott betyg på kursen i sig, det kommer snarare från folks egna krav på sig själva.»
- Jättebra med försök till ny kursledning för kandidatprojektprojektet - verkligen på tiden! vissa saker häll inte måttet alls, annat var bra och utmanande. Det märktes att kursen var ganska grön, information laggade och saker flöt inte alltid precis, men spännande vid upphängningtillfället att se nivån på de projekt som hängdes upp. Mycket tack vare studenthandläggarna, tror jag! tack för mig.»
- Tycker att det skall vara en och samma person som examinerar så att villkoren blir lika för alla.»
- En både rolig och lärorik kurs där man fick prova på att arbeta på nya sätt och se saker ur ett nytt perspektiv, men samtidigt väldigt fritt att välja tillvägagångssättsätt. Mycket nöjd med kursen.»
- Jättenöjd med kursen som håller en helt ny nivå, vissa inslag borde komma tidigare i vår utbildning på Chalmers, portfolion, redovisningshandledning mockup, studenthandledarna. Men kanske att överväga de utländska handledarna, det viktiga är faktiskt engagemanget och pedagogiken, inte om de har gjort de mest intressanta projekten.»


Kursutvärderingssystem från