ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Teknisk geologi, VGE370

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-27 - 2011-06-12
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 18%
Målen är svåra att förstå»3 27%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 45%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 9%

Genomsnitt: 2.45

- Målen ganska teoretiska, tentamen mer tillämpad på byggnadsteknik. Justera målen » (Målen är svåra att förstå)
- väldigt breda mål.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 10%

Genomsnitt: 2.1

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»2 18%
I viss utsträckning»9 81%
Ja, i hög grad»0 0%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 1.81

- för mycket punkt frågor. visade inte att man fattade helheten. hela processen. bara att man kom ihåg vissa specifika ord. dåligt!» (Nej, inte alls)
- Kursen heter teknisk geologi. I mitt tycke har det varit mycket geologi och lite teknik. Därför har jag svårt att se vad frågor rörande speciella årtal och skeenden har med ANVÄNDBARA kunnskaper i ämnet att göra. Det är frågor som är bra för allmänbildningen och kan passa i ett tv program av typen "vem vet mest" eller japardy, men inte på en examination. Istället borde frågorna ha varit mer konstruktions/produktions anpassade. så lite summerat så hadde det varit önskvärt om tentan istället för att fråga när stenen bildades istället frågade vilka egensdkaper den har och vad det har för betydelse i byggnadsmässiga sammanhang. » (Nej, inte alls)
- Jag saknade Kinnekulledagen i princip helt i tentan, det var synd!» (I viss utsträckning)
- Dålig tenta, representerade inte föreläsningar och kurslitteratur.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 36%
Ganska stor»4 36%
Mycket stor»3 27%

Genomsnitt: 2.9

- svårt att fatta föreläsningarna då termologin var obegriplig.» (Ganska liten)
- Har fått kännslan at lärarna är mycket kompetenta vilket är betryggande. Då man stöter på problem så kan man alltid få ett bra och konkret svar när man frågr om hjälp. I övrigt verkar lärarlaget kompletera varandra bra vad gäller lärarnas enskilda specialområden. » (Ganska stor)
- Föreläsningar liten inlärning, georesa mycket stor inlärning.» (Ganska stor)
- Georesan var toppen, lärde mig nästan allt där!» (Mycket stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»1 9%
Ganska liten»4 36%
Ganska stor»5 45%
Mycket stor»1 9%

Genomsnitt: 2.54

- Boken använde jag bara som uppslagsverk under tentaplugget, men då var den bra. Häftena som delades ut under resan var väldigt bra!» (Ganska stor)
- Dock svårläst och bitvis svårförstådd bok» (Ganska stor)
- boken: inget alls! häftena från georesan: stor hjälp!» (Mycket stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 9%
Ganska bra»6 54%
Mycket bra»4 36%

Genomsnitt: 3.27

- För många små moment med alla övningar, duggor, kemiarbete och tentor. Det slutar bara med att man som student lägger all tid på att administrera sin egen tid och hålla reda på alla obligatoriska moment och övningar. För övrigt är det extremt stressande med alla småmoment och övningar då det hela tiden känns som om man missar något vitalt. Detta resulterar i mindre tid att exempelvis läsa in sig på föreläsningar som man ska gå på. Slutsatts: dra ner på alla små delmoment och få en tydligare struktur på upplägget. så kan man få mer lugn i studierna. » (Ganska dåligt)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 18%
Hög»6 54%
För hög»3 27%

Genomsnitt: 4.09

- Hadde inte behövt vara hög om kursen inte varit så sönderhackad. » (Hög)
- Kemidelen med inlämningen och duggorna precis efter ledigheten kändes lite stressande. Annars bra.» (Hög)
- Kemin var för stor mot vad den gav för bonus » (Hög)
- kan ju inte ha 3 st duggor, massa labbar, rapport inlämning, exkursion OCH tenta?!?» (För hög)
- Kemidelen tog alldeles för lång tid i förhållande till hur mycket kemi man lärde sig. Tog för mycket tid.» (För hög)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 18%
Ganska bra»5 45%
Mycket bra»3 27%
Har ej sökt hjälp»1 9%

Genomsnitt: 3.27

- bra på georesan men inte annars.» (Ganska dåliga)
- Kompetenta föreläsare och övningsledare. stort + i kanten » (Mycket bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 9%
Ganska bra»2 18%
Mycket bra»8 72%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.63

- Min grupp i kemin fungerade sådär och vi hade väldigt olika ambitionsnivå. Jag tycker det är bättre om människor som siktar mot samma mål kan gå samman istället för att man som ambitiös student ska tvingas jobba med studenter med mycket lägre ambitioner.» (Ganska bra)

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 18%
Hög»6 54%
För hög»3 27%

Genomsnitt: 4.09

- Mycket beroende på mekaniken som har gått paralellt. Hadde hadde inte den tagit så mycket tid så hadde jag lagt än mer tid på geologin då jag upplever kursen som genuint intressant. » (Hög)
- Geologiresan var jätterolig. Men eftersom det var fyra heldagar med ganska lite tid för ledighet, så tycker jag att kursen tog upp mycket tid.» (Hög)
- speciellt veckan för kemiinlämningen var väldigt hög belastning» (För hög)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- GEORESAN, då man lärde sig allt!»
- excusionen, material övningarna och de praktiska övningarna generellt.»
- Georesan»
- Georesan och stenövningarna. Stenövningarna gör att man lättare tar till sig informationen som står i boken. Innan man har sett stenarna och fått känna på de så blir alla namnen i boken helt obegripliga då man inte har något att rellatera till. »
- GEOLOGIRESAN!!!»
- De praktiska övningarna»
- georesan»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- kemi delen! ta bort helt!»
- Kemidelen, antingen att man tar bort den delen helt från kursen och gör en separat kemikurs eller att man på ett bättre sätt försöker koppla den till geologin. Kemiarbetet lärde man sig inget av, var för kort om tid och oorganiserat»
- Mindre kemi, eller i alla fall effektivare kemi så det inte tar så lång tid. Tyckte inte att jag lärde mig så mycket som man hade kunnat på så mycket tid.»
- Skala bort alla små moment för att inte tala om kemi delen. Ha en föreläsning om kemins betydelse men håll det övergripande. Men att skriva ett arbete och ha dugga på det upplever sågott som alla jag pratat med som ett slöseri med tid. Något som jag instämmer i. Kemi är detaljkunskap till större del. Något som 99% av alla studenter hinner glömma till nästa gång de blir akuellt. ta istället och gå igenom de övergripande delarna och låt resten va. »
- Att handledarna i de olika grupperna på något sätt försäkrar sig om att alla studenter får samma förutsättningar och en rättvis bedömning på kemiarbetet. Jag tyckte det var konstigt hur olika alla olika grupper hade blivit bedömda!»
- Att det blir tydligare hur mycket som krävs av oss för kemidelen. T ex, ungefär hur många poäng motsvarar den eller hur många timmar förväntas vi lägga ner på den?»
- en tenta som motsvarar kursmål och föreläsningar»


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Intressant kurs men med lite fel inriktining. Syftet med kunnskapen måste väll ändå i slutänden vara att jag ska kunna tillämpa den i mitt framtida yrke. Och såhär efter kursen känner jag inte att den kunnskap som jag har tillägnat mig är av sådan karaktär att så är fallet.»
- Tentamen var väldigt olik de föregående och tog upp saker som inte stod i något häfte från exkursionen. exempelvis så utlovades det att frågor angående kinnekulle-dagen skulle vara med, men det fanns ingen sådan fråga. även frågan om de olika sedimentationsstegen var otydlig då Chester endast gick igenom tre stycken.»
- Resan: Det hade varit bra att veta ett lite mer exakt schema för varje dag och i förväg få reda på vilka kläder som är lämpliga för dagen. Även om det finns möjlighet att fylla på vattenflaskor. Och gärna påminna innan resan om att möjligheterna för toabesök under dagarna är få, så att man åtminstone var beredd på det innan. Förövrigt en väldigt rolig kurs! Jag har lärt mig jättemycket och tyckt att det varit riktigt roligt!»
- Rolig och intressant kurs, framförallt georesan. Dåliga kursutvärderingsfrågor. Dålig tenta: tex kom aldrig fråga på kinnekulledagen (frågan om sedimentära bergarter va inte "kinnekulle-fråga"), 10 poäng om ballast kändes orelevant.»


Kursutvärderingssystem från