ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp3 11/12 Hållfasthetslära, bygg, LBT290

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-09 - 2012-04-01
Antal svar: 45
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

45 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Dåligt»6 13%
Godkänt»21 46%
Gott»9 20%
Mycket gott»7 15%

Genomsnitt: 3.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tyvärr mycket dåligt pågrund av att läraren inte varit tillräckligt pedagogisk. Ofta har det hänt att han inte kunnat förklara eller så har han förklarat fel vilket han kommit på i efterhand efter att man "svalt och tagit in" det han redan sagt. Han vill dock lära ut och har en vilja att bli bättre och ändå gjort sitt bästa för att lyckas så gott som väl anser jag. » (Mycket dåligt)
- Ostrukturerat» (Mycket dåligt)
- Opedagogiska föreläsningar och jag hade önskat att man fått lite mer förståelse om det vi gått igenom och inte bara hur man använder formlerna. » (Dåligt)
- Mycket röriga föreläsningar, svåra att förstå.» (Dåligt)
- rörig undervisning. mycket dålig kurslitteratur» (Dåligt)
- Det blev bättre med tiden.» (Godkänt)
- Mycket rörigt i början men blev bättre allt eftersom.» (Godkänt)
- Det är lite synd att de som höll i kursen nu verkar ha kastats in i den, men det blev bättre med tiden!» (Godkänt)
- Kursen är intressant» (Gott)
- Oklar start av kursen utmynnade i bättre föreläsningar och ett gott helhetsintryck.» (Gott)
- Intressant ämne» (Gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.28


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

1. Beskriva och förklara de grundläggande jämviktsekvationerna och tillämpa jämviktsekvationerna för att beräkna snittkrafter i statiskt bestämda konstruktioner

2. Beskriva hur olika typer av belastning och konstruktiv utformning påverkar snittkrafternas variation i konstruktionen

3. Beskriva och förklara begreppen normalspänning, skjuvspänning och tröghetsmoment

4. Formulera och tillämpa Naviers formel för att bestämma normalspänningar i ett tvärsnitt

5. Konstruera och använda Mohrs spänningscirkel för att bestämma huvudspänningar och huvudspänningsriktningar


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

45 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 13%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»29 64%

Genomsnitt: 3.35

- Kan inte minnas att dessa varit uppe under kursen, möjligtvis en snabbis i början. » (Jag har inte sett/läst målen)
- 2. Beskriva hur olika typer av belastning och konstruktiv utformning påverkar snittkrafternas variation i konstruktionen : skulle gärna se mer verklighetsexempel.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

44 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»41 93%
Nej, målen är för högt ställda»2 4%

Genomsnitt: 2.02

- Hade man haft en mer pedagogisk lärare som lärt en hade de nog varit rimliga. » (Ja, målen verkar rimliga)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

45 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»10 22%
Ja, i hög grad»33 73%
Vet ej/har inte examinerats än»2 4%

Genomsnitt: 2.82

- Mål 3 kändes inte riktigt relevant. Vi har inte fått förklarat begrepp så jättebra och i tentan testades bara om vi kunde räkna på saker, inte om vi förstod vad begrepp innebär.» (I viss utsträckning)
- Inte Mohrs spänningscirkel dock» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»5 11%
Ganska liten»13 28%
Ganska stor»20 44%
Mycket stor»7 15%

Genomsnitt: 2.64

- Det var svårt att följa med på föreläsningarna och har lärt mig det mesta genom att diskutera med andra studenter, övningarna med grp 3 har dock varit till hjälp. » (Ganska liten)
- Se kommentar överst. » (Ganska liten)
- Läraren kunde gått igenom grunderna tydligare istället för att börja med olika exempel, om man som jag helt saknar förkunskaper är det svårt att hänga med.» (Ganska liten)
- Stor brist på pedagogisk kompetens» (Ganska liten)
- Läraren var hade dålig undervisningsförmåga i början av kursen (skrev på tavlan för snabbt). Läraren hade även svårt att förstå att studenterna inte hade några förkunskaper i ämnet. Dock har läraren blivit bättre i slutet av kursen. » (Ganska liten)
- Tyvärr inte så pedagogisk undervisning vilket är mycket viktig i denna kursen. » (Ganska liten)
- Både och. Det var först under övningstillfällena som man "vävde ihop" sina kunskaper från föreläsningarna. Hade varit skönt att förstå det som gicks igenom redan innan man kom till övningstillfällena.» (Ganska liten)
- Som sagt rörigt med många obekanta med samma bokstav, saknar god indexering för att lättare hålla isär allt som ny.» (Ganska stor)
- läraren var ej erfaren att undervisa, svårt i början men tog sig mot slutet och slutet av kursen var riktigt bra.» (Ganska stor)
- Till en början var undervisningen svår förståerlig för att föreläsaren gick på för fort och med dåliga förklaringar på frågor. Men förbättrades mycket under kursens gång. » (Ganska stor)
- Föreläsningarna gick snabbt och var lite röriga i början, gick bättre senare i kursen. » (Ganska stor)
- Förmodligen den bästa lärare jag någonsin haft.» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»20 44%
Ganska liten»18 40%
Ganska stor»6 13%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 1.73

- Boken var svår att följa med i. Exempeluppg på pingpong tex var mycket bra. » (Mycket liten)
- Riktigt dålig bok i min mening men detta verkar kursansvariga vara medvetna om, tkr dock man borde komma på någon lösning till detta då, tror inte vi är enda klass i landet som läser hållfasthet....» (Mycket liten)
- Fick ingen info om att boken "Byggformler och tabeller" var nyttig.» (Mycket liten)
- Boken inget men exempelsamlingen var bra. » (Mycket liten)
- Jag tycker boken var riktigt dålig och känns dåligt att vi behövde köpa en bok för nästan 400:- som man sedan inte har någon användning av.» (Mycket liten)
- boken introduktion till strukturmekanik var ej till hjälp.» (Mycket liten)
- Fruktansvärt dålig bok. Endast använt den info som fanns på pingpong, däremot var exempelsamling mm bra. » (Mycket liten)
- det var helt onödigt att lägga flera 100 kronor på en bok man aldrig hade användning av.» (Mycket liten)
- använde inte kursboken, bara ett a4 med formler.» (Mycket liten)
- Har inte haft någon somhelst användning av boken, strukturmekanik» (Mycket liten)
- Strukturmekanik boken tyckte jag var svår och krånglig. Det utdelade material på hemsidan, var till mycket större hjälp.» (Ganska liten)
- Löroboken hade vi inte mycket användning av. Den stämmde inte heller helt överrens med hur vi skulle gå till väga.» (Ganska liten)
- Boken förklarade inte allt som man har gått igenom på lektionen. Bara enkla exempel fanns i boken, inga svåra.» (Ganska liten)
- Dålig kurslitteratur, nyttjade aldrig köpt bok. Bra exempelsamlingar tillgängliga på pingpong.» (Ganska liten)
- Boken har hög tröskel och gör inte alltid som föreläsningen visat.» (Ganska liten)
- Boken har inte hjälpt särskilt mycket men det har dock exempelhäftet gjort! Extremt mkt.» (Ganska liten)
- Boken har inte varit till någon nytta. Däremot har gamla tentor och exempelsamlingar varit guld värda.» (Ganska liten)
- Dålig kurslitteratur som inte överensstämmer med det som lärs ut på föreläsningarna. Gamla tentor har varit största hjälpen samt de uträknade exemplen under föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Boken var inte så bra dock, men bra material lades ut på pingpong, så som exempelsamling och gamla tentor. Skulle ha varit bra med lösningar till exempelsamlingen och inte bara svar. » (Ganska stor)
- Väldigt bra.» (Ganska stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

45 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»22 48%
Mycket bra»22 48%

Genomsnitt: 3.46

- Som sagt tidigare, bör och kan absolut updateras som hållas till ett system....» (Ganska dåligt)
- Det va problem i början men det löste sig senare!» (Ganska bra)
- Websida och utdelat material fungerade som bedömt.» (Ganska bra)
- det var bra att det fanns ett diskussionsforum på pingpong! » (Ganska bra)
- var aldrig inne i princip» (Mycket bra)
- Bra diskussionsforum på pingpong där frågor kunde ställas och alltid besvarades av kursansvarig.» (Mycket bra)
- Som sagt har exempelsamlingen hjälpt väldigt mkt.» (Mycket bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

45 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»23 51%
Hög»20 44%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.53

- Jätte bra med delinlämningar med jämna mellanrum, då fick man en aning om hur mycket man hade att plugga på.» (Lagom)
- Hade räckt med inlämning 1,2.» (Hög)
- Hög men möjli att klara av. » (Hög)
- det var stressigt med inlämningsuppgifterna..» (Hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

45 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»6 13%
Ganska bra»20 44%
Mycket bra»16 35%
Har ej sökt hjälp»2 4%

Genomsnitt: 3.26

- Vore bra med räknestuga en eftermiddag i veckan.» (Ganska dåliga)
- Frågor kunde ställas men svaraen gav ingen hjälp. » (Ganska dåliga)
- Detta på uppgifter som han inte gick igenom på tavlan.» (Ganska dåliga)
- Fanns bra tillfällen till detta under övningstillfällena. » (Ganska bra)
- Tid fanns men tyvärr också dålig pedagogik.» (Ganska bra)
- det behövs SI i denna kurs!» (Ganska bra)
- Joosef var alltid tillgänglig och tog sig tid att svara på frågor. MKT bra» (Mycket bra)
- Dock var det lite tråkigt att läraren inte var tillgänglig på fredagar.» (Mycket bra)
- läraren var alltid tillgänglig att svara på frågor och funderingar, mycket bra.» (Mycket bra)
- återigen. fantastisk lärare.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

45 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»6 13%
Mycket bra»35 77%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.73

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

45 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»25 55%
Hög»18 40%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.48


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningarna/uppgifterna på pingpong»
- Inlämningsuppgiftee samt duggan då de är bra kunskapkoller under kursens gång. »
- Bra med duggan och inlämningsuppgifterna, det gör att man får använda det man lär sig på lektionerna med en gång.»
- Duggan och inlämningsuppgifterna, jag lärde mig jättemycket på dem!»
- Inlämningsuppgifterna och duggan var bra för inlärningen»
- Inlämningsuppgifterna»
- inlämingsuppgifterna»
- inlämningsuppgifterna. Duggan-ger möjligheten att förstå vad man inte kan. Omduggan är också bra.»
- Dikussionsforum och övningstillfällen för räkning med handledare. »
- Bra exempel och extra uppgifter.»
- Räkneövningar med en gamal student. Han förklarade bra och vet kanske lite mer vad vi studenter har svårt att förstå.»
- Inlämningsuppgifterna »
- Duggor och inlämningsuppgifter»
- Håkan Blomqvist!»
- Övningstillfällena med riktigt utförliga beskrivningar och tillvägagångssätt!»
- Exempelsamlingen»
- Hemuppgifter»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Annan litteratur som kan användas på ett bättre sätt. Mer pedagogiska föreläsningar. »
- Mer övning och genomgång av uppgifter med djupare beskrivningar och genomgångar fårn grunden. »
- mer räknestuga. Bonus poäng på tentan om duggan klaras.»
- Läraren. Vi går på Chalmers som har ett väldigt bra rykte och många har slitit för att komma in här och då ska det vara bättre lärare som han lära ut. Han gjorde sitt bästa och han var trevlig och snäll men det hjälper inte oss studenter att lära oss en viktigt kurs. »
- Bättre förberedd undervisning. Lämna ut exempelsamling så att man kan följa uppgiften när läraren räknar på föreläsningen.»
- Föreläsningarna kunde varit bättre och jag tycker övningstillfällena bara skulle gå ut på att man sitter och räknar (ungefär som i matten).»
- Mer teori, så man faktiskt förstår vad man räknar. Tex visa hur deformeringar blir. Eller varför det blir drag eller tryck kraft.»
- Bättre struktur på föreläsningarna, följa en tydlig tråd. Gärna säga till på föreläsningen vad som kommer nästa föreläsning så man kan läsa igenom kapitel inför föreläsningen»
- Föreläsaren»
- Läraren. kanske även böckerna om det är möjligt»
- Mindre genomgångar av exempel och mer fokus på att förklara olika delmoment för djupare förståelse. Klarare struktur under föreläsningar. Kurslitteratur. Trycka mer på vilka övningar som finns att tillgå för egenstudier.»
- Indexera mera så man ser vad som är vad. Hastigheten på de första föreläsningarna bör vara lugnare med enkla exempel och kan senare skruvas upp.»
- Förklara och visa bättre vad och hur de olika momenten används i praktiken så man får en bättre bild av vad man räknar på.»
- Kurslitteratur»
- Inget.»
- Tycker att föreläsningarna kunde vart bättre. Tyvärr började det på en för hög nivå i förhållande till våra förkunskaper.»
- Grundligare och mer välformulerade beskrivningar under föreläsningarna.»
- Bättre bok»
- Det ska finnas SI i denna kurs!»
- Flera, mindre omfattande inlämningsuppgifter för att behandla fler moment, det hade behövts en med mohrs spänningscirkel t.ex. uppgifterna är ett bra sätt att lära sig på. »
- Lättare bok som går förstå.»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Tänk på Chalmers goda rykte och förstör det inte. »
- Läraren var oerfaren och det märktes. Kändes som att han ibland var dåligt förberedd till föreläsningarna. Bättrade sig med tiden och tog till sig av kritik. Eloge för det. Har dock mycket kvar att lära. »
- Tycker det sköttes bra under hela läsperioden, övningstillfällena fungerade väldigt bra med räkningsexempel och också tid för frågor etc.»
- Josef hade en trevande start men fullt förståeligt med så kort varsel, han avsluta dock bra.»
- Bästa läraren någonsin.»
- Joosef var lite svår att hänga med i början men jag tycker att han repade sig riktigt bra i slutet! MEN: skriv mycket långsammare för iband kan det vara svårt att hänga med på tavlan! Annars Tack för en bra kurs!»
- Det har gått lite fort på föreläsningarna ibland och det har varit svårt att få bra svar på frågor. Joosef har varit väldigt lyhörd för våra önskemål och kritik. Strålande bra jobb. »

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.28
Beräknat jämförelseindex: 0.57

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från