ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSJKL 1213-4 Sjömanskap B, SJO581

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-31 - 2013-09-15
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»8 32%
Cirka 20 timmar»10 40%
Cirka 25 timmar»4 16%
Cirka 30 timmar»2 8%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.12

- Kurs som kräver mycket tid jämfört med de andra. Mer tid än den känns värd i poäng.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 8%
100%»23 92%

Genomsnitt: 4.92

- Missade första veckan pga praktik» (75%)
- Missade första veckan pga praktik» (75%)
- Mellan 95-100 %, har missat en föreläsning. » (100%)
- Allt var obligatoriskt...» (100%)
- i stort sett alla lektioner obligatoriska» (100%)
- För alla lektioner var ju obligatoriska :/» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»3 12%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 56%

Genomsnitt: 3.44

- Vet ännu inte hur tentan kommer reflektera målen. Har faktiskt ingen aning om vad som ska komma på tentan eller dess upplägg.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- kursen gav ett ihopplockat intryck» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Jag upplever att jag efter avslutad kurs kan...

Matrisfråga

- Kul att känna att man lärt sig mycket.»
- Mycket lite föreläsning om radarteknik. »
- Visst behärskar man dessa moment men jag skulle verkligen önska mer träning och repetition. För min egen inlärning så vill jag ha mycket träning för att känna mig helt säker.»
- "Ökad" förståelse är väl ändå ett synnerligen korkat mål. Mål ska vara definitiva inte relletiva. detta målet kan betyda vad som helst.»

...i sjökortet lägga ut en färdplan samt navigera säkert enligt denna med positioner tagna med hjälp av radar
25 svarande

Nej»0 0%
Delvis»0 0%
Ja, det kan jag»9 36%
Ja, med god marginal»16 64%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.64

...utföra pappersplotting för att klargöra en trafiksituation och lösa den
25 svarande

Nej»0 0%
Delvis»0 0%
Ja, det kan jag»8 32%
Ja, med god marginal»17 68%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.68

...göra korrekta inställningar av samt förstå begränsningarna hos en radaranläggning
25 svarande

Nej»0 0%
Delvis»1 4%
Ja, det kan jag»13 52%
Ja, med god marginal»11 44%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.4

...tolka fartygsrörelser i såväl verklig som relativ återgivning
25 svarande

Nej»0 0%
Delvis»1 4%
Ja, det kan jag»8 32%
Ja, med god marginal»16 64%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.6

...ha ökad förståelse för sjövägsreglerna och deras tillämpning
25 svarande

Nej»0 0%
Delvis»4 16%
Ja, det kan jag»14 56%
Ja, med god marginal»7 28%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.12

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»21 87%
Nej, målen är för högt ställda»3 12%

Genomsnitt: 2.12

- Kursen är verkligen värd för få poäng med tanke på att alt var obligatoriskt, 6körningar + inlämningar till dess, colregtestet och checklistan och tenta vilket kändes överdrivet...Hade varit nog med körningar och de inlämningarna som obligatoriskt.» (Nej, målen är för högt ställda)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 21%
Ja, i hög grad»11 47%
Vet ej/har inte examinerats än»7 30%

Genomsnitt: 3.08

- Körningarna var bra men tentamen var inte alls bra. Dåligt ställda frågor, otydligt.» (I viss utsträckning)
- Förhållandevis lite plotting i tentan jämfört med kursen i sin helhet.» (I viss utsträckning)
- Mycket som de inte hade gått igenom alls eller mycket lite kom på tentan. » (I viss utsträckning)
- Förstår inte syftet med en att ha så många obligatoriska lektioner om man ändå ska examineras i det.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»4 16%
Ganska stor»13 52%
Mycket stor»7 28%

Genomsnitt: 3.04

- Simulatorkörningarna har varit till stor hjälp för inlärningen, däremot föreläsningarna har varit mindre bra för att inte säga ganska dåliga. » (Mycket liten)
- gick bara igenom plot en gång sen har det känts som man suttit av lektionerna. så liten hjälp skulle jag säga.» (Ganska liten)
- Navsim var jättebra men föreläsningarna gav inte mycket.» (Ganska liten)
- plotting pluggade jag in själv innan kursen börjat då ajg var på praktik» (Ganska liten)
- Simulatorövningarna har varit mycket bra och är ett utmärkt redskap för att lära sig. Johan Cimbritz har varit jättebra som simulatorlärare.» (Ganska stor)
- duktig personal i simulatorerna» (Ganska stor)
- Framförallt övningstillfällena i simulatorn.» (Ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»7 28%
Ganska liten»7 28%
Ganska stor»9 36%
Mycket stor»2 8%

Genomsnitt: 2.24

- Tyckte inte att vi hade någon direkt litteratur. Hade ett häfte. Knappt något på kurshemsidan. Powerpoints på föreläsningar hade varit bra.» (Mycket liten)
- litteraturen svårt bristfällig och har helt klart passerat bäst-före datum» (Mycket liten)
- (Ganska liten)
- Kompendiet för radarplotting är bra.» (Ganska liten)
- Det mesta finns på ping-pong.» (Ganska liten)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»2 8%
Ganska dåligt»4 16%
Ganska bra»16 64%
Mycket bra»3 12%

Genomsnitt: 2.8

- Fanns knappt något.» (Mycket dåligt)
- Jag upplever att det är ostrukturerat på pingpong. Dokument lite här och där, sådant som kanske bör/skall läsas igenom innan föreläsning, i olika mappar och det blir liksom för mycket av allt. Kanske var det bara jag som slarvade och missade instrumentmanualerna till Navsim inför första tillfället? Jag hade ingen aning om att jag själv skulle läsa igenom dessa, hade hoppats och trott att jag skulle få en mer utförlig genomgång under lektionstid. Vad jag menar är att det inte finns ett dokument som sammanställer vad som skall göras "over all". Det ligger utspritt på flera ställen och upp till mig att hitta dit. Det skapar en viss stress och jag är rädd att missa viktig information. » (Ganska dåligt)
- OM möjligt, lite tydligare i beskrivning av Labb-PM.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 20%
Ganska bra»10 40%
Mycket bra»6 24%
Har ej sökt hjälp»4 16%

Genomsnitt: 3.36

- Mer aktivitet på pingpong efterlyses.» (Ganska dåliga)
- Jag upplever att det har varit lätt att få hjälp när man har varit på föreläsningarna, jag har dock inte fått svar på frågor jag har mailat in till Björn. » (Ganska bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 12%
Mycket bra»20 83%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.91

- Bra kurs som gör att man samarbetar mycket, alltid kul.» (Mycket bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 60%
Hög»7 28%
För hög»3 12%

Genomsnitt: 3.52

- I och med att alla föreläsningar i princip varit obligatoriska och alla labbar har varit inlämmningsuppgifter känns en tentamen överflödig. Belastningen i denna kurs gjorde att man saknade tid att stuera nautisk matematik och meteorologi i den utsträckning som hade behövts.» (För hög)
- För mycket inlämningsuppgifter och obligatoriska moment + tenta för så få poäng.» (För hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»9 36%
Hög»13 52%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.64

- Arbetsbelastningen har varit lagom, det som har varit tufft är att vi har haft 4 tentor inom loppet av en vecka. » (Hög)
- Jag tycker inte att högskolepoängen överrensstämmer med kurserna. Exempelvis 7,0 poäng på Nautisk matematik med 6 moment om man jämför med Meteorologi där vi hade c:a 300 instuderingsfrågor att lära oss» (För hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»2 8%
Dåligt»5 20%
Godkänt»6 24%
Gott»11 44%
Mycket gott»1 4%

Genomsnitt: 3.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Många elever som hade problem med Labbpm 2 för att det var otydligt. Det kändes som det inte fanns något eget ansvar denna kursen. Många kom hem sent från praktiken och blev konstant tillsagda att "hinna ikapp" med plottingen. Men jag förstår inte riktigt syftet, eftersom man lärde sig med tiden på labbarna och tog det steg för steg.» (Mycket dåligt)
- Kunde vara en kurs utan betyg och tenta pga alla inlämningsuppgifter.» (Mycket dåligt)
- Simulatorkörningarna har varit mycket bra utan de hade detta varit en riktigt kass kurs. Jag skulle uppskatta om björn hade använt sig mer av powerpoint och andra verktyg än enbart tavlan och OH-bilder. » (Gott)
- Bra, körningarna var kul men föreläsningarna var mindre bra.» (Gott)
- Bra kurs, lägger grunden på ett ordentligt sätt inför kommande radarkörning. Ger ökad förståelse. Ligger också bra efter praktiken. Jag fick lite genomgång av radarkörning från praktiken och kursen kompletterade detta samt gav mig ökad kunskap. » (Gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Simulatorn»
- labbarna, det är då man ser hur allt från plottning till "verklighet". »
- Det generella upplägget.»
- Simulatorkörningen»
- samma upplägg»
- Labbarna. Samt att läsa på exempelvis regel 10 i colreg innan en labb. Men INTE att examineras i COLREG då det är väldigt mycket att läsa på och man kan inte förvänta sig av oss att vi redan har koll på samtliga regler»
- Simulatorkörningarna och övningarna i simulatorn. »
- Bra med mycket simulator»
- Att ha power points till föreläsningar som läggs upp på pingpog.»
- Simulatorpassen mycket bra.»
- Simulatorpassen var väldigt givande och bra upplagda! Dessa borde definitivt vara kvar till nästa läsperiod!»
- simulatorpassen. »
- Simulatortillfällena, naturligtvis, och debriefingen som vi fick efteråt av Cimbritz var grym. Även om samme man också kan få en lite darrhänt under själva körningen när han dundrar in och ställer frågor... »
- Mycket med simulator körning, det gillar vi.»
- Simulatorpassen»
- inget»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tänka om med tentan. Behövs en tenta på denna kurs då vi har haft obligatorisk närvaro på 90% av lektionerna och inlämningsupppgifter till varje simulatorpass som måste vara godkända»
- ta bort radiokommunikationen, onödigt med en lektion som inte ger något. bättre att ha den i radiokursen där man arbetar med det. alternativt att man har en labb i det också. »
- Ni bör överväga om en tentamen verkligen är nödvändig. 4 stycken tentor hade vi denna period, för tre kurser. Varav i denna kurs på 3hp har vi en tentamen trots att alla moment varit obligatoriska.»
- Inlämnings uppgifterna var otydliga och när man fick tillbaka något som inte var godkänt så var det svårt att få hjälp att förstå vad som var fel och hur man skulle göra för att få rätt. Sedan va simulator passen bra men drog alltid över minst en timme. Det kunde lika gärna stått att vi går till 18.00 så man kunde vara inställd på det.»
- Man behöver inte ha tenta i en sådan stor labb-kurs, blir lite väl mycket med 4 tentor»
- Ingen tentamina. Mindre obligatoriska lektioner. Det känns väldigt enerverande att ha obligatoriska föreläsningar i bryggtjänst när vi redan haft detta i Sjömanskap A samt Terrester Navigation OCH på praktiken. Det hade varit bättre att bli tillsagd att "läsa på" istället för att höra någon ny lärare gå igenom samma sak för femtioelfte gången»
- Föreläsningarna kan göras mycket mer intressanta och roliga om björn hade använt sig av powerpoint och lite bilder istället för svarta tavlan och OH-bilder. Vi har haft 6 st inlämningsuppgifter i form av labb PM och de som har missat en obligatorisk föreläsning har fått komplettera, man kan fråga sig om det är motiverat att ha en tentamen också? För mig känns det som ett extra tillfälle att lyckas kugga några fler. »
- Dåligt att allt är obligatoriskt och allt är extra viktigt att kunna få det bli svår att urskilja det viktiga och prioritera Vad man ska plugga på. Pm var också ganska otydliga och svåra att förstå»
- kanske inte ha obligatorisk första vecka då knappt någon var hemma.»
- Är det verkligen nödvändigt med en tenta med tanke på att det är så många obligatoriska moment samt inlämningsuppgifter?»
- Jag vet inte riktigt hur denna kursen bara kunde vara 3p, när vi i princip bara har fått jobba med Sjömanskap B inlämningar osv till skillnad från de resterande kurserna som är BETYDLIGT större (poäng mässigt). Majoriteten i klassen har haft en känsla att tentan bara är ytterligare en anledning till att få kugga så många som möjligt! Jag tycker inte att det är rimligt med hur mycket tid vi har fått lägga på denna kursen jämfört med hur många poäng den är. Även att man inte riktigt visste vad man skulle plugga till inför tentan, med tanke på att det enda som fanns ute på pingpong var inlämningsuppgifterna. Jag vet inte riktigt vad jag ska skriva förutom att jag inte tyckte att upplägget i denna kursen var särskilt bra. Däremot så var simulatorpassen VÄLDIGT VÄLDIGT bra och givande!»
- Ta bort något. Måste välja mellan obligatoriska inlämningsuppgifer som man får göra om tills de är rätt eller tenta. Känns som tentan var en chans att underkänna fler.»
- är en tenta nödvändig för examination? Med flertalet obligatoriska föreläsningar och 6 simulatorpass med tillhörande inlämningsuppgifter känns det väldigt onödigt»
- Se över Lab PM i kursen, ofta upplevde jag att de var lite svåra att förstå. Dåligt formulerade. Gör gärna en notis om att dessa också skall lämnas in vid simulatortillfället, det kom som en stor överraskning! Citat från PM 1: "Komplettera och förbered detta PM i förväg. I briefing rummet kommer ni att slumpvis få presentera inför gruppen hur man plottar, tolkar och agerar i de tre bifogade fallen." Ingenstans nämns det att PM:et skall lämnas in. »
- Undvik att lägga obligatoriska föreläsningar i nära anslutning till praktikperiodernas slut. Orimligt att ha obligatoriska moment om alla i klassen inte har någon möjlighet att närvara p.g.a praktiken.»
- inget»

17. Övriga kommentarer

- Det är väldigt skumt att ha 4 tentor när vi läser 3 kurser den här perioden»
- kursen har över lag varit bra och jag känner att jag har lärt mig det jag ska ha lärt mig och lite där till. Detta är beror på att simulatorpassen har varit väldigt bra. Det har varit bra och genomtänkta övningar på helt rätt nivå. »
- Svårt att förstå vissa pm och vad läraren är ute efter. Stor osäkehet inför tenta. »
- Mycket missnöjd över hur mycket arbete den här kursen krävt om man tittar på hur få poäng det är. Ser inget syfte att allt ska vara obligatoriskt heller. Förstår man utan att gå på föreläsningar så ska man inte tvingas till skolan. Om det är obligatoriskt för att folk bara inte går och blir underkända så är det väl deras fel. Om man är så dum och inte går på föreläsningar och inte förstår ska man få underkänt.»
- ni bör skarpt utvärdera hur man kan lägga viktiga obligatoriska lektioner precis efter praktikperiodens avslut, alla hinner inte hem och det skapar bara onödig stress och eleverna hamnar efter på en gång»
- Jag är MYCKET tacksam för att det inte var någon muntlig presentation på tavlan inför gruppen. Det är verkligen inte något jag gärna ställer upp på.»
- Björn engagerar sig och tar sig tid att hjälpa till, mycket bra. Och man lär sig mycket på hans föreläsningar. Simulatorpassen med Johan Cimbriz har varit lärorika. Kunnig och pedagogisk. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.16

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.16
Beräknat jämförelseindex: 0.54


Kursutvärderingssystem från