ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIMAL vt13 - FEM-modellering, LMU120

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-05
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»4 28%
Cirka 25 timmar»1 7%
Cirka 30 timmar»4 28%
Minst 35 timmar»5 35%

Genomsnitt: 3.71

- Många timmar i datasalen.» (Cirka 20 timmar)
- Fruktansvärt mycket tid har gått åt...men det har vart roligt..» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 14%
75%»1 7%
100%»11 78%

Genomsnitt: 4.64


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 7%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 92%

Genomsnitt: 3.92

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 7%
Ja, målen verkar rimliga»13 92%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.92

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 28%
Ja, i hög grad»10 71%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.71

- Vore fint med fler muntliga redovisningar.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 21%
Ganska stor»6 42%
Mycket stor»5 35%

Genomsnitt: 3.14

- I och med att kursen huvudsakligen är baserad i catia så var det givetvis också där inlärningen kom. Bra upplägg.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»3 21%
Ganska stor»1 7%
Mycket stor»9 64%

Genomsnitt: 3.28

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 7%
Mycket bra»12 92%

Genomsnitt: 3.92

- Kanske bästa kursen hittills.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 14%
Mycket bra»12 85%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.85

- Kan ta lång tid att få hjälp men utifrån de förutsättningar som finns har jag svårt att se hur man ska få det effektivare.» (Ganska bra)
- läraren var alltid mycket hjälpsam» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 21%
Mycket bra»11 78%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.78

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 35%
Hög»9 64%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.64

- Rapporter är tidskrävande» (Hög)
- Det var en ganska intensiv kurs, men arbetsbelastningen gjorde att kursen kändes mer kopplad till verkligheten.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 14%
Lagom»7 50%
Hög»4 28%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.28


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»4 28%
Mycket gott»10 71%

Genomsnitt: 4.71 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det praktiska upplägget på kursen där fokus ligger på att arbeta och bli bekväm i Catia/ GPS är mycket bra! Jag upplever att kursen gett mig de redskap jag behöver för att själv kunna utvecklas inom området om behov skulle finnas. Gör inte om en denna kursen till en teoretisk soppa med avslutande tenta! » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gert Persson»
- I stora drag det mesta.»
- Det mesta.»
- Föreläsaren.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske använda en modernare catia.»
- Kanske korta ner uppgifterna något, för det tar trots allt väldigt mycket tid, och frågan är om man verkligen lär sig så himla mycket mer... »
- Lektionen då FE-modellen gås igenom bör man kunna göra något mer pedagogiska. (Tex kanske ha med sig plankor, fjädrar eller liknande för att förenkla förstående)»
- Smutsiga tangentbord.»
- För många rapporter som blev likadana. Man kopierade bara tidigare rapporter, lite meningslöst.»
- kanske lägga till en laboration där man belastar nån balk och se om catia och handberäkningar stämmer med verkligheten»

16. Övriga kommentarer

- Kan tänkas vara intressant med betygsskala på kursen.. Tex att man ska ha gjort de fyra första uppgifterna för 3:a, och sen den femte för 4:a, och 6:e för 5:a...»
- Vill ge beröm till Gert som i mitt tycke är en enastående lärare.»
- Jag upplev kursen som den första kursen som var väldigt kopplad till arbetslivet»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.71

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.71
Beräknat jämförelseindex: 0.92


Kursutvärderingssystem från