ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E11/12-4 Kandidatarbete SSYX02

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-29 - 2012-06-22
Antal svar: 43
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Calle Lindquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Allmänna frågor

1. Vilket program går du?

43 svarande

Automation och mekatronik»13 30%
Datateknik»2 4%
Elektroteknik»10 23%
Informationsteknik»0 0%
Kemiteknik»0 0%
Kemiteknik med fysik»0 0%
Maskinteknik»6 13%
Teknisk design»0 0%
Teknisk fysik»12 27%
Annat»0 0%

Genomsnitt: 4.58


Arbetsinsats

2. Hur har du upplevt arbetsinsatsen i förhållande till kursens poäng, (15 högskolepoäng)?

43 svarande

Mycket högre»6 13%
Något högre»13 30%
Lagom»21 48%
Något mindre»3 6%
Mycket mindre»0 0%

Genomsnitt: 2.48

- Helt klart den tyngsta kursen hittils, man blev aldrig helt klar och fanns således alltid något att göra.» (Mycket högre)
- Anledningen till att det blir högre belastning är för att det är ju frivilligt hur mycket timmar man vill lägga. Man vill få ett bra resultat därav blir det mer. » (Något högre)
- Dock blev det för mycket i slutet för att då de delar som skulle varit klara under jullovet blev helt klart lv 6 lp 4.» (Lagom)

3. Hur har du prioriterat kursen?

43 svarande

Mycket högt»25 58%
Högt»14 32%
Medel»4 9%
Lågt»0 0%

Genomsnitt: 1.51


Mål och måluppfyllelse

4. Har kursens mål och syften varit tydliga?

43 svarande

Mycket tydliga»6 13%
Ganska tydliga»24 55%
Inte så tydliga»11 25%
Något oklara»0 0%
Mycket oklara»2 4%

Genomsnitt: 2.25

- inte läst» (Ganska tydliga)
- Då artbetsuppgifterna förändrades under kursens gång så blir det ju annorlunda.» (Inte så tydliga)
- Tror inte jag har läst mål och syfte i text någonstans, men man förstår väl själv... antar jag.» (Mycket oklara)

5. I vilken mån upplever du att kursens mål uppfyllts?

42 svarande

I mycket hög mån»11 26%
I ganska hög mån»23 54%
I medelhög mån»6 14%
I mindre mån»2 4%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.97

- Ingen aning. Jag känner inte att jag har någon aning om vilka mål kursen har. » (?)


Information och administration

6. Har uppdelningen varit tydlig mellan institutionens roll i projektarbetet kontra programmets roll i de generella kompetenserna?

43 svarande

Mycket tydlig»6 13%
Ganska tydlig»5 11%
Okej»12 27%
Mindre tydlig»12 27%
Mycket oklar»8 18%

Genomsnitt: 3.25

- uppdelningen har varit mycket tydlig eftersom de båda organen ofta motsäger varandra. » (Mycket tydlig)
- Vissa föreläsningar kunde kännas onödiga dock inte den om presentation/opposition (F5)» (Ganska tydlig)
- Förstår inte ens frågan så mycket otydlig» (Mycket oklar)

7. Har det varit tydligt vem du kan vända dig till med olika frågor om kursen? T. ex. med frågor om de generella kompetenserna respektive projektarbetet.

43 svarande

Mycket tydligt»4 9%
Ganska tydligt»9 20%
Okej»16 37%
Mindre tydligt»12 27%
Mycket otydligt»2 4%

Genomsnitt: 2.97

8. Anser du att institutionen haft en tydlig sammanhållande funktion i kursen?

41 svarande

Mycket tydlig»4 9%
Ganska tydlig»11 26%
Tillfredsställande»15 36%
Mindre tydlig»9 21%
Mycket otydlig»2 4%

Genomsnitt: 2.85

- Förstår inte frågan.» (?)
- Jag är inte riktigt med på vad som menas med detta.» (Mindre tydlig)

9. Hur funkade det med PingPong?

43 svarande

Mycket bra»1 2%
Bra»9 20%
Godkänt»8 18%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»2 4%
Använde inte PingPong»23 53%

Genomsnitt: 4.44

- Användes väldigt lite, men kunde finna PM.» (Godkänt)
- Mer än på bibliotekskursen.» (Använde inte PingPong)
- Använde inte PingPong till mer än dagboksskrivande.» (Använde inte PingPong)


Generella kompetenserna

10. Hur har informationen kring generella kompetenserna fungerat? (Vad som ska göras, när det ska göras, hur...)

Matrisfråga

- Borde finnas tydligare instruktioner i PM och på studentportalen på hur och när saker ska utföras. »
- Ej haft några generella kompetenser som hette ”,Biblioteket”, eller ”,Projektledning”,.»
- Har gjort bibliotekskursen tidigare, den är värdelös och totalt meningslös. »
- Har ej haft biblioteket eller projektledning i de generella kompetenserna.»
- Har inte haft med biblioteket att göra. »
- Gjorde ej bibliotekskursen som del av kandidatarbetet.»
- Biblioteket kan tas bort till nästkommande år»
- Projektledning var inget alls. Biblioteket var fruktansvärt onödigt i vissa delar.»
- I allmänhet väldigt dåligt med informatio»

Fackspråk
42 svarande

Mycket bra»4 9%
Bra»20 47%
Godkänt»12 28%
Mindre bra»4 9%
Dåligt»2 4%

Genomsnitt: 2.52

Biblioteket
41 svarande

Mycket bra»0 0%
Bra»12 29%
Godkänt»14 34%
Mindre bra»8 19%
Dåligt»7 17%

Genomsnitt: 3.24

Projektledning
41 svarande

Mycket bra»3 7%
Bra»14 34%
Godkänt»14 34%
Mindre bra»6 14%
Dåligt»4 9%

Genomsnitt: 2.85

11. Vad tyckte du om innehållet i de generella kompetenserna?

Matrisfråga

- Ej haft några generella kompetenser som hette ”,Biblioteket”, eller ”,Projektledning”,.»
- Har bara varit på fackspråk, gjorde biblioteket förra året, men den gav inte så mycket. Har inte varit på projektledning.»
- Informationen har varit dålig från institutionen. »
- Se 10.»
- Ta bort biblioteksdelen, är tredje gången man gör den om man går på elektro.»
- Bra att någon annan läst igenom ens rapport. Skillde sig dock en hel del mellan vad olika handledare sa ur det skulle vara.»

Fackspråk
42 svarande

Mycket bra»6 14%
Bra»20 47%
Godkänt»10 23%
Mindre bra»3 7%
Dåligt»3 7%

Genomsnitt: 2.45

Biblioteket
41 svarande

Mycket bra»0 0%
Bra»6 14%
Godkänt»18 43%
Mindre bra»7 17%
Dåligt»10 24%

Genomsnitt: 3.51

Projektledning
41 svarande

Mycket bra»3 7%
Bra»10 24%
Godkänt»17 41%
Mindre bra»6 14%
Dåligt»5 12%

Genomsnitt: 3

12. I vilken mån har den generella kompetensdelen varit till hjälp i genomförande, rapportskrivande och examination av ditt projekt?

Matrisfråga

- Ej haft några generella kompetenser som hette ”,Biblioteket”, eller ”,Projektledning”,.»
- Projektledningen hade fel fokus och kom in i fel fas. Detta är synd eftersom jag upplever det som ett viktigt områda för genomförandet av kursen.»
- Utan att få information från institutionen har vi förväntats uppfylla krav vi inte vetat om. Tex hur mittrapporten skulle se ut. »
- Under bibinfo använde jag dela v tiden ill undersökning om mitt ämne, men kunde gjort det vid annat tillfälle.»

Fackspråk
41 svarande

I mycket stor mån»3 7%
I stor mån»12 29%
I viss mån»18 43%
I mindre mån»3 7%
Inte alls»5 12%

Genomsnitt: 2.87

Biblioteket
41 svarande

I mycket stor mån»1 2%
I stor mån»2 4%
I viss mån»5 12%
I mindre mån»17 41%
Inte alls»16 39%

Genomsnitt: 4.09

Projektledning
41 svarande

I mycket stor mån»3 7%
I stor mån»9 21%
I viss mån»7 17%
I mindre mån»9 21%
Inte alls»13 31%

Genomsnitt: 3.48


Projektuppgiften

13. Hur har informationen kring projektet fungerat? (Vad som ska göras, när det ska göras, hur...)

43 svarande

Mycket bra»5 11%
Bra»14 32%
Godkänt»13 30%
Mindre bra»8 18%
Dåligt»3 6%

Genomsnitt: 2.76

- Det hade underlättat om det delades ut ett informationsblad med viktiga datum i samband med kursstarten. » (Godkänt)
- bra att tänka igenom vad det är som ska göras och öva på rapportskrivning. » (Godkänt)
- Hur saker ska göras. Dvs vad som ska finnas med och vad en mittrapport är mm. » (Mindre bra)
- Jag vet att en del grupper har lämnat in mittrapport och haft ett demonstrationstillfälle. Det behövde inte min grupp göra. Det verkar råda en oenighet om vad som ska göras.» (Dåligt)

14. Hur motsvarade ditt projekt förväntningarna ifrån beskrivningen?

43 svarande

Mycket bra»9 20%
Bra»22 51%
Godkänt»4 9%
Mindre bra»6 13%
Dåligt»2 4%

Genomsnitt: 2.3

- Hade pratat något med handledaren innan så var väl förberedd.» (Mycket bra)
- vi valde iprincip själva vad vi ville göra» (Bra)
- Tog över ett gammalt projekt. Handledaren kunde ha varit mer medveten om projektets status vid vår projektgrupps uppstart.» (Bra)
- Det framgick aldrig exakt vad som skulle göras eftersom vi tydligen fick bestämma lite själv. Men det stod aldrig.» (Mindre bra)
- När vi kom i början fanns inger projekt. Det verkade nästan som om projektbeskrivningen var återanvänd från förra året. Handledare sa bara: det kan ni inte göra, det gjorde de förra året. Ni får hitta på ett nytt projekt. » (Mindre bra)
- Vi fick bygga upp en robotcell när vi egentligen "bara" skulle programera robotarna o tillverka deras verktyg...» (Mindre bra)
- Det visade sig att arbetet som beskrevs i den ursprungliga beskrivningen redan gjorts tidigare år, så beskrivningen hade inte speciellt stor koppling till hur arbetet utfördes.» (Dåligt)

15. I vilken mån har planeringsrapporten varit till hjälp för det fortsatta arbetet?

43 svarande

Till stor hjälp»8 18%
Till någon hjälp»12 27%
Till lite hjälp»10 23%
Till mycket lite hjälp»8 18%
Till ingen hjälp»5 11%

Genomsnitt: 2.76

- Bra som grund att bygga vidare på i rapportskrivandet. Även mittrapporten var till mycket hjälp av denna anlednignen.» (Till stor hjälp)
- Den har väl legat i bakhuvudet även om man inte specifikt tagit fram den och kollat hur man ligger till i jämförelse med tidsplaneringen.» (Till någon hjälp)
- Planeringsrapportens utformning låg inte i linje med det fortsatta arbetet och betraktades därför som "något som måste göras". Däremot tyckte jag att mittrapporten var väldigt givande för slutrapporten. Det gjorde att skrivandet kom igång i ett tidigt skede och slutinlämningen blev aldrig särskilt stressig. » (Till mycket lite hjälp)
- Då mycket fick skjutas på pga att hårdvaran och mjukvaran inte var på plats som skulle nyttjas till projektet så blev mycket omkastat.» (Till mycket lite hjälp)
- Fyller nog större funktion om man är flera i gruppen.» (Till mycket lite hjälp)
- Den planeringsrapport vi genomförde var mycket välarbetad men handledaren ville flytta fokus från kandidatarbetets beskrivning till sin egen forskning och sågade planeringsrapporten totalt. » (Till ingen hjälp)

16. Hur har reglerna i gruppens kontrakt/överrenskommelse fungerat och efterlevts?

42 svarande

Mycket bra»19 45%
Ganska bra»9 21%
Godkänt»7 16%
Mindre bra»5 11%
Inte alls»2 4%

Genomsnitt: 2.09

- Projektledarrollen har fungerat dåligt då flera inte tog på sig de extra ansvar som att ha koll på vad som behövde vara klart varje vecka.» (Godkänt)
- En i gruppen som inte följde dem alls» (Mindre bra)
- Tre av fyra uppfyllde sin del mer än väl. Den fjärde gjorde inte mycket som han skulle. » (Mindre bra)
- Det överenskomna antalet timmar i veckan efterföljdes inte av alla parter av olika anledningar. » (Mindre bra)
- ena killen läste bara tidningen på alla möten. vi andra har arbetat.» (Inte alls)
- Pådrivande personer i gruppen ville absolut skriva in alltför mycket detaljer i kontraktet vilket gjorde det omöjligt att uppfylla i längden. » (Inte alls)

17. Vad tyckte du om svårighetsgraden i projektuppgiften?

43 svarande

Mycket svår»3 6%
Ganska svår»15 34%
Lagom svår»24 55%
Lite för lätt»1 2%
Alldeles för lätt»0 0%

Genomsnitt: 2.53

- skulle gärna bygga mer elektonik» (Lite för lätt)


Projekthandledaren

18. Hur blev ni bemötta av handledaren?

43 svarande

Mycket bra»21 48%
Bra»16 37%
Godkänt»3 6%
Mindre bra»3 6%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.72

- Tyvärr var han bortrest mycket vilket kunde blir jobbigt när frågot dök upp.» (Mycket bra)
- Vår handledare var väldigt engagerad i vårt arbete, vilket underlättade projektet. Han gav oss tips på hur vi kunde gå vidare när vi fastnat och tog sig tid att förklara när vi inte förstod. » (Mycket bra)
- Handledaren hade lite dålig koll på vad som skulle göras rent organisatoriskt (t.ex. om mittrapport skulle lämnas in eller ej)» (Bra)
- Hon var trevlig men fruktansvärt negativ. Det har inte heller känts som att man kan gå till henne om man har frågor. » (Mindre bra)
- Hade knappt med handledaren att göra» (Mindre bra)

19. Hur fungerade kontakterna med handledaren?

43 svarande

Mycket bra»18 41%
Bra»18 41%
Godkänt»5 11%
Mindre bra»2 4%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.79

- Vi hade fått ut mer av mötena med handledaren om denna ställt lite mer frågor och tagit upp ämnen till diskussion.» (Bra)
- som i 18.» (Mindre bra)

20. I vilken mån fick gruppen den tid och hjälp av handledaren som behövdes?

43 svarande

I mycket hög mån»23 53%
I ganska hög mån»8 18%
I medelhög mån»6 13%
I mindre mån»5 11%
Inte alls»1 2%

Genomsnitt: 1.9

- Om handledaren påtalat negativa delar av det tidigare arbete som vårt byggde på, redan när projektet startade hade detta underlättat mycket.» (I ganska hög mån)
- Svårt när handledaren är borta de första veckorna... tar lång tid att komma igång.» (I ganska hög mån)
- Visste inte riktigt vilken hjälp som gick att få när vi även hade många andra att ha kontakt med.» (I medelhög mån)
- Handledaren hade inte mycket tid för oss, blev i snitt ca 15 min per läsvecka. » (I mindre mån)
- som i 18.» (I mindre mån)


Arbetet i kandidatgruppen

21. Hur upplever du att det har fungerat att arbeta i en blandad projektgrupp med teknologer från olika utbildningsprogram?

43 svarande

Mycket bra»27 62%
Ganska Bra»8 18%
Okej»6 13%
Ganska dåligt»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Hela gruppen var ifrån samma program»2 4%

Genomsnitt: 1.69

- Många nya nyttiga kunskaper tillfördes till gruppen.» (Mycket bra)
- Vi tre som gjorde saker kommer från tre olika program och det har gått mycket bra att samordna.» (Ganska Bra)
- Vi hade ganska varierande förkunskaper i gruppen» (Ganska Bra)
- Väldigt spridda förkunskaper.» (Okej)

22. Hur fungerade arbetet inom projektgruppen?

43 svarande

Mycket bra»23 53%
Bra»14 32%
Godkänt»4 9%
Mindre bra»2 4%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.65

- vi som arbetade, arbetade bra.» (Bra)
- Skulle kunna göras bättre. Lite dålig kommunikation + att en i gruppen slutade komma på möten och gjorde inget.» (Godkänt)
- Som sagt bara tre som gjorde någonting. Vi tre jobbade dock mycket bra tillsammans. » (Mindre bra)

23. Har gruppens överenskommelse/kontrakt varit till någon hjälp vid konflikter inom gruppen?

43 svarande

Mycket stor hjälp»0 0%
Ganska stor hjälp»1 2%
Till viss hjälp»6 13%
Mindre hjälp»4 9%
Ingen hjälp alls»5 11%
Har ej haft några konflikter»27 62%

Genomsnitt: 5.18

- Vi var dumma nog att inte skriva något riktigt kontrakt, vilket så här i efterhand var väldigt korkat.» (Mindre hjälp)


Examination

24. I vilken mån anser du att examinationsformen ger grund för att kunna sätta individuella betyg?

43 svarande

I mycket hög mån»2 4%
I ganska hög mån»12 27%
I medelhög mån»16 37%
I mindre mån»10 23%
Inte alls»3 6%

Genomsnitt: 3

- Det bygger dock mycket på gruppens ord mot varandra.» (I ganska hög mån)
- Bör finnas mer info på hur bidragsrapporten ska skrivas.» (I medelhög mån)
- Ganska svårt att avgör hur mycket varje person har gjort. » (I medelhög mån)
- Ingen lärare har väl egentligen någon koll på vad just en enskild person har bidragit med i en projektgrupp.» (I mindre mån)
- Det är mycket svårt att presentera vad olika medlemmar har gjort och även svårt att bedöma deras prestation.» (I mindre mån)

25. Hur tyckte du den muntliga redovisningen och oppositionen fungerade?

43 svarande

Mycket bra»18 41%
Ganska bra»20 46%
Okej»5 11%
Mindre bra»0 0%
Inte alls»0 0%
Har ej haft det än»0

Genomsnitt: 1.69

- Bör finnas mer info om hur det ska gå till.» (Ganska bra)
- Svårt att veta vad som förväntades av oppositionen. Fackspråk säger att man ska inte vara för hård. Men då tyckte examinatorn och handledaren att vi var för snälla istället.» (Ganska bra)

26. Har ansvarsfördelningen varit tydlig mellan examinator och handledaren?

42 svarande

Mycket tydligt»7 16%
Ganska tydligt»15 35%
Okej»9 21%
Mindre tydligt»9 21%
Mycket otydligt»2 4%

Genomsnitt: 2.61

- Det är oklart om betygsättningen. Upplever att examinatorn lämnat över en hel del ansvar. Handledaren hade en tydlig bild av vad rapporten skulle innehålla men osäker på om det är samma bild som examinatorn. » (Mycket otydligt)

27. Upplever du att examinationen är rättvis mellan din och andra grupper?

43 svarande

Mycket rättvis»6 25%
Ganska rättvis»8 33%
OKej»4 16%
Mindre rättvis»4 16%
Inte alls rättvis»2 8%
Har ingen uppfattning»19

Genomsnitt: 2.5

- Jag uppfattar att min grupp fått lägre betyg i förhålande till uppgiftens komplexitet och nedlagd tid jämfört med grupper på andra instutioner.» (Mindre rättvis)
- Väldigt olika prestationskrav mellan olika examinatorer. » (Inte alls rättvis)

28. Upplever du att betyget grundar sig på planeringsrapport, slutrapport, produkt och process?

42 svarande

Absolut»20 47%
Någorlunda»20 47%
Inte överhuvudtaget»2 4%

Genomsnitt: 1.57

- Har inte fått betyget ännu» (?)
- Svårt att säga. Jag har inte blivit betygsatt ännu. » (Någorlunda)
- Vet faktiskt inte vad som kommer ligga som grund för betyget » (Någorlunda)
- Process väldigt lite. Vi misslyckades med det praktiska, men hade en stor teoretisk del och ska bli intressant att se var betyget hamnar.» (Någorlunda)


Sammanfattande frågor

29. Vad är ditt samlade betyg på kandidatarbeteskursen?

43 svarande

Mycket bra»18 41%
Bra»18 41%
Godkänt»5 11%
Mindre bra»1 2%
Dåligt»1 2%

Genomsnitt: 1.81

- Väldigt givande men samtidigt ett otroligt jobbigt halvår» (Mycket bra)
- Kul att få använda sin kunskaper till ett eget projekt!» (Mycket bra)
- För dålig informationsutskick samt dåligt förklarade exempel på hur man ska göra de olika delarna i projektet, tex planneringsrapporten, mittrapport och slutgrejerna.» (Mindre bra)

30. Vad kan bli bättre i kursen?

- Informationen.»
- Ge inte folk arduino, sämre återvändsgränd finns inte. förutom basic stamp då, men den kan vi försumma. Låt folk lära sig µC på riktigt.»
- Bättre information om vad som gäller. Handledare och studentportalen säger ibland olika.»
- Väldigt dåligt med information om redovisningen och opponeringen. Vi fick inte veta när vi skulle redovisa eller mot vilken grupp vi skulle opponera förrän måndagen innan. Väldigt dåligt eftersom de som planerar detta har hela våren på sig.»
- Mer och bättre information angående hur rapporterna ska se ut och vilken roll de ska fylla, framför allt mittrapporten. »
- Tydligare riktlinjer om vad som ingår och vad som inte ingår. Det är framförallt viktigt att handledarna vet vad som gäller.»
- Mer tydliga informationsutskick, och sluta använda PingPong tvångsmässigt när det inte tillför någonting. Småsaker mest annars.»
- Informationen kring de kringliggande arbteten som skall göras.»
- tydligare instruktioner för skrivandet av loggbok»
- Ta bort biblioteksdelen!»
- Vad som MÅSTE bli bättre är någon form av samarbete mellan institutionen och fackspråk, i dagsläget skulle vi kunna flytta om stycken och redigera källförteckningar till fördömelse. Kurshemsidan(orna) är bedrövlig, en sida (på ping pong) för biblioteket, en sida (på GU) för fackspråk. En sida (på studentportalen) om kandidatarbete på Chalmers och en (på studentportalen) om kandidatarbete på s2. Slutligen kan projektbeskrivningen hittas på s2s hemsida.»
- En mer synlig examinator. Mer kommunikation mellan examinator och handledare. »
- Fackspråksföreläsningarna borde blir mer konkreta för att kunna koppla till arbetet och därmed också bli intressantare.»
- Uppdelningen av vad som görs i labbet av vem så att man har en klar produktionscell att implementera i från början»

31. Vad ska behållas i kursen till nästa år?

- Jonas Fredriksson»
- Urvalet av riktigt bra kandidatarbeten och engagerade handledare»
- Uplägget, i stora drag. Organisationen fungerade bra.»
- Presentationerna.»
- Mittrapporten var nyttig. Intresserade, engagerade handledare. Tyvärr inte alla som varit haft sådana har jag förstått. »
- Planeringsrapporten, Mittrapporten och fackspråk-handledningarna»


Kursutvärderingssystem från