ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Projektarbete, LNB810

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-25 - 2008-06-09
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Kerstin Lahrin Ringnér»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

10 svarande

Högst 5 timmar»4 40%
Cirka 10 timmar»2 20%
Cirka 15 timmar»2 20%
Cirka 20 timmar»1 10%
25 timmar eller mer»1 10%

Genomsnitt: 2.3

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»2 22%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 11%
100%»6 66%

Genomsnitt: 4


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 11%
Målen är svåra att förstå»1 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 66%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 11%

Genomsnitt: 2.77

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 37%
Ja, målen verkar rimliga»5 62%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.62

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»1 11%
I viss utsträckning»4 44%
Ja, i hög grad»4 44%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.33


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»2 22%
Ganska liten»5 55%
Ganska stor»2 22%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»2 22%
Ganska liten»4 44%
Ganska stor»1 11%
Mycket stor»2 22%

Genomsnitt: 2.33

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»2 22%
Ganska dåligt»1 11%
Ganska bra»5 55%
Mycket bra»1 11%

Genomsnitt: 2.55

- mallarna var föråldrade och vissa var inaktuella» (Mycket dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»1 10%
Ganska dåliga»2 20%
Ganska bra»1 10%
Mycket bra»6 60%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.2

- hjälp och svar på frågor har klasskamrater hjälpt till med» (Ganska dåliga)
- Handledaren hade alldeles för många projektarbeten att ta hand om. Han hade på tok för hög arbetsbelastning. Hjälpt så gott han kunde men det blev dock för lite..» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»8 88%
Har ej sökt samarbete»1 11%

Genomsnitt: 4.11

- skrev själv» (?)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 20%
Lagom»6 60%
Hög»2 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- lågt i början och snabbt på slutet dåligt med rep» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»1 10%
Låg»2 20%
Lagom»3 30%
Hög»3 30%
För hög»1 10%

Genomsnitt: 3.1


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 30%
Godkänt»5 50%
Gott»2 20%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.9

- För lite hjälp från handledaren, för låga / olika krav.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- projektformen»
- Att ha ett projekt är inte dåligt iden är bra och bör bevaras, man kan göra mycket roliga övningar.»
- Anders Bergenhem som handledare!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gå igenom innehållet i projektet kolla igenom helheten och se så man får en röd tråd och ett tydligt mål tyckte det saknades.»
- Det som först och främst måste ändras är att det skall finnas fler handledare som kan ta hand om elever. Det får inte bara finnas en handledare till 55 elev det går inte.»
- Fler handledare! Varje handledare kan omöjligt ha så många elever som i år. Då blir det kass för alla parter!!»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från