ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIELL vt13 - Industriella styr och övervakningssystem, LEU340

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-05
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 75%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»1 4%
Cirka 20 timmar»7 33%
Cirka 25 timmar»2 9%
Cirka 30 timmar»6 28%
Minst 35 timmar»5 23%

Genomsnitt: 3.33

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 23%
100%»16 76%

Genomsnitt: 4.76

- Jag var mest närvarande på labbarna då vissa lektioner krockade när det var föreläsning. » (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 9%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 61%

Genomsnitt: 3.42

- Kunde varit tydligare mål för vad hela processen skall innehålla. Hur många beställningar ska man kunna lägga åt gången t.ex.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»19 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 26%
Ja, i hög grad»13 68%
Vet ej/har inte examinerats än»1 5%

Genomsnitt: 2.78

- Nu tänker jag på duggan och den kommer lite väl tidigt in i kursen. Man har inte hunnit komma igång med alla delar ännu och då testas man egentligen mer på vad man kommer ihåg från tidigare kurser än vad man egentligen har gjort i denna.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»4 19%
Ganska stor»11 52%
Mycket stor»5 23%

Genomsnitt: 2.95

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»10 47%
Ganska stor»5 23%
Mycket stor»4 19%

Genomsnitt: 2.52

- inget kursmaterial i denna kursen» (Mycket liten)
- Dokumenten som ligger på pingpong hade behövt korrekturläsas för att minska tiden som lades på felsökning pga felaktig text» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 42%
Mycket bra»12 57%

Genomsnitt: 3.57


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»7 33%
Mycket bra»12 57%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.42

- Morgan var nästan aldrig i labbsalen. Han hade andra lektioner samtidigt som vi hade labbtid. Detta tyckte jag var dåligt.» (Mycket dåliga)
- Det känns som att Morgan får en ganska hög arbetsbörda när, åtminstone i kursens början. Jag förstår att meningen är att man ska arbeta självständigt genom kursens gång, men en extra lärare/assistent i början av kursen tror jag hade varit bra.» (Ganska bra)
- Morgan är ofta upptagen och detta är förståeligt men det hade varit bra om man slapp vänta så länge när man kört fast.» (Ganska bra)
- Lärarens kursen krockade med lab ett antal gånger. Hade kanske behövt mer hjälp i början av kursen för att få igång arbetet fortare.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 23%
Mycket bra»16 76%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.76

- Mycket bra upplägg på kursen med större projektgrupper, då samarbetsmomentet blir mer utmanande.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 42%
Hög»11 52%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.61

- Mycket i slutet» (Lagom)
- Hade inte varit ett så stort problem om det inte var för att den andra kursen var väldigt jobbig också.» (Hög)
- Projektet tog mycket tid, med det gör inget då det var ett trevligt projekt.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 33%
Hög»7 33%
För hög»7 33%

Genomsnitt: 4

- Borde lagt mer energi på maskinelement med» (Hög)
- Denna kursen tillsammans med maskinelement skulle jag inte rekommendera. Båda kurserna är tunga och den tyngsta är tyvärr obligatorisk» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 4%
Gott»3 14%
Mycket gott»17 80%

Genomsnitt: 4.76 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Känns relevant och lärorik, samt väldigt rolig.» (Mycket gott)
- Den bästa kursen under hela utbildningen, med den bredd kursen har inom styrteknik ges en bra insyn i branschen.» (Mycket gott)
- Bästa kursen hittills. Väldigt intressant och lärorik.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt»
- Helhetsprojektet»
- Upplägget på hela kursen, mycket roligt att själv få lösa problem som är såpass verklighetstrogna.»
- Besök från andra ingenjörer. kanske ännu mer på lektionstid skulle vara ännu bättre.»
- Ha kvar allt som det är! »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Förtydliga vilka delar som skall ingå i delprocesserna och vad helhetslösningen ska ihhehålla...»
- Fler sorters givare och don kunde integrerats i projektet för att ytterligare bredda kursen.»
- Mer schemalagd tid i labbet»
- Gärna mer närvaro i startveckorna så man kommer igång och kan hinna med mer i projektet när ma blir mer självgående.»
- Att Morgan är mer närvarande.»
- Laga/måla om puckar, laga vissa mecmanplattor som gått sönder på vissa ställen. »

16. Övriga kommentarer

- Mycket rolig och givande kurs, har redan på exjobbet fått använda de kunskaper jag fick!»
- tack!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.76

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.76
Beräknat jämförelseindex: 0.94


Kursutvärderingssystem från