ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP4 11/12 Byggnadsplanering, LBT101

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-21 - 2012-06-10
Antal svar: 40
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Sammanfattande intryck av kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
40 svarande

0 0%
4 10%
11 27%
19 47%
6 15%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.67 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Allmänna frågor

Gradera påståendena på samma sätt som ovan.

(Med examination avses alla moment som är underlag för betygssättning i kursen.)

Matrisfråga

- Tyvärr har kursupplägget var aningen rörigt. Det har varit svårt att veta vad man egentligen ska kunna.»
- Kräver väldigt stor insats.»
- Bra med teori och praktik som blandas. »
- Visste inte ens vilka kursmål det fanns, dvs att ingen varit tydlig med dem. Samt har betygssättning varit mycket dålig! Man har inte fått någon information om hur de bedömer arbetet. Det enda som sagts är att de inte ska vara personliga när de bedömer, men det tycker jag i hög grad att de varit. Man fick ingen chans att presentera sitt arbete och förklara hur man har tänkt och varför man gjorde si och så. Det man fick höra vid returen av arbetet var att detta tycker jag är dåligt. Detta gillar jag inte alls osv. Det var bara negativ kritik som framfördes och det hela avslutades med ett: men annars tycker jag det var bra.»
- Tydligare mål på vad som betygs sätt. Det finns inte ens information om hur mycket poäng på tentan som var godkänt.»
- Svårt att få reda på all nödvändigt information.»
- Uppgiften i att rita bostäder saknade helt kursmål. Inte ens ansvariga lärare verkade ha nån koll. Det kändes som att de bedömde utefter känslor snarare än uppnådda krav.»
- Betygskriterierna i de två inlämmningarna kändes väldigt flytande. Vi fick ingen konkret info om vad som krävdes för de olika betygen. Samtidigt sa ledarna att de inte skulle väga in personliga åsikter, vilket de gjorde ändå.»
- Kriterier för olika betyg kunde varit mycket tydligare, känns som betygen bara baseras på vad övningsledarna känner/tycker för arbeten inte kring några kriterier....»
- Finns ingen tillgång till föreläsningar osv. via nätet, det är inte bra!»
- Tydligare information. Inga nya saker ska komma upp samma dag som inlämningen. ritövnngsledarna kom på nya saker hela tiden, även precis innan inlämningarna.»
- Lärandemålet "-förstå vikten av hållbart samhällsbyggande vid byggnadsprojektering" låter mer som ett miljö mål och inte som "den goda bostaden" mål. Kan behövas skrivas om för att vara aktuellt. Lärandemål "-använda aktuella datorprogram för ritningsframställning av bygglovsförhandlingar" uppnås inte från denna kursen på något sätt.»
- Förstår inte hur betyget 5 endast kan uppnås om allt är perfekt. Om man redan är perfekt behöver man inte gå denna kurs. Inte ens arkitekterna är perfekta.»
- Jag vet inte hur det blir med granskning/betygsättning för vi har ännu inte fått den informationen.. Men examinationen ger inget utrymme för utveckling med tanke på huset som ritats i början med syftet "lär er själva" »

Kursens mål var tydliga
40 svarande

4 10%
4 10%
16 41%
10 25%
5 12%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.2

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt
40 svarande

2 5%
5 13%
5 13%
19 52%
5 13%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3.55

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra
39 svarande

2 5%
13 35%
11 29%
9 24%
2 5%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.89

Kursen kändes angelägen för min utbildning
40 svarande

0 0%
2 5%
2 5%
5 12%
31 77%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.62

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats
40 svarande

0 0%
1 2%
4 10%
12 30%
23 57%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.42

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Gruppprojekten, »
- Ritövningarna, det mesta av föreläsningarna. »
- Claes föreläsningar»
- Både tenta och att få chansen att rita hus känns verkligen vettigt. Använder det man ska lära sig gör både att man förstår och lär sig bättre. Mycket bra moment att få chansen att rita hus. »
- Blandningen av ovan »
- Allt! mycket bra övningar.»
- Uppgifterna man gör, lär sig mycket på det.»
- Upplägg och Claes Wernemyr.»
- Läraren»
- allt och lite till»
- Claes föreläsningar!»
- Rituppgifterna har varit väldigt givande!»
- De båda Projekten.»
- Upplägget med både föreläsningar och tillfälle att använda kunskapen i uppgifter!»
- Kul med projekten! »
- Allt»
- Rituppgifterna är väldigt lärorika men kursmål saknas.»
- Föreläsningarna var bra, kul och intressanta »
- Claes föreläsningar»
- Claes!»
- Inlämningsuppgifterna»
-
- Uppgifterna»
- Projektet»
- Projekten och assistenttimmarna.»
- clas»
- Projekten»
- Föreläsningarna och ritningstillfällena (övningarna).»
- Projektarbetet (i grupp). Tentamen vilket kontrollerar att alla kan det som har gått ingenom under kursen.»
- Claes föreläsningar var mycket bra och intressanta.»
- Bygglovsövningarna! :)»
- Vet ej.. »
- Rasten i föreläsningarna samt grupparbetena med husritningsprojekten.»
- Ritövningarna om upplägget förbättras, för de var väldigt lärorika. »

4. Saknade du något i kursen?

- tydligare struktur och kurslitteratur.»
- Kompetenta rit assistenter. De verkar inte ha en aning om vad konstruktiv kritik är så jag trodde att man skulle få en tydlig uppfattning om vad som är viktigt. Inte få sitt arbete endast bedömt ev en assistent som hela tiden uttrycker sig i stil med " jag tycker inte att det här är bra", "jag tycker detta är dåligt gjort" osv. Vi har inte fått någon positiv kritik under den här kursen. Sen förväntas vi ge konstruktiv kritik i vår utvärdering? vilket hån. »
- Mycket bristfällig konsultation och svårt att få utförliga handvisningar. Detta innebär inte att man får svar på uppgiften, inget facit, men tydligt vilka regler som gäller - och vad UTÖVER dessa som man behöver ta hänsyn till. Exempel som är tydligt kopplade till det vi håller på med (det har visats exempel, visst, men ta gärna med byggnader som fått bra betyg från tidigare genomförda kurser om det är möjligt. Exempel som visar på konkreta saker vad man bör tänka på.)»
- Mer utbildning om ritteknik och liknande än att få veta det i efterhand»
- riktlinjer för vad som bedöms!! Det ska vara Mycket tydligt vad de vill ha ut av arbetet och inte förvänta sig att vi ska förstå vad de vill ha när det är precis det vi ska lära oss i kursen!»
- Läroböcker som var ordentliga! Fått 10000 lösblad.. Ha powerpoint och inte oweahead för det kan man aldrig gå tillbaka och kolla på om man inte hinner skriva av...»
- Tydliga riktlinjer för betygsgrunderna på de olika bostadshusen som ritades. Mer relevanta förslag på ritningar under övningstillfällena.»
- mer info om saker och ting»
- ..»
- Nej»
- PPT att skriva ut efter föreläsningarna. »
- Saknade power points ifrån föreläsningarna. För som det var nu så var man tvungen att anteckan allting själv och lätt missa något viktigt som dyker upp på tenta.»
- Tydliga kriterier för vad som är godkänt respektive överbetyg för rituppgifterna.»
- Mer ingående presntationer om vilka mått etc. som gäller när vi ritade flerbostadshuset och konkreta svar för i år fick alla olika svar från de 2 arkitekterna och de skiljde sig även åt från grupp till grupp vilket är fruktansvärt dåligt. På grund av att man fick olika fakta från olika lärare blev det så att vissa fick ett lägre betyg än dem förtjänade i de båda men främst den andra rituppgiften.»
- Riktlinjer för olika betyg.»
- Tydligare kriterier för olika betyg nu när man envisas med att ha betyg 3-5. En mer strukturerad kurshemsida där material kontinuerligt läggs upp. »
-
- Att få veta hur man gör sektioner i autocad, och hur man betecknar olika föremål (hur ex. trappor,hisschakt ser ut i sektion) . »
- Böcker»
- Anteckningar från föreläsningarna»
- »
- tydligare information. finns de krav ska de ligga ute så man kan skriva ut de på pingpong.»
- Att de inte lade upp kursinformation på pingpong för än typ sista veckorna, i bland kändes det som om det fans material som man ville att de skulle visa på pingpong. typ utdela material.»
- Utbildning för användning av datorprogram, annars når den inte upp till lärandemålen.»
- Använd kurshemsidan! Det hade varit trevligt med en kursbok i arkitekthistoria.»
- Tydliga krav som våra projekten var bedömda av. Samt personlig hjälp med programmet Revit.»
- Jag saknade en bra pedagogik från både föreläsare och assistenter. Jag har inget emot att det används cirka 40 OH-bilder på en föreläsning, men det går inte att anteckna så snabbt och därför måste OH-bilderna laddas upp på kurshemsidan. Det är under all kritik att det inte går att ta del av föreläsningsunderlagen Ritmomenten med assistenterna var onödigt långa för det enda som skedde var en liten genomgång av en viss sak och sen fick man knappt assistans därefter, utan man skulle lära sig själv med "viss handledning i mån av tid". Då kan man lika gärna ha ritgenomgångarna i slutet av föreläsningarna och sen få rita på egen hand. Då får dessutom alla grupper samma information vilket vi inte fick utan alla sa olika...»
- Positiv feedback på ritningarna. Bra och intressanta föreläsningar.»

5. Finns det något du tycker bör ändras i kursen?

- Bättre övningsledare som inte kommer med all information samma dag som sakerna ska in. Tydligare vad som gäller!!!!!!»
- Tydligare vad som skall finnas med i ritningen o vad kraven är. Mer genomgångar inför Ritövningarna. Tydligare om vad vi bör kunna på föreläsningarna. »
- Ja det hade varit bra med kompetent personal rakt igenom.»
- Större tid till konsultation och rådgivning. Större möjligheter att tala för sin byggnad som man utformat och tala för vad som är bra, vad man lagt fokus på personligen. Det saknas konsultationstillfällen i proportion till den massiva arbetsinsats som uppgiften att rita ett färdigt flerbostadshus kräver - tror inte jag stött på ett så dåligt förhållande under någon kurs i någon utbildning någonsin. 10 minuter diskussion för en uppgift man säkert lagt 40 timmar på (lågt räknat, gånger 3 för antalet i gruppen). Detta är inget undantag för min grupp speciellt heller, utan generellt har arbetsinsatsen varit stor (40 är lågt räknat). Mindre grupper/fler ritsalspass/mer tid till konsultation/möjlighet till uppföljning av uppgifter och kommentarer under arbetsprocessen. Främst sistnämnda, den tid som gavs (säg 5-10 min, var något av det värdefullaste i utförandet av uppgiften). »
- Genomgång av ritsalsövning. »
- Det ska finnas tydliga betygskriterier och instruktioner! Upplägget bör ändras! se till att man vet vad man ska göra innan man börjar med arbetet och definitivt INTE säga hur man ska redovisa uppgiften sista lektionen! »
- Övningsledarna måste bli mer sammansvetsade, finns inga mål eller liknande för vad som krävs för 5a på de 2 huden vi gjort. Fruktansvärt dålig bedömning på dessa, verkar som det måste vara helt 100% rätt för o kanske kunna få 5a. Och man lär sig inte allt som de sedan påstår att man missat. 5 olika lärare säger olika saker så vem ska man lita på när den som rättar påstår att det du tagit till dig från en annan är fel enligt hans bedömning... och sen kan de inte svara på vad som krävs för 5a, mycket orättvis bedömning!! »
- Föreläsningarna borde finnas som powerpoint presentation för det var svårt att hänga med och skriva allt som sas.»
- få mer info, fler föreläsningar. mer konkret info från övningsledarna angående ritteknik etc»
- Att den ska skötas mer över pingpong»
- ..»
- Jag tror det hade blivit bättre resultat om man haft tentan i läsperiod 3. Eller om man hade två duggar på teorin. Det är mycket som man förstår att man har gjort fel i inlämningarna när man verkligen satte sig in i teorin (vilket man gör väldigt mycket inför tenta eller dugga)»
- Lite tydligare genomgångar av vad som krävs av arkitekterna på ritövningarna»
- Mer PPT och mindre overhead.»
- Svar till övningstentorna så att man vet om man har svarat rätt och tolkat frågorna rätt. »
- Man borde få mycket mer positiv feedback på sina ritningar, ingen av dom jag har pratat med har fått något positivt. Kunde även förklarat vad man skulle gjort annorlunda för att få högre betyg.»
- Läs ovan.»
- Lite tråkig attityd från vår övningsledare, fokuserade bara på de relativt små och få fel vi gjort. Man har ändå lagt mkt tid och energi på det. »
- Fler lärare när det kommer till ritövingar så man får chans att veta vad som gäller och även så att alla får hjälp!»
- Info om vad som krävs för olika betyg.»
- Skaffa kurshemsida och börja använda ppt så man kan kolla tillbaka senare svårt att göra det med OH-papper....»
-
- Föreläsningarna borde vara på power point»
- Power point istället för OH. Så man kan följa dem bättre då det var mycket intressanta saker som jag inte hann anteckna. Ang. projekten skulle jag vilja ha mer positiv feedback och mer info om hur betygssättningen sker, det känns som kvaliteten i betygsättningen var mycket varierande.»
- TStrukturen på övningstillfällerna. Klarare genomgångar och vi ska få veta allt och de ska vara nerskrivet på papper vad som exakt gäller för uppgifterna. »
- Allt material som visas under föreläsningar ska läggas upp och vara tillgängligt på kurshemsidan. Bygglovs-delen skulle kunna vara ett arbete baserat på småhuset istället för ett moment till tentamen, för att få djupare förståelse för bygglovsprocessen. »
- Beskrivningar på hur bedöms projektarbetet (arbete i grupp) skall göras behöver finnas. Exempelvis, vilka fel sänker betygen och i hur stor grad..?»
- Jag tycker det är fel att nästan 2/3 delar av kursens betyg vilar på grupparbeten. Sedan tycker jag att övningsledarna måste vara konsekventa vid rättningen av huset och flerbostadshuset. »
- Mer hjälp och tid för hjälp. Vi var alldeles för många i grupperna per handledare vilket vetydde att man fick hjälp max en gång i veckan.»
- Teorin som man kan nöta in för tentamen ska endast kunna resultera i ett godkänt för tentamen då det inte innehåller ngn analysering eller dylikt. Ren faktakunskap är inte värt mer än 3 anser jag för det kan vem som helst lära sig.»
- Föreläsningsunderlag på kurshemsidan och upplägget av ritmomenten. Ha genomgång av ritteknik i slutet av föreläsningarna så får alla samma information istället för spridda skurar över hela kursen»
- Kändes föråldrad, bör uppdateras till modern tid. Samma gnäll på händige herrn var och varannan föreläsning, men är det inte de som provar och gör fel som skapar utveckling medan de gnälliga bromsar utvecklingen? Jag undrar också vad som kriterierna till bedömningen av ritningarna var för det kändes mest som det var en estetisk bedömning vilket känns konstigt med tanke på att vi går en ingenjörsutbildning och inte till arkitekt samt att de flesta av hos aldrig ritat hus förut, och är inte smaken olika? Tentamen var ju mest en pinsam kopia av förra.»
- Upplägget på ritövningarna bör ändras för det fungerade inte alls. Arkitekterna gav inga klara instruktioner och gav olika vägledning till olika elevgrupper. En del saker man inte fick göra sa det till exempel bara till vissa grupper, och detta ledde till att andra grupper inte visste om detta och föll på det är uppgiften sedan lämnats in. Arkitekterna hade väldigt olika bedömning och beroende på vem som rättade uppgiften kunde man få helt olika betyg, arkitekterna borde bli mer samspelta. Vidare borde även fler arkitekter tas in eller en äldre elev finnas till hands vid ritövningarna för alla studenter fick inte hjälp under en lektion. »

6. Vilka moment har gynnat ditt lärande mest i kursen?

Välj ut ett eller flera inslag i kursen som du tycker varit till hjälp för din inlärning!
Ett minus som svar betyder att du inte tycker att momentet varit så givande för dig.
Svar för alla moment behövs inte.

Använd gärna fritextrutan för förklaringar!

Matrisfråga

- Se tidigare om vad som saknas i kursen.»
- "Attfå hjälp och svar på frågor" - det som fanns gav mycket, dock för lite tid till detta i ritövningen. Feedback under kursens gång - kanontillfälle! »
- Ej givande genomgångar på ritsalsövning »
- Först fick man reda på vad man skulle göra i arbetet, men inte hur man skulle utföra den! Allt var bara luddigt! Hur man skulle presentera arbetet framgick nästan inte alls vilket skapade panik sista lektionen. Övningsledarna ska ha mer koll! de är där för att hjälpa! Man kan inte förutsätta att vi ska kunna hur man redovisar t.ex. en bygglovshandling när det är det vi ska lära oss i kursen!! Se till att planera bättre och lär oss innan hur man ska göra så att det inte blir panik för både er och oss i slutet!»
- Examnationen kunde ha varit mer baserad på BBR än på subjektiva värderingar efter estetik när det handlar om utforming av bostäder. Så att man vet vad som examineras och har papper på det. »
- Rittillfällena kunde varit bättre, osympatiska lärare som håller i dem.»
- Skulle vilja veta mer om betyg-sättningen och få positiv feedback. »
- Tycker att svar på mina frågor i bland bara förvirrade allting, eftersom lärarna ofta hade egna åsikter och jag därför inte alltid fick samma svar. »
- Det hade varit bra om lärarna kunde ha ett system för alla frågor som uppkom vid övningarna, så att alla elever kunde ta del av alla frågor och svar. En kurshemsida där man kunde hämta ut allt kursmaterial och dessutom finna material från föreläsningarna. Det var mycket krångligt att få material om man hade missat en föreläsning!!!»
- »

Föreläsningar
40 svarande

1 2%
OK»9 22%
13 32%
++»17 42%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.15

Övningar/övriga lektioner
40 svarande

5 12%
OK»14 35%
11 28%
++»9 23%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.61

Att få hjälp och svar på frågor
37 svarande

9 25%
OK»12 33%
11 30%
++»4 11%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.27

Kurslitteratur och annat kursmaterial
39 svarande

4 10%
OK»13 33%
10 25%
++»12 30%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.76

Inlämningsuppgifter_ej i grupp
37 svarande

3 21%
OK»8 57%
2 14%
++»1 7%
Vet ej/ Ingick ej»23

Genomsnitt: 2.07

Projektarbete i grupp
40 svarande

2 5%
OK»7 17%
13 33%
++»17 43%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 3.15

Muntlig redovisning
36 svarande

2 100%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»34

Genomsnitt: 1

Tentamen
39 svarande

4 10%
OK»10 25%
10 25%
++»15 38%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.92

Hemtentamen
37 svarande

1 100%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»36

Genomsnitt: 1

Dugga
37 svarande

1 50%
OK»1 50%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»35

Genomsnitt: 1.5

Självverksamhet
37 svarande

1 4%
OK»9 36%
10 40%
++»5 20%
Vet ej/ Ingick ej»12

Genomsnitt: 2.76

Studiebesök
38 svarande

3 8%
OK»8 23%
18 52%
++»5 14%
Vet ej/ Ingick ej»4

Genomsnitt: 2.73

Gästföreläsare
35 svarande

3 18%
OK»8 50%
4 25%
++»1 6%
Vet ej/ Ingick ej»19

Genomsnitt: 2.18

Feedback under kursens gång
38 svarande

13 37%
OK»15 42%
7 20%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»3

Genomsnitt: 1.82

Feedback vid examination
36 svarande

13 52%
OK»7 28%
5 20%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»11

Genomsnitt: 1.68

Laborationer
37 svarande

1 50%
OK»0 0%
0 0%
++»1 50%
Vet ej/ Ingick ej»35

Genomsnitt: 2.5

Annat
31 svarande

2 100%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»29

Genomsnitt: 1

7. Övriga kommentarer

- Superbra och givande föreläsningar, ritsalsövningar kunde varit betydligt bättre.»
- Inte rättvis bedömning på rätting av hus, inga tydliga riktlinjer för vad som bedöms.»
- Rolig kurs!»
- En Intressant och bra kurs! Kul att få något lite mera kreativt att bryta av allt räknande med. Lite svårt att plugga till tentan eftersom vi endast hade kopierat material. Men det gick an! »
- Bra kurs och väldigt angelägen. Men examinationen så behövs det mer en mall för vad man skall prestera och gå efter. Som det var nu så baserades resultaten delvis på regler som stod nedskriva, men också personlig smak från de som betygsatte, och det är omöjligt att veta vilken smak de har på förhand. »
- Återigen...Arkitektlärarnas bedömning verkar inte gå efter några som helst kriterier. Inte heller fick man reda på innan vilka kriterier som fanns. Bedömingen verkar vara att allt annat än perfekt tilldelas som högst betyget 4.»
- Som sagt, till nästa år tycker jag arkitekterna ska samprata först så dem vet vad som gäller och säga det till alla studenter så det blir samma villkor för alla. Så som det var nu var faktiskt inte okej! Hoppas det även finns fler till hands för nu hade man inte chans att fråga alla frågor man hade under lektionstid!»
- En kul och bra kurs men dock behövs den "uppdateras" lite känns det som. Tydligare kriterier nu när man använder betyg 3-5, så det inte bara baseras på vad bedömaren tycker och anser och känner för arbetet. Någon sorts kurshemsida så att man kan komma åt materialet i efterhand. Fler studiebesök för att få ytterligare djupare förståelse och se hur det ser ut i verkligheten. »
- Arkitektassistenterna var väldigt negativa. Många av oss har aldrig ritat något hus eller har erfarenhet från husbyggnad och hur ritningar ska se ut. Det dom tar för givet är helt nytt för många. Att inte få någon positiv feedback när man lagt ner sin själ i ett projekt ger en inte direkt viljan att jobba inom arkitektbranschen. Självklart ska man få kritik men dom måste peka på det som är bra också. Inte bara fokusera på det dåliga. »
- Tydligen var vår sista inlämning väldigt svår hade ni upptäckt sa ni. Därför undrar jag har ni kontrollerat att det fungerar att göra en 5? skulle gärna velat sett de lägenheterna i så fall. med de krav ni har! »
- Föreläsaren bör fundera på att kanske använda en mikrofon eftersom det ibland var svårt att höra om man satt långt bak i salen.»
- Det är dags att se över upplägget av kursen och inte köra på samma gamla hjulspår. Saker går alltid att förbättra även om det har varit bra tidigare.. När är det förresten granskning? »
- Såg fram emot denna kurs men vart besviken och de kändes mer av tvång än nöje som jag gick på föreläsningarna. Att rita i cad och sitta i gruppen och diskutera var roligt och givande.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.67

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.67
Beräknat jämförelseindex: 0.66

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från