ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


1011-2 Diskret matematik, TMV200

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-16 - 2011-01-23
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Börje Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

33 svarande

Högst 15 timmar»13 39%
Cirka 20 timmar»7 21%
Cirka 25 timmar»9 27%
Cirka 30 timmar»3 9%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.15

- Väldigt svårt att uppskatta detta. Kan vara mer, kan vara mindre.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

33 svarande

0%»2 6%
25%»0 0%
50%»1 3%
75%»9 27%
100%»21 63%

Genomsnitt: 4.42

- missat enstaka övningspass» (75%)
- Försökt gå på allt. Missat något pga. resa.» (100%)
- Med undantag för ett par övningspass.» (100%)
- Bra balansering mellan olika moment för att lära.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

33 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 12%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 57%

Genomsnitt: 3.3

- Målen tas upp flera gånger under kursen, det är bra.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Jag tittade bara på målen ett par gånger men jag minns dom som ganska förvirrande.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen sa inte speciellt mycket förräns efter momentet som beskrevs var avklarat.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Klara mål som visar vad man ska lära sig i varje avsnitt» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

30 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»29 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2.03

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

31 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»13 41%
Ja, i hög grad»15 48%
Vet ej/har inte examinerats än»2 6%

Genomsnitt: 2.58

- Jag tror det.» (?)
- Jag tyckte tentan var ovanligt svår. Många av uppgifterna var svåra att förstå, och jag tyckte att nivån på de mer enkla uppgifterna var alldelles för hög. De lite svårare uppgifterna höll dock en normal svårighetsgrad i nivå med tidigare tentor. Men målen testades, helt klart.» (I viss utsträckning)
- Hon testade de flesta av målen och jag gissar att det är svårt att testa alla, dock saknade jag ett par moment på tentan.» (I viss utsträckning)
- dock var frågorna vid examinationen extremt luddiga» (I viss utsträckning)
- Tentan kändes väldigt inriktad på vissa områden, och då delar av andra kapitel flätades in i en uppgift (som till stor del var av ett av de först nämnda områdena) behövdes så mycket kunskaper ur de områdena som tentan var väldigt inriktad på att man inte kunde visa kunskap i de inflätade områdena om man inte hade full koll på de först nämnda områdena. » (I viss utsträckning)
- ojämn fördelning av områden vi gick igenom. t.ex. två frågor om delbarhet» (I viss utsträckning)
- dock en mycket högre nivå på denna tenta än de tidigare» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»4 12%
Ganska liten»2 6%
Ganska stor»15 45%
Mycket stor»12 36%

Genomsnitt: 3.06

- Att gå på föreläsningarna gav mig mycket mer än att enbart läsa i boken.» (Ganska stor)
- Särskilt bra med kryssuppgifterna, de gjorde att man kände sig manad att träna på de nya momenten samma vecka som man fick lära sig dem.» (Mycket stor)
- Fredagspassen med extrauppgifter vad guld!» (Mycket stor)

7. Hur mycket lärde du dig av att skapa egna övningsuppgifter?

33 svarande

Jag lärde mig ganska lite»7 21%
Jag lärde mig en del»12 36%
Jag lärde mig mycket»12 36%
Jag gjorde inte det»2 6%

Genomsnitt: 2.27

- Det kändes ibland som att alla inte var delaktiga i uppgiftsskapandet, alla var delaktiga i ungefär samma mån över tid, men jag tror att fyra personer kanske var lite för många för att sitta och ta fram uppgifter tillsammans. Det blev ofta att vi satt och diskuterade ovesäntliga detaljer om uppgifterna istället för själva matematiken inom dem.» (Jag lärde mig ganska lite)
- Svårt att avgöra vilken nivå ens uppgift blev, samt viss otydlighet om vad de skulle handla om.» (Jag lärde mig en del)
- Osäker här. Jag tycker att man fräschade upp minnet och repterade lite på övningsuppgifterna. Men jag tror att den tiden som disponerades kunde ha används mer effektivt genom att t.ex. ha ett rejält "repetitionspass" istället. Med övningsledare som går igenom förra veckans saker för de som inte känner sig helt säkra än.» (Jag lärde mig en del)
- ibland la man mycket tid men man lärde sig inte så mycket man skulle göra om man gjortuppgifter istället, fast det är ändå ett bra sätt att lära sig på.» (Jag lärde mig en del)
- Det blev alltid mycket diskussioner under dessa pass vilket gjorde att man pratade om matte på ett annat sätt än man vanligtvis skulle göra, då man var tvungen att komma på ett tillvägagångssätt själv.» (Jag lärde mig mycket)
- Jättebra ide, det bästa på kursen. Lärde mig MASSVIS med hjälp av det.» (Jag lärde mig mycket)
- Väldigt bra del av kursen!» (Jag lärde mig mycket)
- Jag läste om övningstillfällenas upplägg på kurshemsidan, och det verkade svårt att börja gå på övningarna först efter några veckor.» (Jag gjorde inte det)

8. Hur mycket lärde du dig av att jobba med och presentera kryssuppgifter?

33 svarande

Jag lärde mig ganska lite»1 3%
Jag lärde mig en del»2 6%
Jag lärde mig mycket»25 75%
Jag gjorde inte det»5 15%

Genomsnitt: 3.03

- Detta var väldigt bra. Jag lärde mig nog nästan mest tack vare kryssuppgifterna. Det blev som en morot att man vill klara dem varje vecka för att få poäng, man diskuterade dem med kamrater, redovisade. Ja, kryssuppgifterna var mycket givande.» (Jag lärde mig mycket)
- Kryssuppgifterna var nog det bästa med hela kursen! Man blev motiverad att läsa på saker och verkligen fatta kursmomenten man gick igenom. Dessutom var det väldigt bra att kunna få respons på sin presentation med en gång, man lärde sig mycket på det.» (Jag lärde mig mycket)
- Bästa delen av kursen! Lärde mig mycket på kryssuppgifterna» (Jag lärde mig mycket)

9. Hur stor andel av bokens övningar räknade du (från de relevanta avsnitt)

33 svarande

Mindre än 30 %»20 60%
30 - 50 %»9 27%
50 - 80 %»4 12%
Mer än 80 %»0 0%

Genomsnitt: 1.51

- Försökte i början följa till punkt och pricka "planen" som låg ute på hemsidan. Gjorde detta för kapitel 1-3. Sedan blev det mer fokus på kryssuppgifterna, och andra saker, vilket tog mycket av tiden. Bokens uppgifter var inte dåliga, men jag tyckte jag fick mer ut av att öva på andra sätt, och att läsa igenom istället.» (Mindre än 30 %)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»5 15%
Ganska liten»13 39%
Ganska stor»12 36%
Mycket stor»3 9%

Genomsnitt: 2.39

- Använde wikipedia i betydligt större utsträckning än kurslitteraturen, som ofta var väldigt vag och flummig.» (Mycket liten)
- Boken har hjälpt, men övningspass och föreläsningar var viktigare.» (Ganska liten)
- Boken var dock inte den bästa i min mening, kunde vart bättre.» (Ganska stor)
- Hade inte kryssuppgifterna funnits hade behövt använda boken mycket mer för att lära mig. » (Ganska stor)
- Kurslitteraturen ("Algebra och diskret matematik" av Johan Jonasson, Stefan Lemurell) var väldig bra och lätt att förstå.» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»10 31%
Mycket bra»20 62%

Genomsnitt: 3.56

- Uppdateringar skedde regelbundet på webbsidan...!» (Mycket bra)
- uppdaterad och informativ hemsida» (Mycket bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

33 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»11 33%
Mycket bra»18 54%
Har ej sökt hjälp»3 9%

Genomsnitt: 3.69

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 25%
Mycket bra»22 68%
Har ej sökt samarbete»2 6%

Genomsnitt: 3.81

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»23 71%
Hög»9 28%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.28

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»1 3%
Låg»2 6%
Lagom»19 61%
Hög»9 29%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.16


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 9%
Godkänt»8 25%
Gott»13 40%
Mycket gott»8 25%

Genomsnitt: 3.81

- Kanske något orättvist då jag jag var tvungen att lägga mycket av min tid på programmeringen istället.» (Dåligt)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- kryssuppgifter!»
- Kryssuppgifterna»
- Gästföreläsningarna. Tillämpningar. Kryssuppgifterna.»
- Kryssuppgifterna!»
- kryssuppgifterna»
- Kryssuppgifterna»
- Kryssuppgifterna»
- Kryssuppgifterna»
- Kryssuppgifterna»
- kryssuppgifterna»
- Egna uppgifter och kryssuppgifter»
- Takten, i det stora hela var takten mycket bra och det var mycket lite återupprepning av innehåll från introkursen, vilket är väldigt bra. Genomgångarna var mycket bra, likaså vår övningsledare (Harald) och SI-ledaren Oscar (gick enbart på hans SI-pass så kan inte uttala mig om den andre) samt övnings-, SI- (och kryssuppgifts)-passen.»
- kryssuppgifterna»
- Kryssuppgifter och egna uppgifter, tyckte detta var mycket givande.»
- Kryssuppgifterna»
- Övningstillfällena, kryssuppgifterna och uppgiftsskrivningarna. Dessa var i min åsikt mycket givande.»
- Skriva egna uppgifter!»
- SI passen!»
- kryssuppgifterna, föreläsningarna och egna uppgifter. »
- Allt, speciellt föreläsningarnas upplägg!»
- Kryssuppgifterna»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Förtydliga insturktionerna kring skapandet av egna frågor.»
- Omarbetning av "egna gruppuppgifter" (är det den bästa metoden för att repetera?) samt samma nivå på examinationen.»
- Mer gästföreläsningar med olika sätt att tillämpa kunskapen. Väv in mer programmering. Jobba med http://projecteuler.net?»
- Övningsledarna var ibland dåligt förberedda till övningarna, och för stor del av övningen lades på att de gick igenom övningar i början på lektionen.»
- tentan borde hålla samma nivå som de som tidigare visats»
- Tentan var lite för svår, iallafall om man jämför med tidigare tentor.»
- Tyckte att måndagspassen inte var så bra (skapa egna uppgifter), hellre att ha en lärare som går igenom saker då (övningspass- liknande).»
- Kryssuppgifter och egna uppgifter kändes inte för mig som något som var värt att behålla. Föredrar duggor. »
- mer koll på vad som ska föreläsas om i början av kursen»
- Tentan bör inte ta upp uttryck, såsom "bijektion", som vi inte pratat om på kursen, där man pratat om något med liknande namn (bijektivitet) så man får gissa på svaret. Det bör markeras tydligare på hemsidan vilka delar av kursen som inte finns med i boken. Att skapa egna uppgifter var väldigt tidskrävande, men inte så lärorikt, därför känns dem inte särskilt nödvändiga om inte många andra teknologer har en annan uppfattning. Kryssuppgifterna bör få en jämnare svårighetsgrad (något svårare än uppgifterna i boken) som ger upphov till diskussion, men inte ha olika svårighetsgrader så att man inte lär sig så mycket i vissa områden och vaggas in i en tro att man har koll på något man inte har (för lätt nivå) och på andra områden vara svåra nog att man får ökad förståelse (önskat). Med andra ord var kryssuppgifterna på vissa kapitel väldigt enkla, då lärde man sig inte lika mycket på de kapitlen, och svårare i andra.»
- egna övningar. Ger inte så mycket. Kan tas bort.»
- Kursboken»
- Bra som det är, kanske ge mer tips på kryssuppgifter eller liknande.»
- Kurslitteraturen. Wikipedia gav ofta en mycket tydligare förklaring (framförallt om mängdlära) än boken.»
- tentan»
- Tydligare beskrivning om vad som krävs för de olika nivåerna vid tillverkning av egna uppgifter»

19. Övriga kommentarer

- Överlag bra. En intressant och rolig kurs. Bra och hjälpsam föreläsare.»
- väldigt svår tenta jämfört med tidagare»
- Matten över huvetaget kan vara bättre förklarad. Sättet att prata om matte och att skriva matte är ett helt annat än vad jag var van vid på gymnasiet. Detta gjorde att man ofta satt och undrade vad saker Laura sa eller skrev på tavlan betydde istället för att hänga med på föreläsningarna.»
- Grymt kul kurs (kanske för att det var första mattekursen)..»
- de nada»
- Mycket lärorik kurs!»


Kursutvärderingssystem från