ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Internationell handel, LNC360

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-03 - 2008-04-15
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Kerstin Lahrin Ringnér»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

13 svarande

Högst 5 timmar»2 15%
Cirka 10 timmar»5 38%
Cirka 15 timmar»5 38%
Cirka 20 timmar»0 0%
25 timmar eller mer»1 7%

Genomsnitt: 2.46

- Svårt att svara på, det varierade.» (?)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 7%
75%»3 21%
100%»10 71%

Genomsnitt: 4.64


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 7%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 57%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 35%

Genomsnitt: 3.21

- Kommer inte ihåg exakt.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 7%

Genomsnitt: 2.07

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 21%
Ja, i hög grad»6 42%
Vet ej/har inte examinerats än»5 35%

Genomsnitt: 3.14

- Kunde varit lite mer omfattande tenta.» (I viss utsträckning)
- Kursen heter internationell handel men ändå är mer än hälften om nationell köp- och avtalslag.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»12 85%
Mycket stor»2 14%

Genomsnitt: 3.14

- Positivt med mkt instuderingsuppgifter tillgängligt.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»6 42%
Mycket stor»7 50%

Genomsnitt: 3.42

- Måste ju läsa alla böcker för att kunna förstå!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»8 57%
Mycket bra»5 35%

Genomsnitt: 3.28


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 21%
Mycket bra»7 50%
Har ej sökt hjälp»4 28%

Genomsnitt: 4.07

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 21%
Mycket bra»9 64%
Har ej sökt samarbete»2 14%

Genomsnitt: 3.92

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 57%
Hög»6 42%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.42

- En hel del böcker att plöja igenom. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 14%
Lagom»6 42%
Hög»6 42%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.28


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 35%
Gott»6 42%
Mycket gott»3 21%

Genomsnitt: 3.85

- sjukt bra upplägg med gästföreläsare. Något som borde förekomma oftare i sol.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- gästföreläsarna»
-
- gästföreläsare»
- kurslitteraturen+gästföreläsare»
- Gästföreläsarna och ordinare lärarna»
- mångfalden av olika föreläsare»
- Bra föreläsare (kul med gästföreläsare), tillgång till många övningstentor/instuderingsuppgifter.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mindre kurslitteratur»
-
- Första föreläsningen bör vara m examinator, gå igenom böckerna,få helhetsbild över kursen. Matrial fr föreläsning bör läggas ut på kurshemsidan direkt efter föreläsning.»
- Kanske lite mer fokusering kring Internationell handel. Handel utanför EU?»
- Mer internationell handel - mindre nationell lagstiftning (det är det civilrättskursen är till för)»

16. Övriga kommentarer

-
- rock on!!»
- Bra och intressant kurs!»
- Givande kurs!»


Kursutvärderingssystem från