ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TISJL 1213-4 Klassningssällskap och regelverk, SJO795

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-31 - 2013-09-15
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

7 svarande

Högst 15 timmar»3 42%
Cirka 20 timmar»1 14%
Cirka 25 timmar»1 14%
Cirka 30 timmar»2 28%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.28

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

7 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 28%
75%»0 0%
100%»5 71%

Genomsnitt: 4.42


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

7 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»1 14%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 85%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 2.85

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 85%
Nej, målen är för högt ställda»1 14%

Genomsnitt: 2.14

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

6 svarande

Nej, inte alls»1 16%
I viss utsträckning»2 33%
Ja, i hög grad»2 33%
Vet ej/har inte examinerats än»1 16%

Genomsnitt: 2.5

- Upplever att examinationen hade blivit mycket bättre om man helt lät bli att använda DNV:s exempelfartyg. Bättre att använda verkliga fartyg (går ju att hitta mycket information på internet) och helt enkelt skippa vissa grejer om det är något man inte hittar uppgifter om. Tror det hade blivit mer verkligt överlag.» (I viss utsträckning)
- bra uppgift att genomföra för att få förståelse för vad vi som ombordpersonal kan göra för att se till att klassnings processen löper smidigt.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»1 14%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 71%
Mycket stor»1 14%

Genomsnitt: 2.85

- Bra innehåll överlag, som dock hade mått bra av lite mer struktur och en lite klarare plan över vad som ska vara med. Det känns att kursen går första gången.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»1 14%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 42%
Mycket stor»3 42%

Genomsnitt: 3.14

- Allt material som behövdes fanns på pingpong och har varit oumbärligt för att fixa uppgifterna.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

7 svarande

Mycket dåligt»2 28%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 42%
Mycket bra»2 28%

Genomsnitt: 2.71


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

7 svarande

Mycket dåliga»1 14%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»6 85%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.57

- Svårt att få svar på mail och dylikt.» (Mycket dåliga)
- Både Henrik och Mats har varit trevliga, hjälpsamma och försökt lösa saker efter bästa förmåga när något varit oklart eller lite snurrigt.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»7 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 71%
Hög»2 28%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.28

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 28%
Hög»2 28%
För hög»3 42%

Genomsnitt: 4.14

- Examensarbetet har gjort det till den värsta läsperioden under hela utbildningen, något som kanske gjort att den här kursen fått bli lite nedprioriterad för min del. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

7 svarande

Mycket dåligt»1 14%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 28%
Gott»2 28%
Mycket gott»2 28%

Genomsnitt: 3.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ingen struktur alls. Allting kom lite hur som helst. och löstes oftast till det sämre. » (Mycket dåligt)
- Bra grundtanke, bra innehåll och potential att bli en riktigt bra kurs. Mina invändningar handlar mest mot en rörighet och brist på struktur som förmodligen kan tillskrivas att kursen går för första gången.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Mats är grymt kunnig och rolig att lyssna på! Om han kommer in lite mer i rollen som lärare kan det bli riktigt riktigt bra.»
- examinations uppgiften »
- Mats»
- Mats Isaksson och Henrik Pahlm »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Som nämnts ovan tycker jag att möjligheten att göra projektet på DNV:s exempelfartyg är lite överflödig. Annars handlar det mest om en allmän uppstyrning och att fixa till "barnsjukdomar", för i grunden tycker jag att kursen har stor potential.»
- Lite mer egen övning med att slå i SOLAS-kompendiet, för att lära sig att hitta i det.»

16. Övriga kommentarer

- Scanrail-besöket var en fröjd! Kanske inte blev så mycket genomgång av inspektionsförfarandet som det var tänkt (förståeligt med så kort varsel), men det var väldigt roligt att få se insidan av denna underbara båt.»
- Skulle kunna bli en bra kurs lite ostrukturerad. Kan bero på att det är första gången den går. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.57

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.57
Beräknat jämförelseindex: 0.64


Kursutvärderingssystem från