ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Ytmodellering fk, LMU605

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-03 - 2009-03-22
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Inledning

Tack för att du svarar på denna enkät!
Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilket moment som bör bevaras, men även av om något varit mindre bra och borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Utnyttja gärna möjligheten att lämna kommentarer om kursen. Tänk dock på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»4 26%
Cirka 20 timmar»3 20%
Cirka 25 timmar»1 6%
Cirka 30 timmar»2 13%
Minst 35 timmar»5 33%

Genomsnitt: 3.06

- En otrolig mängd extra tid gått åt för att på egen hand lösa problem eftersom lärare är svåråtkomlig och möjlighet att fråga annan person är begränsad. För att lyckas ok är man beroende av sina medstudenter.» (Minst 35 timmar)
- Kunde inte sluta...» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 20%
100%»12 80%

Genomsnitt: 4.8

- Arbetat mycket hemifrån, på studentlicens.» (75%)
- Annars hade jag inte haft möjlighet att göra uppgifterna alls, instruktionsmall ej tillräcklig» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 20%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 60%

Genomsnitt: 3.2

- Bra med extra uppgift om man vill ha en femma» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 33%
Ja, i hög grad»7 58%
Vet ej/har inte examinerats än»1 8%

Genomsnitt: 2.75

- Det knepiga med datorer är ju att det kan bli rätt på första försöket, eller ta hundra försök innan det blir rätt. Resultatet blir detsamma, men i det sistnämnda fallet har man förmodligen både ansträngt sig och lärt sig mer...» (I viss utsträckning)
- För betyg 5 kändes kravet lite lågt... » (I viss utsträckning)
- Det var bra att betygssättningen var upplagd så att man skulle utföra en viss mängd uppgifter för varje nivå. Det gjorde att man själv kunde avgöra vilken betygsnivå man ville satsa på. Och det konstnärliga blev inte heller en del av det hela vilket var bra eftersom det är en teknikkurs. Även om instruktionerna var väldigt tydliga för varje betygsnivå saknades det ändå några delar vilket gjorde att en hel del onödiga frågor uppstod. Bl.a. om Curvature på ett hörn enligt en tidigare uppgift och PM var nödvändigt på smyckeskrinet för Godkänt.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 6%
Ganska stor»8 53%
Mycket stor»6 40%

Genomsnitt: 3.33

- Enligt mitt sätt att se hade det varit bättre om vi haft tillgång till dubbelt så mycket övningstid och gärna en extra lärare/assistent. Eftersom under den lilla tid vi hade nu av övning så var läraren upptagen hela tiden med frågor så hade man tur kunde man få hjälp två gånger under ett pass. Det är alldeles för lite på ett universitet som anser sig vara av hög klass, anser jag.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»2 13%
Ganska stor»7 46%
Mycket stor»5 33%

Genomsnitt: 3.06

- Det kursmaterial som funnits tillgängligt har tyvärr bara varit av sådant slag att det i detalj beskrivit hur övningar ska utföras. Ibland är det bra, men om man ex. inte fattar vad som står eller om det är felskrivet och frågor uppstår finns det inget man kan fördjupa sig i. Vilket gör att man lätt kan köra fast på småsaker som därför tar onödigt lång tid. Det vore bra om det fanns en kursbok som är något bredare eller att det fanns att tillgå ett material på kurshemsidan som mer ingående beskriver hur det fungerar. Det skapar en större trygghet och det känns också som mer seriösitet lagts ner på kursen.» (Ganska liten)
- OH kan vara ännu mer utförligt beskrivna. Irriterande att t.ex sitta i en kvart för att hitta vart verktyget finns. Print Screens underlättare, mer av det!» (Ganska stor)
- Mer kurslitteratur hade varit bra, instruktionsmall har dock varit till otroligt stor hjälp, annars aldrig löst uppgifterna. » (Ganska stor)
- PDF:sen är guld» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 33%
Mycket bra»10 66%

Genomsnitt: 3.66

- Mer tydlighet för hur långt i varje övning man ska göra ex. Animationen av bollen gav osäkerhet vart man skulle sluta. Gärna tydligare rubriker på inlämingsdelen, vad ska laddas upp.» (Ganska bra)
- Skulle kunna vara mer välorganiserat, t.ex. döpa en mapp till "Övning Wheel" och lägga pdf + wire i mappen. Svårt att hitta bland konstiga filnamn.» (Ganska bra)
- Smidigt» (Mycket bra)
- Det kom ut tidigt till de olika uppgifterna vilket gjorde att man till och med kunde börja i förtid om man kände för det.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»1 6%
Ganska dåliga»7 46%
Ganska bra»4 26%
Mycket bra»3 20%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.6

- Se fråga 6.» (Mycket dåliga)
- alla behöver hjälp och det finns bara en lärare.» (Ganska dåliga)
- För många studenter per lärare» (Ganska dåliga)
- Begränsad tid för så många studenter, minimikrav är två lärare jobbar parallelt. Skulle spara studenter otroligt med tid och frustration. Dessutom lära sig mer eftersom man skulel förstå vad man gjorde. » (Ganska dåliga)
- Man fick god hjälp när man väl fick tillgång till Wranne. » (Ganska bra)
- För lite med 3 h. lärarledd lektion där man kunde få hjälp max 2ggr då klassen är för stor för en handledare. Men när hjälpen kom, var den mycket bra och givande!» (Ganska bra)
- Det är ofta svårt att hinna få hjälp av lärare under lektionstid. Man får oftast sitta och vänta i minst en halvtimma innan man får hjälp. » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 20%
Mycket bra»10 66%
Har ej sökt samarbete»2 13%

Genomsnitt: 3.93

- Viss hjälp har vi kunnat ge varandra men ändå till en begränsad del.» (Ganska bra)
- Kursen bygger lite på att man sitter tätt och kan fråga folk omkring sig, till lika låta sig inspireras av kamrater. » (Mycket bra)
- 95% av hjälpen jag har fått har varit från andra studenter. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»11 73%
Hög»3 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.13

- Blir lite vad man gör det till. » (Lagom)
- Bra att kunna välja extra uppgifter för de som vill satsa på högre betyg.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 20%
Lagom»9 60%
Hög»3 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Väldigt lite schemalagd tid» (Låg)
- För mig blev det för körigt och jag vet en del andra som mer eller mindre struntade i den ena kursen för att satsa på den andra. Ex. satsade en del mest på denna för att det är svårare att få högre betyg än godkänt i denna kurs om man skulle misslyckas. För man måste då gå om hela kursen året efter, det räcker inte bara att göra en omtenta som det är i Tillverkningstekniken som vi läste samtidigt.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 33%
Gott»4 26%
Mycket gott»6 40%

Genomsnitt: 4.06

- Den har känts ganska monoton, ungefär samma övningar hela tiden (dvs bygga kurvor och få till kurvatur-krav). Positivt dock med egna övningar, det är roligt.» (Godkänt)
- Mkt rolig kurs...» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- att allt material läggs ut från början. »
- Gillar hela upplägget där man först har föreläsning och sedan sitter själv. Uppgifternas stora frihet uppskattas. Föreläsningen om shaders låg väldigt bra och gav mycket. »
- övningarna hade en genomtänkt ökning av svårighetsgrad och innehåll var och en ett eget kunskapsområde på något sätt. mycket bra material att inhämta kunskap från.»
- Bra att man kan sikta på lägre betyg om man t.ex. blir sjuk genom att inte behöva göra alla uppgifter.»
- "Egna" övningar. Shader-föreläsningen.»
- sortens övningar, upplägget att dela upp klassen, krävs att man jobbar med en dator SJÄLV! »
- Olle som lärare och tid för arbete på fritiden så det inte är någon jättetung kurs parallellt med ytmodellering som hindrar att man lär sig Alias lika bra som man kunde göra denna läsperiod.»
- Olle är en duktig lärare som bör behållas (men som dock bör vara mer lättillgänglig live). Betygsupplägget.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- tillgång till mer hjälp»
- Håll koll på johanneberg så att det inte krockar och man sitter utan licens. Skulle uppskattas med ett par till datorer i designstudeon så att grupperna blir lite mer flexibla...»
- Det hade varit bra att ha en till lärare som är bra på Alias, som dels skulle kunna medverka under lektionstid. Och att det finns någon som man kan gå och fråga om det är något man behöver hjälp med utanför lektionstid.»
- borde finnas en mapp med uppgifter från tidigare ytmodelleringskurs där man lätt hämtar tidigare material för repetition.»
- Större del av kursen bör inriktas på biluppgiften. Rolig och lärande!»
- Borde finnas en till lärare tillgänglig på lektionerna då frågorna tar tid och många behöver hjälp»
- Mer tid för hjälp. TVÅ lärare»
- Bättre med pdf:er anpassade efter vårt program, inte efter TD. I instruktionerna förutsätts vissa kunskaper vi inte gått igenom.»
- Mer övningstillfällen med lärare! Bredare kursmaterial.»

16. Övriga kommentarer

- Bra kurs. Inspirerande.»
- Det som kommenterats att det bör förändras, det MÅSTE förändras! skulle ge otroligt mycket mer!»
- Hade gärna fått med mig en bunt övningar att göra efter kursen så man har något att träna på. Lätt roligaste kursen hittills!»


Kursutvärderingssystem från