ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


VT12 lp4 Elkraftsteknik, EEK565

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-21 - 2012-06-10
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Federico Porrez»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»7 41%
Cirka 25 timmar»3 17%
Cirka 30 timmar»6 35%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 3.05

- Den svåraste kursen hittills» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»9 52%
100%»8 47%

Genomsnitt: 4.47

- Har haft föreläsningar som krockat» (75%)
- Läste extrakurs upptill.» (75%)
- Missade några föreläsningar och övningar på grund av andra möten» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 6%
Målen är svåra att förstå»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 53%

Genomsnitt: 3.33

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 78%
Nej, målen är för högt ställda»3 21%

Genomsnitt: 2.21

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 26%
Ja, i hög grad»6 40%
Vet ej/har inte examinerats än»5 33%

Genomsnitt: 3.06

- Alldeles för lång tentamen, hann inte med att kontrollera svaren.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»3 17%
Ganska stor»8 47%
Mycket stor»5 29%

Genomsnitt: 3

- Här finns tyvärr en del att göra annorlunda. Byggde mycket på boken som man själv kunde läsa. Ofta samma exempel. Lite slött och oengagerat. Ingen bra atmosfär för att ställa frågor. Låg i attityden.» (Ganska liten)
- Boken sade inte så mycket alla gånger. Föreläsningarna var bra men var ibland svåra att göra anteckningar till.» (Ganska stor)
- Pluggade bara på föreläsningarna ( pdf filerna) » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»14 82%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.88

- Eftersom föreläsningarna var svåra att repetera utgjorde boken mycket av det jag lärde mig.» (Ganska stor)
- Bra bok, tog upp det mesta av föreläsninginnehåll» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»10 58%
Mycket bra»4 23%

Genomsnitt: 3


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»9 52%
Mycket bra»5 29%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.23

- Alexander är inte särskilt inbjudande till frågor. Man känner sig dum. » (Ganska dåliga)
- Hade varit bra att ha någon övning där man kan få hjälp om man räknat hemma och fasnat» (Ganska bra)
- Det fanns möjlighet men när man frågat en gång så ville man helst inte göra det igen. Attityden var helt enkelt inte välkomnande för frågor. Annette var bra kanske lite osäker ibland men det berodde kanske mer på henne som person.» (Ganska bra)
- Möjligheterna var bra, vi var välkomna både till examinator och övningshandledare och de arrangerade räknestuga. Tyvärr blev man ibland lite dumförklarad men sånt händer.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»5 29%
Mycket bra»10 58%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.41

- De två jag skrev projekt och labbade med var inte de vassaste verktygen i lådan direkt. Ingenting administrativt hände i kursen om inte jag sade till dem.» (Mycket dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 41%
Hög»8 47%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 3.7

- En av de få kurser där arbetsbelastningen varit någorlunda jämn under hela läsperioden.» (Lagom)
- Alexander hade höga krav på oss.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 37%
Hög»7 43%
För hög»3 18%

Genomsnitt: 3.81

- Ojämn. I vanlig ordning ökar belastningen exponentiellt under läsperioden. Det var dock en annan kurs som låg bakom den exponentiella tillväxten.» (?)
- Pga extrakurs » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 11%
Godkänt»6 35%
Gott»6 35%
Mycket gott»3 17%

Genomsnitt: 3.58 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det känns inte som att Alexander vill undervisa. Han verksr trött på det och orkar inte göra mer än vad som krävs. Ingen i klassen ställer frågor för att ingen har fattat grunderna. Jag läste mig till det mesta i boken. » (Godkänt)
- Bra att äntligen få lära sig lite saker med verklighetsanknytning.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Studiebesöken, vilka var mycket givande!»
- Kursinnehåll, labbar, studiebesök anknutna till verkligheten.»
- Studiebesöken och engagemanget från föreläsaren och övningsledaren.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ett extra labbtillfälle för om man eventuellt är sjuk.»
- Undervisning, bättre/ fler exempel. Lite bättre struktur/ordning. Mer välkomnande att ställa frågor. »
- Laborationerna var givande och intressanta. Mer lab är det jag skulle önska då det ger mycket att få koppla det praktiska till det teoretiska.»
- exempel dugga, fler "räkne stugor"»
- tufft med tenta, dugga och projektarbeta»
- Mer engagemang från föreläsaren. »

16. Övriga kommentarer

- Förkunskaperna kunde varit bättre inför kursen. Det var svårt att få känsla för elkraftssammanhangen när man inte berört ämnet förut.»
- Tack för kursen.»
- projektarbetet lärde man sig mycket på»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.58

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.58
Beräknat jämförelseindex: 0.64


Kursutvärderingssystem från