ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V10 Tillämpad lasthantering, SJO325

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-04 - 2010-03-25
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 22%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

14 svarande

Högst 5 timmar»8 57%
Cirka 10 timmar»3 21%
Cirka 15 timmar»3 21%
Cirka 20 timmar»0 0%
25 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 1.64

- Alltså, hemma i princip ingenting faktiskt utan föreläsningarna/labbarna räckte gott fram till tentaperioden då man givetvis räknade tentatal och gick igenom föreläsningarna igen...» (Högst 5 timmar)
- Lagom» (Cirka 10 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 35%
100%»9 64%

Genomsnitt: 4.64

- Någon lektion här och där har man ju missat. Främst då jag går på rehab-träning 2ggr i veckan...» (75%)
- Kanske 95% då jag var sjuk nån dag» (100%)
- Ca. 95%» (100%)
- Var dock ej nödvändigt för att klara tentan!!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 14%
Målen är svåra att förstå»1 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 50%

Genomsnitt: 3.14

- Blev tydligare när Fredrik hallbjörner hade lite introduktion» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Lite svepande men samtidigt gör det inte så mycket för min del. Men vissa vill nog se uppspaltat mycket mer specifikt vad vi ska räkna på och lära oss i kursen...» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Men följer kursplanen målen?» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 46%
Ja, i hög grad»5 38%
Vet ej/har inte examinerats än»2 15%

Genomsnitt: 2.69

- Tentan var lätt i relation till antalet föreläsningar. Många föreläsningar hade jag kunnat skippa eftersom det var lärdom från endast ett par lektioner som kom på tentan. » (I viss utsträckning)
- Tycker det var på tok för låg nivå på frågorna. Dock kan man ju argumentera att betygsgränserna var ganska högt satta iofs. Är det för att kursen kan vara lastcert-grundande som det måste följa någon slags standardmall kanske? Till slut ställer jag mig lite frågande till att de 2 första frågorna på tentan lika gärna kunde varit på tentan i vår första grundläggande lasthanterings-kurs... Inget nytt där direkt...» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 21%
Ganska stor»5 35%
Mycket stor»6 42%

Genomsnitt: 3.21

- vissa av labbarna var väldigt bra och lärorika (kemtank och container)» (Ganska liten)
- Skulle ha räckt med att gå på övningstillfällena för att klara tentan vilket är lite synd. Skulle kunna vara någon berättafråga också.» (Ganska stor)
- I princip bara lärt mig från lektionerna och en snabb recap med tentafrågor dagen innan tentan. » (Ganska stor)
- Spec Hallbjörners del, mkt bra och pedagogiska lektioner samt övningar.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»7 50%
Ganska stor»3 21%
Mycket stor»3 21%

Genomsnitt: 2.57

- vi hade ingen kurslitteratur» (Ganska liten)
- bra att vi slapp köpa dyr bok, tack!!!!!!!!!» (Ganska liten)
- Det som finns är bra» (Ganska stor)
- Vi hade ingen litteratur men häftet med övningar var till mycket stor hjälp.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 21%
Mycket bra»11 78%

Genomsnitt: 3.78

- Efter förutsättningarna bra, ping pong är dock inte alls min kopp te. Allt blir jätterörigt och om inte lärare är väldigt tydliga med att säga till på anslagstavlan vad de gjort blir det efter ett tag omöjligt att utröna vilket material som är nytt och som man vill ha ner eller vad som är uppdaterat för den delen... » (Ganska bra)
- Även här är det framförallt Fredrik hallbjörner som gör betyget högt. Otroligt tydligt upplagt (+ att allt man behöver ligger där klart när kursen börjar). Snabba svar på inlämningar. Helt klart bäst av alla föreläsare jag haft hittills i detta område!» (Mycket bra)
- Skulle dock vara bra om man bara använde pingpong eller bara studieportalen.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»12 85%
Har ej sökt hjälp»2 14%

Genomsnitt: 4.14

- Fredrik Hallbjörner är en bra lärare» (Mycket bra)
- Mail besvaras snabbt och frågor är inga problem att ställa till ngn av lärarna» (Mycket bra)
- Bra lärare! » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 21%
Mycket bra»11 78%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.78

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»1 7%
Låg»2 14%
Lagom»11 78%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.71

- Pluggade i två dagar för att lära mig mönstret på uppställningarna. Men det är ju inte som att jag lärt mig något för livet.» (För låg)
- pluggade sista veckan och det gick toppen på tentan! » (Låg)
- Hyfsat lätta 7.5 poäng får jag säga. Att teknikkursen (maskinbefäl klass VIII-kursen) bara gav 3p blir lätt skrattretande i en jämförelse. Tvärtom däremot hade prickat in sanningen bakom dessa kurser i arbetsbörda ganska väl...» (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»4 28%
Hög»7 50%
För hög»2 14%

Genomsnitt: 3.71

- Jag blandar dock från olika årskurser. Men de som går 2:an "rent" hade ju materialadministrationen parallelt med denna och den var tydligen ganska krävande med stora arbeten osv. Skönt man kunde tillgodoräkna sig den... =P Nå, vad jag ville ha sagt var att de andra i 2:an säkert tyckte det jämnade ut sig till lagom ändå.» (Låg)
- Logistiken var det mycket inlänmningsuppgifter och det var rätt skönt att ha en så slapp kurs som lasthantering samtidigt.» (Hög)
- 2 logistik arbeten + redovisning + tenta. 2 inlämningar i torrlast + tenta..de blir svår o fokusera och lägga ordentlig kraft på rätt saker.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 21%
Gott»8 57%
Mycket gott»3 21%

Genomsnitt: 4

- Ändå gott då jag tyckte den var väldigt intressant och labbarna gav mycket för förståelsen. » (Gott)
- tycker om att räkna» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- fredrik»
- Hallbjörners upplägg!»
- Simulatorövningarna.»
- Att lasta olika båtar i simulator. Men det skulle kanske kunna göras på något annat sätt? Container var bra och konkret men de andra var rätt flummiga.»
- ingen kursbok, kursböcker hade bara sinkat och fått mig bryta ihop under denna kursen! »
- Det mesta men var inte rädd för att gå in lite mer tekniskt i detalj och förklara gärna fysikaliskt (lite termodynamik kanske?) varför tex kylrumsberäkningarna är som de är. »
- Tentaupgifterna som var täckande över kursen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- lite svårt att lyssna på Tomas..och förstå»
- Skulle vara bra med lite entusiasm från lärarnas håll. det gör att eleverna automatiskt blir intresserade. Att säga att det är en massa ni inte behöver veta så det struntar vi i är omotivernade!»
- en labb som jag inte förstod alls.. labben där vi skulle öppna och stänga pumpar till tankfartyg. oerhört outvecklande att sitta och klicka och inte ens förstå vad skissen föreställer!! »
- Som sagts innan: tentans nivå, förklara lite mer tekniskt inte bara lära sig formler utantill... Förstår givetvis att det sedan räcker att lärt sig använda dem praktiskt och inte behöva förstå dem på djupet men som en parallell: varför läser grundskolelärare matte på högskolenivå när det de kommer lära ut är på så grymt mycket lägre nivå? Givetvis för att de ska förstå "exakt" varför olika formler etc är som de är. Kan ju bli pinsamt om en trägen elev skulle lärt sig det för att sen sätta läraren på plats. Där försvann den respekten från hela klassen typ... För övrigt, när man förstår de bakomliggande orsakerna är det mycket enklare att få en känsla för rimlighet inom olika beräkningar/omständigheter... »
- Kanske någon teorifråga på tentan. Det var bra räknefrågor men det känndes lite och vi hade ju endå gått igenom endel teori på föreläsningarna. »
- Att inte lägga alla föreläsningar om det som kommer på tentan under den sista delen av kursen»

16. Övriga kommentarer

- Bra kurs men upplägget skulle kunna förbättras.»
- Jätte snabb rättning av tentan, det gillar jag. Mycket bra att resultatet kom upp på kurshemsidan. »


Kursutvärderingssystem från